Evolucia Poland Sp. z o.o.
Chopina 46, 09-402 Płock
NIP7743218705
Oceń firmę:
Evolucia Poland Sp. z o.o.
NIP7743218705
KRS0000502488
Kapitał zakładowy4 033 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Chopina 46, 09-402 Płock

Strona internetowa

http://www.evoluciapoland.pl

O Firmie

Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem firmy Evolucia na Europę. Evolucia lnc to amerykańska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji najwyższej jakości oświetlenia LED.

Naszym głównym celem jest wdrażanie ultranowoczesnych rozwiązań w zakresie oświetlenia ulicznego.

Szeroki asortyment naszej firmy odpowiada na zapotrzebowanie instytucji publicznych, firm oraz gospodarstw domowych.

Wszystkie nasze produkty charakteryzują się wyjątkową wydajnością, trwałością i niezawodnością, co pozwala sprostać rosnącym oczekiwaniom w zakresie parametrów pracy i nowym przepisom obowiązującym w tych segmentach rynku. Spełniają również wymogi europejskie w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Klienci na całym świecie przekonali się, że marka ‘Evolucia’ to synonim najwyższej jakości i niezawodności.

Jesteśmy firmą, która stawia na postęp technologiczny i tworzenie innowacyjnych rozwiązań z korzyścią dla naszych klientów i społeczeństwa. Nasze priorytety:

  • oszczędność
  • innowacyjność
  • ochrona środowiska naturalnego
  • redukcja emisji zanieczyszczeń
  • dostosowanie do dyrektyw unijnych

Rodzaj działalności

dystrybutor

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

EVOLUCIA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. CHOPINA 46, 09-402 PŁOCK

NIP

7743218705
Copy

REGON

147149640
Copy

KRS

0000502488
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-05-23

Adres rejestrowy

UL. CHOPINA 46, 09-402 PŁOCK

Data rejestracji w KRS

2014-03-19

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2014-03-19

Sygnatura akt

RDF/281314/21/377

Strona WWW

http://www.evoluciapoland.pl

Kody Pkd

01 - Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

02 - Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

03 - Rybactwo

10 - Produkcja artykułów spożywczych

11 - Produkcja napojów

12 - Produkcja wyrobów tytoniowych

13 - Produkcja wyrobów tekstylnych

14 - Produkcja odzieży

15 - Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

16 - Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli

17 - Produkcja papieru i wyrobów z papieru

18 - Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

19 - Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

20 - Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

21 - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

22 - Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

23 - Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

24 - Produkcja metali

25 - Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

26 - Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

27 - Produkcja urządzeń elektrycznych

28 - Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

29 - Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

30 - Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

31 - Produkcja mebli

32 - Pozostała produkcja wyrobów

33 - Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

35 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

36 - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

37 - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

38 - Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów

39 - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

43 - Roboty budowlane specjalistyczne

45 - Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi

46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

49 - Transport lądowy oraz transport rurociągowy

50 - Transport wodny

51 - Transport lotniczy

52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

55 - Zakwaterowanie

56 - Działalność usługowa związana z wyżywieniem

58 - Działalność wydawnicza

59 - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych

61 - Telekomunikacja

62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

63 - Działalność usługowa w zakresie informacji

64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

70 - Działalność firm centralnych (head offices)

71 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii

72 - Badania naukowe i prace rozwojowe

73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

74 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

75 - Działalność weterynaryjna

77 - Wynajem i dzierżawa

78 - Działalność związana z zatrudnieniem

79 - Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

80 - Działalność detektywistyczna i ochroniarska

81 - Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

85 - Edukacja

86 - Opieka zdrowotna

90 - Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

93 - Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

95 - Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego

96 - Pozostała indywidualna działalność usługowa

97 - Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników

98 - Gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby


Niezarejestrowany
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ZARZĄD
Arkadiusz Pietrzykowski
Prezes Zarządu, 49 lat
UDZIAŁOWCY
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE

20% 8.066 udziałów o łącznej wartości 806.600 złotych.

80% 32.264 udziały o łącznej wartości 3.226.400,00 złotych

RADA NADZORCZA
Mirosław Ryszard Hajder
61 lat
Piotr Paweł Maniarski
55 lat
Jacek Jarosław Rodzinka
48 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019
mln zł
mln zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
3,3
3,3
0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
0
0
0
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0
0
0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,1
0,1
0
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
3,2
3,2
0
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0
0
0
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,1
0,1
0
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
0
0
0
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
97,2
97,2
0
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz docx
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży