Kosher Delight LTD sp. z o.o.
Pomorska 18, 91-416 Łódź
NIP7251939072
TEL+48426310681
Oceń firmę:
Kosher Delight LTD sp. z o.o.
NIP7251939072
KRS0000266017
Kapitał zakładowy85 500,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Pomorska 18, 91-416 Łódź

Numer telefonu

+48426310681

Strona internetowa

http://www.kosherdelightpoland.com/

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Nearly seven decades after the demise of Polish Jewry, Poland has once again become a key destination for Jews seeking to explore the rich Jewish heritage of a country where Jews thrived for over 1,000 years. In response to the growing demand for glatt kosher quality foods, the Etziony family in 2009 opened Kosher Delight in Poland.

In designing their glatt kosher foodservice model, Kosher Delight sought to develop a full service catering and restaurant operation that would be able to respond to the needs of individual travelers as well as large groups. Instead of offering frozen airline like meals, Kosher Delight's modus operandi was to offer the upscale dining and foodservice that Jews who eat glatt kosher expect in cities like New York, London and Jerusalem. In addition to the "five-star" menu, Kosher Delight upholds the highest kashrut standards and is certified by the Badatz Chasam Sofer, headed by Rabbi Dov Landau.

Kosher Delight's main commissary is in the city of Lodz, under the constant supervision of a team of mashgichim (supervisors) in addition to the periodic oversight visits of Rabbi Landau. The facility, monitored by the Department of Health, features a state-of-the-art commercial kitchen with the newest ovens and equipment to meet the needs of both large and small groups. All of the food in the facility is prepared by professional chefs who are experienced in preparing diverse menus, including European and Israeli (Mediterranean) cuisine. The chefs cook and bake meals daily as per the specifications of groups and individual tourists. All Kosher Delight prepared foods that are sent to hotels and other locations are double sealed and stamped with our certification so that they may be warmed in any oven or microwave. The meals can be packaged in various sizes of one or three portions or customized to meet the request of customers.

Rodzaj działalności

producent, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

KOSHER DELIGHT LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. POMORSKA 18, 91-416 ŁÓDŹ

NIP

7251939072
Copy

REGON

100262300
Copy

KRS

0000266017
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-03-06

Adres rejestrowy

UL. POMORSKA 18, 91-416 ŁÓDŹ

Data rejestracji w KRS

2006-10-17

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2006-10-17

Sygnatura akt

RDF/555255/23/752

Strona WWW

http://www.kosherdelightpoland.com/

Kody Pkd

10.11.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

10.12.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

10.13.Z - Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

10.20.Z - Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków

10.31.Z - Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków

10.32.Z - Produkcja soków z owoców i warzyw

10.39.Z - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

10.41.Z - Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych

10.42.Z - Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych

10.51.Z - Przetwórstwo mleka i wyrób serów

10.52.Z - Produkcja lodów

10.61.Z - Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

10.62.Z - Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych

10.71.Z - Produkcja pieczywa

10.72.Z - Produkcja sucharów i herbatników

10.73.Z - Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych

10.81.Z - Produkcja cukru

10.82.Z - Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych

10.83.Z - Przetwórstwo herbaty i kawy

10.84.Z - Produkcja przypraw

10.85.Z - Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

10.86.Z - Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej

10.89.Z - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

10.91.Z - Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

10.92.Z - Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych

11.01.Z - Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi

11.02.Z - Produkcja win gronowych

11.03.Z - Produkcja cydru i pozostałych win owocowych

11.04.Z - Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych

11.05.Z - Produkcja piwa

11.06.Z - Produkcja słodu

11.07.Z - Produkcja napojów bezalkoholowych

20.14.Z - Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad

42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli

42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.31.Z - Tynkowanie

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z - Posadzkarstwo

43.34.Z - Malowanie i szklenie

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

46.11.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

46.17.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

46.31.Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

46.32.Z - Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

46.33.Z - Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

46.34.A - Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

46.35.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych

46.36.Z - Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich

46.37.Z - Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

46.38.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

46.39.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

47.21.Z - Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.22.Z - Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.23.Z - Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.24.Z - Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.29.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.79.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

49.41.Z - Transport drogowy towarów

49.42.Z - Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie

56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

79.11.A - Działalność agentów turystycznych

79.11.B - Działalność pośredników turystycznych

79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki

79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ZARZĄD
Itzhak Pinhas Etziony
Prezes Zarządu, 72 lata
Yety Shprintza Etziony
Wiceprezes Zarządu, 69 lat
UDZIAŁOWCY
KOSHER DELIGHT LTD Z SIEDZIBĄ W IZRAELU

1709 udziałów o łącznej wartości 85.450 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
1,7
1,1
4,4
284,9
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
3,2
3,4
0,8
-77,5
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,9
0,6
0,8
28,1
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
4,1
4
1,5
-61,8
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0
0
4831,2
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,1
-3,1
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-1,6
-0,3
0,2
159,3
EBITDA Opis wskaźnika
-1,5
-0,1
0,4
372,8
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
3,6
3,3
1,2
-63,8
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-1,6
-0,3
0,2
185,3
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-1,6
-0,3
0,2
159,3
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-184,3
-47,3
21,9
69,2
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-97,1
-24,9
3,8
28,7
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
21,5
14,9
50
35,1
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-86,5
-11,2
8
19,2
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-97,1
-24,9
3,8
28,7
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
573
848
64
-784
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,4
1,3
1,6
0,3
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-1
-10,6
0,5
11,1
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
Pokaż więcej (6)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży