BD ART GLASS LUBELSKIE HUTY SZKŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. NIECAŁA 3 / 11, 20-080 LUBLIN
NIP7123320527
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Surowce i półprodukty Szkło Szkło płaskie Profil firmy BD ART GLASS LUBELSKIE HUTY SZKŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BD ART GLASS LUBELSKIE HUTY SZKŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP7123320527
KRS0000641998
Kapitał zakładowy5 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. NIECAŁA 3 / 11, 20-080 LUBLIN

Kategorie Działalności

Kategoria główna
Czy to Twoja firma? Zaktualizuj informacje, aby zdobyć nowych klientów, otrzymywać powiadomienia o nowych opiniach i więcej!

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

BD ART GLASS LUBELSKIE HUTY SZKŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. NIECAŁA 3 / 11, 20-080 LUBLIN

NIP

7123320527
Copy

REGON

365633219
Copy

KRS

0000641998
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. NIECAŁA 3 / 11, 20-080 LUBLIN

Data rejestracji w KRS

2016-10-13

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2016-10-13

Sygnatura akt

LU.VI NS-REJ.KRS/30684/21/804

Kody Pkd

23.11.Z - Produkcja szkła płaskiego

16 - Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli

17 - Produkcja papieru i wyrobów z papieru

18 - Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

32 - Pozostała produkcja wyrobów

33 - Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości


Niezarejestrowany

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
ZARZĄD
Bogdan Tadeusz Pęski
Prezes Zarządu, 70 lat
Jolanta Małgorzata Pęska Browarny
Wiceprezes Zarządu, 47 lat
UDZIAŁOWCY
Bogdan Tadeusz Pęski

25(dwadzieścia pięć)równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 (sto)złotych każdy o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 (dwa tysiące pięćset) złotych

Jolanta Małgorzata Pęska Browarny

25(dwadzieścia pięć)równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 (sto)złotych każdy o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 (dwa tysiące pięćset) złotych

PROKURA
Andrzej Michalski
samoistna, 37 lat

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2019 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

Dane podmiotu

BD ART GLASS LUBELSKIE HUTY SZKŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE, PRZY UL. NIECAŁA 3/11.

KRS 0000641998 SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ

W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.

Wpis do rejestru: 13.10.2016 r.

Przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja szkła płaskiego.

Zatrudnienie

Na dzień 31.12 2019 r. Spółka nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę.

Ważniejsze wydarzenia

W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki prowadził czynności polegające na wykreowaniu

optymalnej formuły prawnej przedsięwzięcia.

Spółka jest komplementariuszem innego podmiotu prowadzącego proces inwestycyjny.

Podstawowym źródłem przychodów spółki na chwilę obecną jest dofinansowanie przez

Wspólników.

Wynik finansowy Spółki w roku sprawozdawczym zamknął się stratą w wysokości

(-) 8 893,75 zł.

Zarząd proponuje pokryć stratę z zysku osiągniętego przez Spółkę w latach przyszłych.

Przewidywany rozwój Spółki

Organizowanie finansowania inwestycji.

Sprawozdanie z działalności zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania

działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości, które to założenie jest

właściwe w ocenie Wspólników.


Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
tys zł
tys zł
tys zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
245,4
245,5
239,9
-2,3
Środki pieniężne Opis wskaźnika
1,4
0,7
-0,2
-128,3
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-8,8
-8,9
-11,3
-26,8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
271,5
280,4
286,1
2
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
-26,1
-35
-46,2
-32,3
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
229,7
229,5
223,6
-2,6
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-3,8
-3,9
-6,3
-59,9
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-8,8
-8,9
-11,3
-26,8
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
33,9
25,4
24,4
-1
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
-10,6
-14,2
-19,3
-5,1
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży