Regulamin Serwisu

Niniejszy Regulamin obowiązuje w zakresie użytkowania Serwisu zdefiniowanego poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Użytkownikiem a ING Usługi dla Biznesu S.A. Dostęp do Serwisu jak również korzystanie z jego funkcjonalności, podlega każdorazowo niniejszemu Regulaminowi.

WAŻNE: Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza zawarcie prawnie wiążącej umowy z Operatorem. 1. Definicje

 2. Konto

  Wydzielona część Serwisu przynależna danemu Użytkownikowi, dostępna dla Użytkownika za podaniem hasła oraz identyfikatora. Konto umożliwia zarządzanie informacjami dotyczącymi Użytkownika oraz dokonywanie czynności prawnych oraz faktycznych przypisywanych danemu Użytkownikowi. Założenie Konta jest bezpłatne.


  Konto Fachowca

  Rodzaj Konta, który umożliwia Fachowcowi otrzymywanie Zapytań od Zlecających w zakresie świadczonych przez siebie usług, oraz udzielenie odpowiedzi na Zapytania od Zlecającego po wprowadzeniu przez Operatora Konta Zlecającego.


  Operator

  ING Usługi dla Biznesu S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Chorzowskiej 50, 40-121 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000408358, REGON: 242834901, NIP: 6342805313, adres e-mail: [email protected].


  Punkty

  niewymienialna na środki pieniężne forma płatności za wskazane bezpośrednio usługi Operatora. Punkty nie są również zbywalne na innych Użytkowników.


  Serwis

  system informatyczny pełniący funkcję platformy, dostępny dla Użytkowników w szczególności pod adresem https://aleo.com/pl/, którego właścicielem jest Operator i który zarządzany jest przez Operatora.


  Regulamin

  niniejszy dokument stanowiący ogólne warunki Umowy zawieranej pomiędzy Operatorem oraz Użytkownikiem.


  RODO

  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


  Siła Wyższa

  oznacza zdarzenie nadzwyczajne faktyczne lub prawne, którego Operator i Użytkownik, nawet przy dołożeniu należytej staranności nie mogli przewidzieć, względnie przewidzieć mogły, lecz zapobieżenie mu nie było możliwe, np. konflikty międzynarodowe, akty terroryzmu lub sabotażu, działania wojenne, rewolucje, rewolty, zamieszki, niepokoje społeczne, lokauty, strajki, klęski żywiołowe.


  Umowa Operatora

  umowa o świadczenie Usług zawierana przez Operatora z Użytkownikiem w drodze akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.


  Usługa Operatora

  Każda usługa świadczona przez Operatora poprzez Serwis, w szczególności tworzenie Konta przez Użytkownika. Usługa Operatora jest świadczona bezpłatnie, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.


  Użytkownik

  Osoba fizyczna albo przedsiębiorca, którzy dokonali rejestracji w Serwisie. Użytkownik w ramach Konta może występować w roli:

  1. Fachowca – przez którego należy rozumieć Użytkownika świadczącego usługi wskazane w Serwisie w zakładce „Usługi”, po przejściu do Konta Fachowca.

  Kraje Skrajnie Wysokiego Ryzyka

  kraje, które zgodnie z obowiązującymi regulacjami, są objęte sankcjami Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Stanów Zjednoczonych lub innymi obowiązującymi sankcjami, w szczególności Kuba, Iran, Sudan, Syria, Korea Północna, Rosja, Białoruś.


 3. Zasady korzystania z Usług Operatora

 4. Operator umożliwia korzystanie z Usług Operatora Użytkownikom, za pośrednictwem Konta założonego zgodnie z pkt 3 Regulaminu.


 5. Założenie Konta

  1. W celu założenia Konta należy podać w trakcie rejestracji swoje imię oraz adres e-mail. Opcjonalnie można dodać numer telefonu.
  2. Założenia Konta może dokonać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku Fachowca taka osoba musi być umocowana do składania tego rodzaju oświadczeń woli w ramach struktury organizacyjnej przedsiębiorcy lub posiadająca odpowiednie pełnomocnictwo.
  3. Do założenia Konta przez Użytkownika niezbędne jest wyrażenie – w procesie rejestracji Konta – akceptacji na związanie się warunkami niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oraz przycisku „Załóż konto” w formularzu rejestracyjnym. Następnie taki Użytkownik otrzyma na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej wiadomość e-mail z linkiem umożliwiającym ustanowienie hasła do Konta. Akceptacja Regulaminu wraz z zakończeniem procesu rejestracji poprzez ustawienie hasła do Konta oznacza zawarcie Umowy.
  4. Dokonujący rejestracji Konta ustawia hasło dostępu do Konta spełniającego warunki określone w instrukcji przy polu hasła, które zobowiązany jest zachować w tajemnicy.
  5. Konto zostanie aktywowane po potwierdzeniu jego rejestracji przez Użytkownika, przez kliknięcie na link potwierdzający rejestrację, który zostanie wysłany na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji. Nie ma możliwości korzystania z Konta dopóki nie zostanie ono aktywowane.
  6. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie i nie może go współdzielić z innymi osobami.
  7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości odnośnie do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika w trybie pkt 3.1 lub 4.2 i 4.3, Operator zastrzega sobie prawo odmowy utworzenia Konta i zawarcia Umowy lub, w przypadku Konta, które zostało już utworzone, do zablokowania Konta i do rozwiązania Umowy na zasadach wskazanych w pkt 9 Regulaminu. Operator może żądać potwierdzenia prawdziwości danych przez cały okres funkcjonowania Konta.
  8. Każda osoba może dokonać zgłoszenia nadużycia polegającego na istnieniu Konta zarejestrowanego przez osobę nieuprawnioną lub zarejestrowanego z wykorzystaniem nieprawdziwych danych, w tym w szczególności danych związanych z prowadzoną przez zgłaszającego działalnością gospodarczą, jak również polegającego na wystawieniu opinii nieprawdziwej lub w inny sposób naruszającej prawa zgłaszającego lub osób trzecich. Zgłoszenie może być dokonane poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres: [email protected].
  9. W przypadku otrzymania zgłoszenia o nadużyciu Operator uprawniony jest do żądania przesłania przez zgłaszającego dokumentów, które w jego ocenie zagwarantują wiarygodność zgłoszenia o nadużyciu. Osoba zgłaszająca nadużycie ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika Konta, w stosunku do którego zgłosiła nadużycie za skutki wynikające z dokonania zgłoszenia niezasadnego lub w złej wierze. Operator w miarę możliwości poinformuje zgłaszającego o podjętych działaniach.
  10. Jeżeli jest to wymagane przez mające zastosowanie przepisy prawa, Użytkownik w każdym przypadku będzie zobowiązany do okazania Operatorowi wyciągu z odpowiedniego rejestru spółek oraz kopii paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość jednej z osób upoważnionych do reprezentowania Użytkownika.
  11. Użytkownik niezwłocznie informuje Operatora o utracie danych dostępowych i dokonuje ich stosownej zmiany. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki faktyczne i prawne wynikające z zawinionego przez Użytkownika uzyskania dostępu oraz korzystania z Konta (lub przypisanych do niego identyfikatorów) przez osoby posługujące się hasłem Użytkownika (lub hasłem przypisanym do określonego identyfikatora).
  12. Fachowiec zapewni, aby osoby upoważnione przez niego do dostępu do Konta Fachowca, posiadały stosowne umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Użytkownika w zakresie czynności dokonywanych w Serwisie. Oświadczenia woli składane przez osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim, składane są w Serwisie wyłącznie w imieniu i na rzecz Użytkownika.

 6. Konto Fachowca

  1. Użytkownik będący Fachowcem może w ramach Konta skonfigurować Konto Fachowca.
  2. Do założenia Konta Fachowca konieczne jest wskazanie czy Fachowiec występuje jako osoba fizyczna czy jako przedsiębiorca, wtedy odpowiednio wybiera rodzaj konta – konto prywatne albo konto firmowe oraz wypełnia dodatkowy formularz rejestracyjny wprowadzając do niego dane: imię, nazwisko, numer telefonu, a opcjonalnie może wskazać dodatkowy adres poczty elektronicznej lub nazwę jakie mają się wyświetlać innym Użytkownikom.
  3. W przypadku konta firmowego Fachowiec podaje dodatkowo NIP związany z jego działalnością gospodarczą, na podstawie którego Operator może zapisać w Koncie Fachowca dane dostępne z publicznie dostępnych krajowych rejestrów udostępniających dane o przedsiębiorcach lub o osobach prawnych w zakresie: nazwa firmy wraz z jej formą prawną, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz numer statystyczny (REGON). W przypadku, gdyby pobranie danych było niemożliwe formularz rejestracyjny udostępni pola do wypełnienia ręcznego. W przypadku zmiany podanych podczas rejestracji danych, Użytkownik ten zobowiązany jest poinformować Operatora o zmianie nie później niż w ciągu 7 dni od daty zaistnienia zmiany, pod rygorem zawieszenia Konta w trybie pkt 9 Regulaminu, chyba że zmiana wiąże się ze zmianą danych rejestrowych, wówczas odnotowywana jest przez Operatora automatycznie, z chwilą jej ujawnienia w odpowiednim rejestrze.
  4. Podany adres prowadzonej działalności gospodarczej powinien być tożsamy z adresem wskazanym w odpowiednim rejestrze przedsiębiorców, jeżeli rejestr taki istnieje w kraju, w którym Użytkownik ma siedzibę. W przypadku adresu poczty elektronicznej podawany adres powinien być tym, który wykorzystywany jest w prowadzonej działalności gospodarczej.
  5. Po wprowadzeniu danych w dodatkowym formularzu rejestracyjnym Fachowiec po kliknięciu przycisku „Wybór usług” wybiera z dostępnych opcji usługę lub usługi jakie oferuje poprzez Serwis.
  6. Następnie Fachowiec wybiera lokalizację, w obrębie której będzie realizował oferowane przez siebie usługi.
  7. Po wprowadzeniu wszystkich danych opisanych w niniejszym punkcie Fachowiec poprzez kliknięcie przycisku „Dołączam do Aleo.com” aktywuje Konto Fachowca.
  8. W przypadku dokonania aktywacji Konta przez Fachowca po raz pierwszy, otrzyma on 10 Punktów ważnych przez okres 30 dni od momentu uruchomienia przez Operatora funkcjonalności otrzymywania przez Fachowca zleceń poprzez Serwis.
  9. W celu uzyskania przez Konto Fachowca statusu Konta Potwierdzonego, Użytkownik powinien dokonać potwierdzenia swojej tożsamości wobec Operatora poprzez wykonanie zwrotnego przelewu na kwotę 1 zł na indywidualny rachunek klienta (SIMP) - przelew musi być wykonany z rachunku firmowego oraz dane właściciela rachunku pokrywać się z danymi podanymi podczas rejestracji Konta Fachowca.
  10. Aby potwierdzić Konto Fachowca Użytkownik klika w napis „Potwierdź profil” znajdujący się w wizytówce Fachowca, po czym wybiera sposób dokonania przelewu - przelew tradycyjny lub przelew online. W zależności od wyboru Użytkownika zostaną mu wyświetlone dane do przelewu lub zostanie on przekierowany do bramki płatności elektronicznej „imoje”
  11. Operator dokonuje weryfikacji zgłoszenia pod kątem zgodności danych i w zależności od wyniku potwierdza lub odrzuca wniosek o potwierdzenie Konta Fachowca.
  12. W przypadku potwierdzenia Konta Fachowca, zgodnie z powyższą procedurą, Fachowiec otrzymuje jednorazowo 5 Punktów (10 Punktów dla Konta Fachowca potwierdzonego przez przelew z konta ING Banku Śląskiego S.A.) ważnych przez okres 30 dni od momentu uruchomienia przez Operatora funkcjonalności otrzymywania przez Fachowca zleceń poprzez Serwis.

 7. Treści publikowane przez Użytkowników i przez Operatora

  1. Użytkownik nie może w ramach aktywności w Serwisie umieszczać treści (w tym, między innymi, zdjęć, tekstu, dokumentów lub innych materiałów lub informacji) naruszających przepisy obowiązującego prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub treści szkodliwych, obraźliwych lub nieprzyzwoitych. W przypadku otrzymania zawiadomienia o dokonaniu takiego naruszenia Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia takich treści, zablokowania dostępu do nich, zablokowania Konta lub rozwiązania Umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym.
  2. Operator nie ma możliwości technicznych ani organizacyjnych, aby w sposób ciągły i regularny monitorować lub weryfikować treści przesyłane przez Użytkownika do Serwisu. W przypadku wykrycia przez Użytkownika lub dowolną inną osobę lub podmiot, że treści, w szczególności opinie, przesłane przez Użytkownika mogą naruszać pkt 5.1 powyżej lub inne postanowienia niniejszego Regulaminu, należy zawiadomić o tym Operatora poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres: [email protected]. W przypadku, gdy zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym składane jest w imieniu innej osoby, osoba która je składa zobowiązana jest bez zbędnej zwłoki przedstawić Operatorowi odpowiednie pełnomocnictwo na piśmie lub inne ważne upoważnienie do reprezentowania tej osoby.
  3. Użytkownik oraz Użytkownik Niezarejestrowany zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem oraz Regulaminem Dodatkowym, o ile został wprowadzony i zaakceptowany, jak też zgodnie z dobrymi obyczajami. W szczególności zakazane jest podejmowanie jakichkolwiek czynności, których celem lub skutkiem jest utrudnienie lub uniemożliwienie innym Użytkownikom lub Użytkownikom Niezarejestrowanym korzystania z Serwisu lub którejkolwiek z jej funkcjonalności. Zakazane jest korzystanie z funkcjonalności Serwisu niezgodnie z ich przeznaczeniem. Zakazane jest także wysyłanie wiadomości wewnętrznych, ofert, zaproszeń oraz wiadomości elektronicznych w innej formie, w ilości lub w sposób nieuzasadniony normalnym korzystaniem z Serwisu lub w sposób mogący powodować uciążliwość dla innego Użytkownika lub Operatora. Operator uprawniony jest do przenoszenia wiadomości elektronicznych i innych informacji wysyłanych przez Użytkownika za pomocą Serwisu niezgodnie z Regulaminem do skrzynki oznaczonej jako „Spam” lub ich usunięcia, o ile adresat wiadomości tak postanowił, oznaczając jako „Spam” komunikację kierowaną do niego przez określonego Użytkownika.
 8. Dane osobowe

 9. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Użytkowników zostały opisane w Polityce Prywatności.

 10. Odpowiedzialność Operatora

  1. Rolą Operatora jest wyłącznie zapewnianie mechanizmów do obsługi prawidłowego funkcjonowanie Serwisu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania, zaniechania Użytkowników lub oświadczenia Użytkowników składane innym Użytkownikom. Operator nie weryfikuje i nie gwarantuje treści składanych oświadczeń woli lub wiedzy pod kątem ich ważności i zgodności z przepisami prawa.
  2. Operator dokłada staranności w celu utrzymania ciągłości świadczonych Usług Operatora. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Usług Operatora powstałych w wyniku Siły Wyższej.
  3. Usługi Operatora mogą być czasowo niedostępne z powodu dokonywania technicznych zmian i ulepszeń w Serwisie. Przerwa techniczna będzie w miarę możliwości planowana w godzinach nocnych, żeby była jak najmniej uciążliwa dla Użytkowników.
  4. Użytkownik każdorazowo winien dokonywać sprawdzenia otrzymanych plików programem antywirusowym.
  5. Operator będzie dokładać należytej staranności w celu weryfikacji tożsamości Użytkownika wyłącznie w ramach procedur opisanych w pkt 4 Regulaminu.
  6. Użytkownik dokonując udostępnienia w ramach Konta określonych materiałów oraz opisów produktów lub usług, jak również publikowanych opinii, oświadcza, że dysponuje odpowiednimi uprawnieniami, w szczególności z tytułu majątkowych praw autorskich, których jest właścicielem lub udzielonych mu licencji, umożliwiających udostępnianie przez niego w ramach Serwisu utworów związanych z oferowanymi przez niego produktami lub usługami. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia wynikające z braku posiadania stosownych uprawnień.
  7. Wszelkie oznaczenia identyfikujące podmioty z Grupy ING (w szczególności znaki towarowe) mogą być wykorzystywane przez Użytkownika wyłącznie za uprzednią zgodą Operatora wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
  8. Operator nie monitoruje ani nie weryfikuje posiadanych przez Użytkownika uprawnień, zezwoleń lub koncesji.
  9. Operatorowi przysługuje prawo do zablokowania lub usunięcia opinii lub innej treści wprowadzonej przez Użytkownika. Operator w takim przypadku powiadomi Użytkownika o dokonanych czynnościach.
  10. Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do przypadków obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, w szczególności zgodnie z prawem dotyczącym odpowiedzialności z tytułu wad produktu, odpowiedzialności z tytułu przyjętej gwarancji oraz odpowiedzialności za celowe lub nieumyślne pozbawienie życia, uszkodzenie ciała lub uszczerbek na zdrowiu.
  11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki podatkowe korzystania z Serwisu obciążające Użytkownika, w tym w szczególności za skutki korzystania przez Użytkownika z wszelkich oferowanych przez Operatora promocji i okresów próbnych.
  12. Wszelkie reklamacje dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres elektroniczny [email protected]. Wiadomość powinna zawierać następujące dane:
   1. imię i nazwisko lub nazwa Użytkownika,
   2. szczegółowy opis sytuacji.

 11. Prawo autorskie i inne prawa Operatora

  1. Serwis jak i inne materiały (m.in. tekst, grafika, zestawienie informacji w tym, ofert i licytacji, katalog produktów i inne) stworzone przez Operatora lub podmioty z Grupy ING i udostępnione w Serwisie, mogą stanowić utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, lub bazę danych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, i jako takie podlegają ochronie prawnej.
  2. Użytkownik, może korzystać z utworów lub baz danych znajdujących się w Serwisie, jak też innych materiałów, o których mowa powyżej, jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy, w tym korzystania z funkcjonalności Serwisu.
  3. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie baz danych, Operator niniejszym oświadcza, że nie zezwala Użytkownikowi oraz Użytkownikowi Niezarejestrowanemu na pobieranie lub wtórne wykorzystanie w jakimkolwiek celu istotnej, co do jakości lub ilości, części jakiejkolwiek bazy danych, której Operator jest producentem.
  4. Operator oświadcza, że w przypadku stwierdzenia naruszenia jego praw do Serwisu, w tym materiałów wskazanych w punkcie 8.1 Regulaminu, będzie z całą stanowczością korzystał z uprawnień przysługujących mu na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, ustawie prawo własności przemysłowej, jak też na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych ustaw.

 12. Blokada Konta oraz rozwiązanie Umowy z Użytkownikiem

  1. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem wygasa wskutek:
   1. złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy przez Użytkownika z 30-dniowym okresem wypowiedzenia;
   2. złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy przez Operatora z 30-dniowym okresem wypowiedzenia;
   3. rozwiązania przez Operatora umowy na zasadach wskazanych w pkt. 9.2 Regulaminu.
   4. usunięcia Konta przez Użytkownika.
  2. Umowa z Użytkownikiem może być rozwiązana przez Operatora ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia przez Operatora:
   1. dokonania naruszenia pkt 8 Regulaminu,
   2. podania nieprawdziwych danych rejestrowych przez Użytkownika lub zaniechania ich uaktualnienia w przypadku, gdy dane te uległy zmianie,
   3. naruszenia zakazu dostarczania treści bezprawnych, w tym treści naruszających prawa wyłączne osób trzecich, w szczególności w przypadku, o którym mowa w pkt 5.1 Regulaminu
   4. naruszenia przez Użytkownika postanowienia pkt 5.3.1 Regulaminu, w tym podejmowania przez Użytkownika działań mających na celu lub skutkujących zakłóceniem pracy systemu informatycznego, na którym oparty jest Serwis, lub mogących powodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu przez Operatora, innych Użytkowników,
   5. obrotu materiałami wyłączonymi spod obrotu przez przepisy obowiązującego prawa lub prowadzenia działalności bez stosowanych uprawnień zezwoleń lub koncesji,
   6. podejmowania przez Użytkownika innych działań mogących skutkować powstaniem szkody dla innych Użytkowników lub Operatora,
   7. faktu, iż Użytkownik zarejestrowany na Platformie ma swoją siedzibę lub jest kontrolowany lub reprezentowany bezpośrednio lub pośrednio przez podmiot lub osobę posiadającą siedzibę lub miejsce zamieszkania w jednym z Krajów Skrajnie Wysokiego Ryzyka, a także w przypadku, gdy wyżej wskazane podmioty lub osoby znajdują się na liście sankcji wprowadzonych przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone lub Organizację Narodów Zjednoczonych
   8. naruszenia przez Użytkownika zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów kupieckich.
  3. Operator informuje Użytkownika o rozwiązaniu Umowy w tym trybie poprzez przesłanie wiadomości bezpośrednio na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika. Rozwiązanie Umowy jest równoznaczne z wyłączeniem Użytkownikowi możliwości korzystania z Konta.
  4. Operatorowi przysługuje prawo do wprowadzenia blokady Konta Użytkownika w przypadku podejrzenia Operatora odnośnie do:
   1. zaistnienia okoliczności wskazanych w pkt 9.2 Regulaminu uzasadniających rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym; lub
   2. korzystania z Konta Użytkownika przez osobę nieupoważnioną lub współdzielenie Konta z inną osobą.
  5. W przypadku wprowadzenia blokady, Operator informuje o tym Użytkownika poprzez przesłanie wiadomości bezpośrednio na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika, wskazując przyczyny ustanowienia blokady i niezwłocznie podejmuje działania mające na celu wyjaśnienie podejrzeń, które powinny zostać zakończone w terminie do 30 dni roboczych. Na potrzeby obliczenia ww. terminu, nie uwzględnia się okresów oczekiwania Operatora na informacje lub wyjaśnienia, o udzielenie których zwrócił się do Użytkownika Konta, które zostało zablokowane, a które są niezbędne dla wyjaśnienia podejrzeń.
  6. Po wpływie ww. terminu, Operator przywraca Użytkownikowi dostęp do Konta lub dokonuje rozwiązania umowy w trybie pkt 9.2 Regulaminu.
  7. Wskutek ustanowienia blokady Konta nie jest możliwe zalogowanie się do Konta. W celu usunięcia blokady Użytkownik powinien skontaktować się z Operatorem.
  8. W przypadku ustanowienia blokady Konta z powodów określonych w Regulaminie lub rozwiązania Umowy z powodów określonych w punkcie 9.2 powyżej, Użytkownik, którego Konto zostało zablokowane lub z którym rozwiązana została Umowa oraz Użytkownik, który korzysta z Finansowania Dostawców nie będą podnosić żadnych roszczeń, w tym roszczeń o odszkodowanie lub utratę zysku wobec Operatora ani jakiegokolwiek podmiotu z Grupy ING w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo w odniesieniu do blokady Konta, rozwiązania Umowy, jeżeli Operator podjął działania w celu wyjaśnienia okoliczności, które stanowiły podstawę do wprowadzenia blokady Konta w terminie wskazanym w pkt 9.3, a niezwłocznie po ich zakończeniu przywrócił Użytkownikowi dostęp do Konta lub rozwiązał umowę w trybie pkt 9.2.

 13. Reklamacje

  1. Reklamacja dotycząca niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przez Operatora powinna zostać przesłana do Operatora za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie i zawierać dane Użytkownika takie jak: imię i nazwisko lub nazwa organizacji, opis sytuacji będącej podstawą reklamacji oraz proponowane jej rozstrzygnięcie.
  2. Operator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub w przypadku otrzymania reklamacji, nie spełniającej warunków wskazanych w pkt 10.1 lub nie zawierającej niezbędnych informacji do jej rozpatrzenia, zwróci się do Użytkownika o dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia reklamacji oraz rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od otrzymania takich informacji.
  3. Reklamacje dotyczące Usług Fachowca należy składać Fachowcowi.

 14. Wymagania techniczne

  1. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet oraz
   1. posługiwanie się jedną z następujących przeglądarek internetowych:
    • Mozilla Firefox wersje 52, 60 i 67 – 69,
    • Google Chrome wersje 49 i 71 – 77,
    • Apple Safari wersje 11, 12,
    • Microsoft Edge wersje 17 i 18,
    • Opera wersje 62,
    • Samsung Internet wersje 9.2, 9.4, 10.1, lub
   2. w przypadku korzystania z telefonu komórkowego – aplikacji mobilnej w następujących wersjach:
    • iOS – 14+
    • Android – 6+
    • Huawei
  2. Użytkownik zobowiązany jest dostosować wgrywane pliki obrazów do formatu wymaganego przez Serwis. Obrazy te mogą być automatycznie modyfikowane przez mechanizmy informatyczne Serwisu.

 15. Zmiana Regulaminu

  1. Operatorowi przysługuje uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu poprzez przesłanie wiadomości bezpośrednio na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika. Operator przesyła powiadomienie o zmianie Regulaminu na co najmniej 5 (pięć) dni roboczych przed datą wejścia w życie zmiany. Powiadomienie o zmianie Regulaminu określa termin wejścia w życie zmiany.
  2. Niezłożenie przez Użytkownika oświadczenia o braku zgody na wprowadzone zmiany w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia udostępnienia nowego Regulaminu. Niezależnie Operator zmianę Regulaminu komunikuje Użytkownikom.
  3. Zmiana Regulaminu nie wpływa na czynności dokonane pod rządami poprzednio obowiązującego Regulaminu.
  4. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o braku zgody na wprowadzone zmiany w Regulaminie, Umowa rozwiązuje się wraz z upływem terminu wejścia w życie nowego Regulaminu. Postanowienia pkt 9 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
  5. Informacje publikowane przez Operatora w Serwisie, w tym za pomocą komunikacji tekstowej („chat") z Użytkownikami, nie stanowią zmiany Regulaminu. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami publikowanymi przez Operatora w Serwisie (w tym w ramach komunikacji chat), a Regulaminem, zastosowanie mają w pierwszej kolejności postanowienia Regulaminu.

 16. Inne

  1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
  2. Sądem właściwym dla rozpatrywania spraw związanych z roszczeniami wynikającymi z niniejszego Regulaminu będą właściwe sądy powszechne.
  3. Jeżeli jakiekolwiek istniejące lub przyszłe postanowienie lub część postanowienia Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne w całości lub części z dowolnego powodu obecnie lub w przyszłości, jego nieważność lub niewykonalność nie ma wpływu na wykonalność pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin będzie interpretowany zgodnie z przepisami prawa tak, jakby niewykonalne postanowienie nigdy nie było w nim zawarte, a Operator i Użytkownik w dobrej wierze rozpoczną negocjacje mające na celu przeformułowanie takiego postanowienia, aby było ono wykonalne i skuteczne i aby odzwierciedlało intencje Operatora i Użytkownika w chwili podpisania Regulaminu.
  4. Czasem właściwym dla wszelkich czynności, w tym transakcji i innych operacji wykonywanych przez Operatora lub Użytkownika za pomocą Serwisu jest czas środkowoeuropejski.
  5. Polska wersja Regulaminu jest jedyną wiążącą wersją. W celu uniknięcia wątpliwości, wszelkie inne wersje językowe są publikowane przez Operatora wyłącznie dla wygody Użytkownika i nie mają charakteru wiążącego.
  6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 31.01.2023 r.