ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB-KOŁBACZ
Warcisława 1,, 74-106 Kołbacz
NIP8581644446
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Rolnictwo, hodowla i uprawa Płody rolne Zboża Profil firmy ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB-KOŁBACZ
ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB-KOŁBACZ
NIP8581644446
KRS0000000153
Kapitał zakładowy33 442 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Warcisława 1,, 74-106 Kołbacz

Strona internetowa

http://www.kolbacz.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz Spółka z o. o. zlokalizowany jest na terenie gminy Stare Czarnowo w województwie zachodniopomorskim. Utworzony został 4 lipca 1967 roku. W grudniu 2000 roku Zakład przekształcono w Spółkę z o.o., w której Instytut Zootechniki PIB w Krakowie ma 100% udziału. Kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 33 442 000,00 zł.

Zakład Doświadczalny Kołbacz gospodaruje na 4000 ha użytków rolnych, z czego grunty orne stanowią 2721 ha, a łąki i pastwiska 900 ha i zatrudnia 84 pracowników.

Instytucja ta została powołana do prowadzenia badań naukowych, szkoleń i wdrożeń w zakresie chowu i hodowli bydła, trzody chlewnej oraz owiec w warunkach wielkoobszarowego gospodarstwa rolnego. W Spółce hodowane są krowy rasy Polskiej Holsztyno-Fryzyjskiej, owce rasy Suffolk i Pomorska (rasa zachowawcza) oraz konie rasy "Sokólskiej".

W 2005 roku w ramach restrukturyzacji zakładu rozpoczęto modernizację obiektów inwentarskich znajdujących się w Dębinie z przeznaczeniem na obory wolnostanowiskowe. Dzięki temu powstała nowoczesna ferma bydła mlecznego na 700 krów dojnych, której efektem jest uzyskanie wzrostu wydajności mlecznej od 1 krowy z 6117 w roku 2000 do 11000 litrów w 2013 roku. W 2013 roku sprzedaż wyniosła ponad 6,7 mln litrów.

W skład fermy bydła wchodzą m.in. obory, cielętnik, jałownik i porodówka. Zwierzęta utrzymywane są w systemie wolnostanowiskowym. Budynki wyposażono w nowoczesne urządzenia tj. stoły paszowe, legowiska, poidła podgrzewane, automaty do odpajania cieląt mlekiem, paśniki, mieszacze powietrza, zraszacze wody, kurtyny, świetliki itp. Oprócz tego w jednym ze zmodernizowanych pomieszczeń znajduje się hala udojowa według technologii izraelskiej firmy "Afikim" 2x16 typu "Parallel". Ponadto w celu obniżenia kosztów produkcji mleka przeprowadzono modernizację mieszalni pasz.

W Spółce dobrze zorganizowana jest baza doświadczalna, oparta o nowoczesne urządzenia i aparaturę służącą do zbierania bieżących danych w zakresie wydajności mleka, żywienia czy stanu zdrowotnego krów. Uzyskane na tej drodze informacje w oparciu o system komputerowy pozwalają na racjonalne zarządzanie stadem. Zainstalowane na kończynach krów elektroniczne identyfikatory (pedometry) dostarczają do systemu komputerowego informacje m.in. z zakresu ich produkcji, aktywności ruchowej, ciężaru ciała czy czasu doju.

W latach 2008-2009 wybudowany został kompleks suszarniano-magazynowy dla zbóż i rzepaku o pojemności magazynowej 8000 ton oraz wiaty do przechowywania 3000 ton siana i słomy. Poza tym Spółka wyposażona jest w nowoczesny, bardzo wydajny sprzęt do uprawy gleby, nawożenia, ochrony roślin oraz zbioru plonów.

W 2008 roku rozpoczęto proces tworzenia gospodarstwa ekologicznego w Glinnej na powierzchni 320 ha użytków rolnych. Aby zapewnić optymalne warunki zoohigienicze, jak również dobrostan, podjęto prace budowlane, modernizacyjne pozwalające na utrzymywanie zwierząt w systemie wolno stanowiskowym, na głębokiej ściółce, z możliwością korzystania z wybiegów w ciągu całego roku. Modernizacja dotyczyła także pomieszczeń przeznaczonych na porodówki, wychowalnie potomstwa, jak również miejsc do wykonywania niezbędnych zabiegów weterynaryjnych i zootechnicznych. Wszystkie prace modernizacyjno-adaptacyjne poprawiły mikroklimat pomieszczeń. W przygotowanych obiektach posiadających status gospodarstwa ekologicznego planuje się prowadzenie szerokich badań z zakresu chowu i hodowli zwierząt w warunkach ekologicznych, opartym o pasze z użytków rolnych posiadających odpowiednie certyfikaty. Aktualnie w gospodarstwie ekologicznym Glinna utrzymuje się owce rasy: Suffolk i Pomorskiej (rasa zachowawcza), kozy – rasy Burskiej, krowy - krzyżówki ras mięsnych oraz konie rasy "Sokólskiej".

W Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz Sp. z o. o prowadzone są liczne prace naukowe, a zwłaszcza z dziedziny technologii produkcji mleka, wychowu cieląt i jałowizny, ochrony środowiska, żywienia zwierząt, chowu owiec czy jakości produktów zwierzęcych i ekonomiki.

Zakład Doświadczalny współpracuje z uczelniami szczecińskimi tj. Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym i Uniwersytetem Szczecińskim, a także z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Współpracuje również z Krajową Stacją Badawczą Rolnictwa i Rybołówstwa w Dummersdorfie w Niemczech, Uniwersytetem Rolniczym w Gorki na Białorusi, Uniwersytetem Rolniczym w Charkowie na Ukrainie oraz Uniwersytetem Rolnym w Mołdawii. Ponadto jest miejscem odbywania praktyk studenckich uczelni rolniczych z całej Polski, m.in. SGGW w Warszawie i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Zdobyta tutaj przez studentów wiedza praktyczna podnosi ich kwalifikacje zawodowe.

W latach 2005-2009 w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz Sp. z o.o. zrealizowany został jeden projekt celowy pt.: "Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji mleka i mięsa wołowego o właściwościach funkcjonalnych na fermie krów mlecznych w gospodarstwie posiadającym duży areał trwałych użytków zielonych", zlecony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Aktualnie w ramach prac badawczych Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie w ZDIZ PIB Kołbacz Sp. z o. o. prowadzonych jest 6 projektów naukowych, w tym 1 program wieloletni.

Od 1991 roku Zakładem kieruje dr inż. Eugeniusz Malinowski.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB - KOŁBACZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. WARCISŁAWA 1, 74-106 KOŁBACZ

NIP

8581644446
Copy

REGON

812329013
Copy

KRS

0000000153
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-12-11

Adres rejestrowy

UL. WARCISŁAWA 1, 74-106 KOŁBACZ

Data rejestracji w KRS

2001-02-08

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2001-02-08

Sygnatura akt

SZ.XIII NS-REJ.KRS/16239/23/218

Strona WWW

http://www.kolbacz.pl

Kody Pkd

01.50.Z - Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

01.1 - Uprawy rolne inne niż wieloletnie

01.2 - Uprawa roślin wieloletnich

01.4 - Chów i hodowla zwierząt

01.6 - Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach

52.1 - Magazynowanie i przechowywanie towarów

68.2 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

72.1 - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Ewelina Sobolewska Łukaszczuk
Członek Zarządu, 40 lat
Beata Osińska
Prezes Zarządu, 49 lat
Andrzej Olszewski
Członek Zarządu, 40 lat
UDZIAŁOWCY

100% 33442 udziały o łącznej wysokości 33.442.000,00 zł

RADA NADZORCZA
Dariusz Wasilewski
53 lata
Andrzej Długołęcki
59 lat
Wojciech Szadel
52 lata
Maria Barbara Chomicz
52 lata
Agnieszka Kłódkowska Cieślakiewicz
47 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Zysk (strata) brutto Opis wskaźnika
1
4,5
12,3
169,8
EBITDA Opis wskaźnika
3,4
7
15,1
114,1
Zobowiązania krótkoterminowe Opis wskaźnika
7,1
9,7
9,7
-0,3
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
43,8
47,8
57,3
20
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
1,1
4,6
12,5
169,8
Aktywa Opis wskaźnika
55,1
60,4
70,4
16,6
Zysk (strata) netto Opis wskaźnika
1
4,5
12,3
169,8
Środki pieniężne Opis wskaźnika
2,3
6,6
4,1
-38,5
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
27,5
36,9
55,5
50,3
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
11,3
12,6
13,1
3,6
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
20,1
25,4
33,9
33,4
Amortyzacja Opis wskaźnika
2,2
2,4
2,6
6,6
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
2,3
9,5
21,4
11,9
Kapitał własny do aktywów ogółem Opis wskaźnika
79,5
79,1
81,4
2,3
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
3,7
12,3
22,1
9,8
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
3,7
12,3
22,1
9,8
Marża EBITDA Opis wskaźnika
12,3
19,1
27,2
8,1
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
94
96
64
-32
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
2.8267135620117188
2.608509063720703
3.42924165725708
0,8
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
1.7456493377685547
0.12243872135877609
0.2758491635322571
0,2
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży