POLSKA GRUPA ZAKUPOWA KUPIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. PROMIENNA 1A, 44-240 ŻORY
NIP6332231313
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Usługi dla firm Usługi profesjonalne - naukowe i techniczne Profil firmy POLSKA GRUPA ZAKUPOWA KUPIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
POLSKA GRUPA ZAKUPOWA KUPIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP6332231313
KRS0000436213
Kapitał zakładowy90 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. PROMIENNA 1A, 44-240 ŻORY

Strona internetowa

www.pgzkupiec.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Dużo firm planuje wydzielenie części codziennie wykonywanych czynności na zewnątrz. Agencje oraz firmy usługowe świadczą pracę na rzecz decydujących się na takie posunięcie przedsiębiorców. Takie usługi to między innymi usługi profesjonalne - naukowe i techniczne.

W tej kategorii znajdują się również firmy działające w takich obszarach jak kontrola dokumentów przewozowych oraz informacje dotyczące stawek za fracht czy działalność związana z opracowywaniem kosztorysów. Wśród takich przedsiębiorstw znajduje się POLSKA GRUPA ZAKUPOWA KUPIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z miejscowości ŻORY. Zachęcamy do przejrzenia jej profilu na ALEO.com.

Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienai o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

POLSKA GRUPA ZAKUPOWA KUPIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. PROMIENNA 1A, 44-240 ŻORY

NIP

6332231313
Copy

REGON

242967520
Copy

KRS

0000436213
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. PROMIENNA 1A, 44-240 ŻORY

Data rejestracji w KRS

2012-10-12

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2012-10-12

Sygnatura akt

RDF/483156/23/97

Strona WWW

WWW.PGZKUPIEC.PL

Kody Pkd

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

63.11.Z - Przetwarzanie danych

70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem

73.1 - Reklama

73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

94.11.Z - Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ZARZĄD
Marcin Sławomir Bańka
Prezes Zarządu, 48 lat
RADA NADZORCZA
Wojciech Śliwa
64 lata
Tomasz Antoni Handzlik
52 lata
Janusz Nowak
50 lat
Henryk Janusz Szemet
67 lat
Grzegorz Franciszek Łakota
59 lat
Leszek Jan Lubowicz
55 lat
Zdzisław Franciszek Broda
61 lat
Natalia Emilia Glińska
44 lata
Tadeusz Grzegorz Sławik
67 lat
Anna Szopa
51 lat
Grażyna Taraszewska
69 lat
Marek Robert Bort
55 lat

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2019 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

POLSKA GRUPA ZAKUPOWA KUPIEC SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

POLSKA GRUPA ZAKUPOWA KUPIEC

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZA ROK 2019

I INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE

Polska Grupa Zakupowa KUPIEC jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedziba

spółki mieści się w Żorach (44 – 240) przy ul. Promiennej 1A. W dniu 10.05.2012 roku aktem

notarialnym sporządzonym w Wiśle przed notariuszem Zenonem Chudkiem, wspólnicy założyli

spółkę pod firmą: Polska Grupa Zakupowa sp. z o.o. W dniu 12.10.2012 r. spółka została

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000436213. Wg stanu na

dzień 31.12.2019r. wysokość kapitału zakładowego wynosi 90.000,00 zł. Wspólnicy posiadają

120 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 750,00 zł. każdy. Wspólnikami są w

100% osoby fizyczne.

Przeważającym przedmiotem działalności spółki jest:

1) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

(PKD 74.90.Z)

2) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),

3) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działal-

ność powiązana (PKD 62),

4) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

(PKD 63.11.Z),

5) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finanso-

wych (PKD 70.10.Z),

6) Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),

7) Reklama (PKD 73.1),

8) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),

9) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),

10) Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z).

1. Organy spółki:

 • Zarząd
 • Rada Nadzorcza
 • Zgromadzenie Wspólników

1.1 Zarząd:

W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. zarząd kierował spółką w składzie:

Marcin Bańka – Prezes Zarządu,

W dniu 03.04.2019r. Rada Nadzorcza z powodu upływu kadencji odwołała Prezesa Zarządu,

jednocześnie powołując na kolejną kadencję Zarząd w dotychczasowym składzie.

1.2 Rada Nadzorcza:

W okresie sprawozdawczym tj. od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. Rada Nadzorcza

działała w następującym składzie:

1. Tadeusz Sławik – Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Marek Bort – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

3. Tomasz Handzlik – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

4. Natalia Glińska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

5. Janusz Nowak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

6. Henryk Szemet – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

7. Zdzisław Broda – Członek Rady Nadzorczej

8. Leszek Lubowicz – Członek Rady Nadzorczej

9. Grzegorz Łakota – Członek Rady Nadzorczej

10. Anna Szopa – Członek Rady Nadzorczej

11. Wojciech Śliwa – Członek Rady Nadzorczej

12. Grażyna Taraszewska – Członek Rady Nadzorczej

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania, skład Rady Nadzorczej liczy 12 członków.

1.3 Zgromadzenie Wspólników:

Na dzień 31.12.2019r. kapitał zakładowy Spółki wynosi 90.000,00 zł (słownie:

dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 120 równych i niepodzielnych udziałów o wartości

nominalnej po 750,00 zł każdy. W dniu 03.04.2019r. na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników,

wspólnicy dokonali m.in. zmiany Umowy Spółki, dostosowując jej zapisy w zakresie wartości

nominalnej udziałów.

Zgromadzenie Wspólników tworzą wspólnicy – osoby fizyczne, prowadzące działalność

gospodarczą w zakresie handlu.

II ORGANIZACJA SPÓŁKI.

Prezes Zarządu – kieruje pracą Zarządu oraz organizuje i nadzoruje działalność Spółki w

zakresie:

1) reprezentowanie Zarządu i kierowanie jego pracą,

2) składania w imieniu Zarządu sprawozdań i przedstawienie wniosków Zgromadzeniu Wspól-

ników i Radzie Nadzorczej w sprawach wymagających uchwał tych organów,

3) wydawanie koniecznych zarządzeń wewnętrznych,

4) prowadzenie polityki zatrudnienia i wykonywanie obowiązków Pracodawcy

w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy,

5) wykonywanie uchwał Zgromadzenia Wspólników i uchwał Rady Nadzorczej oraz bieżąca

kontrola ich realizacji,

6) zlecanie wyspecjalizowanym osobom prawnym lub fizycznym przeprowadzania kontroli za-

równo w całym przedsiębiorstwie jak i ściśle określonym zakładzie,

7) udział, bez prawa głosu, w posiedzeniach Rady Nadzorczej

na życzenie jej Przewodniczącego,

8) rozstrzyganie wszystkich innych spraw związanych z kierowaniem działalnością Spółki, a

nie zastrzeżonych do decyzji innych organów,

9) operacyjny nadzór działów centralnych Spółki, zgodnie ze schematem organizacyjnym

Spółki.

W związku z faktem, iż Zarząd jest jednoosobowy do zakresu działania Prezesa Zarządu

należą również następujące czynności:

1) opracowywanie, wdrażanie i realizacja projektów i planów rozwojów spółki

2) nadzór nad operacyjnym zarządem obiektami Spółki,

3) nadzór nad prowadzonymi inwestycjami,

4) koordynacja i przygotowania planów ekonomiczno-finansowych,

5) sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki, w wyznaczonych przez Prezesa obszarach,

6) kontrola prowadzenia dokumentacji ekonomiczno-finansowej, w podległych obszarach,

7) nadzór nad przedmiotami stanowiącymi środki trwałe i obrotowe,

8) nadzór nad gospodarką kasową i stanem wierzytelności oraz zobowiązań,

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

W 2019 roku odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które zostało zwołane na

dzień 03.04.2019r. Zgromadzenie to przyjęło i zatwierdziło sprawozdania za 2018r. z działalności

Zarządu, z działalności Rady Nadzorczej, finansowe. Podjęto również uchwałę w/s przeznaczenia

zysku za 2018r. Zgromadzenie Wspólników udzieliło także absolutorium Prezesowi Zarządu i

członkom Rady Nadzorczej. Na w/w Zgromadzeniu, wspólnicy zatwierdzili również zmiany w

Umowie Spółki.

Działania zarządu, koncentrowały się na wszelkich czynnościach związanych z

działalnością operacyjną Spółki.

Rada Nadzorcza, pełniła funkcję kontrolną w spółce. W 2019 roku odbyły się

4 posiedzenia Rady Nadzorczej.

III. SYTUACJA KADROWO – PŁACOWA

3.1 Zatrudnienie

Na dzień 31.12.2019 w Spółce zatrudnionych było 15 osób na podstawie umowy o pracę.

Na dzień 20.03.2020r. zatrudnienie w Spółce wynosiło 15 osób, w tym Prezes Zarządu. Wszystkie

zatrudnione osoby są zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.

3.2 Płace

Zasady wynagradzania pracowników określają warunki pracy i płacy przewidziane w

umowach o pracę. Jako, że spółka zatrudnia mniej niż 20 pracowników nie ma obowiązku

sporządzenia Regulaminu Wynagradzania i Regulaminu Pracy.

3.3 Zakres świadczeń socjalnych

Spółka nie tworzy Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz nie wypłaca

świadczeń urlopowych.

IV. SYTUACJA FINANSOWA

Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa.

Spółka na dzień 31.12.2019r. wykazuje zysk netto w wysokości 1 055 419, 53 zł (słownie

Jeden milion pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych). Celem Zarządu na rok

2020 jest osiągnięcie zysku na porównywalnym do roku 2019 poziomie.

Struktura przychodów i kosztów w roku 2019 tj. w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Przychody ze sprzedaży: 29 281 156,70

Koszty działalności operacyjnej: 28 026 562,51


Koszty wg rodzaju:

 • amortyzacja 51 228,42
 • zużycie materiałów i energii 361 542,38
 • usługi obce 26 120 537,11
 • podatki i opłaty 6 778,15
 • wynagrodzenia 1 184 549,68
 • ubezpieczenia społ. i inne świadczenia 215 407,43
 • pozostałe koszty rodzajowe 76 381,59
 • wartość sprzedanych towarów i materiałów 10 137,75

Nabycie/zbycie udziałów własnych, cele ich nabycia/zbycia.

W roku 2019 jednostka nie nabyła udziałów własnych.

Oddziały posiadane przez jednostkę.

Spółka nie posiada oddziałów. W 2013 roku zgłoszono jedynie do Urzędu Skarbowego trzy

dodatkowe punkty prowadzenia działalności. Dwa z nich w Wałbrzychu i w Wieliczce

funkcjonowały również przez cały okres sprawozdawczy tj. za rok 2019.

Instrumenty finansowe w zakresie ryzyka finansowego.

Jednostka nie stosuje żadnych instrumentów w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym.

Stosowane zasady ładu korporacyjnego.

Jednostka nie stosuje zasad ładu korporacyjnego.

V. BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI.

W roku 2019 Spółka, zgodnie z podstawowym celem funkcjonowania, skoncentrowana była

na prowadzeniu negocjacji ze strategicznymi kontrahentami w celu polepszenia warunków

handlowych dla Uczestników Grupy Zakupowej oraz negocjowaniu umów z nowymi

kontrahentami. Efektem tych prac był wzrost osiągniętych przychodów oraz wzrost ilości

rozliczanych umów z dostawcami i producentami z 595 na koniec roku 2018 (w tym 303

ogólnopolskich i 292 regionalnych) do 603 na koniec roku 2019 z czego 310 umów miało charakter

ogólnopolski a 293 zasięg regionalny.

Na początku 2019 roku Spółka reprezentowała interesy 221 sklepów, a z jego końcem były

to już 262 placówki handlowe. Z końcem roku sprawozdawczego Spółka posiadała umowy ze

sklepami zlokalizowanymi w regionie śląskim (118), dolnośląskim (46), małopolskim (50),

mazowieckim (6), łódzkim (9), opolskim (31) i świętokrzyskim (2).

W ramach porozumień z kontrahentami Spółka prowadziła działania promocyjne mające na

celu stworzenie atrakcyjnej oferty cenowej i asortymentowej dla klientów, a tym samym wzrost

obrotów w placówkach detalicznych. Łącznie w okresie sprawozdawczym wydano 55 plakatów

promocyjnych i 2 katalogi świąteczne z produktami alkoholowymi oraz przeprowadzono akcje

zakupowe niepublikowane w liczbie 55. Dodatkowo Spółka prowadziła akcje konkursowe, loterie

oraz programy lojalnościowe. W 2019 roku uruchomiono również nową stronę internetową

Łączne przychody uzyskane w roku sprawozdawczym na wszystkich wymienionych

powyżej działaniach osiągnęły poziom 29.281.156 zł, wobec 25.171.454 zł w roku 2018.

Najważniejszymi celami, które Spółka realizowała w 2019 było zapewnienie korzystnych

warunków ekonomicznych dla Uczestników Grupy Zakupowej u dostawców i producentów oraz

budowanie wachlarza usług okołobiznesowych, które będą ułatwiały właścicielom sklepów

funkcjonowanie na dynamicznym i konkurencyjnym rynku.

W bieżącej działalności Spółka uwzględnia czynniki ryzyka do których są zaliczane:

- niestabilny rynek detaliczny i wysoki poziom konkurencji

- zmiany na rynku pracy i rosnące koszty zatrudnienia

- zmienność przepisów podatkowych oraz wzrost obowiązków sprawozdawczych

- wzrost kosztów prowadzenie działalności detalicznej

- ryzyko pogarszającej się kondycji finansowej u wybranych dostawców

- dalsze procesy konsolidacyjne u podmiotów konkurencyjnych

- pandemia spowodowana wirusem COVID 19

VI PRZEWIDYWANY ROZWÓJ JEDNOSTKI.

Działalność operacyjna Spółki w roku 2020 będzie nadal koncentrowała się na obszarach

strategicznych czyli negocjacjach, renegocjacjach i podpisywaniu umów z producentami

i dostawcami towarów i usług dla sklepów Uczestników Grupy Zakupowej.

Spółka będzie pracowała nad dalszym rozwojem narzędzi informatycznych wspierających

decyzje biznesowe podejmowane w sklepach Uczestników GZ oraz w centrali. Spółka planuje pod-

jęcie działań wspierających proces wymiany w sklepach kas fiskalnych na urządzenia POS.

W tematyce działań marketingowych i promocyjnych przewiduje się zwiększenie aktywno-

ści w zakresie ilości akcji zakupowych, plakatów promocyjnych, konkursów i innych wydawnictw

o charakterze reklamowym co ma w efekcie budować pozytywny wizerunek sklepów i Spółki w

opinii konsumentów. Spółka planuje uruchomienie aplikacji mobilnej dla klientów sklepów oraz

wprowadzenie nowych działań promocyjnych tzw. wielopaków.


W 2020 Spółka nadal będzie podejmowała kroki związane z pozyskiwaniem kolejnych

uczestników do Grupy Zakupowej, przy założeniu utrzymania przez nich określonych standardów

jakościowych, z których dwa najważniejsze to powierzchnia sali sprzedaży nie mniejsza niż 100 m2

oraz rzetelność płatnicza w stosunku do kontrahentów.

Spółka będzie także sprawdzała możliwości akwizycji innych podmiotów prowadzących

podobną działalność.

Spółka zakłada, że na skutek powyższych działań w roku 2020 nastąpi wzrost ilości nowych

sklepów oraz wzrost obrotów sklepów dotychczas funkcjonujących w ramach Grupy Zakupowej co

docelowo spowoduje wzrost przychodów Spółki i jej dalsze umocnienie na rynku detalicznym.

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
29,3
34,5
39,6
14,8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
8,7
9,8
11,4
16,4
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
4,7
7
9,3
33,7
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
13,4
16,8
20,7
23,6
Środki pieniężne Opis wskaźnika
5,5
7,8
9,1
16,4
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,1
0
0,1
90,2
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
1,3
2,8
2,9
4,3
EBITDA Opis wskaźnika
1,3
2,8
3
6,2
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
13,4
16,7
20,6
23,5
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
1,3
2,8
2,9
5
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
1,1
2,3
2,3
4,1
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
22,4
32,4
25,2
-7,2
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
3,6
6,5
5,9
-0,6
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
35
41,5
44,9
3,4
Marża EBITDA Opis wskaźnika
4,5
8,1
7,5
-0,6
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
4,5
8,1
7,3
-0,8
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
109
104
105
1
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,5
1,7
1,8
0,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-2,8
-3,1
-0,3
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz doc

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (9)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży