„Przyłączenie do sieci instalacji oświetlenia ulicznego w ramach jej rozbudowy na terenie Gminy Kozienice” zamówienie uzupełniające polegające na powtórzeniu robót budowlanych, zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego

Organizator

Burmistrz Gminy Kozienice
ul. Parkowa 5
26900 Kozienice
Polska

Opis

Przyłączenie do sieci instalacji oświetlenia ulicznego w ramach jej rozbudowy na terenie Gminy Kozienice” w zakresie: a) Rozbudowy oświetlenia placu w m. Łuczynów, b) Rozbudowy oświetlenia ulicznego w m Janów, c) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kozienice – ul. Warszawska

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500058479-N-2017 z dnia 14-11-2017 r.
Burmistrz Gminy Kozienice: „Przyłączenie do sieci instalacji oświetlenia ulicznego w ramach jej rozbudowy na terenie Gminy Kozienice” zamówienie uzupełniające polegające na powtórzeniu robót budowlanych, zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Gminy Kozienice, Krajowy numer identyfikacyjny 52374900000, ul. ul. Parkowa 5, 26900 Kozienice, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 486 117 100, e-mail igor.czerwinski@kozienice.pl, faks 486 142 048.
Adres strony internetowej (url): www.kozienice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Przyłączenie do sieci instalacji oświetlenia ulicznego w ramach jej rozbudowy na terenie Gminy Kozienice” zamówienie uzupełniające polegające na powtórzeniu robót budowlanych, zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
WI.7011.36.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przyłączenie do sieci instalacji oświetlenia ulicznego w ramach jej rozbudowy na terenie Gminy Kozienice” w zakresie: a) Rozbudowy oświetlenia placu w m. Łuczynów, b) Rozbudowy oświetlenia ulicznego w m Janów, c) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kozienice – ul. Warszawska
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45231400-9

Dodatkowe kody CPV: 45232210-7, 31321100-3, 31527200-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 262680.20
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "MBJ" Zbigniew Gorgol
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Główna 17A
Kod pocztowy: 96-321
Miejscowość: Żabia Wola
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 271214.78
Oferta z najniższą ceną/kosztem 271214.78
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 271214.78
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki - na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579). Zamówienie uzupełniające, udzielane jest dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych na zasadach i warunkach określonych dla zamówienia podstawowego do wysokości 100 % wartości szacunkowej przedmiotowego zamówienia. Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego, a zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego.