SALUD Y SEGURIDAD EN LA TRABAJA BHP - SZKOLENIA, SZKOLENIA EDUKACYJ...
Al Stanów Zjednoczonych 51 lok 219, 04-028 Warszawa
NIP8881161597
TEL535544855
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Edukacja, sport i rozrywka Edukacja Oświata Profil firmy SALUD Y SEGURIDAD EN LA TRABAJA BHP - SZKOLENIA, SZKOLENIA EDUKACYJ...
SALUD Y SEGURIDAD EN LA TRABAJA BHP - SZKOLENIA, SZKOLENIA EDUKACYJ...
NIP8881161597
Profil niepotwierdzony
3,0 na podstawie 1 opinii.

Adres

Al Stanów Zjednoczonych 51 lok 219, 04-028 Warszawa

Numer telefonu

535544855

Strona internetowa

http://www.bhp-szkoleniaonline.pl

Media społecznościowe

Oddziały

SALUD Y SEGURIDAD EN LA TRABAJA BHP SZKOLENIA SZKOLENIA EDUKACYJNE LAMA TRAVEL

http://www.bhp-szkoleniaonline.pl, 04-028 Warszawa, Praga-Południe
+48535544855

Oferta

https://goo.gl/maps/A5JfZD2PLd2PBxP5A

Kontakt

sekretariat firmy

535544855

lama,[email protected]

Zadzwoń Napisz wiadomość

Firma: Tak

Wystawia FV : Tak

SALUD Y SEGURIDAD EN LA TRABAJA BHP –SZKOLENIA LAMA TRAVEL

04-028 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 51 lok219

NIP: 8881161597

Innowacyjne rozwiązania w szkoleniach

Nominowana do tytułu Innowacyjna Firma 2021 SALUD Y SEGURIDAD EN LA TRABAJA BHP SZKOLENIA LAMA TRAVEL działa od 2018 r. Początkowo zajmowała się szkoleniami BHP, outsourcingiem oraz organizacją dedykowanych kursów w projekcie POWER. Obecnie oferuje kompleksowe usługi dla firm z zakresu BHP i opracowywania systemu HACCP do celów sanitarnych.

Co ciekawe, firma działa również jako biuro podroży, organizując wyjazdy na terenie kraju i do Ameryki Południowej. Ta działalność jest jednak chwilowo zawieszona z uwagi na obostrzenia epidemiologiczne.

Aktualna sytuacja gospodarcza wymogła na wielu firmach zmianę modelu działania. Odpowiednie wykorzystanie już wcześniej istniejących trendów i korzystanie z narzędzi zapewniających ciągłość działania to klucz do sukcesu w tych trudnych czasach. Przed pandemią wiele firm wzbraniało się przed szerokim wykorzystaniem pracy zdalnej. Teraz okazało się, że dla wielu to jedyny sposób, żeby zapewnić ciągłość działania. Ale zdalne zarządzanie wiąże się też z innymi modelami. Specyficzną formą zdalnego zarządzania jest podnoszenie kompetencji, edukacja i szkolenia.

Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce i na świecie sprawiła, że również firma SALUD Y SEGURIDAD EN LA TRABAJA BHP SZKOLENIA LAMA TRAVEL zmuszona była zastosować cały szereg innowacyjnych rozwiązań opartych o narzędzia komunikacji zdalnej, aby spersonalizować działania w zakresie szkoleń. Nie wszystkie jednak są możliwe do przeprowadzenia w formie stacjonarnej, więc konieczne było wprowadzenie systemu szkoleń, w oparciu o reżim sanitarny, co też niewątpliwie wymagało innowacyjnego podejścia.

Zatem, mimo wielu negatywnych następstw związanych z pandemią koronawirusa, COVID-19 stał się impulsem do innowacyjnych zmian w firmie. LAMA TRAVEL oferuje dziś kompleksową obsługę w zakresie udzielania szkolenia wstępnego – instruktażu ogólnego i okresowego wraz z wydaniem zaświadczenia, a także bieżące kontrolowanie ważności szkoleń BHP, profilaktycznych badań lekarskich oraz realizację zaleceń i wskazań medycznych.

Zakres świadczeń obejmuje również kontrolowanie zasadności przydzielania środków ochrony indywidualnej, uczestniczenie w organizowaniu stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad BHP, uwzględniając zabezpieczenie przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi schorzeniami związanymi ze środowiskiem pracy.

Udzielane jest również opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących BHP na poszczególnych stanowiskach pracy oraz eksponowanie instrukcji w zakładach pracy i kontrola ich stanu jakości, a także dat ważności i przydatności gaśnic przeciwpożarowych znajdujących się na terenie zakładu, jak również znaków i planów ewakuacyjnych.

Firma świadczy doradztwo w dziedzinie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a ponadto oferuje rejestrowanie, archiwizowanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

SALUD Y SEGURIDAD EN LA TRABAJA BHP SZKOLENIA LAMA TRAVEL świadczy również kompleksowo usługi RODO, których zakres obejmuje szkolenia, analizę ryzyka, politykę bezpieczeństwa, instrukcję zarządzania systemem informatycznym oraz rejestr kategorii i czynności przetwarzania. Zainteresowane podmioty mogą skorzystać z profesjonalnych świadczeń sprawach związanych z upoważnieniami, procedurami, zgodami, incydentami i umowami powierzenia.

Mateusz Moskwik

Al. Stanów Zjednoczonych 51, lok. 219,

04-028 Warszawa

kom: +(48) 505923469 / +(48) 787048824 / +(48) 535544855

email: [email protected]

www.bhp-szkoleniaonline.pl

Texto de Forumbiznesu.pl + logotipo Soluções inovadoras em treinamento Nomeada com o título de Empresa Inovadora 2021 SALUD Y SEGURIDAD EN LA TRABAJA BHP TRAININGS A LAMA TRAVEL opera desde 2018. Inicialmente tratava de formação em segurança e saúde ocupacional, outsourcing e organização de cursos dedicados ao projeto POWER. Atualmente, oferece serviços completos para empresas na área de saúde e segurança e o desenvolvimento de um sistema HACCP para fins sanitários. Curiosamente, a empresa também atua como agência de viagens, organizando viagens dentro do país e para a América do Sul. No entanto, essa atividade está temporariamente suspensa devido a restrições epidemiológicas. A situação econômica atual obrigou muitas empresas a mudar seu modelo de operação. O uso adequado de tendências pré-existentes e o uso de ferramentas de continuidade de negócios é a chave para o sucesso nestes tempos difíceis. Antes da pandemia, muitas empresas se recusavam a fazer uso extensivo do trabalho remoto. Agora, descobriu-se que, para muitos, é a única forma de garantir a continuidade dos negócios. Mas o gerenciamento remoto também está relacionado a outros modelos. Uma forma específica de gerenciamento remoto é o aumento de competências, educação e treinamento. A actual situação epidemiológica na Polónia e no mundo fez com que SALUD Y SEGURIDAD EN LA TRABAJA BHP TRAINING LAMA TRAVEL fosse também obrigada a utilizar um conjunto de soluções inovadoras baseadas em ferramentas de comunicação à distância para personalizar as actividades formativas. No entanto, nem todos são viáveis ​​de forma estacionária, pelo que foi necessário introduzir um sistema de formação baseado no regime sanitário, o que sem dúvida exigiu uma abordagem inovadora. Portanto, apesar das muitas consequências negativas relacionadas à pandemia de coronavírus, o COVID-19 tornou-se um impulso para mudanças inovadoras na empresa. Hoje, a LAMA TRAVEL oferece serviços abrangentes no campo da formação inicial - instrução geral e periódica acompanhada da emissão de um certificado, bem como monitorização contínua da validade da formação em saúde e segurança, exames médicos preventivos e implementação de recomendações e indicações médicas . O âmbito dos serviços inclui também o controlo da legitimidade da atribuição dos equipamentos de protecção individual, participando na organização dos locais de trabalho de acordo com as disposições e princípios de segurança e saúde no trabalho. Fazer cumprir, por parte dos funcionários, os regulamentos e normas de saúde e segurança, incluindo proteção contra acidentes de trabalho, doenças ocupacionais e outras doenças relacionadas ao ambiente de trabalho. Também são dadas opiniões sobre instruções detalhadas sobre saúde e segurança em locais de trabalho individuais e exibindo instruções nos locais de trabalho e controlando seu status de qualidade, bem como datas de validade e datas de validade de extintores de incêndio localizados nas instalações, bem como sinais e planos de evacuação. A empresa presta consultoria na área de regulamentos e normas de segurança e saúde ocupacional, além de oferecer registro e arquivamento de resultados de exames e medições de fatores prejudiciais à saúde no ambiente de trabalho. SALUD Y SEGURIDAD EN LA TRABAJA BHP TRAININGS A LAMA TRAVEL também oferece serviços abrangentes de GDPR, cujo escopo inclui treinamento, análise de risco, política de segurança, instruções de gerenciamento de sistemas de TI e um registro de categorias e atividades de processamento. As entidades interessadas poderão usufruir de serviços profissionais em matérias relacionadas com autorizações, procedimentos, consentimentos, incidentes e contratos de atribuição. Mateusz Moskwik Al. USA 51, lok. 219, 04-028 Varsóvia celular: + (48) 505923469 / + (48) 787048824 / + (48) 535544855 email: [email protected]

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

SALUD Y SEGURIDAD EN LA TRABAJA BHP - SZKOLENIA, SZKOLENIA EDUKACYJNE, LAMA TRAVEL - LESZEK ŁADZIŃSKI

Copy

Adres do doręczeń

ul. Kolejowa 10/4, 87-880 Brześć Kujawski

NIP

8881161597
Copy

REGON

910334923
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2021-03-17

Adres rejestrowy

ul. Kolejowa 10/4, 87-880 Brześć Kujawski

Adres dodatkowego stałego miejsca wykonywania działalności

ul. Krótka 10/4, 96-300 Żyrardów

Przedsiębiorca

LESZEK ŁADZIŃSKI

Małżeńska wspólność majątkowa

Tak

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2018-06-20

Status

Aktywny

Kody Pkd

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki

80.10.Z - Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

Opinie

3/ 5.0
Na podstawie 1 ocen
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!
Marcin Kubiak 2022-08-27 15:09:11
ok praca

Firmy z tej samej branży