Zarządzanie Nieruchomościami "MANHATTAN" sp. z o.o.
Aleja Józefa Piłsudskiego 34 /W1, 41-303 Dąbrowa Górnicza
NIP6292413113
TEL48324387920
Oceń firmę:
Zarządzanie Nieruchomościami "MANHATTAN" sp. z o.o.
NIP6292413113
KRS0000322744
Kapitał zakładowy6 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Aleja Józefa Piłsudskiego 34 /W1, 41-303 Dąbrowa Górnicza

Numer telefonu

48324387920

O Firmie

Obecnie zarządzamy lub administrujemy wspólnotami mieszkaniowymi o łącznej powierzchni użytkowej ponad 125 000 m².

Zapraszamy do siedziby naszej firmy, która znajduje się w Dąbrowie Górniczej przy alei Józefa Piłsudskiego 34/W1 gdzie przedstawimy Państwu ofertę współpracy lub po prostu doradzimy jak uporać się z bieżącymi problemami.

Oferta

Przedstawiamy Państwu naszą ofertę zarządzania lub administrowania nieruchomością wspólną Wspólnoty Mieszkaniowej.
Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład nieruchomości tworzy wspólnotę mieszkaniową, natomiast nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku poszczególnych właścicieli lokali.


Zarządzanie nieruchomością wspólną może odbywać się w dwojaki sposób: albo poprzez Zarząd Wspólnoty, albo poprzez Zarządcę wybranego uchwałą wspólnoty mieszkaniowej w obecności notariusza. W tym drugim przypadku Zarządca przejmuje wszystkie prawa i obowiązki Zarządu Wspólnoty i staje się jedynym organem Wspólnoty Mieszkaniowej. Jeśli Zarządca nie zostanie ustanowiony notarialnie, to Zarząd Wspólnoty jest z mocy prawa jedynym organem Wspólnoty Mieszkaniowej i może podejmować wszelkie decyzje nie wykraczające poza tak zwany "zarząd zwykły". Decyzje takie wymagają jednak dużej wiedzy fachowej w wielu dziedzinach np. budowlanej, księgowej czy też prawnej.

Aby sprostać tym obowiązkom Zarząd Wspólnoty może podpisać umowę o administrowanie z firmą która zatrudnia odpowiednich fachowców w każdej dziedzinie niezbędnej do prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną.

Przedkładając naszą ofertę chcemy Państwa zapewnić, iż posiadamy odpowiednie umiejętności, doświadczenie oraz stosowne uprawnienia (licencje zarządców nieruchomości), aby sprostać zadaniom stawianym Zarządcom ustanawianym notarialnie jak i Zarządcom działającym na zasadzie umowy administrowania z Zarządem Wspólnoty. Podpisując odpowiednią umowę przejmiemy na siebie następujący zakres czynności i obowiązków:

> przeprowadzanie za pośrednictwem wyspecjalizowanych jednostek kontroli technicznej, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego,

> utrzymanie w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku mieszkańców oraz otoczenia budynku, poprzez nadzór nad realizacją zawartych przez Wspólnotę Mieszkaniową w tym zakresie umów,

> wykonanie bieżącej konserwacji i bieżących napraw nieruchomości wspólnej, a w szczególności dokonywania napraw budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokali, ciepłej i zimnej wody i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej, poprzez nadzór nad realizacją zawartych przez Wspólnotę Mieszkaniową w tym zakresie umów,

> nadzór nad usuwaniem awarii i skutków awarii na nieruchomości wspólnej,

> nadzór nad realizacją zawartych przez Wspólnotę Mieszkaniową umów o wykonywanie remontów części wspólnych zgodnie z przyjętym planem na dany rok kalendarzowy zatwierdzonym uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej,

> przeprowadzanie procedur wyłaniania wykonawców nadzorowanych robót i usług,

> podpisywanie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej wszelkich umów z wykonawcami robót i usług,

> kontrolowanie wykonania i rozliczanie zawartych przez Wspólnotę Mieszkaniową umów: o dostawę energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu, konserwacje windy i anteny zbiorczej oraz zapewniających usuwanie z terenu nieruchomości nieczystości stałych oraz płynnych,

> przeprowadzanie procedur związanych z ubezpieczeniem przez Wspólnotę Mieszkaniową nieruchomości oraz wykonywanie czynności związanych ze zgłaszaniem szkód i ich likwidacją przez firmy ubezpieczeniowe,

> uiszczanie z konta Wspólnoty Mieszkaniowej, opłat publicznoprawnych przypadających do zapłaty od nieruchomości wspólnej, a nie pokrywanych bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,

> pobieranie i windykacja na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej, należności stanowiących pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej,

> pobieranie i windykacja na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej, należnych od właścicieli lokali wpłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, oraz należnych od właścicieli wpłat na wydatki związane z utrzymaniem lokali właścicieli (dostawa do lokalu energii cieplnej, wody, wywozu nieczystości stałych, itp.),

> dochodzenie w postępowaniu administracyjnym i sądowym naprawy szkód wyrządzonych na nieruchomości wspólnej przez mieszkańców i osoby trzecie,

> dokonywanie rozliczeń i zapłaty z konta Wspólnoty Mieszkaniowej za roboty lub usługi związane
z nieruchomością wspólną i świadczone na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej,

> prowadzenie i aktualizowanie ewidencji zasobów lokalowych,

> prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej, zgodnie z odrębną uchwałą właścicieli lokali określającą zakres i formę tej ewidencji,

> prowadzenie rozliczeń przez rachunki bankowe,

> przechowywanie i zabezpieczanie, a w stosownym czasie archiwizowanie dokumentów Wspólnoty
i dokumentacji dotyczącej nieruchomości, a także nadzór nad sporządzaniem takiej dokumentacji odpowiednio do wymogów przewidzianych przepisami,

> wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną, w tym opracowywanie planów remontów i planów zarządzania nieruchomością,

> prowadzenie w imieniu właścicieli lokali rozliczeń za usługi dostarczane bezpośrednio do lokali - wody, centralnego ogrzewania lokali (jeśli Wspólnota nie stosuje systemu rozliczeń wg podzielników kosztów zewnętrznej firmy rozliczającej) i ogrzewania ciepłej wody użytkowej, odprowadzania ścieków oraz za wywóz nieczystości z lokali,

> udzielanie każdemu z właścicieli lokali, na każde jego życzenie wyczerpujących informacji
o sprawach dotyczących zarządzania nieruchomością wspólną oraz rozliczeniach z tytułów wymienionych w pkt. 20 w zakresie dotyczącym ich lokali,

> przedstawianie raz na rok w terminie najpóźniej do 15 marca każdego roku kalendarzowego na corocznym zebraniu właścicieli lokali sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej za rok poprzedni,

> wykonywanie czynności związanych ze zwoływaniem zebrań właścicieli lokali oraz powiadamianiem właścicieli lokali o treści uchwał podjętych w drodze indywidualnego zbierania głosów, a także czynności związanych z prowadzeniem korespondencji. Działając jako profesjonalna firma zajmująca się zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami, odpowiadamy wszelkim wymogom oraz rygorom stawianym takim firmom w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Zapisy tej ustawy mówią że zarządca nieruchomości jest zobowiązany do wykonywania czynności zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz zasadami etyki zawodowej. Jest on także zobowiązany do kierowania się zasadą ochrony interesu osób, na których rzecz wykonuje te czynności.

Aby zapewnić Państwu poczucie bezpieczeństwa we współpracy z naszą firmą informujemy, iż posiadamy stosowne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i to zarówno to obowiązkowe opiewające na wartość 50.000 euro jak i dobrowolne z sumą ubezpieczenia równą 1.000.000 zł.

W celu sprawnego i rzetelnego rejestrowania wszelkich zdarzeń finansowo-księgowych używamy jeden z najlepszych na rynku systemów komputerowych do obsługi wspólnot mieszkaniowych - system firmy "Mieszczanin".

Aby zapewnić płynne funkcjonowanie całej wspólnoty mieszkaniowej dużej rangi nabiera sprawne i szybkie windykowanie od wszystkich właścicieli zaległych opłat i zaliczek. Oprócz własnych działań windykacyjnych, w niezbędnym zakresie współpracujemy z kancelarią Radcy Prawnego Tomasza Wawrylaka z Dąbrowy Górniczej.

Dla zapewnienia bieżącej technicznej obsługi nieruchomości, zatrudniamy wysoko kwalifikowanych pracowników wykonujących funkcje konserwatorów, a także współpracujemy poprzez stosowne umowy z firmami dysponującymi specjalistycznym sprzętem niezbędnym w usuwaniu wszelkich usterek występujących w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych. Przez świadczenie usługi bieżącej konserwacji nieruchomości rozumiemy prowadzenie robót polegających na drobnych naprawach i czynnościach bieżącej konserwacji w obrębie nieruchomości obejmujących:

- utrzymanie wszelkich elementów części wspólnej nieruchomości we właściwym stanie technicznym,
- usuwanie drobnych usterek,
- zapobieganie wystąpieniu awarii,
- bieżącą kontrolę funkcjonowania wszelkich instalacji i innych elementów nieruchomości wspólnej.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI "MANHATTAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 34 / W1, 41-303 DĄBROWA GÓRNICZA

NIP

6292413113
Copy

REGON

241096950
Copy

KRS

0000322744
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2018-11-20

Adres rejestrowy

UL. ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 34 / W1, 41-303 DĄBROWA GÓRNICZA

Data rejestracji w KRS

2009-02-02

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2009-02-02

Sygnatura akt

RDF/476870/23/24

Kody Pkd

68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

43.34.Z - Malowanie i szklenie

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
ZARZĄD
Iwona Haberko
Prezes Zarządu, 56 lat
UDZIAŁOWCY
Piotr Sebastian Haberko

50% 60 udziałów o łącznej wartości 3.000,00 zł.

Jolanta Elżbieta Haberko

50% 60 udziałów o łącznej wysokości 3000,00 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
1
1,1
1,1
7,9
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0
0,1
0
-12,2
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,1
0
0,1
139,9
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,2
0,1
0,1
53,1
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,1
81,8
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
-32,5
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,1
0
0,1
1292,9
EBITDA Opis wskaźnika
0,1
0
0,1
552,7
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,2
0,1
0,1
59,3
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,1
0
0,1
1290,6
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,1
0
0,1
1557,3
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
94
9,3
64,5
55,2
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
10,7
0,4
5,5
5,1
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
73,2
42,9
67,3
24,4
Marża EBITDA Opis wskaźnika
12,4
1,1
6,5
5,4
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
11,8
0,5
6,1
5,6
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
15
19
15
-4
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
3,5
1,6
2,9
1,3
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-1
-5,7
-1,6
4,1
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz docx

01-01-2022 - 31-12-2022
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży