NOX POL SP Z O. O.
Ul.Jana Pawła II 23, 33-300 Nowy Sącz
NIP7342373771
Oceń firmę:
NOX POL SP Z O. O.
NIP7342373771
Kapitał zakładowy1 899 720,00 zł
5,0 na podstawie 1 opinii.

Adres

Ul.Jana Pawła II 23, 33-300 Nowy Sącz

Strona internetowa

www.noxpol.eu

O Firmie

Szanowni Pańs two!

Do Pa ń stwa dyspozycji mamy ponad 100 zestawów pojazdów z naczepami plandekowymi o d ł ugo ś ci 13,6m i kubaturze do 100m 3 .

Wspó ł pracujemy tylko ze sta ł ymi i do ś wiadczonymi przewo ź nikami gdy ż wiemy, ż e dla naszych klientów liczy si ę bezpiecze ń stwo ł adunku i terminowo ść dostawy.

Potwierdzeniem jako ś ci ś wiadczonych us ł ug jest wybór naszej oferty przez producentów z bran ż y automotive pracuj ą cej w systemie just in time oraz wspó ł praca z czo ł owymi operatorami logistycznymi.

Nasze atuty to:

• sta ł a osoba odpowiedzialna za obs ł ug ę Pa ń stwa zlece ń , dost ę pna 24h,

• monitoring i raportowanie online na podstawie GPS,

• Certyfikat Systemu Zarz ą dzania Jako ś ci ą ISC 9001:2008,

• ubezpieczenie OCP w wysoko ś ci 500 000 USD (na ż yczenie zapewniamy dodatkowe ubezpieczenie Cargo),

• transport towarów niebezpiecznych ADR,

• 20 lat do ś wiadczenia w przewozach mi ę dzynarodowych na kierunkach: W ł ochy, Hiszpania, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Belgia, Holandia, Czechy, S ł owacja, W ę gry, Chorwacja, Rumunia, Ł otwa,

• spedytorzy pos ł uguj ą cy si ę j ę zykiem angielskim, w ł oskim, niemieckim i hiszpa ń skim,

• nowoczesna w ł asna flota – minimalizacja ryzyka nieprzewidzianych awarii,

• w ł asna baza serwisowa.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

NOX-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. JANA PAWŁA II 23, 33-300 NOWY SĄCZ

NIP

7342373771
Copy

REGON

490784772
Copy

KRS

0000068555
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-05-07

Adres rejestrowy

UL. JANA PAWŁA II 23, 33-300 NOWY SĄCZ

Data rejestracji w KRS

2001-12-10

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2001-12-10

Sygnatura akt

RDF/389428/22/785

Strona WWW

www.noxpol.eu

Kody Pkd

49.41.Z - Transport drogowy towarów

45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

47.30.Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

52.10 - Magazynowanie i przechowywanie towarów

52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH RÓWNOWARTOŚĆ 100.000,00 ZŁOTYCH (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
UDZIAŁOWCY
Kazimierz Piotr Szarek

3168 udziałów o łącznej wysokości 1710720 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
0,2
0,3
0,3
1,2
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
16
16,1
16,3
1,3
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
1,4
1,4
1,3
-13
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
17,4
17,5
17,5
0,1
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
0
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0
0
67,7
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0
0
-0,2
-1341,1
EBITDA Opis wskaźnika
-0
0
-0,2
-1341,8
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0
0
-0,2
-1341,8
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0
0
-0,2
-1341,1
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
7,2
7,2
7,3
0,3
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-2,1
1
-14,9
-15,9
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-13,8
5,3
-65,3
-70,6
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
8,2
8,3
7,2
-1,1
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-13,8
5,3
-65,5
-70,8
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-13,8
5,3
-65,3
-70,6
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
27 500
20 679
20 693
14
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0,4
0,5
0,4
-0,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-212,4
412
-33,1
-445,1
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz doc

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

5/ 5.0
Na podstawie 1 ocen
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!
Banqk 2023-09-01 23:00:52

Firmy z tej samej branży