UBEZPIECZENIE MIENIA W TRANSPORCIE

Nazwa katalogowa:UBEZPIECZENIE MIENIA W TRANSPORCIE
Min. zamówienie:1 x usługa
Koszt dostawy:pokrywa sprzedający
Nr. katalogowy:Cargo-mienie transporcie
Cena do negocjacji
 

Aby kontynuować, popraw błędy

Ilość:*
x usługa
Poproś o ofertę
Identyfikator firmy (NIP): 8512822005
Profil potwierdzony
SZCZECIŃSKA 32/11
71-786 SZCZECIN
Polska
515 600 388
Produkty w katalogu tej firmy: (13)
Pytanie do sprzedającego

Opis produktu

Cargo-mienie w transporcie

Ubezpieczenie zapewnia finansową rekompensatę w przypadku powstania szkody w mieniu (towarze) w transporcie zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Mienie objęte jest ubezpieczeniem na całej trasie przewozu a wrazie konieczności - również w trakcie niezbędnych czynności przeładunkowych i przejściowego składowania podczas zwykłego przebiegu transportu.

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest transportowane mienie, w odniesieniu do którego ubezpieczający, zgodnie z ustaleniami kontraktowymi:

 • - ponosi ryzyko przypadkowej jego utraty,ubytku lub uszkodzenia podczas transportu
 • - ma obowiązek lub otrzymał zlecenie jego ubezpieczenia na obcy rachunek (na rachunek osoby  trzeciej).

 

Czym może być przewożone ubezpieczone mienie?

Ubezpieczeniem objęte może być mienie w transporcie każdego rodzaju, a mianowicie:

 • - drogowym,
 • - kolejowym,
 • - wodnym śródlądowym,
 • - morskim,
 • - lotniczym,
 • - kombinowanym czyli zawierającym powyższe elementy, wykonywanym przez zawodowego przewoźnika (transport zawodowy) lub wykonywanym przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego (transport własny).

 

Zakres ubezpieczenia

Istnieje możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia, a mianowicie zakresu ryzyk objętych ubezpieczeniem. W przypadku ubezpieczenia opartego o Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia w Transporcie (Cargo) z 1.08.2007 takie zakresy są trzy:

 • - Zakres podstawowy obejmuje ubezpieczenie szkód powstałych wskutek: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, uderzenia lub upadku statku powietrznego, huraganu, gradu, powodzi, deszczu ulewnego, trzesięnia ziemi, obsunięcia ziemi, zapadania ziemi, lawiny, upadku obiektu zewnętrznego, rabunku, celowego uszkodzenia, wypadku środka transportu lub kradzieży będącej następstwem wypadku środka transportu;

 

 • - Zakres rozszerzony obejmuje ryzyka wymienione w zakresie podstawowym oraz dodatkowo szkody powstałe na skutek:

   - kradzieży z włamaniem oraz kradzieży ładunku łącznie ze środkiem transportu;

 • - Zakres pełny obejmuje ryzyka wymienione w zakresie podstawowym, rozszerzonym oraz szkody powstałe z innych przyczyn o charakterze losowym.

 

W przypadku ubezpieczenia opartego o Instytutowe Klauzule Ładunkowe (Institute Cargo Clauses) oferowane są trzy zakresy:

 • - Przewidziany w Instytutowych Klauzulach Ładunkowych (A)
 • - Przewidziany w Instytutowych Klauzulach Ładunkowych (B)
 • - Przewidziany w Instytutowych Klauzulach Ładunkowych (C)

w wersjach zarówno z 1.1.1982, jak i 1.1.2009.

 

Jakie koszty pokrywa odszkodowanie?

Odszkodowanie ustala sie w kwocie odpowiadającej rozmiarowi szkody w granicach sumy ubezpieczenia wraz z następującymi kosztami:

 • - udokumentowanymi kosztami wynikłymi z zastosowania rozsądnych i niezbędnych środków w celu ratowania ubezpieczonego mienia przed szkodą lub zmiejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były właściwe i celowe, chociażby okazały się bezskuteczne;
 • - kosztami usunięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami ich wywozu, składowania i utylizacji oraz uprzątnięcia miejsca, w którym nastąpiło zdarzenie szkodowe;
 • - kosztami transportu do miejsca przeznaczenia oraz cła, jeżeli zostały one włączone do sumy ubezpieczenia;
 • - kosztami ekspertyzy rzeczoznawcy, jeżeli został on powołany przez ubezpieczającego za uprzednią zgodą TUiR Allianz Polska S.A.

 

Co może obniżyć wysokość odszkodowania?

Odszkodowanie jest pomniejszane o:

 • - kwote franszyzy redukcyjnej;
 • - wartość pozostałości po częsciowo zniszczonym lub uszkodzonym mieniu, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku, przeróbki lub sprzedaży;
 • - wartość ubytku naturalnego, określonego normami branżowymi lub kontrakcie.

 

Zalety ubezpieczenia cargo w Allianz

 • - Ubezpieczenie w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia w Transporcie (Cargo) TU Allianz Polska SA w transporcie krajowym (mogą być też stosowane dla transportu międzynarodowego),
 • - Ubezpieczenie w oparciu o Instytutowe Klauzule Ładunkowe w wariantach (A), (B) lub (C) 1.1.2009 w transporcie międzynarodowym (mogą też mieć zastosowanie dla transportu krajowego),
 • - Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia transportu własnego o wszystkie rodzaje kradzieży.
 • - Brak zwyżek składki za płatność ratalną
 • - Możliwość dostosowania sposobu rozliczenia i formy płatności składki do oczekiwań i potrzeb klienta.