TS FRIGO
Armii Krajowej 137, 41-506 Chorzów
NIP5291793194
TEL+48514776701
Oceń firmę:
TS FRIGO
NIP5291793194
KRS0000038419
Kapitał zakładowy8 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Armii Krajowej 137, 41-506 Chorzów

Numer telefonu

+48514776701

Strona internetowa

http://tsfrigo.pl

O Firmie

TS FRIGO SP. z o.o. oferuje także współpracę w zakresie kompleksowej pomocy prawnej w związku z prowadzoną przez Państwa działalnością gospodarczą.

POMOC PRAWNA PRZY ZAWIERANIU I REALIZACJI UMÓW:
 • sporządzanie projektów umów
 • opiniowanie umów przedłożonych przez klienta
 • negocjację warunków umowy
 • czuwanie nad prawidłową realizacją zawartej umowy
 • podejmowanie działań prawnych w przypadku nie wywiązywania się przez kontrahenta z umowy lub jej nienależytego wykonania
POMOC PRAWNA Z ZAKRESU PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA SPÓŁEK HADLOWYCH:
 • przygotowanie statutów, umów i regulaminów spółek
 • przygotowanie pełnej dokumentacji KRS- założenie spółki, zmiany w spółce
 • opracowanie uchwał, protokołów związanych z działanością spółki
 • pomoc z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego
 • reprezentacja Klienta przed sądami powszechnymi
POMOC PRAWNA Z ZAKRESU PRAWA PRACY
 • doradztwo w zakresie tematyki prawa pracy
 • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych (umowa o działo, umowa zlecenia) oraz umów o pracę
 • reprezentacja Klienta przed sądami powszechnymi
POZOSTAŁE USŁUGI PRAWNICZE
 • przedsądowa windykacja należności
 • dochodzenie należności w drodze postępowania sądowego oraz obsługa prawna egzekucji sądowej
 • reprezentacja interesów Klienta w przypadku pozwania go przed sądem (powszechnym, polubownym) WSZELKIE INFORMACJE NA TEMAT OFERTY I CENNIKA USŁUG PRAWNYCH MOGĄ UZYSKAć PAŃSTWO PISZĄC NA ADRES: [email protected]

TS FRIGO Sp. z o.o. prowadzi pełną obsługę importu i importu, w sektorach działalności spółki, ze szczególnym uwzględnieniem bieżacych potrzeb krajowych przedsiebiorców.

IMPORT i EKSPORT

 • Kompleksowa organizacja Importu i eksportu z krajów UE do Polski
 • Przygotowania projektów, kontraktów dotyczących importu i eksportu
 • Wyszukiwanie i kojarzenie partnerów biznesowych
 • Fachowe informacje dotyczące importu i ieksportu
 • Kompleksowo realizujemy obsługę logistyczną

Importujemy z krajów UE do Polski i eksportujemy do krajów UE towary takie jak: surowce, artykuły rolno-spożywcze, tekstylia skórzane, odzież, materiały budowlane, owoce, warzywa, artykluły do sklepów "po 5 zł", narzędzia i sprzęt elektroniczny.

DOŁĄCZCIE ZE SWOIM BIZNESEM DO NAJLEPSZYCH

Rodzaj działalności

pośrednik, hurtownik, dystrybutor, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

TS FRIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. 3 MAJA 67 / 2, 41-500 CHORZÓW

NIP

5291793194
Copy

REGON

142906259
Copy

KRS

0000384197
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-02-12

Adres rejestrowy

UL. 3 MAJA 67 / 2, 41-500 CHORZÓW

Data rejestracji w KRS

2011-04-20

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2011-04-20

Sygnatura akt

RDF/461571/22/420

Strona WWW

http://tsfrigo.pl

Kody Pkd

08.1 - Wydobywanie kamienia, piasku i gliny

08.9 - Górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane

09 - Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

10 - Produkcja artykułów spożywczych

11 - Produkcja napojów

13 - Produkcja wyrobów tekstylnych

14 - Produkcja odzieży

15 - Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

16 - Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli

17 - Produkcja papieru i wyrobów z papieru

18 - Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

20.1 - Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych

20.2 - Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych

20.3 - Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających

20.4 - Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych

22 - Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

23 - Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

24.5 - Odlewnictwo metali

25 - Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

26 - Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

27 - Produkcja urządzeń elektrycznych

28 - Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

29 - Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

30 - Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

31 - Produkcja mebli

32 - Pozostała produkcja wyrobów

33 - Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

38 - Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów

41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

43 - Roboty budowlane specjalistyczne

45.1 - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.2 - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.3 - Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.4 - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

46.2 - Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt

46.3 - Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

46.4 - Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego

46.5 - Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej

46.6 - Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia

46.7 - Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa

46.9 - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

47.1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.2 - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.3 - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

47.4 - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.5 - Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.6 - Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.7 - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.8 - Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach

47.9 - Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

49.2 - Transport kolejowy towarów

49.4 - Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami

50.2 - Transport morski i przybrzeżny towarów

50.4 - Transport wodny śródlądowy towarów

51.2 - Transport lotniczy towarów i transport kosmiczny

52.1 - Magazynowanie i przechowywanie towarów

52.2 - Działalność usługowa wspomagająca transport

53.2 - Pozostała działalność pocztowa i kurierska

55.1 - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.2 - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.3 - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

55.9 - Pozostałe zakwaterowanie

56.1 - Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne

56.2 - Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa

56.3 - Przygotowywanie i podawanie napojów

62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

63 - Działalność usługowa w zakresie informacji

64 - Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66 - Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne

68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

69 - Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe

73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

74 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

77.1 - Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

77.2 - Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego

77.3 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych

77.4 - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

78.1 - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

78.2 - Działalność agencji pracy tymczasowej

78.3 - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

79.1 - Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki

79.9 - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

80 - Działalność detektywistyczna i ochroniarska

81.1 - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

81.2 - Sprzątanie obiektów

81.3 - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

82.1 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą

82.2 - Działalność centrów telefonicznych (call center)

82.3 - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

82.9 - Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

90 - Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

91 - Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą

92 - Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi

93.2 - Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.0 - Pozostała indywidualna działalność usługowa


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ: -W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA); -W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA)
ZARZĄD
Monika Anna Jędral
Prezes Zarządu, 37 lat
UDZIAŁOWCY
Grażyna Zofia Garboś Jędral

37,5% 6 udziałów o łącznej wartości 3.000,00 zł

Adam Michał Pinkowicz

31,25% 5 udziałów o łącznej wartości 2.500,00 zł

Monika Anna Jędral

31,25% 5 udziałów o łącznej wartości 2.500,00 zł

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży