OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia

Nazwa katalogowa:OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia
Min. zamówienie:1 x sztuka
Koszt dostawy:do ustalenia
Cena do negocjacji
 

Aby kontynuować, popraw błędy

Ilość:*
x sztuka
Poproś o ofertę
Identyfikator firmy (NIP): 8971054043
 
Usunięta z CEIDG
Baśniowa dz. 200/3
55-050 Wojnarowice
Polska
885 257 315
Produkty w katalogu tej firmy: (9)
Pytanie do sprzedającego

Opis produktu

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z ryzykiem nieumyślnego wyrządzenia szkody osobie trzeciej. Allianz proponuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody osobowe i rzeczowe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia.

Charakterystyka ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o OC za produkt oraz dodatkowe klauzule włączające ryzyka m.in. odpowiedzialność za:

 • szkody powstałe poza terytorium Polski,
 • szkody w nieruchomościach użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • szkody w rzeczach ruchomych stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu, pakowania,
 • szkody w rzeczach ruchomych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego,
 • szkody osobowe wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego,
 • szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego,
 • szkody mające postać czystych strat finansowych,
 • szkody wynikające z emisji, wycieku, uwolnienia się lub innej formy przedostania się do powietrz, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych,
 • szkody wynikające z prac wyburzeniowych i rozbiórkowych,
 • szkody wynikające z użytkowania młotów pneumatycznych, hydraulicznych lub kafarów,
 • szkody spowodowane w podziemnych urządzeniach lub instalacjach w trakcie wykonywania prac lub usług przez Ubezpieczonego,
 • szkody spowodowane w związku z organizowaniem imprez,
 • czyste straty majątkowe poniesione przez osoby trzecie, z powodu wadliwości produktów dostarczonych przez Ubezpieczonego, powstałe w wyniku ich połączenia lub zmieszania z wyrobami pochodzącymi od poszkodowanego,
 • zyste straty majątkowe poniesione przez osoby trzecie, z powodu wadliwości rzeczy wyprodukowanych, poddanych obróbce lub przerobionych za pomocą maszyn lub urządzeń wyprodukowanych, dostarczonych, montowanych lub konserwowanych przez Ubezpieczonego,
 • czyste straty majątkowe poniesione przez osoby trzecie na dalsze przetworzenie lub dalszą obróbkę wadliwych produktów dostarczonych przez Ubezpieczonego, bez ich łączenia lub mieszania z innymi wyrobami, jeżeli produkt końcowy powstający w wyniku przetworzenia lub obróbki nie może być sprzedany,
 • koszty poniesione na usunięcie, demontaż lub odsłonięcie wadliwych produktów oraz na montaż, umocowanie lub położenie produktu bez wad,
 • koszty wynikające z utraty, zniszczenia lub zaginięcia dokumentów powierzonych Ubezpieczonemu w związku z prowadzoną przez niego działalnością,
 • szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z ich wadliwego wykonania,
 • szkody wyrządzone podczas prac ładunkowych,
 • szkody spowodowane przez maszyny budowlane i rolnicze oraz pojazdy wolnobieżne w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym, w związku z wykonywaniem prac i usług kontraktowych itp.

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jest odpowiednie dla każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.
Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie?

 • Wysoki kapitał akcyjny Allianz Polska zapewnia bezpieczeństwo klientowi i gwarancję wypłaty świadczenia.
 • Szeroki zakres ubezpieczenia i możliwość rozszerzenia go o dodatkowe umowy.
 • Kierowanie się zasadą wypłaty pełnego odszkodowania, co znaczy, że Allianz Polska pokrywa nie tylko faktyczną szkodę, ale również utracone korzyści.
 • Możliwość ubezpieczenia na bardzo wysokie sumy gwarancyjne.
 • Duże know–how Allianz Polska w zakresie ubezpieczeń dla biznesu.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobie trzeciej.

 • Za szkody rzeczowe uważa się szkody wyrządzone na mieniu, polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy.
 • Szkody na osobie dotyczą spowodowania śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.