Serwiskon sp. z o.o. sp.k.
Ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno
NIP1231333771
TEL+48 601 489 919
Oceń firmę:
Serwiskon sp. z o.o. sp.k.
NIP1231333771
KRS0000654843
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno

Numer telefonu

+48 601 489 919

O Firmie

Eureca to ogólnopolskie biuro rachunkowe, którego misją jest wspieranie osób zarządzających małymi i większymi przedsiębiorstwami w kreowaniu wartości firmy. Robimy to poprzez inspirowanie osób zarządzających do ujmowania adekwatnej informacji zarządczej w księgach (rachunkowość zarządcza) i analizowania zebranych w ten sposób danych.

 • Rachunkowość zarządcza jest czymś znacznie szerszym niż zwykła księgowość prowadzona przez większość biur rachunkowych na polskim rynku, tzn. oparta o ewidencję przychodów i kosztów jedynie w podziale na ich rodzaje dla potrzeb wyliczenia zobowiązań podatkowych lub sprawozdań wymaganych przez ustawę o rachunkowości. Rachunkowość zarządcza to przyglądanie się liczbom z różnych perspektyw poprzez właściwą identyfikację źródeł przychodów oraz naturę kosztów, które generują. To ona mówi właścicielom, które obszary firmy są bardziej, a które mniej rentowne. Rachunkowość zarządczą mogą stosować nie tylko firmy oparte o pełną księgowość, ale również te oparte o książki przychodów i rozchodów. Można stosować ją niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności!
 • Naszym celem jest dogłębne poznanie biznesu naszych Klientów a następnie proaktywne inspirowanie do identyfikacji obszarów wpływających destrukcyjnie na wartość firmy poprzez adekwatne zastosowanie rachunkowości zarządczej.
 • Zależy nam na przyglądaniu się rzeczywistości oraz planom firmy a także na odegraniu istotnej roli w jej zarządzaniu zgodnie z potrzebami osób zarządzających. Mając bogate i wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami oraz ryzykiem w dużych korporacjach zależy nam też, aby wdrażać wybrane wartościowe praktyki korporacyjne w firmach naszych Klientów.

Wartość firmy obniżana jest najczęściej przez

 • te obszary firmy, których efekt finansowy (rentowność) nie jest satysfakcjonujący dla właścicieli,
 • nie odpowiednie zarządzanie przepływami gotówkowymi.

Oferujemy n/w usługi oraz wsparcie w budowaniu wartości firmy

 • Usługi księgowe
 • Usługi kadrowo-płacowe
 • Usługi rachunkowości zarządczej
 • Wspieranie funkcji dyrektora finansowego
 • Przekształcanie Sp. z o.o. w Sp. z o.o. s.k.
 • Opracowania dotyczące zarządzania oraz zagadnień podatkowych

Oferta

Oferujemy n/w usługi oraz wsparcie w budowaniu wartości firmy

1. Usługi księgowe

 • prawidłowa i terminowa kalkulacja zobowiązań podatkowych dotyczących podatku dochodowego firmy
 • prawidłowe i terminowe przygotowanie sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych wymaganych przepisami prawa

2. Usługi kadrowo-płacowe

 • prawidłowa i terminowa kalkulacja zobowiązań podatkowych dotyczących podatku dochodowego pracowników i zleceniobiorców oraz zobowiązań wobec ZUS a także prawidłowe i terminowe przygotowanie deklaracji urzędowych wymaganych przepisami prawa

3. Usługi rachunkowości zarządczej

 • identyfikacja obszarów firmy, które tworzą jej wartość oraz tych, które wpływają na jej destrukcję – identyfikacja źródeł przychodów oraz pomiar ich wyników finansowych a także przygotowywanie odpowiednich raportów menedżerskich

4. Wspieranie funkcji dyrektora finansowego (proaktywne wsparcie osób zarządzających firmą w)

 • analizie rentowności poszczególnych źródeł przychodów,
 • analizie ryzyk operacyjnych związanych z prowadzonym biznesem (np. ryzyko utraty płynności),
 • wytyczaniu dalszej strategii działania firmy,
 • planowaniu finansowym, (e) innych zagadnieniach z obszaru kontrolingu finansowego firmy

5. Przekształcanie Sp. z o.o. w Sp. z o.o. s.k.

 • inspiracja do przekształcania sp. z o.o. na spółki komandytowe celem uzyskania maksymalnej optymalizacji podatkowej u samych podstaw działania firmy

6. Opracowania dotyczące zarządzania oraz zagadnień podatkowych

 • odpowiedź na najczęściej zadawane lub najbardziej problematyczne pytania stawiane przez osoby zarządzające firmą dotyczące zarówno zarządzania jak i zagadnień podatkowych

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

SERWISKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. JANA PAWŁA II 66, 05-500 PIASECZNO

NIP

1231333771
Copy

REGON

366157850
Copy

KRS

0000654843
Copy

Forma prawna

spółka komandytowa

Data rejestracji na ALEO.com

2018-03-22

Adres rejestrowy

UL. JANA PAWŁA II 66, 05-500 PIASECZNO

Data rejestracji w KRS

2016-12-23

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2016-12-23

Sygnatura akt

RDF/565030/23/675

Kody Pkd

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

58.11.Z - Wydawanie książek

58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza

63.12.Z - Działalność portali internetowych

63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych

63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

69.10.Z - Działalność prawnicza

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
SPOSÓB REPREZENTACJI
UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST SAMODZIELNIE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ. JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SERWISKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000590488. REGON 363200723). SPOSÓB REPREZENTACJI SERWISKON SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. OSOBY REPREZENTUJĄCE KOMPLEMENTARIUSZA: MACIEJ BIELUSZKO, PESEL 7150602658. KRZYSZTOF KOHNKE, PESEL 63102209139
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
SERWISKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
tys zł
tys zł
tys zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
61,7
55,5
144,6
160,6
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
551,1
545,2
768,5
41
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-5,7
-14,8
34,9
335,6
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
44,6
53,2
110
106,6
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
17,1
2,3
34,6
1437,7
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-5,7
-14,8
32,3
318,5
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
46,9
55,5
144,6
160,6
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-33,4
-657,9
93,5
751,4
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-1
-2,7
4,2
6,9
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-1
-2,7
4,5
7,2
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
27,6
4,1
23,9
19,8
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży