Interkorr - sp. z o.o.
Igołomska 10, 31-983 Kraków
NIP6781032729
TEL+48787643914
Oceń firmę:
Interkorr - sp. z o.o.
NIP6781032729
KRS0000238344
Kapitał zakładowy50 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Igołomska 10, 31-983 Kraków

Numer telefonu

+48787643914

Strona internetowa

http://www.interkorr.com

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Firma „INTERKORR” Sp. z o.o. została powołana w roku 2011 w wyniku zmiany nazwy P.U.P. „NOTECH-2” – spółki, działającej na rynku antykorozyjnym od 1995 roku.

Działalność w zakresie robót antykorozyjnych prowadzimy na terenie Polski, Republiki Federalnej Niemiec oraz Holandii.

Gwarantujemy atrakcyjne ceny, terminowe wykonanie prac oraz wysoką jakość robót.

Dysponujemy posiadającą duże doświadczenie i stale podnoszącą swoje kwalifikacje kadrą pracowników. Należymy do najnowocześniejszych i najbardziej profesjonalnych firm w Polsce, skutecznie działamy także na rynkach zachodnich.

Jesteśmy nie tylko konkurencyjni cenowo – po nas nie trzeba poprawiać, a dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii gwarantujemy, że efekty naszej pracy utrzymają się naprawdę długo.

Wdrożyliśmy i stosujemy systemy w zakresie:

projektowania i wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i budowli betonowych :

  • – zarządzania jakością według PN ISO 9001 – 2009, potwierdzony certyfikatem wystawionym przez Polską Akademię Jakości CERT Sp. z o.o.
  • – zarządzania bezpieczeństwem pracy, ochroną zdrowia i środowiskiem SCC**: 2011, potwierdzony certyfikatem, wystawionym przez TUV Rheinland Cert GmbH

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

INTERKORR - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. IGOŁOMSKA 10, 31-983 KRAKÓW

NIP

6781032729
Copy

REGON

350923771
Copy

KRS

0000238344
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2016-12-29

Adres rejestrowy

UL. IGOŁOMSKA 10, 31-983 KRAKÓW

Data rejestracji w KRS

2005-07-22

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2005-07-22

Sygnatura akt

KR.XI NS-REJ.KRS/31095/22/994

Strona WWW

http://www.interkorr.com

Kody Pkd

25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej

78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ IMIENIEM SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT
ZARZĄD
Zbigniew Herman
Prezes Zarządu, 49 lat
UDZIAŁOWCY
Tadeusz Marian Jasiewicz

10% 50 udziałów o łącznej wartości 5.000 zł

Filip Dominik Jasiewicz

45% 225 udziałów o łącznej wartości 22.500 zł

Marcin Tadeusz Jasiewicz

45% 225 udziałów o łącznej wartosci 22.500 zł

PROKURA
Filip Dominik Jasiewicz
samoistna, 38 lat
Justyna Lidia Gądek
samoistna, 40 lat
Marcin Jasiewicz
samoistna, 46 lat

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2019 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

1. INTERKORR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 31-983 Kraków

 ul.Igołomska 10,podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest

 zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych,

Firma zarejestrowana Sąd Rejonowy dla Krakowa — Śródmieście w Krakowie XI Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 data dokonania wpisu 22.07.2005 r.

- sygnatura akt: KR.XI NS-REJ.KRS15484/11/935

- rejestr przedsiębiorstw: nr KRS 0000238344

- dane o wcześniejszej rejestracji: RHB6415 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście

 w Krakowie, Wydział VI Gospodarczy Rej estru.

2. INTERKORR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prezentuje sprawozdanie

finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2019 i kończący się 31.12.2019 r.

3. Do najważniejszych zadań realizowanych przez Naszą Firmę w roku 2019 w produkcji

podstawowej należy zaliczyć wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych dla:


ArcelorMittal SA na kwotę 5 072 611,52 zł

Nafto sp. z o.o. na kwotę 404 822,60 zł

PRM PROMONTIN 333 986,68 zł

Strabag sp. z o.o. 240 65,22 zł

Unihut SA 665 153,70 zł


Przychód netto z tytułu produkcji podstawowej w roku 2019 wyniósł 9 943 133,70 zł .

Na dzień sporządzania sprawozdania finansowe2:o nie są znane zdarzenia, które mogłyby

zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy

w niezmienionym zakresie.

4. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia

 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązujące jednostki.

 Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

 W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z

 ich treścią ekonomiczną.

 Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i

 przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty

 zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej

 wyceny.

5. Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wyceny składników majątku

 pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich

 wartość.

 W stosunku do środków trwałych nabytych i wprowadzonych do ewidencji przed

 dniem 1 stycznia 2000 roku stosowane są stawki wynikające z rozporządzenia

 Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 roku w sprawie amortyzacji środków

 trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 Określają one wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodu.


Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym

jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 10,0 tysiąca złotych są

jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca

następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym

szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.


Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe zaliczane do instrumentów

finansowych wycenia się(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12

grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu

ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych Dz.U. z 2001 r. Nr.149

poz.1674.)Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady

ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości

nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub

umowy spółki.Kapitał Zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w

rejestrze sądowym.Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy w

kwocie wymaganej zapłaty.

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
44
45
49,5
10
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
11
9,8
12,9
31,5
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
6
6,6
7,4
11,2
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
17,1
16,5
20,3
23,3
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,3
0,1
0,5
274,9
Środki pieniężne Opis wskaźnika
1,3
2,4
2
-18,3
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,5
1,1
0,9
-13,9
EBITDA Opis wskaźnika
0,9
1,3
1,6
20,5
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
12,7
9,9
13,5
35,6
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,1
0,8
0,8
-1,3
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,6
1,2
1
-11
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
2,3
12,1
10,8
-1,3
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
0,3
1,8
1,6
-0,2
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
35,3
40,4
36,4
-4
Marża EBITDA Opis wskaźnika
2
2,9
3,2
0,3
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
1,1
2,4
1,9
-0,5
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
87
76
93
17
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz xml
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży