APOLLOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
RUBIEŻ 46 /C5/111, 61-612 POZNAŃ
NIP9721149470
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy IT i telekomunikacja Usługi IT Inne Profil firmy APOLLOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
APOLLOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP9721149470
KRS0000271719
Kapitał zakładowy53 500,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

RUBIEŻ 46 /C5/111, 61-612 POZNAŃ

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Apollogic jest polsko-niemiecką firmą z siedzibą w Poznaniu, istniejącą na rynku od 2006 roku specjalizującą się w biznesowym i technicznym doradztwie IT.

Prężnie rozwijamy naszą działalność świadcząc usługi doradcze w zakresie systemów SAP (ERP, CRM, SRM, BI).

Naszym głównym obszarem działania jest rozwijanie i tworzenie aplikacji biznesowych, w szczególności interesuje nas tematyka integracji technologii typu beacon lub werables z systemami IT oraz upraszczanie funkcjonowania firm poprzez ergonomiczne aplikacje mobilne tworzone z myślą UXD skracające znaczące czas pracy pracowników z często złożonymi systemami typu SAP lub inne.

Obszar, który wart jest wspomnienia jest BI, w którym to zajmujemy się analizą danych, hurtowniami danych oraz procesami ETL, tworzeniem raportów w różnych technologiach. Od pewnego czasu prowadzimy rozwój usług w kierunku Big Data, pozwalające na analizy sentymentalne bądź wykorzystanie technologii jak Hadoop i Splunk.

Dodatkowo pracujemy nad własną gamą produktów z obszaru zarządzania sprzedażą.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

APOLLOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. RUBIEŻ 46, 61-612 POZNAŃ

NIP

9721149470
Copy

REGON

300476957
Copy

KRS

0000271719
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2015-07-20

Adres rejestrowy

UL. RUBIEŻ 46, 61-612 POZNAŃ

Data rejestracji w KRS

2007-01-15

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2007-01-15

Sygnatura akt

PO.VIII NS-REJ.KRS/34382/22/986

Kody Pkd

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

26 - Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.11.Z - Przetwarzanie danych

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Tomasz Jan Radomski
Wiceprezes Zarządu, 38 lat
Łukasz Marek Radomski
Prezes, 48 lat
UDZIAŁOWCY
Sirko Frank Pelzl

50% 500 udziałów o łącznej wysokości 25.000,00 zł

Łukasz Marek Radomski

50% 500 udziałów o łącznej wysokości 25.000,00 zł

PROKURA
Sabina Joanna Imielska
prokura samoistna, 41 lat

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2017 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

  I.   WSTĘP

Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 15 stycznia 2007 roku, pod

numerem KRS 0000271719.


W podlegającym raportowaniu okresie Zarząd Spółki tworzyli: Łukasz Marek Radomski

(Prezes Zarządu) oraz Sirko Frank Pełzł (Wiceprezes Zarządu).


Wspólnikami Spółki są Łukasz Marek Radomski oraz Sirko Frank Pelzl.


  II.  DZIAŁALNOŚĆ

W ubiegłym roku obrotowym Spółka kontynuowała działalność polegająca na świadczeniu

usług w zakresie działalności związanej z informatyką.


  III.  PRACOWNICY

Na koniec 2017 roku Spółka zatrudniała 113 pracowników i współpracowników.


  IV. ŹRÓDŁA PRZYCHODU I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Głównym źródłem przychodu w okresie sprawozdawczym była sprzedaż usług wskazanych

w pkt li powyżej. W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonywała żadnych poważnych

zakupów inwestycyjnych.


  V.   FINANSE

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczęty w dniu 1 stycznia 2017 roku

i zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi

przepisami przez Biuro Rachunkowe Fechner i Wspólnicy Sp. z o.o. w Poznaniu.


Bilans Spółki na koniec 2017 roku zamknął się sumą bilansową w wysokości 4.101.175,08 zł

oraz wynikiem finansowym -1.739.529,67 zł (strata).


Strata spowodowana była:

- koniecznością zmiany obszarów działania Spółki w związku z rozwojem technologii,

- koniecznością zwiększenia zatrudnienia,

- większym niż planowany wzrostem wynagrodzeń związanym ze znaczącą zmianą sytuacji

na rynku pracy,

- niekorzystnym dla działalności Spółki ukształtowaniem kursów walut,

- koniecznością dopasowania się Spółki do nowych wymogów prawnych.


  VI. UDZIAŁY WŁASNE

Spółka nie nabywała w roku 2017 udziałów własnych.


  VII. STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Spółka nie jest zobowiązana do podawania informacji o stosowaniu zasad ładu

korporacyjnego.


VIII. POSIADANE PRZEZ SPÓŁKĘ ODDZIAŁY (ZAKŁADY)

Spółka nie posiada oddziałów ani zakładów.


IX. WSKAŹNIKI NIEFINANSOWE, ZAGADNIENIA ŚRODOWISKA

  NATURALNEGO

Wskaźniki niefinansowe oraz zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego jako nieistotne

dla oceny sytuacji Spółki w roku 2017 roku nie zostały objęte niniejszym sprawozdaniem. 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarząd realizuje wymogi prawne w zakresie ochrony środowiska


Zarząd wnioskuje, aby stratę pokryć z kapitału rezerwowego Spółki.

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2017 2018 2019
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
14,2
18,6
17,8
-4,7
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
1,7
2,4
2
-17
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
2,4
5,2
6
14,7
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
4,1
7,6
8
4,8
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,1
0
0
-29,3
Środki pieniężne Opis wskaźnika
1,4
3,8
4,1
5,9
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-1,7
3,3
0,8
-74,6
EBITDA Opis wskaźnika
-1,4
3,2
0,9
-72,9
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
4
7,5
7,6
0,5
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-1,6
3,2
0,8
-73,6
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-1,7
2,8
0,8
-71,6
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-72,2
53,7
13,3
-40,4
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-12,3
15
4,5
-10,5
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
58,8
68,6
75,1
6,5
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-10,1
17,4
4,9
-12,5
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-12,2
17,7
4,7
-13
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
44
47
33
-14
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
2,4
3,2
3,8
0,6
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
1
-1,2
-4,6
-3,4
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2019 - 31-12-2019
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf

01-01-2019 - 31-12-2019
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2019 - 31-12-2019
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży