PAKMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rębków, ul. Zacisze 11, 08-410 Garwolin
NIP5210089977
TEL+48256820606
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Chemia Wyroby chemiczne Profil firmy PAKMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PAKMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP5210089977
KRS0000044664
Kapitał zakładowy250 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Rębków, ul. Zacisze 11, 08-410 Garwolin

Numer telefonu

+48256820606

Strona internetowa

http://www.pakmar.com.pl/

Oddziały

Biuro Handlowe

ul. Kajakowa 1, 02-838 Warszawa
+48228993225

Magazyn Warszawa

ul. Pozytywki 1a, 02-881 Warszawa
+48227572949

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

PAKMAR Sp. z o.o. jest obecny na polskim rynku materiałów i surowców opakowaniowych od 1990 r.

Naszym dążeniem jest prezentowanie klientom najnowszych osiągnięć w dziedzinie technik pakowania. W oparciu o doświadczenia własne oraz naszych odbiorców i dostawców proponujemy pełną obsługę, od wyboru koncepcji opakowania optymalnej dla danego produktu, po jego dostosowanie do potrzeb technologicznych klienta. Staramy się tworzyć i modyfikować nasza ofertę rynkową tak, aby spełniała potrzeby najbardziej wymagających kontrahentów. Wybieramy rozwiązania innowacyjne o najwyższej wartości dodanej dla klienta.

W 2005 roku PAKMAR Sp. z o.o. uzyskał Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 oraz certyfikat HACCP, zaś w 2013 roku Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg Normy ISO 22000:2005.

Od 15 lat jesteśmy członkiem Polskiej Izby Opakowań oraz posiadamy Certyfikat Przejrzystej Firmy nadany przez Dun and Brandstret Poland oraz Certyfikat Rzetelnej Firmy nadany przez KRD.

W latach: 2007, 2008, 2009, 2013, i 2014 zostaliśmy uhonorowani dyplomem i medalem Wybitnego Eksportera Roku w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich.

Rodzaj działalności

producent, pośrednik, hurtownik, dystrybutor, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

PAKMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. ZACISZE 11, 08-410 RĘBKÓW

NIP

5210089977
Copy

REGON

006726643
Copy

KRS

0000044664
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2015-07-15

Adres rejestrowy

UL. ZACISZE 11, 08-410 RĘBKÓW

Data rejestracji w KRS

2001-11-05

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2001-11-05

Sygnatura akt

RDF/427130/22/772

Strona WWW

http://www.pakmar.com.pl/

Kody Pkd

46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

22.21.Z - Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych

22.22.Z - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ZARZĄD SPÓŁKI
Anna Michalina Czapowska
Wice-prezes Zarządu, 63 lata
Ludovic Pierre Le Fur
Członek Zarzadu, 51 lat
UDZIAŁOWCY
Monika Małgorzata Rosłon

57,85% 258 udziałów o łącznej wartości 129 000,00 zł

Jerzy Starak

42,15% 188 udziałów o wartości łącznej 94.000 zł.

RADA NADZORCZA
Agnieszka Skłodowska
64 lata
Grzegorz Roman Kotowski
54 lata
Ewa Lidia Jasińska
72 lata

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2019 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

SPRAWOZDANIE

Zarządu Spółki Pakmar Sp. z o.o. z siedzibą w Rębkowie Zacisze 11

08-410 Garwolin

z działalności za 2019rWładze Spółki

Zarząd Spółki działał w 2019 roku w dotychczasowym składzie tj.


          1. Marek Rosłon - Prezes Zarządu

          2. Anna Czapowska - Wice Prezes Zarządu


i Rada Nadzorcza działała w składzie:

          1. Grzegorz Katowski - Przewodniczący

          2. Ewa Jasińska - Członek

          3. Agnieszka Skłodowska- Członek


Kapitał zakładowy Spółki wynosi 250.000 PLN , tj. 500 udziałów po 500 PLN. Lista wspólników i

ich udziały zawarte są w Informacji Dodatkowej do Sprawozdania Finansowego.Opis działalności.


W 2019 roku Spółka kontynuowała dotychczasową podstawową działalność w zakresie handlu

krajowego i zagranicznego towarami zaopatrzeniowymi, rozszerzając jednocześnie własną działalność

przetwórczą i produkcyjną w oparciu o umowy kooperacyjne, jak również istniejącą sieć dystrybucyjną.

Do podstawowych asortymentów stanowiących o wysokości sprzedaży należały:


  1. Folie opakowaniowe do żywności,

  2. Materiały opakowaniowe papiernicze (papier, tektura),

  3. Tworzywa sztuczne,

  4. Wyroby własnej produkcji - torebki do pakowania żywności, folie barierowe do żywności

  5. Maszyny i urządzenia do pakowania.


W strukturze wartościowej przychodów można wyodrębnić:


[Tabela]


Przychody ze sprzedaży w roku 2019 były o 1 1% wyższe niż w roku 2018

Sprzedaż była realizowana przez 10 zatrudnionych handlowców oraz za pośrednictwem

przedstawicieli handlowych działających na zasadzie umowy agencyjnej.

Około 50% materiałów oferowanych przez Pakmar pochodzi z importu. Do głównych dostawców w

2018 należały firmy produkcyjne z obszaru Unii Europejskiej.W dalszym ciągu intensywnie rozwijana była kooperacja z drukarniami przy realizacji produkcji

laminowania i druku materiałów wielowarstwowych (folie i torebki) w/g zleconych przez Pakmar

projektów.Wszystkie dostawy odbywały się na zasadach rachunku otwartego.Także na bazie materiałów importowanych i krajowych rozwijany był przerób własny Spółki. Należy

tu wymienić konfekcjonowanie: • folii stretch do paletyzacji (przetwórstwo dużych ról i przewijanie na rolki po 300 mb), • wytwarzanie torebek z folii PA/PE oraz z folii wielowarstwowych innych konstrukcji do

  pakowania wyrobów wędliniarskich, mleczarskich, warzyw i owoców. • Cięcie folii do wymiarów żądanych przez klientów z rolek jumboW roku 2019 Pakmar dostarczał towary i wyroby do około 540 odbiorców krajowych i zagranicznych

głównie z branż: produkcji opakowań, mięsnej, mleczarskiej, cukierniczej, owocowo warzywnej i

poligraficznej.

Wymogiem większości odbiorców były dostawy w rachunku otwartym.W roku 2019 Pakmar uczestniczył w krajowych branżowych targach opakowaniowych takich, jak:

Warsaw Pack - Warszawa, EasyFair Innovations - Warszawa, Taropak Poznań. Na targach

promowano ofertę materiałów opakowaniowych, maszyn i technologii do produkcji opakowań.Spółka jest zarządzana zgodnie z zasadami ISO 9001:2008 oraz HACCP (wg Codex Alimentarius),

które były wdrożone w 2005 roku.

W 2013 roku zakończone zostało wdrożenie systemu ISO 22000:2005, co jest potwierdzone

certyfikatem DNV ważnym do 2020. W związku z wymaganiami naszych czołowych klientów w 2015

podjęto prace nad wdrożeniem systemu BRC loP. System ten został wdrożony w roku 2016 i Pakmar

uzyskał Certyfikat BRC loP. W roku 2019 Pakmar przeszedł pozytywnie kolejny audyt systemu BRC

IoP.Eksport.


W 2019 roku głównymi rynkami eksportowymi były: Białoruś, Niemcy, Ukraina, Rosja, Węgry i

Rumunia. Wartość sprzedaży eksportowej towarów i produktów wyniosła 3 978 019,2 PLN co

stanowi spadek o 2 % wartości sprzedaży w stosunku do roku 2018 .


Na dzień 31.12.2019 suma bilansowa osiągnęła wartość 7 003 416,05 PLN i uległa zmniejszeniu o184 673,85 PLN w stosunku do 2018 roku co było głównie spowodowane zmniejszeniem należności

krótkoterminowych.Aktywa trwałe i obrotowe


Struktura aktywów trwałych:

Łączna wartość aktywów trwałych wyniosła 874 311,35 PLN i uległa zwiększeniu o ok. 3,4% w

stosunku do roku 2018.Na zwiększenie wartości aktywów trwałych miał wpływ projekt rozbudowy

zakładu folii w Rębkowie


Struktura aktywów obrotowych:

Łączna wartość aktywów obrotowych wyniosła 6.129 104,70 PLN i uległa zmniejszeniu o 212 200,73

PLN wobec roku 2018. W strukturze aktywów obrotowych w roku 2019 zapasy stanowią

2 654221,49,17PLN natomiast należności 27775802,35PLN.Pasywa


W strukturze pasywów kapitały własne wyniosły 3.540702,05 PLN zaś zobowiązania 3.336522,93

PLN.

W grupie zobowiązań największą pozycję stanowiły zobowiązania do dostawców z tytułu dostaw towarów.

Pokrywają się one z należnościami od klientów.Zatrudnienie


Zatrudnienie średniorocznie wyniosło 34,1 etatów i Było na tym samym poziomie jak w roku 2018Rachunek zysków i strat


W roku 2019 zysk netto wyniósł 8767,23 PLN


Przy sprzedaży19518585,18PLNKoszty

Koszty działalności operacyjnej wyniosły 7 810 029,53 PLN

Zestawienie kosztów 2019 roku wg rodzajów przedstawiono w tabeli w porównaniu do roku 2018


[Tabela]


Analiza kosztów rodzajowych wykazuje wzrost kosztów w porównaniu do roku 2018w szczególności w

zakresie wynagrodzeń oraz usług obcych przy jednoczesnym zwiększeniu sprzedaży.Kredyty


Pakmar w roku 2019 nie korzystał z kredytów obrotowych ani inwestycyjnych.Sprawy sądowe


Sprawy sądowe i egzekucyjne w roku 2019

Na dzień 31.12.2019 wartość dochodzonych roszczeń wynosi łącznie 216.261 z czego kwota 168.132

dotyczy 3 wierzytelności od kontrahentów, natomiast kwota 48.129 dotyczy powództw wytoczonych w

celu ochrony interesów Spółki.

W roku 2019 Spółka wytoczyła 1 powództwo o zapłatę należności w kwocie 2.110. Sprawa

zakończona upadłością kontrahenta.Plan działania na rok 2020


Planowane jest wprowadzenie nowych wzorów torebek do żywności typu doypack do pakowania

próżniowego i w Map żywności oraz poszerzenie oferty na drukowane materiały wielowarstwowe. W

roku 2018 zakupiono maszynę do wgrzewania korków do torebek oraz maszynę do produkcji torebek.

Prace rozwojowe nad produkcją toreb typu doypack z różnych materiałów będą kontynuowane.

W planach inwestycyjnych jest rozbudowa zakładu w Rębkowie. W związku z zakupem maszyny do

produkcji półrękawów z folii planowane jest uruchomienie produkcji półrękawów z folii

biodegradowalnych.


Z uwagi na stan wyjątkowy i epidemie koronowirusa Pakmar przestawia się na pracę zdalną poza

zakładem produkcyjnym i magazynami wysyłkowymi.


W roku 2020 podstawowym zadaniem będzie utrzymanie zakładu w ruchu, zapewnienie płynności

finansowej i utrzymanie zakładu na dotychczasowym poziomie.


Kontynuowane będą prace przy projekcie badawczym dotyczącym zastosowań folii

biodegradowalnych PLA do pakowania żywności, w którym Pakmar bierze udział wspólnie z COBRO,

oraz współpraca z wieloma jednostkami badawczymi i naukowymi, jak również prowadzenie własnych

badań dotyczących nowoczesnych rozwiązań zgodnie z wytycznymi europejskimi w zakresie

stosowania tworzyw sztucznych w opakowalnictwie.Podział zysku


Zarząd Spółki wnioskuje o niewypłacenie dywidendy dla wspólników z zysku roku 2019 z uwagi na

nieprzewidzianą sytuacje wywołaną epidemią korono.wirusa


Dotacje unijne

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2017 2018 2019
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
17,1
17,5
19,5
11,2
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
2,7
3,7
3,5
-5,3
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
3,4
3,5
3,5
0,2
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
6,2
7,2
7
-2,6
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,6
0,4
0,7
62,5
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,1
31,9
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0,1
0,1
0
-85,4
EBITDA Opis wskaźnika
0
0,2
0,1
-46,7
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0,1
0,2
0
-88,6
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
5,3
6,3
6,1
-3,3
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,1
0,1
0
-91
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-1,6
2,8
0,2
-2,6
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-0,3
0,6
0
-0,6
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
55,8
49,1
50,6
1,5
Marża EBITDA Opis wskaźnika
0,2
1,3
0,6
-0,7
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-0,3
0,7
0,1
-0,6
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
55
73
62
-11
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,8
1,8
0
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xlsx

01-01-2021 - 31-12-2021
Sprawozdanie z działalności
Pobierz xades
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży