KLUBBEN POLSKA SP Z O O
Ul. Toruńska 12, 86-005 Ciele
NIP9532471466
TEL+48523456603
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Pozostałe Sklepy internetowe Profil firmy KLUBBEN POLSKA SP Z O O
KLUBBEN POLSKA SP Z O O
NIP9532471466
Kapitał zakładowy50 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul. Toruńska 12, 86-005 Ciele

Numer telefonu

+48523456603

Strona internetowa

www.poolexpert.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

KLUBBEN Polska to spółka córka spółki KLUBBEN AS, działającej na rynku norweskim od 1976 roku. Koncern KLUBBEN International obok Norwegii i Polski prowadzi działalność także w Szwecji i Finlandii, przygotowując się równocześnie do ekspansji na kolejne rynki. Powołany do życia w 2004 roku polski oddział najpierw pod nazwą SWIMSHOP Polska przez kilka pierwszych lat działalności zdążył zdobyć pozycję niekwestionowanego lidera w segmencie specjalistycznego wyposażenia do pływania wyczynowego, następnie po zmianie nazwy na KLUBBEN Polska asortyment firmy rozszerzył się o kompleksowe wyposażenie klubów fitness oraz terapię i rehabilitację. Równolegle rozwijał się dział poświęcony triathlonowi i pływaniu długodystansowemu oraz - jako osobny dział - marka POOLexpert skupiająca się na sprzedaży basenów i ich wyposażenia do firm instalacyjnych i wykonawców basenowych. Niedawno do portfolio naszych marek dołączyła KLUBBEN Academy - elitarna organizacja szkoląca instruktorów fitness oraz fizjoterapeutów w zakresie konceptów, na które nasza firma posiada wyłączność na terenie Polski. Jesteśmy partnerem i dystrybutorem wielu kluczowych w poszczególnych segmentach marek. W roku 2012 polski oddział objął nową siedzibę w Cielu k. Bydgoszczy - KLUBBEN Business Park obok nowoczesnego centrum logistycznego i zaplecza biurowego i szkoleniowo-konferencyjnego dla wszystkich działów spółki oferuje możliwość prezentacji dystrybuowanych przez spółkę produktów spa i wellness (dwa baseny zewnętrzne, basen kryty, wanna spa, sauna) z dedykowanym dla naszych klientów zapleczem sanitarnym. Zapraszamy do odwiedzenia naszych serwisów internetowych, naszych profili w mediach społecznościowych, a także do bezpośredniego kontaktu i współpracy z poszczególnymi działami naszej firmy.

Rodzaj działalności

hurtownik, dystrybutor

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

KLUBBEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. TORUŃSKA 12, 86-005 CIELE

NIP

9532471466
Copy

REGON

093171077
Copy

KRS

0000193380
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-05-10

Adres rejestrowy

UL. TORUŃSKA 12, 86-005 CIELE

Data rejestracji w KRS

2004-02-06

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2004-02-06

Sygnatura akt

BY.XIII NS-REJ.KRS/3615/22/153

Strona WWW

www.poolexpert.pl

Kody Pkd

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.74.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

62.01 - Działalność związana z oprogramowaniem

63.1 - Przetwarzanie danych

93.1 - Działalność związana ze sportem

93.2 - Działalność rozrywkowa i rekreacyjna


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ORAZ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB TEŻ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Marit Gullikstad Stenersen
Członek Zarządu
Maciej Bartłomiej Kinal
Prezes Zarządu, 42 lata
Lars Heggelund
Członek Zarządu
UDZIAŁOWCY
Maciej Bartłomiej Kinal

49,48% 48 udziałów o łącznej wartości nominalnej 24.000 złotych

KLUBBEN A.S.

50,52% 49 udziały o łącznej wartości 24500 zł

PROKURA
Anna Karolina Adamska Kinal
samoistna, 43 lata

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2018 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

WPROWADZENIE


Niniejsze sprawozdanie opisowe z działalności Jednostki w roku obrotowym w szczególności przedstawia:

     •podsławowe informacje o Jednostce (m.in. ogólne cele i strategię firmy oraz wpływ na nią struktury

     całego sektora),

     •dane operacyjne (rzeczowe) oraz mierniki oceny wykorzystywane przez Zarząd do kierowania

     Jednostką,

     •analizę danych finansowych i niefinansowych, wskazującą na przyczyny ich zmian, a także

     identyfikującą podstawowe trendy i ich wpływ na prezentowane dane,

     •porównanie obecnej sytuacji Jednostki do planów, szans i zagrożeń przedstawionych w poprzednich

     okresach,

     •akłualne szanse i zagrożenia oraz plany Zarządu — ze szczególnym zwróceniem uwagi na kluczowe

     czynniki sukcesu.


 I.  STRUKTURA ORGANIZACYJNA; ZAKRES DZIAŁALNOŚCI WYDZIELONYCH

      DZIAŁÓW


Klubben Polska Sp. z o.o. posiada jeden oddział na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej natomiast nie posiada

oddziałów, placówek organizacyjnych oraz przedstawicielstw poza jej terytorium.


Organizacyjnie w Jednostce funkcjonowały w roku obrotowym następujące działy sprzedaży: wyposażenie dla

pływaków i triathlonistów, sprzęt rehabilitacyjny/fitness, wyposażenie basenów i pływalni, systemy pomiaru czasu

i wizualizacji wyników w sporcie.


II.    ZDARZENIA PROCEDURALNO-PRAWNE w 2018r.


      Zgodnie z (ad. 231, art. 228) Kodeksu Handlowego. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników,

które podjęło następujące uchwały:

     •nr .2/2019. - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.,

     •nr .3/2019. - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r.,

     •nr .4/2019. - w sprawie pokrycia straty za rok 2018.,

     •nr . 5/2019- w spawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z rok 2018.,

     •nr. 6/2019 - w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium za rok 2018.,

     •nr. 7/2019 - w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium za rok 2018.,

     •Zgodnie z obowiązującymi przepisami - Zarząd złożył w 2018r. do KRS następujące dokumenty:

bilans i rachunek wyników za 2017r.,


III.  WIELKOŚĆ I RODZAJE KAPITAŁÓW WŁASNYCH I UDZIAŁÓW I AKCJIIII.1. STRUKTURA KAPITAŁU


                 Lista udziałowców na dzień 31.12.2018r.

[TABELA]


IV.   SYTUACJA GOSPODARCZA I FINANSOWA JEDNOSTKI

    Poniżej prezentujemy podstawowe dane syntetyczne i analityczne o działalności i sytuacji Jednostki.


IV.1. PRZYCHODY PODSTAWOWE, WYKAZANE W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (Z

    PODZIAŁEM NA LATA 2014-2018 )

[TABELA]


    Jak wynika z powyższego zestawienia - w roku obrotowym 2018- nastąpił spadek przychodów. Spadek

przychodów ze sprzedaży w 2018 vs 2017 wynika głównie ze znacznie mniejszej ilości realizacji dużych

projektów na basenach publicznych. Różnica w tym segmencie sprzedaży wynosi około 800 tys zł, Spółka nie ma

wpływu na to kiedy oraz jak będą realizowane inwestycje przez Urzędy Miast. Dodatkowo brak sprzedaży

nieruchomości w Warszawie znacząco ograniczył możliwości marketingowe Spółki i planowane inwestycje (salon

pokazowy wanien SPA). Konieczność utrzymywania lokalu w Warszawie przekłada się też na mniejszą obsadę

handlową a co za tym idzie mniejsze przychody. W 2018 roku pojawiły się perturbacje w związku z kluczowym


dostawcą dla jednego z działów. W pierwszym kwartale roku została nam oznajmiony nowy sposób dystrybucji

produktów co przełożyło się na pogorszenie się naszych warunków handlowych oraz wzrost cen dla klientów

(+100%). Efektem takiego, niezależnego od Klubben Polska, działania dostawcy spowodował znaczący spadek

sprzedaży. W dalszej części roku Spółka musiała poświęcić dużo czasu oraz środków na wprowadzenie i

wypromowanie produktów zastępczych.


