Mac Auditor
ul. Obrzeżna 5, 02-691 Warszawa
NIP1180064610
TEL+48 530 189 966
Oceń firmę:
Mac Auditor
NIP1180064610
Kapitał zakładowy100 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Obrzeżna 5, 02-691 Warszawa

Numer telefonu

+48 530 189 966

Strona internetowa

https://macauditor.pl

Media społecznościowe

O Firmie

Mac Auditor od 1994 roku świadczy usługi outsourcingu księgowości oraz usług kadrowo-płacowych, usługi audytorskie oraz consultingowe na rzecz kilkuset klientów o kapitale polskim i zagranicznym.

Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwa podatkowego jako firma audytorska wpisana na listę KRBR.

Nadzór ustawowy nad działalnością firmy sprawuje oraz niezależnie amerykańska organizacja nadzoru PCAOB.

Nad świadczonymi usługami sprawowany jest stały nadzór biegłych rewidentów oraz certyfikowanych księgowych.

Nasz zespół składa się z księgowych posiadających certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz osób posiadających uprawnienia biegłych rewidentów i wykwalifikowanych specjalistów ds. kadrowo-płacowych.

Pracujemy tylko na stabilnych systemach finansowo-księgowych m.in. Comarch Optima, Sage Symfonia, Raks SQL, SAP, ENOVA i innych.

Posiadamy nowoczesny system bezpieczeństwa danych (systemy ograniczonego dostępu oraz ciągłej archiwizacji danych).

Oferta

* outsourcing usług księgowych

* outsourcing usług kadrowo-płacowych

* usługi głównego księgowego

* usługi organziacji działów księgowych

* raportowanie i sprawozdawczość

* audyt i doradztwo

* consulting

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

MAC AUDITOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. OBRZEŻNA 5 / 8P., 02-691 WARSZAWA

NIP

1180064610
Copy

REGON

010411221
Copy

KRS

0000099338
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2015-01-19

Adres rejestrowy

UL. OBRZEŻNA 5 / 8P., 02-691 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2002-03-14

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2002-03-14

Sygnatura akt

RDF/483969/23/135

Strona WWW

https://macauditor.pl

Kody Pkd

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

58.11.Z - Wydawanie książek

58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
PREZES I WICEPREZES REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. CZŁONKOWIE ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ DWUOSOBOWO LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PROKURENT REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.
ZARZĄD
Szczepan Borowski
Członek Zarządu, 43 lata
Radosław Piotr Świderski
Prezes Zarządu, 44 lata
UDZIAŁOWCY
Szczepan Borowski

30,46% 60 udziałów o łącznej wartości 30.000,00 złotych

Radosław Piotr Świderski

69,54% 137 udziałów o łącznej wartości 68.500,00 złotych

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2019 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

Działalność Spółki w 2019 roku oraz zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego


W roku 2019 głównym obszarem działalności Spółki było świadczenie usług rewizji finansowej oraz usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz spraw kadrowo-płacowych.

Pozostałe obszary działalności Spółki obejmowały w szczególności doradztwo i świadczenie usług eksperckich w zakresie rachunkowości.

Rok 2019 był kolejnym okresem rozwoju Spółki. Przychody ze sprzedaży wyniosły 7 713 411,59 zł, w tym:

− czynności rewizji finansowej 1 455 200,20 zł

− usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz spraw 5 998 676,74 zł kadrowo-płacowych

− wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych 56 914,65 zł

− świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej 202 620,00 zł


Pod koniec 2019 roku po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące koronawirusa SARS-Cov-2. W pierwszych miesiącach 2020 roku wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ nabrał dynamiki. Zarząd uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu wymagające dodatkowych ujawnień. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania z działalności Spółka nie odnotowała istotnego wpływu na przychody ze sprzedaży. Jednakże w ocenie Zarządu na ten moment nie można przewidzieć ewentualnego wpływu skutków epidemii na sytuację ekonomiczną Spółki w przyszłości. Zaznaczyć przy tym należy, że w portfelu klientów Spółki znajdują się m.in. podmioty z branż, które są potencjalnie narażone na negatywne skutki ekonomiczne trwającej epidemii, co może nie pozostać bez wpływu na wysokość i strukturę przychodów Spółki w przyszłości. Zarząd Spółki będzie nadal monitorować potencjalny wpływ zaistniałej sytuacji na działalność Spółki i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić negatywne skutki zaistniałej sytuacji dla Spółki.

Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

W 2019 roku przychody ze sprzedaży wzrosły o 16%, co przełożyło się na wzrost wyniku finansowego netto o 258 125,00 zł.

Jednocześnie wartość sumy bilansowej zwiększyła się o 296 920,70 zł, w tym wartość kapitału własnego wzrosła o 158 125,00 zł do poziomu 772 777,48 zł.

W ocenie Zarządu aktualna sytuacja finansowa Spółki jest stabilna. Przewiduje się, że sytuacja finansowa spółki w przyszłych okresach będzie stabilna, o ile skutki ekonomiczne epidemii

koronawirusa SARS-Cov-2 nie wpłyną negatywnie w sposób znaczący na kondycję i płynność finansową kontrahentów spółki.

Przewidywany rozwój

W kolejnych okresach Spółka planuje kontynuowanie działalności w dotychczasowych obszarach. Zarząd będzie także kontynuował podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania nowych klientów i optymalizowania strumieni przychodów ze sprzedaży świadczonych usług.

Instrumenty finansowe

Spółka, poza środkami pieniężnymi oraz należnościami i zobowiązaniami z tytułu dostaw i usług, nie posiada innych istotnych aktywów bądź zobowiązań finansowych.


W okresie sprawozdawczym nie występowało w Spółce zagrożenie utraty płynności finansowej. W szczególności Spółka nie miała problemów z bieżącym regulowaniem zobowiązań.


Spółka nie prowadzi aktywnej polityki zarządzania ryzykiem finansowym.

Pozostałe informacje

W okresie sprawozdawczym Spółka nie nabywała udziałów własnych

Spółka nie posiada oddziałów oraz nie prowadziła działalności w obszarze badań i rozwoju.

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
6,6
7,7
9,3
20,4
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,6
0,8
1,2
57,3
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,6
0,8
1,1
44,9
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
1,2
1,5
2,3
51,1
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,4
0,7
1,5
126,6
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0,1
0,1
-44,3
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0
0,4
0,7
105,4
EBITDA Opis wskaźnika
0,1
0,5
0,8
65
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
1,2
1,5
2,3
52,3
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0
0,4
0,7
105
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0
0,3
0,5
98,1
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
2,9
35,7
48,9
13,2
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
0,3
3,6
5,9
2,3
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
49,3
50,1
48,1
-2
Marża EBITDA Opis wskaźnika
1,4
6,5
8,9
2,4
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
0,7
4,7
8,1
3,4
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
14
27
32
5
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
4,8
2,7
2,8
0,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-3,9
-1,3
-1,4
-0,1
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży