Dostawa elementów i urządzeń niezbędnych w działaniu sygnalizacji świetlnej na terenie Miasta Łodzi w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Organizator

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
ul. Piotrkowska 173
90447 Łódź
Polska

Opis

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa elementów i urządzeń niezbędnych w działaniu sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Łodzi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodnych z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. nr 220 poz.2181 ze zm.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym (Formularz nr 1), w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 3 do zaproszenia) oraz w Formularzu Aktu Umowy (Załącznik nr 4 do zaproszenia). Podane w formularzu cenowym ilości dostaw są orientacyjne. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian ilości wymienionych w Formularzu cenowym i dostosowania ich do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Łączna wartość zamówienia nie przekroczy wynegocjowanego maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego zawartej umowie. 2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 1 osoby, która będzie wykonywać czynności wynikające z zawartej umowy polegające na dostawie elementów i urządzeń niezbędnych w działaniu sygnalizacji świetlnej na terenie Miasta Łodzi w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 3. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osoby wykonującej wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w Formularzu aktu umowy. Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osoby, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej czynności w trakcie realizacji zamówienia. 4.Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Opisu przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. Wykonawca może przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w OPZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia.

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500060914-N-2017 z dnia 17-11-2017 r.
Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu: Dostawa elementów i urządzeń niezbędnych w działaniu sygnalizacji świetlnej na terenie Miasta Łodzi w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, Krajowy numer identyfikacyjny 47317005200000, ul. ul. Piotrkowska 173, 90447 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 6384959, 6384911, e-mail k.wrobel@zdit.uml.lodz.pl, faks 42 638-49-58.
Adres strony internetowej (url): www.zdit.uml.lodz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa elementów i urządzeń niezbędnych w działaniu sygnalizacji świetlnej na terenie Miasta Łodzi w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZDiT-DZ.3321.32.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa elementów i urządzeń niezbędnych w działaniu sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Łodzi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodnych z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. nr 220 poz.2181 ze zm.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym (Formularz nr 1), w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 3 do zaproszenia) oraz w Formularzu Aktu Umowy (Załącznik nr 4 do zaproszenia). Podane w formularzu cenowym ilości dostaw są orientacyjne. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian ilości wymienionych w Formularzu cenowym i dostosowania ich do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Łączna wartość zamówienia nie przekroczy wynegocjowanego maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego zawartej umowie. 2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 1 osoby, która będzie wykonywać czynności wynikające z zawartej umowy polegające na dostawie elementów i urządzeń niezbędnych w działaniu sygnalizacji świetlnej na terenie Miasta Łodzi w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 3. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osoby wykonującej wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w Formularzu aktu umowy. Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osoby, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej czynności w trakcie realizacji zamówienia. 4.Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Opisu przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. Wykonawca może przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w OPZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 44212300-2

Dodatkowe kody CPV: 44212313-6, 34996100-6, 31321700-9, 34942000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 385191.14
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Janusz Czyżykowski „Elblock” Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo – Handlowe
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Papiernicza 7r
Kod pocztowy: 92-312
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 465130.74
Oferta z najniższą ceną/kosztem 465130.74
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 465130.74
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Podstawa prawna - art. 67 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.2017 r. poz. 1579).– Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, w przypadku, gdy w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione; Podstawa faktyczna – Zamawiający prowadził uprzednio postępowanie na: „Dostawę elementów i urządzeń niezbędnych w działaniu sygnalizacji świetlnej na terenie Miasta Łodzi w miejsce wskazane przez Zamawiającego” nr sprawy ZDiT-DZ.3321.28.2017 w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 02.10.2017r. w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 595070-N-2017.W postępowaniu nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.