BHPEX Sp.j.
ul. Kożuchowska 10a, 65-364 Zielona Góra
NIP9731000597
TEL+48 68 411 40 00
Oceń firmę:
BHPEX Sp.j.
NIP9731000597
KRS0000390881
Profil niepotwierdzony
5,0 na podstawie 1 opinii.

Adres

ul. Kożuchowska 10a, 65-364 Zielona Góra

Numer telefonu

+48 68 411 40 00

Strona internetowa

http://www.bhpex.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Nasza spółka prowadzi prawdopodobnie największy serwis usług outsourcingowych w Polsce. Nasze motto brzmi "Wyższy Standard Bezpieczeństwa". Zapewniamy profesjonalne bezpieczeństwo każdej firmie. Specjalizujemy się w usługach z zakresu:
1. Ochrona danych osobowych.
2. Obsługa informatyczna firm.
3. Kancelaria prawna.
4. Biuro rachunkowe.
5. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
6. Pomiary środowiska pracy.
7. Ochrona przeciwpożarowa.
8. Bezpieczeństwo żywności.
9. Ochrona środowiska.

Oferta

W ramach usług w zakresie ochrony danych osobowych realizujemy:

 • Organizacja bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami Rozporządzenia RODO.
 • Opracowanie dokumentacji ochrony danych osobowych wymaganej przez RODO.
 • Prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych osobowych.
 • Zapewnienie przetwarzania danych zgodnie z uregulowaniami polityki bezpieczeństwa informacji.
 • Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa cybernetycznego.
 • Wydawanie i anulowanie Upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
 • Prowadzenie Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 • Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych.
 • Nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych.
 • Kontrola działań komórek organizacyjnych pod względem zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych.
 • Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych u ADO.
 • Opiniowanie umów w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Przygotowanie umów z podmiotami mającymi dostęp do danych osobowych ADO.
 • Przygotowanie ADO do wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Współpraca z działem IT w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury teleinformatycznej.


W ramach usług w zakresie obsługi informatycznej firm realizujemy:

 • Administracja sieci komputerowej.
 • Konfiguracja serwerów (Active Directory, DNS opartych na rodzinie Windows Serwer oraz MS Exchange).
 • Zarządzanie zasadami grupy w zakresie bezpieczeństwa czyli GPO (Group Policy Objects) w zakresie podniesienia bezpieczeństwa systemu.
 • Konfiguracja połączeń „site to site VPN” pomiędzy oddziałami z podwójnym uwierzytelnieniem kluczy, połączenia „remote VPN” dla własnych przedstawicieli korzystających z telefonów lub tabletów z systemem Android).
 • Konfiguracja brzegowych urządzeń bezpieczeństwa (NAT, CISCO ASA, Security Gateway, PAT, oraz wiele innych).
 • Sondy bezpieczeństwa Intrusion Prevention System (IPS).
 • Certyfikaty SSL.
 • Systemy uwierzytelniania np. Kerberos, RADIUS.
 • Systemy backupu danych osobowych.
 • Szkolenia cyberbezpieczeństwa.


Posiadamy wiedzę i doświadczenie z zakresu:

 • Administrowania systemami opartymi o Windows Server,
 • Administrowania sieciami komputerowymi,
 • Wbudowanych usług zabezpieczeń, takich jak: Windows Defender, PNP, User Account Control (UAC), Windows firewall, Software Restriction Policies (SRP), AppLocker, Szyfrowanie dysków (BitLocker), Ochrona przed exploitami (EMET), Ustawienia prywatności.
 • Zewnętrznych systemów zabezpieczeń, takich jak: CISCO ASA, CISCO VPN, Anyconnect, ASDM, Remote Acces VPN, Site to site VPN, NAT, PAT, Threat detection, ACL, SSL, Anti-Spoofing, Encrypted Traffic,
 • Pisania skryptów (powershell),
 • Administrowania usługami – MSSQL, AD, DNS, RDP, RDS, serwery plików, serwery wydruku,
 • Konfiguracji usług takich jak: RDP, RDS, AD, IIS, MSSQL, AD DS, serwery plików, serwery wydruku, Hyper-V,
 • Rozwiązań serwerowych – wirtualizacji, konteneryzacji, rozproszonych systemów plików, wysokiej dostępności do zasobów, rozkładania obciążenia, agregacji oraz nadmiarowości zasobów sprzętowych i aplikacyjnych,
 • Rozwiązań sieciowych – agragacji połączeń, VLAN, DHCP, FIREWALL, VPN.


W ramach usług kancelarii prawnej realizujemy:

 • Pełna obsługa prawna związana z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • Reprezentacja przed sądem, organami administracji państwowej i samorządowej, a także przed sądami administracyjnymi oraz w postępowaniu egzekucyjnym,
 • Zakładanie i rejestracja podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń i fundacji,
 • Obsługa zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy w spółkach prawa handlowego, zebrań członków w spółdzielniach, wspólnotach mieszkaniowych i stowarzyszeniach,
 • Przekształcanie, łączenie i podział spółek prawa handlowego,
 • Likwidacja spółek prawa handlowego,
 • Reprezentacja w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości oraz w postępowaniu upadłościowym,
 • Sporządzanie i opiniowanie projektów umów, statutów, uchwał, protokołów oraz innych aktów prawnych,
 • Reprezentacja w negocjacjach i rozmowach handlowych.


W ramach usług w zakresie biura rachunkowego realizujemy:

 • Księgowość uproszczona – Książki Przychodów i Rozchodów,
 • Ryczałt,
 • Księgowość pełna – Księgi Rachunkowe,
 • Rozliczenia roczne PIT,
 • Reprezentowanie w Urzędach Skarbowych,
 • Powiadomienia i przypomnienia o należnościach do ZUS,
 • Pełen dostęp on-line do dokumentacji księgowej własnej firmy przez 24h/dobę,
 • Wirtualne biuro – jeśli nie masz adresu do zarejestrowania firmy wybranie tej usługi pozwala na wskazywanie adresu najmowanej powierzchni, jako adresu korespondencyjnego dla potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • Prowadzenie usług administracyjnych Twojej firmy,
 • Przechowywanie dokumentacji firmowej,
 • Sporządzanie deklaracji PCC od umów cywilno -prawnych,
 • Sprawozdania do GUS i NBP,
 • Przygotowanie dokumentacji do wniosków kredytowych,
 • Sporządzanie raportów i analiz,
 • Wnioski o zwrot VAT na materiały budowlane,
 • Kreatywny Księgowy otwarty jest również na pomoc przy wyprowadzaniu ksiąg firm z kłopotami.


W ramach usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy realizujemy:

 • Kontrola terminów oraz prowadzenie wszelkich szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Prowadzenie przez ratownika szkoleń w zakresie pierwszej pomocy z wykorzystaniem urządzeń treningowych (fantom, defibrylator).
 • Prowadzenie postępowań powypadkowych w razie zaistnienia wypadku przy pracy, wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowego. Sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie rejestru wypadków i chorób zawodowych.
 • Sporządzanie stanowiskowych instrukcji bhp.
 • Ocena warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
 • Pomiary natężenia oświetlenia ogólnego i stanowiskowego.
 • Sprawowanie nadzoru nad zaopatrzeniem pracowników w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej.
 • Prowadzenie wymaganych przepisami bhp wykazów i rejestrów.
 • Prowadzenie pomiarów środowiska pracy (hałas, zapylenie).
 • Udział w kontrolach, które przeprowadzane będą przez Państwową Inspekcję Pracy lub Państwową Inspekcję Sanitarną.
 • Bezpłatne wyposażenie siedziby wykonawcy w niezbędne oznakowanie bhp oraz apteczki pierwszej pomocy.


W ramach usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej realizujemy:

 • Prowadzenie szkoleń przeciwpożarowych w tym szkolenia próbnej ewakuacji.
 • Prowadzenie dokumentacji przeciwpożarowej w tym sporządzanie i aktualizowanie zgodnie z przepisami instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz prowadzenie stosownych wpisów do księgi budynku stanowiącego siedzibę Zleceniodawcy.
 • Dbałość o stan techniczny sprzętu przeciwpożarowego poprzez prowadzenie przeglądów gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych, w tym:
 • Przegląd systemu wentylacji pożarowej (systemów oddymiania oraz systemów klap odcinających).
 • Przegląd systemu sygnalizacji pożarowej.
 • Przegląd okresowy hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego.
 • Okresowe przeglądy instalacji elektrycznej i odgromowej oraz głównego wyłącznika prądu.
 • Okresowe przeglądy przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych).


W ramach usług w zakresie bezpieczeństwa żywności HACCP realizujemy:

 • Sporządzanie i aktualizowanie zgodnie z przepisami instrukcji dobrej praktyki higienicznej oraz instrukcji dobrej praktyki produkcyjnej.
 • Opracowywania dokumentacji HACCP.
 • Wykonywanie zgłoszeń do Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Weterynaryjnej.
 • Przeprowadzenie analizy zagrożeń.
 • Określenie krytycznych punktów kontroli CCP.
 • Ustalenie limitów krytycznych.


W ramach usług w zakresie ochrony środowiska realizujemy:

 • Przygotowanie sprawozdania z zakresu ustawy o bateriach OPAK 1, OPAK 2, OPAK 3, OŚ-OP1, Kobize, PRTR
 • Informowanie o istotnych zmianach w prawie środowiskowym mających kluczowe znaczenie dla prowadzonej działalności.
 • Opiniowanie umów z kontrahentami w świetle przepisów ochrony środowiska.
 • Prowadzenie okresowych dokumentów ewidencyjnych, miejsc magazynowania odpadów oraz stanu infrastruktury technicznej.
 • Udział w kontrolach, które przeprowadzane będą przez Inspekcję Ochrony Środowiska.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

BHPEX WIELGUS SPÓŁKA JAWNA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. KOŻUCHOWSKA 10A, 65-364 ZIELONA GÓRA

NIP

9731000597
Copy

REGON

080545361
Copy

KRS

0000390881
Copy

Forma prawna

spółka partnerska

Data rejestracji na ALEO.com

2018-09-28

Adres rejestrowy

UL. KOŻUCHOWSKA 10A, 65-364 ZIELONA GÓRA

Data rejestracji w KRS

2011-07-07

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2011-07-07

Sygnatura akt

ZG.VIII NS-REJ.KRS/10715/22/48

Strona WWW

http://www.bhpex.pl

Kody Pkd

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

69.10.Z - Działalność prawnicza

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane


Niezarejestrowany

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
SPOSÓB REPREZENTACJI
KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI WE WSZYSTKICH SPRAWACH, Z WYJĄTKIEM ZACIĄGANIA KREDYTU BANKOWEGO, GDZIE SPÓŁKĘ MUSZĄ REPREZENOTWAĆ ZGODNIE WSZYSCY WSPÓLNICY.
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Edyta Kofnyt Wielgus
40 lat
Rafał Piotr Wielgus
43 lata
UDZIAŁOWCY
Edyta Kofnyt Wielgus
Rafał Piotr Wielgus

Opinie

5/ 5.0
Na podstawie 1 ocen
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!
Janusz Pelc 2018-09-28 11:39:01
Oczywiście polecam firmę BHPEX z Zielonej Góry. Wykonali dla nas praktyczne szkolenia przeciwpożarowe z wykorzystaniem gaśnic. Było super, wszystkim się podobało.

Firmy z tej samej branży