FN sp. z o.o.
ul. Wiślana 8 /11, 00-317 Warszawa
NIP5252297775
TEL+48696042180
Oceń firmę:
FN sp. z o.o.
NIP5252297775
KRS0000180392
Kapitał zakładowy1 300 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Wiślana 8 /11, 00-317 Warszawa

Numer telefonu

+48696042180

Strona internetowa

http://grantland.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

FN - Pozyskiwanie dotacji

Źródła finan­so­wa­nia udo­stęp­nione Pol­sce ze względu na jej akce­sję do Unii Euro­pej­skiej, wyko­rzy­sty­wane poprzez reali­za­cję dzia­łań zgod­nych z odpo­wied­nimi pro­gra­mami w unij­nym w kolej­nym okre­sie budże­to­wym na lata 2014–2020, dają spek­ta­ku­larne szanse zaspo­ko­je­nia potrzeb inwe­sty­cyj­nych przed­się­bior­ców. Euro­pej­ski Fun­dusz Roz­woju Regio­nal­nego zasi­la­jący pro­jekty inwe­sty­cyjne jest źródłem finan­so­wa­nia pro­gra­mów regio­nal­nych i krajowych.

Jed­nak zawi­łość sys­temu dofi­nan­so­wa­nia inwe­sty­cji z fun­du­szy euro­pej­skich, a także kra­jo­wych, jak rów­nież wyso­kie koszty zatrud­nie­nia wykwa­li­fi­ko­wa­nej kadry, zaj­mu­ją­cej się spra­wami z zakresu ana­lizy finan­so­wej, ope­ra­cji finan­so­wych, zamó­wień publicz­nych, czy pro­wa­dze­nia i roz­li­cza­nia inwe­sty­cji, spra­wiają, że mene­dże­ro­wie powinni zle­cać obsługę wyspe­cja­li­zo­wa­nym fir­mom z doświad­cze­niem w tym zakresie.

Fir­mom takim jak my.

FN funk­cjo­nuje jako zespół kon­sul­tan­tów, eks­per­tów i ana­li­ty­ków, któ­rzy reali­zują zarówno dorad­czą obsługę ope­ra­cyjną przed­się­bior­stwa, jak i stra­te­giczne i tak­tyczne pro­jekty opty­ma­li­zu­jące i restruk­tu­ry­zu­jące zasoby firm pol­skich i zagra­nicz­nych. Posia­damy duże doświad­cze­nie w zakre­sie doradz­twa i pomocy — przede wszyst­kim dla przed­się­biorstw, w tym spółek prawa han­dlo­wego, ale także samo­rzą­dów, zakła­dów opieki zdro­wot­nej, insty­tu­tów, orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, kościo­łów, związ­ków wyzna­nio­wych, szkół i uczelni.

Aktu­al­nie zaj­mu­jemy się głów­nie inwe­sty­cjami w infra­struk­turę edu­ka­cyjną, tury­styczną, miesz­ka­niową, badawczo–rozwojową, kul­tu­ralną, spo­łeczną oraz teleinformatyczną.

Wspie­ramy przed­się­bior­ców reali­zu­ją­cych pro­jekty inwe­sty­cyjne mające na celu wdra­ża­nie inno­wa­cji pro­duk­to­wych, usłu­go­wych, tech­no­lo­gicz­nych, orga­ni­za­cyj­nych i finansowych.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

"FN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. WIŚLANA 8 / 1, 00-317 WARSZAWA

NIP

5252297775
Copy

REGON

015701700
Copy

KRS

0000180392
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2015-11-16

Adres rejestrowy

UL. WIŚLANA 8 / 1, 00-317 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2003-11-24

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2003-11-24

Sygnatura akt

RDF/542732/23/856

Strona WWW

http://grantland.pl

Kody Pkd

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

63 - Działalność usługowa w zakresie informacji

64 - Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

70 - Działalność firm centralnych (head offices)

72 - Badania naukowe i prace rozwojowe

73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

74 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

85 - Edukacja


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
ZARZĄD
Agnieszka Katarzyna Durka
Prezes Zarządu, 53 lata
UDZIAŁOWCY

50% 1 udział o łącznej wysokości 200.000,00 złotych

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
2,5
3,5
4,6
34
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
1,7
1,2
2
66,1
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
1
1,5
2,5
66,6
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
2,7
2,7
4,5
66,4
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0,2
0,6
275,6
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
0
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0,5
0,5
1
86,3
EBITDA Opis wskaźnika
-0,5
0,6
1
83,7
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
2,5
2,6
4,4
70,4
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0,5
0,6
1
83,7
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,5
0,5
1
86,3
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-50,9
35,8
40
4,2
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-19,7
15,7
21,9
6,2
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
36,8
55,6
55,7
0,1
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-19,6
16
21,9
5,9
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-19,7
15,7
21,9
6,2
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
242
127
158
31
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,5
2,1
2,2
0,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-0
-0,3
-0,6
-0,3
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Sprawozdanie z działalności
Pobierz xades

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży