TRENING INTERPERSONALNY

Nazwa katalogowa:TRENING INTERPERSONALNY
Opakowanie:Dni (8.00 x godziny)
Min. zamówienie:40 x godziny
Koszt dostawy:do ustalenia
250,00 zł + VAT / godziny
10 000,00 zł
 

Aby kontynuować, popraw błędy

Ilość:*
x godziny
Poproś o ofertę
Identyfikator firmy (NIP): 5321368841
 
Profil potwierdzony
Lasek 66
05-430 Celestynów
Polska
513 125 771
Produkty w katalogu tej firmy: (1)
Pytanie do sprzedającego

Opis produktu

 Trening interpersonalny skierowany jest szczególnie do ludzi biznesu i  osób zarządzających. Uczestnictwo w treningu  pozwala nam kształtować i doskonalić umiejętności rozumienia zachowań swoich i innych ludzi, umiejętność  wyrażania siebie, swoich spostrzeżeń, myśli, uczuć, potrzeb i pragnień, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i problemowych oraz w sytuacji konfliktu.  

Trening pozwala skorygować obraz samego siebie, wzmocnić poczucie własnej wartości i wchodzić w bardziej świadome relacje z innymi.

Trening trwa  40 godzin t.j. 5 dni x8 godzin grupie  15-16 osobowej. 

Termin i miejsce zajęć treningowych do uzgodnienia.  Koszt treningu dla grupy 10000 PLN

Tre­ning in­ter­per­so­nal­ny to do­sko­na­ła oka­zja, by le­piej po­znać sie­bie i swój spo­sób funk­cjo­no­wa­nia w świe­cie. Jest to me­to­da, która opie­ra się na do­świad­cze­niu przez uczest­ni­ków sy­tu­acji, w któ­rej to od nich bę­dzie za­le­ża­ło to co się bę­dzie dzia­ło w cza­sie sa­me­go tre­nin­gu. Tre­ner wraz z grupą po­zwa­la uczest­ni­kom w bez­piecz­nym oto­cze­niu na lep­sze po­zna­nie sie­bie i ba­da­nie swo­ich za­cho­wań. Każdy z uczest­ni­ków może roz­wi­jać w sobie umie­jęt­no­ści zwią­za­ne z sze­ro­ko po­ję­ty­mi kom­pe­ten­cja­mi in­ter­per­so­nal­ny­mi, ta­ki­mi jak ko­mu­ni­ka­cja, wy­ra­ża­nie emo­cji czy funk­cjo­no­wa­nie w gru­pie. Tre­ning in­ter­per­so­nal­ny jest za­nu­rzo­ny w nur­cie psy­cho­lo­gii hu­ma­ni­stycz­nej