Human Action
ul. Wieczorka 2b/99, 41-219 Sosnowiec
NIP6443506799
TEL+48888518922
Oceń firmę:
Human Action
NIP6443506799
KRS0000504846
Kapitał zakładowy5 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Wieczorka 2b/99, 41-219 Sosnowiec

Numer telefonu

+48888518922

Strona internetowa

www.humanaction.eu

O Firmie

Firma HumanAction specjalizuje się w budowaniu aplikacji na wszystkie dostępne platformy, tworzeniem stron, portali internetowych oraz gier. Zajmujemy się równiez opieką nad serwisami, obsługą techniczną firm i zarządzaniem specjalistycznym oprogramowaniem firmowym.

Misją Firmy jest tworzenie pionierskiego oprogramowania oraz gier na platformy mobilne i Windows PC.

Charakteryzują nas trzy zasady, którymi kierują się pracownicy naszej firmy – Profesjonalne podejście do sprawy. Paleta nowatorskich pomysłów, której granice przekraczają czasem naszą wyobraźnię. Efekt dający gwarancję satysfakcji klienta.

Nasze działania cechuje nietypowe podejście. Każdy projekt jest dla nas indywidualny, podchodzimy do niego z zapałem oraz nieprzebraną garścią pomysłów, które ewoluują w kierunku wizji jaką obrał sobie nasz klient.

Naszym zadaniem jest zrealizowanie pomysłu, który jest jedynie początkiem wielkiego przedsięwzięcia. Aby pomysł zakończył się sukcesem, musi zostać spełnionych wiele czynników, takich jak wyspecyfikowanie i zaprojektowanie, dopracowany we wszystkich szczegółach plan i doskonała realizacja. Nasz entuzjazm oraz kompetencje gwarantują wywiązanie się z wymagań, które stawia przed nami klient. Wasze zadowolenie leży w naszym interesie.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

HUMAN ACTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. WIECZORKA 2B / 99, 41-219 SOSNOWIEC

NIP

6443506799
Copy

REGON

243526113
Copy

KRS

0000504846
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-05-19

Adres rejestrowy

UL. WIECZORKA 2B / 99, 41-219 SOSNOWIEC

Data rejestracji w KRS

2014-04-03

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2014-04-03

Sygnatura akt

RDF/517686/23/394

Strona WWW

www.humanaction.eu

Kody Pkd

01 - Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

02 - Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

03 - Rybactwo

09 - Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

10 - Produkcja artykułów spożywczych

11 - Produkcja napojów

13 - Produkcja wyrobów tekstylnych

14 - Produkcja odzieży

15 - Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

16 - Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli

17 - Produkcja papieru i wyrobów z papieru

18 - Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

19 - Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

20 - Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

22 - Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

23 - Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

24 - Produkcja metali

25 - Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

26 - Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

27 - Produkcja urządzeń elektrycznych

28 - Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

29 - Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

30 - Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

31 - Produkcja mebli

32 - Pozostała produkcja wyrobów

33 - Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

35 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

36 - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

37 - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

38 - Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów

39 - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

43 - Roboty budowlane specjalistyczne

45 - Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi

46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

49 - Transport lądowy oraz transport rurociągowy

50 - Transport wodny

51 - Transport lotniczy

52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

53 - Działalność pocztowa i kurierska

55 - Zakwaterowanie

56 - Działalność usługowa związana z wyżywieniem

58 - Działalność wydawnicza

59 - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych

60 - Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych

61 - Telekomunikacja

62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

63 - Działalność usługowa w zakresie informacji

64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

69 - Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe

70 - Działalność firm centralnych (head offices)

71 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii

72 - Badania naukowe i prace rozwojowe

73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

74 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

77 - Wynajem i dzierżawa

78 - Działalność związana z zatrudnieniem

79 - Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

81 - Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

85 - Edukacja

90 - Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

91 - Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą

93 - Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

95 - Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego

96 - Pozostała indywidualna działalność usługowa


Niezarejestrowany
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Krzysztof Jakub Sikora
Członek Zarządu, 33 lata
Andrzej Łukasz Włusek
Członek Zarządu, 42 lata
UDZIAŁOWCY
Krzysztof Jakub Sikora

50% 25 udziałów o łącznej wysokości 2.500,00 zł

Andrzej Łukasz Włusek

50% 25 udziałów o łącznej wysokości 2.500,00 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020
tys zł
tys zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
116,3
52,4
-55
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
8,6
13
50,4
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
-2,9
-10,2
-250,5
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
5,7
2,8
-50,9
Środki pieniężne Opis wskaźnika
1,3
0,8
-38,3
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-4
-7,3
-79,8
EBITDA Opis wskaźnika
-3,8
-7,2
-88,4
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
5,7
2,7
-52,9
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-3,8
-7,2
-88,4
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-4
-7,3
-79,8
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
139,3
71,5
-67,8
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-3,5
-13,9
-10,4
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
-50,7
-361,8
-311,1
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-3,3
-13,7
-10,4
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-3,5
-13,9
-10,4
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
27
77
50
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0,7
0,2
-0,5
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
0,4
-0,2
-0,6
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży