Nasze usługi

Nazwa katalogowa:Nasze usługi
Min. zamówienie:1 x sztuka
Koszt dostawy:do ustalenia
Cena do negocjacji
 

Aby kontynuować, popraw błędy

Ilość:*
x sztuka
Poproś o ofertę
Identyfikator firmy (NIP): 5851387148
 
Usunięta z CEIDG
3 Maja 33
81-743 Sopot
Polska
58 550 00 33
Produkty w katalogu tej firmy: (1)
Pytanie do sprzedającego

Opis produktu

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Biuro Rachunkowe Kingi Rembiałkowskiej zapewnia kompleksową, profesjonalną obsługę kadrowo – płacową, co odciąży Państwa z tego obowiązku i przyczyni się do poczucia pewności, iż spoczywający na firmie obowiązek jest wykonywany z najwyższą starannością i zgodnie ze zmieniającymi się przepisami. To komfort na jaki warto sobie pozwolić.

W ofercie kancelarii:

 • Rozliczanie umów: o pracę, o dzieło, zleceń, z prawami autorskimi i kontraktów menadżerskich.
 • Przygotowywanie list płac oraz kartotek wynagrodzeń w oparciu o dostarczone przez klienta informacje.
 • Rozliczenia wynagrodzenia za nadgodziny, wynagrodzeń chorobowych, premii lub innych świadczeń w oparciu o informacje dostarczone przez klienta.
 • Przygotowywanie obowiązkowych deklaracji podatkowych dotyczących rozliczenia pobranych zaliczek na podatek dochodowy, a na zakończenie każdego roku również informacje dla każdego pracownika nt. odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy.
 • Przygotowywanie deklaracji ZUS dotyczących pracowników, zleceniobiorców oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.
 • Rozliczanie obcokrajowców w zakresie podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Oraz dodatkowo:

 • Doradztwo w zakresie prowadzenia akt osobowych oraz ewidencji urlopów.

USŁUGI KSIĘGOWE

Biuro Rachunkowe zapewni Państwu kompleksowe usługi księgowe, poparte wiedzą i doświadczeniem całego zespołu zawodowców i przy nadzorze doradcy podatkowego. Stale powiększające się grono zadowolonych klientów za najistotniejszą cechę współpracy uważa rzetelność, terminowość oraz stały kontakt z oddelegowanymi do obsługi księgowymi.

 • Księgowość Podmiotów Gospodarczych

- Pełna księgowość wraz z bilansem i rachunkiem wyników;
- Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów;
- Ryczałt;
- Karta Podatkowa;
- Środki trwałe;
- Kadry, rozliczenia (ZUS, US);

Oraz dodatkowo:
- Analizy finansowe, Cash Flow

 • Sprawozdania finansowe

- Sprawozdaniaurzędowe do GUS, NBP i innych instytucji (na wniosek klienta)
- Rozliczenia podatkowe – sporządzanie wymaganych deklaracji do urzędów skarbowych w zakresie podatku VAT i CIT;

- Rozliczenia roczne – kompleksowe sporządzanie deklaracji rocznej PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami;
- Pełne sprawozdanie finansowe (Informacje wstępne, Rachunek zysków i strat, Bilans wraz z informacją dodatkową do bilansu wraz ze wzorem uchwał do zatwierdzenia przez zarząd spółki.

Oraz dodatkowo:
- Kompleksowy monitoring zdarzeń powodujących sprawozdawczość do Narodowego Banku Polskiego, tj. pożyczki, należności, zobowiązania, kompensaty z nierezydentami, rachunki poza krajem, udział kapitału zagranicznego itd.

 • Rejestracja podmiotów

Kancelaria oferuje pomoc przy wyborze najkorzystniejszej formy organizacyjnej prowadzonej działalności gospodarczej. Klient uzyskuje pełną informację z uzasadnieniem, mocnymi i słabymi stronami każdej z form. Podczas spotkania omówione zostaną następujące rozwiązania:

- osoba fizyczna – przedsiębiorca (w tym samo zatrudnienie),
- spółka cywilna,
- spółka jawna,
- spółka partnerska,
- spółka komandytowa,
- spółka komandytowo – akcyjna,
- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- spółka akcyjna.

 • Zakładowy Plan Kont i Polityka Rachunkowości

Kancelaria zajmuje się kompleksowym opracowaniem Zakładowego Planu Kont oraz Polityki Rachunkowości w Państwa firmie. Jest to usługa dodatkowa i jednorazowa dla zainteresowanych podmiotów.

- Zakładowy Plan Kont to wykaz nazw i symboli numerycznych kont służących w jednostce gospodarczej do ewidencji ogółu posiadanych zasobów gospodarczych (aktywów) i źródeł ich finansowania (pasywów), wszelkich następujących w nich zmian oraz wyników prowadzonej działalności.

- Polityka rachunkowości to wybrane i stosowane przez jednostkę, odpowiednie do profilu jej działalności rozwiązania, dopuszczone przepisami prawa i zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych. Ustala się ją na podstawie zasad określonych w ustawie o rachunkowości, szczególnie tam gdzie prawo daje jednostce możliwość wyboru przyjętych zasad.

DORADZTWO PODATKOWE

Doradca Podatkowy to zawód zaufania publicznego, który w swojej pracy oprócz nieustannego podnoszenia kwalifikacji posługuje się zbiorem zasad etycznych chroniących klientów na każdej płaszczyźnie.

Skorzystanie z usług Doradcy Podatkowego z pewnością uchroni Państwa od kłopotów, jak również przełoży się na oszczędności finansowe. Ponadto podatnicy zdobędą wiedzę o przysługujących im prawach lub ciążących obowiązkach wynikających z obowiązujących przepisów.

Nasi wykwalifikowani Doradcy Podatkowizapewnia Państwu obsługę w zakresie rachunkowości, zobowiązań podatkowych oraz innych obowiązków publicznoprawnych.

W zakresie usług:

 • Bieżące doradztwo.

 • Opinie podatkowe.

 • Dokumentacja podatkowa.

 • Przeglądy podatkowe.

 • Optymalizacja obciążeń podatkowych.

 • Rozliczenia podatkowe osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.

 • Doradztwo dla rozpoczynających działalność.

 • Mapa ryzyka podatkowego.

 • Prowadzenie spraw oraz reprezentacja przed instytucjami państwowymi.

PERSONNEL AND PAYROLL SERVICES

Our Office provides complex and professional personnel and payroll services, reducing the workload of your company and going far towards ensuring you that the duty is performed with the utmost care and in accordance with changing regulations. It is the comfort you deserve.

The Office offers:

Accounting of: employment contracts, contracts for specific work, commission contracts, copyright transfer contracts and management contracts.

Preparing payroll lists and payroll files basing on information provided by client.

Accounting payrolls for overtime hours, sick pays, bonuses and other benefits basing on information provided by client.

Preparing mandatory tax returns related to accounting of income tax withholdings, and at the end of every year, also information for every worker about advance personal income tax payments.

Preparing Social Insurance declarations related to workers, ordering parties and people operating a business enterprise.

Accounting for foreigners in the fields of income tax and social insurance contributions.

The Office deals with complex preparing Corporate Chart of Accounts and Accounting Policy of your company. It is an additional and one-time service for interested entities.

- Corporate Chart of Accounts is a list of names and numerical symbols of accounts useful for economic units for the register of all possessed economic recourses (assets) and sources of their financing (liabilities), all following changes and results of operated activities.

- Accounting policy are selected and applied by an entity and proper for its profile solutions, which are applied in accordance with legal regulations, guaranteeing required quality of financial statements. It is established basing on rules specified by the Accounting Act, especially when the law enables an entity to choose the rules to be accepted.

- private partnership,

- general partnership,

- unlimited liability partnership,

- limited partnership,

- limited join-stock partnership,

- limited liability partnership,

- stock corporation.

The Office provides assistance in selecting the most beneficial organisational form of operated business activity. Client receives a complete information with its explanation, strengths and weaknesses of every form. During a meeting the following solutions are to be discussed:

- natural person – entrepreneur (also self-employment),

- Administrative statements for the Polish Central Statistical Office, the National Bank of Poland and other institutions (on client request);

- Tax settlements – preparing required declarations for Internal Revenue Services concerning VAT and CIT;

- Annual clearance – complex preparation of annual returns: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 with appendices;

- Complex financial statements (Introductory information, Profit and loss account, Balance with additional information on the balance, with a pattern of resolutions for the partnership’s board approval.

And additionally:

- Complex monitoring of events resulting in reports to the National Bank of Poland: loans, receivables, liabilities, compensation of non-residents, accounts abroad, foreign capital share, etc.

- Complex accounting with a balance sheet and a profit and loss account;

- Tax Revenue and Expense Ledger;

- Lump-sum tax;

- Fixed amount tax;

- Tangible assets;

- Human Resources, accounting for Social Insurance and Internal Revenue Service);

And additionally:

- Financial analysis, Cash Flow

ACCOUNTING SERVICES

Our Office provides complex accounting services supported with knowledge and experience of the team of professionals and under the supervision of a tax counsellor. A fast-growing group of our satisfied clients believes that reliability, timeliness and constant contact with the accounting staff are the major features of good cooperation.

TAX COUNSELLING

Tax advisor is a profession of public trust that except for constant improving of qualifications, uses a set of ethical guidelines for protecting clients on each level.

Taking advantage of services of the Tax Advisor, will surely save you money, time and trouble. Furthermore, taxpayers may learn about their rights and duties resulting from applicable regulations.

The Tax Advisor provides you with services in the field of accounting, tax liabilities and other statutory liabilities due.

In the field of services:

And additionally:

 • Corporate Chart of Accounts and Accounting Policy
 • Entity registration
 • Financial statements
 • Business Entities Accounting
 • Current advice.
 • Tax opinions.
 • Tax documentation.
 • Tax inspections.
 • Tax burden optimalisation.
 • Tax accounts of natural persons and business entities.

 • Counselling for those who start business.

 • Map of tax risk.

 • Handling matters and representation in state institutions.

 • Counselling in the fields of maintaining personal files and employees’ leave record

Pliki do pobrania

 Aleo Cennik
PDF70 kB