IV2. POZOSTAŁE PRZYCHODY

Pozostałe przychody operacyjne kształtują się na poziomie 227.927,40 wynikają głównie z otrzymanych

dofinansowań.

Dotacje to wartość 4.500,00 wynika z otrzymanych dofinansowań PFRON do wynagrodzeń pracowników

niepełnosprawnych.

Natomiast wartość 223.427,40 wynika głównie ze sprzedaży środka trwałegoIV.3. GŁÓWNE POZYCJE KOSZTÓW

  •   Koszty rodzajowe

[TABELA]


Na wzrost w pozycji wynagrodzenia oraz świadczeń na rzecz pracowników głównie wpłynęła rotacja pracowników do

oddziału w Warszawie, Katowicach oraz w głównej siedzibie w Ciału.


Na spadek w pozycji usługi obce głównie miały wpływ wykupy usług związanych z leasingiem sprzętu komputerowego oraz

hali namiotowej.


Na wzrost amortyzacji wpływa zakup środków trwałych ( komputery, oprogramowanie ).IV.4. UZYSKANA RENTOWNOŚĆ


   Rok obrotowy był kolejnym, 14 rokiem funkcjonowania Jednostki. Uzyskano następujące wskaźniki

rentowności:


 1.Marże na sprzedaży towarów 39,02 %


IV.5. GŁÓWNE POZYCJE ZOBOWIĄZAŃ


   Głównymi pozycjami zobowiązań na koniec roku obrotowego są bieżące , w tym:


   •VAT - kwota zł 128.284,68 zł.; zapłacono w terminie

   •podatek dochodowy od pracowników stałych - kwota zł 14.198,OOzł; zapłacono w terminie

   •ZUS 20.363,94 zł ; zapłacono w terminie


   Oraz zobowiązania kredytowe

       •Zobowiązania długoterminowe            1.804.327,32

       •Zobowiązania wobec jednostek powiązanych      819.899,45


   I zobowiązania z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy      848.852,68
IV.6. MOŻLIWOŚCI PŁATNICZE JEDNOSTKI


   Na ostatni dzień roku obrotowego Jednostka dysponowała następującymi środkami pieniężnymi :


   •środkami na rachunkach bankowych                    18.317,97

   •środkami pieniężnymi w kasie                  7.105,03

Razem:                                 25.423,00
IV.7. WYNIK FINANSOWY BRUTTO I NETTO ORAZ JEGO PRZEWIDYWANY

   (PROPONOWANY) PODZIAŁ


Niestety odnotowaliśmy za rok obrotowy 2018 ujemny wynik finansowy w kwocie

187.824,29 zł. Na ujemny wynik finansowy składają się głównie dwa czynniki. Jest to spadek sprzedaży oraz

wysokie koszty finansowe.V.  STAN I KIERUNKI ZMIAN W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA JEDNOSTKI W

   SKŁADNIKI MAJĄTKU TRWAŁEGO; PRZEWIDYWANE KIERUNKI ROZWOJU

   JEDNOSTKIVI. ZAMIERZONE KIERUNKI INWESTOWANIA (CELE, NAKŁADY, EFEKTY)

Głównym celem Spółki w kolejnym roku będzie odzyskanie stabilnej pozycji w sferze sprzedaży internetowej po

wdrożeniu nowej strony internetowej oraz wypromowaniu marki Klubben. Dalszy rozwój sklepu internetowego

będzie polegał na integracja z największymi marketplace w Polsce - Allegro, Emag, Empik. Ponieważ rynek

ecommerce jest coraz bardziej zdominowany przez duże platformy sprzedażowe - Allegro (37% rynku

ecommerce, 63% udziału w segmencie sport i wypoczynek), Empik (4 mln użytkowników miesięcznie). Spółka

planuje na koniec maja zakończenie prac związanych z integracją jej systemu sprzedażowego z powyższymi

platformami. Pozwoli to na dotarcie do znacznie większego grona klientów i zwiększenie tym samym przychodów.

Optymalizacja SEO: Spółka planuje dalsze prace w związku z widocznością w przeglądarce Google. Wzrost

ruchu organicznego wraz z utrzymaniem poziomu konwersji przyczyni się w wzrostu przychodów. W roku 2018

zaobserwowaliśmy dynamiczny wzrost sprzedaży produktów z naszej oferty produktów do integracji sensorycznej

(73 tys netto w 2017 vs 175 tys netto w 2018). W związku z tym postanowiliśmy utworzyć nową kategorię w

sklepie internetowym i znacząco poszerzyć ofertę z tego segmentu. Do końca kwietnia w naszej ofercie pojawi

Się 200 nowych produktów co przełoży się na jeszcze większy wzrost przychodów w tej kategorii. Spółka posiada

obecnie 75 klientów z sektora b2b (składający zamówienia cyklicznie), którzy wygenerowali 0.8 mln przychodów

w 2018 roku. Obecnie zamówienia obsługiwane są ręcznie przez dział handlowy co jest procesem

czasochłonnym i uciążliwym dla naszych klientów. Wprowadzenie platformy b2b, która zautomatyzuje proces

składania zamówienia pozwoli działom handlowym na skupieniu się na pozyskiwaniu nowych klientów. Strona dla

b2b to obecnie standard i brak takiego rozwiązania powoduje, że część potencjalnych klientów nie decyduje się

na podjęcie współpracy. W roku 2019 planujemy osiągnięcie przynajmniej 1 mln zł przychodów z tej grupy

odbiorców Kolejnym etapem rozwoju działania w segmencie b2b będzie umożliwienie współpracy z naszą Spółką

na zasadzie dropshippingu. Przystąpimy do tych prac po wdrożeniu platformy b2b. Możliwość eksportu aktualnej

bazy produktowej (stany magazynowe) poprzez plik csv lub API i integrację z popularnymi na polskim rynku

typami sklepów internełowych np. Prestashop, woocomerce, SAAS (skyshop, idosell, iai etc.) pozwoli na

wprowadzenie naszej oferty do wielu nowych klientów. Takie rozwiązanie pozwoli na uzyskanie dużej przewagi

konkurencyjnej na rynku w każdym segmencie oferowanych przez nas produktów - obecnie żaden konkurent nie

oferuje sprzedaży sprzętu pływackiego i rehabilitacyjnego w modelu dropshippingowym.
VI. SYTUACJA KADROWA JEDNOSTKI


VII. KIEROWNICTWO JEDNOSTKI


   Kierunki działania Jednostki wytycza i nadzoruje ich realizację powołany przez Zgromadzenie

Wspólników Prezes Zarządu w osobie Pana Macieja Kinala.


VI.2. WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA; KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW.


   Zespół Jednostki składa się obecnie z 13 osób, w tym 5 kobiet. Większość pracowników posiada

wykształcenie wyższe lub jest w trakcie jego zdobywania. Warunkiem rozwoju zawodowego pracowników jest

znajomość języków obcych oraz technik sprzedaży.


ZAKOŃCZENIE


   Według wstępnych planów finansowych nasz łączny budżet na rok następujący po roku obrotowym

może zamknąć się po stronie:

   • przychodów - kwotą ok 7 380 000 zł,

   • kosztów - kwotą ok. ok 7 268 000 zł.Uwzględniając powyższe Zarząd ocenia, że kontynuacja działalności Jednostki w dającym się

przewidzieć horyzoncie czasowym nie jest zagrożona.

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Sprawozdanie z działalności
Pobierz xml
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży