DCE
KUNICKIEGO 10A/II, 54-616 WROCŁAW
NIP8943055869
TEL+48717072806
Oceń firmę:
DCE
NIP8943055869
KRS0000522113
Kapitał zakładowy5 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

KUNICKIEGO 10A/II, 54-616 WROCŁAW

Numer telefonu

+48717072806

Strona internetowa

http://grupa-dce.pl

O Firmie

Budowa tradycyjnego domu sama w sobie jest zdarzeniem wieloetapowym i skomplikowanym. Wymaga od inwestora wielu umiejętności, w tym także planowania i inwestowania. Jak wobec tego zdecydować się na projekt domu? Warto skorzystać z pomocy inżynierów i architektów specjalizujących się w budownictwie niskoenergetycznym, pasywnym i OŹE.

Kim jesteśmy?

Pracownia projektowa Domy Czystej Energii powstała z myślą o inwestorach, którzy planują budowę obiektu niskoenergetycznego, czyli takiego, którego wartość wskaźnika zapotrzebowania na energię nie przekracza 40 kWh/m2. Aby to osiągnąć, konieczne jest zastosowanie optymalnych pod wieloma kryteriami rozwiązań projektowych. Uzyskanie tego efektu wymaga współpracy zespołu projektowego, który w naszym przypadku tworzą architekci z czołowych pracowni projektowych, projektanci, pracownicy badawczo-rozwojowi z uczelni, praktycy i wdrożeniowcy instalacji, energetycy, eksperci od małych systemów generujących energię opartą na OŹE, a także przedstawiciele firm budowlanych z dużą praktyką na bardzo wymagających obiektach.

Zespół zadaniowy, który uczestniczył w kilkunastu zagranicznych wizytach studyjnych (Austria, Niemcy, Wielka Brytania, Dania) wypracowuje nowe rozwiązania rynkowe - innowacyjne projekty budynków energooszczędnych ze zintegrowanymi systemami energetycznymi, wykorzystującymi najnowsze rozwiązania w obszarze budownictwa energooszczędnego i zastosowania OŹE.

Jak projektujemy?

Pracując nad projektem domu niskoenergetycznego należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Ważne, by był on dostosowany do warunków działki, czyli wykorzystywał jej potencjał. Istotne są więc takie czynniki jak: klimat panujący w danym regionie, ukształtowanie terenu, na którym leży działka, jej nasłonecznienie i zacienienie, kierunki najintensywniej wiejących wiatrów.

Kolejną istotną kwestią jest uwzględnienie stron świata warunkujące poprawne usytuowanie budynku niskoenergetycznego na działce – po stronie południowej planuje się przeszklenia o większej powierzchni niż w pozostałej części budynku, by w łatwy sposób pozyskiwać ciepło pochodzące z energii słonecznej.

Od położenia działki budowlanej, lokalizacji wjazdu, sąsiadującej zabudowy i roślinności – zwłaszcza wysokich drzew – ściśle zależy program funkcjonalny domu (czyli rodzaj, wielkość i rozkład pomieszczeń). Należy on do podstawowych kryteriów wyboru każdego projektu (niezależnie od standardu energetycznego), jednak w przypadku budynku niskoenergetycznego odgrywa rolę szczególną, bo również musi być dopasowany do warunków terenu, na którym leży działka budowlana.

Budynki projektowane jako niskoenergetyczne cechują się prostą architekturą i zwartą bryłą, materiały konstrukcyjne, z których mają być wykonane, wyróżniają się wysoką jakością, a materiały izolacyjne niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła.

Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu i wykonaniu detali połączeń przegród w budynku redukuje się ryzyko wystąpienia mostków termicznych. Ponadto, aby zapobiec dostawaniu się zimnego powietrza do wewnątrz, a tym samym uniknąć dodatkowych strat ciepła, budynki niskoenergetyczne posiadają podwyższoną szczelność powietrzną wszystkich przegród zewnętrznych (dachu, ścian, podłóg, okien i drzwi zewnętrznych), a szczególnie w miejscach przebić instalacyjnych.

Budynki tego typu wentylowane są z użyciem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, co zapewnia wysoką jakość powietrza dzięki stałej i sprawnej jego wymianie we wszystkich pomieszczeniach przy jednoczesnej minimalizacji strat energii.

W przypadku budynków niskoenergetycznych, ważna jest również integracja wielu rozwiązań zastosowane w budynkach wysokosprawne urządzenia grzewcze, takie jak np. kotły kondensacyjne, lub urządzenia czerpiące energię potrzebną do ogrzewania pomieszczeń czy wytwarzania ciepłej wody użytkowej z odnawialnych źródeł energii (należą do nich np. pompy ciepła, kolektory słoneczne). Ich wzajemne dostosowanie pozwala ponadto na łatwe sterowanie i zarządzanie nimi.

Oferta

Oferta pracowni projektowej Domy Czystej Energii, to poza konsultacjami, gotowe projekty domów, budynków usługowych oraz budynków użyteczności publicznej o standardzie niskoenergetycznym wraz z niezbędną dokumentacją techniczną.

Rodzaj działalności

producent

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

"DOMY CZYSTEJ ENERGII" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. KUNICKIEGO 10A/II, 54-616 WROCŁAW

NIP

8943055869
Copy

REGON

022490990
Copy

KRS

0000522113
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-09-26

Adres rejestrowy

UL. KUNICKIEGO 10A/II, 54-616 WROCŁAW

Data rejestracji w KRS

2014-09-04

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2014-09-04

Sygnatura akt

RDF/458931/22/685

Strona WWW

http://grupa-dce.pl

Kody Pkd

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

01.63.Z - Działalność usługowa następująca po zbiorach

18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi

20.59.Z - Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej

35.12.Z - Przesyłanie energii elektrycznej

35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej

35.14.Z - Handel energią elektryczną

35.21.Z - Wytwarzanie paliw gazowych

35.22.Z - Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym

35.23.Z - Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym

35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

49.41.Z - Transport drogowy towarów

55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

58.11.Z - Wydawanie książek

58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza

58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

64.30.Z - Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

71.11.Z - Działalność w zakresie architektury

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

79.11.A - Działalność agentów turystycznych

79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
REPREZENTACJA SPÓŁKI PRZEZ ZARZĄD JEDNOOSOBOWY.
ZARZĄD
Mirosław Socha
Prezes Zarządu, 57 lat
UDZIAŁOWCY
Krzysztof Gliński

27% 27 (dwadzieścia siedem) udziałów o łącznej wysokości 1.350 (jeden tysiąc trzysta pięćdziesią) złotych

Karolina Foltyn

27% 27 (dwadzieścia siedem) udziałów o łącznej wysokości 1.350 (jeden tysiąc trzysta pięćdziesią) złotych

Sławomir Bogdan Rataj

46% 46 (czterdzieści sześć) udziałów o łącznej wysokości 2.300,00 (dwa tysiące trzysta) złotych

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
0,8
3,5
3,4
-2,5
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,3
0,5
0,5
12,7
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,4
0,5
0,8
64,1
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,7
1
1,4
40
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
-41
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,1
0
0,1
261,4
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0,2
0,1
0,4
164,5
EBITDA Opis wskaźnika
-0,2
0,2
0,4
125,8
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,6
0,9
1,4
42,7
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,2
0,1
0,3
168,7
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0,2
0,1
0,4
155
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-42,8
23,9
39,1
15,2
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-21,2
3,5
9,7
6,2
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
57,7
53,2
62,4
9,2
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-23
4,8
11,1
6,3
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-21,2
3,9
10,4
6,5
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
132
47
51
4
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
2,2
2,1
2,8
0,7
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
0,5
0,2
0,1
-0,1
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży