Centrum Szkoleń Progress
3Maja 20/3, 85-016 Bydgoszcz
NIP8762160166
Oceń firmę:
Centrum Szkoleń Progress
NIP8762160166
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

3Maja 20/3, 85-016 Bydgoszcz

Strona internetowa

www.szkoleniaprogress.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Cen­trum Szkoleń Progress to firma, która pow­stała z myślą o najbardziej wyma­ga­ją­cych Klien­tach, o tych, którzy mają ambicje i pragną się rozwi­jać. Nasza oferta została tak skon­struowana, by każdy z odbior­ców mógł znaleźć coś dla siebie. Pro­ponu­jemy rozwój od kom­pe­tencji oso­bistych po szkole­nia spec­jal­isty­czne, dające uprawnienia w danym zakre­sie. Tren­erzy z nami współpracu­jący to spec­jal­iści wysok­iej klasy, przede wszys­tkim prak­tycy, którzy do zajęć pod­chodzą z pasją i zaangażowaniem.

Dys­ponu­jemy włas­nymi salami szkole­niowymi w cen­trum Byd­goszczy, jed­nak na życze­nie Klienta zor­ga­nizu­jemy szkole­nie w każdym zapro­ponowanym miejscu. Wszys­tkie pro­gramy szkole­niowe są autorskie lecz uwzględ­ni­a­jące wyty­czne Min­is­terstwa Edukacji Nar­o­dowej. Po ukońc­zonym szkole­niu uczest­nicy otrzy­mują cer­ty­fikaty potwierdza­jące uzyskane umiejętności.

Nasza oferta skierowana jest zarówno do firm, insty­tucji jak i osób pry­wat­nych. Orga­nizu­jemy szkole­nia otwarte i zamknięte. Ist­nieje także możli­wość dopa­sowa­nia pro­gramu pod wyma­gania Klienta, w tym zakre­sie cechuje nas elastyczność.

Nasz zespół zawsze chęt­nie odpowie na Państwa pyta­nia lub wątpliwości.

Zapraszamy do współpracy

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Firma została usunięta z CEIDG 5 maj 2019 r.

Nazwa pełna

CENTRUM SZKOLEŃ PROGRESS MAGDALENA TALKOWSKA

Copy

Adres do doręczeń

Sielanka, 85-073 Bydgoszcz

NIP

8762160166
Copy

REGON

340879747
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2014-04-09

Adres rejestrowy

ul. Sielanka 14/1, 85-073 Bydgoszcz

Adres dodatkowego stałego miejsca wykonywania działalności

ul. 3 Maja 20/3, 85-016 Bydgoszcz

Przedsiębiorca

MAGDALENA TALKOWSKA

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2011-03-03

Status

Wykreślony

Kody Pkd

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana


Niezarejestrowany
Inne numery rachunków bankowych

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży