Markiz Serwis
Cukrowa 65, 71-004 Szczecin
NIP8512510398
Oceń firmę:
Markiz Serwis
NIP8512510398
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Cukrowa 65, 71-004 Szczecin

Strona internetowa

http://markiz.com.pl

O Firmie

Fir­ma Mar­kiz funk­cjo­nu­je na ryn­ku nie­prze­rwa­nie od 1991 ro­ku. Pod­sta­wo­wym pro­fi­lem dzia­łal­no­ści fir­my jest pro­duk­cja drew­nia­nych okien­nic, ogro­dów zi­mo­wych oraz okien i drzwi. Po­nad­to w na­szej ofer­cie po­sia­da­my ro­le­ty za­bez­pie­cza­ją­ce, mar­ki­zy, ża­lu­zje fa­sa­do­we,bra­my ga­ra­żo­we, mo­ski­tie­ry, okna PVC i alu­mi­nio­we oraz róż­ne­go ro­dza­ju we­wnętrz­ne prze­sło­ny prze­ciw­sło­necz­ne.

Wy­ro­by wła­sne są pro­du­ko­wa­ne z ma­te­ria­łów i kom­po­nen­tów naj­wyż­szej ja­ko­ści a do­staw­ca­mi na­szych pro­duk­tów są spraw­dzo­ne, re­no­mo­wa­ne fir­my ma­ją­ce wie­lo­let­nie do­świad­cze­nie w bran­ży.

Na­szym ce­lem jest ofe­ro­wa­nie pro­fe­sjo­nal­nych usług, wy­so­kiej ja­ko­ści pro­duk­cji i fa­cho­we­go mon­ta­żu oraz za­pew­nie­nie na­szym klien­tom ser­wi­su gwa­ran­cyj­ne­go i po­gwa­ran­cyj­ne­go.

Ro­sną­ce wy­ma­ga­nia norm bu­dow­la­nych a tak­że ocze­ki­wa­nia klien­tów są sta­le bra­ne pod uwa­gę przez na­szą fir­mę, dla­te­go naj­więk­szy na­cisk kła­dzie­my na podno­sze­nie ja­ko­ści na­szych pro­duk­tów oraz wpro­wa­dza­nie in­no­wa­cyj­nych roz­wią­zań tech­nicz­nych. Na­sza bo­ga­ta ofer­ta jest sys­te­ma­tycz­nie po­więk­sza­na i uzu­peł­nia­na o no­wo­ści tech­nicz­ne.

Rodzaj działalności

producent, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

MARKIZ SERWIS MARCIN ABRAMCZYK

Copy

Adres do doręczeń

ul. Cukrowa 65, 71-004 Szczecin

NIP

8512510398
Copy

REGON

321259962
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2014-07-21

Adres rejestrowy

ul. Cukrowa 65, 71-004 Szczecin

Adres dodatkowego stałego miejsca wykonywania działalności

ul. Modrzewiowa 5/2, 72-010 Police

Przedsiębiorca

MARCIN ABRAMCZYK

Małżeńska wspólność majątkowa

Nie

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2012-08-20

Status

Aktywny

Kody Pkd

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

13.92.Z - Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych

22.23.Z - Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

25.12.Z - Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.34.Z - Malowanie i szklenie

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

46.41.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.53.Z - Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

96.02.Z - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży