lokalika ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYC
Wolności 448, 41-806 M. Zabrze
NIP6482768492
TEL+48690508025
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Nieruchomości i usługi powiązane Administrowanie nieruchomościami Biurowymi Profil firmy lokalika ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYC
lokalika ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYC
NIP6482768492
KRS0000462960
Kapitał zakładowy36 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Wolności 448, 41-806 M. Zabrze

Numer telefonu

+48690508025

Strona internetowa

http://lokalika.pl

O Firmie

LOKALIKA to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie lokalnego rynku związane z administracją i zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi. LOKALIKA to doświadczenie w obsłudze: nieruchomości mieszkaniowych, nieruchomości lokalowych, osiedla domów jednorodzinnych, nieruchomości gruntowych, a nadto doświadczenie w tworzeniu wspólnot mieszkaniowych w procesach prywatyzacji majątku Kompanii Węglowej S.A. Stworzyliśmy LOKALIKA by spożytkować nasz potencjał dla dobra wspólnot mieszkaniowych i współwłaścicieli nieruchomości istniejących wzdłuż Drogowej Trasy Średnicowej.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

LOKAL I.K. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. WOLNOŚCI 448, 41-806 ZABRZE

NIP

6482768492
Copy

REGON

243267640
Copy

KRS

0000462960
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-12-04

Adres rejestrowy

UL. WOLNOŚCI 448, 41-806 ZABRZE

Data rejestracji w KRS

2013-05-21

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2013-05-21

Sygnatura akt

RDF/397069/22/688

Strona WWW

http://lokalika.pl

Kody Pkd

35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej

35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej

35.14.Z - Handel energią elektryczną

35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad

42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli

42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.31.Z - Tynkowanie

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z - Posadzkarstwo

43.34.Z - Malowanie i szklenie

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

71.11.Z - Działalność w zakresie architektury

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA WSZELKIEGO RODZAJU UMÓW I DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, BEZ OGRANICZEŃ.
ZARZĄD
Izabela Knetka
Wiceprezes Zarządu, 53 lata
Krzysztof Bednarczyk
Prezes Zarządu, 49 lat
UDZIAŁOWCY
Robert Goluch

30% 36 udziałów o łącznej wysokości 10.800,00 zł

Izabela Knetka

35% 42 udziały o łącznej wartości nominalnej 12.600,00;-zł

Krzysztof Bednarczyk

35% 42 udziały o łącznej wartości nominalnej 12.600,00;-zł

PROKURA
Robert Goluch
prokura samoistna, 55 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
tys zł
tys zł
tys zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
26,1
20,8
38,5
85,3
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
342,4
320,8
325,2
1,4
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
9
0,5
23,3
5035,9
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
26,3
21,1
17,6
-16,5
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
-0,2
-0,3
20,9
7721,4
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
26,1
20,8
38,5
85,3
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
9
-0,1
21,2
26 603,5
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
101,3
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
2,6
-0
6,5
6,5
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
2,6
0,1
7,2
7,1
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
-0,7
-1,3
54,3
55,6
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży