BEERCRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. MODULARNA 12 / 501, 02-255 WARSZAWA
NIP5223102527
TEL+48 577331329
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Opakowania, etykiety, folie, taśmy Opakowania szklane Butelki Profil firmy BEERCRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BEERCRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP5223102527
KRS0000698569
Kapitał zakładowy100 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. MODULARNA 12 / 501, 02-255 WARSZAWA

Numer telefonu

+48 577331329

Strona internetowa

beercraft.pl

Rodzaj działalności

producent, pośrednik, hurtownik, dystrybutor, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

BEERCRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. MODULARNA 12 / 501, 02-255 WARSZAWA

NIP

5223102527
Copy

REGON

368497113
Copy

KRS

0000698569
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2022-03-24

Adres rejestrowy

UL. MODULARNA 12 / 501, 02-255 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2017-10-10

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2017-10-10

Sygnatura akt

RDF/317560/21/393

Strona WWW

Beercraft.pl

Kody Pkd

47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

10 - Produkcja artykułów spożywczych

11 - Produkcja napojów

18 - Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

56 - Działalność usługowa związana z wyżywieniem

63 - Działalność usługowa w zakresie informacji

68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Garik Sargsyan
Prezes Zarządu, 36 lat
UDZIAŁOWCY
Maciej Paweł Stokowski

15% 300 udziałów o łącznej wartości 15 000,00 zł

Kamil Danielak

15% 300 udziałów o łącznej wartości 15 000,00 zł

Garik Sargsyan

70% 1400 udziałów o łącznej wartości 70 000,00 złotych

PROKURA
Maciej Paweł Stokowski
prokura oddzielna, 42 lata

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2019 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

SPRAWOZDANIE

Z działalności BEERCRAFT Sp. z o.o. w roku obrotowym 2018.     Spółka rozpoczęła prowadzenie działalności dnia 07 września 20 1 7 roku.


 W składzie Zarządu znajdują się udziałowcy spółki uprawnieni do reprezentowania spółki w osobach

        Garik Sargsyan 30000,00 tj. 50,00%

        Kamil Danielak 15000,00 tj. 25,00%

        Maciej Stokowski15000,00 tj. 25,00%

        Razem:     60.000,00 tj. 100%  Działalność gospodarcza polegała głównie na sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych

    i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. PKD 4725Z.


    Łączne przychody z działalności spółki w 2018 roku wyniosły 337 590,10 zł.

    Rok obrotowy 2018 został zamknięty stratą brutto w wysokości 63 946,22 zł.,

       która zostanie w całości pokryta zyskami w latach następnych.


Od początku działalności Spółka nie zaciągała zobowiązań, ani nie była poręczycielem zobowiązań osób

            trzecich oraz wekslowych.


Prowadzenie rachunkowości Spółki BEERCRAFT Sp. z o.o. powierzono INS&ACC Patrycja Grabowska z

        siedzibą w Warszawie02-496 ul. Mieszka Starego 22.


  Od dnia rozpoczęcia działalności do dnia 01.04.02018 r. Spółka nie zatrudniała pracowników.

Od dnia 01.04.2018 do dnia 20.08.2018 spółka zatrudniała jednego pracownika na umowę o pracę w wymiarze

pół etatu oraz od 21.08.2018r, do 31.12.2018r. Spółka zatrudniała na umowę o pracę dwóch pracowników na

          umowę o pracę w wymiarze pół etatu,

W 2019r. roku Zarząd kontynuuje działalność gospodarczą w celu podwyższenia efektywności ekonomicznej,

       poprawy wyniku finansowego i dalszego rozwoju Spółki.


Mając powyższe na uwadze Zarząd przedkłada niniejsze sprawozdanie i wnioskuje o jego przyjęcie oraz

   udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Spółki BEERCRAFT sp. z o.o. za 2018 rok.Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
0,3
1,3
0,8
-36,8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,2
81,8
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
-0
0
-0,1
-394,9
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,1
-57,8
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0
0
-81,6
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
25,1
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0,1
-0,1
-0,2
-215,1
EBITDA Opis wskaźnika
-0,1
-0
-0,2
-241,9
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,1
-0,1
-0,2
-215,1
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,1
-58,4
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0,1
-0,1
-0,2
-212,2
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
530,2
-125,3
133,9
259,2
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-18,9
-3,9
-19,7
-15,8
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
-16
29,3
-204,5
-233,8
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-18,8
-3,4
-18,4
-15
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-18,9
-3,9
-19,7
-15,8
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
94
28
80
52
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0,6
1,3
0,3
-1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
0,1
0,9
0
-0,9
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Sprawozdanie z działalności
Pobierz xml
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży