GOTECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4 PODKOWY 5 /4, 52-200 WYSOKA
NIP8961534830
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy IT i telekomunikacja Usługi IT Usługi tworzenia oprogramowania i aplikacji Profil firmy GOTECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
GOTECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP8961534830
KRS0000467744
Kapitał zakładowy70 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

4 PODKOWY 5 /4, 52-200 WYSOKA

O Firmie

Specjalizujemy się w różnych obszarach IT, jednym z nich są audyty.

Audyt informatyczny (IT) – to analiza mocnych i słabych stron oraz szans aplikacji, infrastruktury, organizacji informatycznej, itd.. Usługa ta jest skierowana do klientów, którzy chcą sprawdzić poziom dojrzałości obszaru IT, wydajność, efektywność czy poziom zabezpieczeń infrastruktury IT i przede wszystkim zweryfikować swoje strategie informatyczne z najlepszymi wzorcami przedsiębiorstw, które w tej dziedzinie zasługują na miano liderów.

Specjalizujemy się w następujących audytach informatycznych:

 • Audyty IT due diligence

Audyt IT Due Diligence jest skierowany dla firm typy Private i Venture Capitals oraz Grup, które chcą przeanalizować potencjalną spółkę pod katem technologii, jej wrażliwości na rozwój, kapitałochłonności, itd. Audyt ten jest często powiązany z Audytem eCommerce Due Diligence, jeśli spółka prowadzi działania w internetowym kanale sprzedażowym.

 • Audyt strategiczny IT

Audyt Strategiczny IT jest przeznaczony dla średnich i dużych spółek, gdzie strategiabiznesowa jest podstawą działania. Audyt analizuje czy obrana przez działy IT i PMO strategia i technologia wspiera cele strategiczne organizacji. Jeśli nie to zasugerowane rekomendacje mogą dać wymierne efekty w postaci wsparcia realizacji celu przez jednostki IT.

 • Audyt aplikacji

Audyt Aplikacji przeznaczony jest dla firm, które stoją przed momentem zmiany systemów lub ich rozwoju. Audyt pozwala określić stopień skalowalności, wydajności, modyfikowalności i ich kosztów, bezpieczeństwa i użyteczności różnych typów aplikacji takich jak: aplikacje internetowe, platformy eCommerce, aplikacje typu SaaS czy aplikacje wewnętrzne (backoffice). Audyt składa się z wielu mniejszych analiz takich jak Audyt Kodu czy Audyt bezpieczeństwa aplikacji pod kątem ataków internetowych. Zestaw elementów audytu jest dobierany w zależności od potrzeb klienta.

 • Audyt bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

Audyt stanu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych ma za zadanie analizę stano obecnego i jego ocenę oraz przygotowanie rekomendacji w zakresie realizacji polityki bezpieczeństwa zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (GIODO) zarówno w systemach informatycznych (aplikacjach, bazach danych, sieciach) jak i w obszarze procedur, regulaminów i dokumentacji.

 • Audyt bezpieczeństwa

Audyt bezpieczeństwa jest zbiorem wielu audytów, które są dobierane w zależności od potrzeby klienta. W skład zakresu audytu bezpieczeństwa wchodzą: audyt sieci i infrastruktury, audyt bezpieczeństwa aplikacji (wewnętrznych i webowych), audyt bezpieczeństwa danych, audyt bezpieczeństwa stanu przetwarzania danych osobowych (GIODO), itd.

 • Audyt jakości danych (BigData)

Audyt jakości danych określa zasady i sposoby gromadzenia i przetwarzania danych w organizacji. Audyt obejmuje zarówno audyt systemów, które generują dane oraz ich opisy i procesy, które je zbierają. Audyt pozwala na ocenę spójności i wiarygodności danych, które są generowane i wykorzystywane przez różne działy, procesy i aplikacje.

 • Audyt kodu źródłowego

Audyt kodu źródłowego pozwala na ocenę i rekomendację zmian stanu kodu danej aplikacji pod kątem najlepszych praktyk, standardów, code stylingu, itd. Audytujemy aplikacje .NET, Java i PHP. Audyt kodu źródłowego często jest elementem audytu aplikacji, gdzie analizie ulegają tez takie elementy jak użyta technologia, architektura czy bezpieczeństwo.

 • Audyt normy ISO 27001

Audyt poprawności wdrożenia międzynarodowej normy ISO 27701 dotyczącej systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Audyt weryfikuje poprawność procedur, księgę jakości i ich jej przestrzeganie.

 • Audyt rekomendacji D dla instytucji finansowych

Audyt rekomendacji D przeznaczony jest dla firm finansowych oraz firm z nimi współpracujących. Audyt ma za zadanie określić stopień realizacji rekomendacji D pod kątem jakości danych, bezpieczeństwa danych, ich zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz systemów informatycznych takich jak aplikacje, bazy, sieci, gdzie te dane są przechowywane i przetwarzane.

 • Audyt prawny IT

Audyt prawny jest przeznaczony dla wszystkich firm, które chcą zweryfikować poziom prawny swoich licencji, patentów, umów z dostawcami i współpracownikami, umów o świadczeniu usług (SLA), itd. Elementy audytu są dobierane w zależności od potrzeb danego klienta i mogą być bardzo kompleksowe lub dotyczyć tylko danego obszaru np. umów z podwykonawcami.

 • Audyt strony internetowej, sklepu internetowego lub aplikacji typu SaaS

Audyt strony internetowej, sklepu internetowego lub aplikacji typu SaaS (zarówno B2C jak i B2B) jest przeznaczony dla firm, które zastanawiają się nad dalszym rozwojem danej aplikacji/platformy internetowej. Audyt ten ocenia i rekomenduje zmiany w następujących obszarach: obszar technologiczny czyli skalowalność, modyfikowalność, jakość kodu, wydajność czy bezpieczeństwo oraz w obszarze eCommerce: usability, konwersja, źródła ruchu, itd. Audyt jest dobierany w zależności od potrzeb i może składać się z wielu elementów do analizy.

 • Audyt aplikacji mobilnej

Audyt aplikacji mobilnej pozwana na analizę zarówno obszaru technologicznego aplikacji (zastosowanej technologii, możliwości jej rozwoju, wydajności i bezpieczeństwa) a także obszaru eCommerce takiego jak Usability, szybkość działania, itp.

 • Audyt infrastruktury teleinformatycznej

Audyt infrastruktury teleinformatycznej pozwala na analizę, ocenę i rekomendacje zmian w systemach, infrastrukturze sieciowej, serwerach oraz sieci teleinformatycznej pod katem wydajności, bezpieczeństwa, kosztów oraz poprawności działania. Audyt pozwala na stworzenie tzw. Continuity Plan oraz pozwala sprawdzić stan infrastruktury zgodnie z przyjętą polityką bezpieczeństwa.

 • Audyt systemów klasy ERP i CRM

Audyt systemów klasy ERP i CRM pozwala ocenię istniejące w organizacji systemy klasy ERP, CRM, WMS i inne pod katem ich funkcjonowania, kosztów, możliwości rozbudowy, wydajności czy bezpieczeństwa. Audyt ten często jest początkiem procesy wyboru innego systemu lub jego modyfikacji.

 • Audyt systemu SAP ERP, CRM

Audyt systemów klasy SAP ERP i CRM umożliwia analizę aktualnego stanu wdrożenia, jego wydajności, licencjonowania, funkcjonalności, poprawności implementacji aplikacji Add-On, itd. Rekomendacjami jest road mapa rozwoju systemu oraz możliwe zmiany w procesach, architekturze czy licencjonowaniu.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

GOTECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. 4 PODKOWY 5 / 4, 52-200 WYSOKA

NIP

8961534830
Copy

REGON

022178063
Copy

KRS

0000467744
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2015-07-10

Adres rejestrowy

UL. 4 PODKOWY 5 / 4, 52-200 WYSOKA

Data rejestracji w KRS

2013-06-28

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2013-06-28

Sygnatura akt

RDF/388967/22/825

Kody Pkd

63.11.Z - Przetwarzanie danych

26.11.Z - Produkcja elementów elektronicznych

26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

26.30.Z - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

35.14.Z - Handel energią elektryczną

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.79.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne

58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza

58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.12.Z - Działalność portali internetowych

63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych

63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej

78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację

95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Przemysław Federowicz
Prezes Zarządu, 44 lata
UDZIAŁOWCY
Przemysław Federowicz

1330 (jeden tysiąc trzysta trzydzieści) udziałów o łącznej wartości 66.500,00 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) złotych

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
0,3
95,2
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
0,3
0,2
2,3
947,5
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,1
0
0,4
1527,2
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,1
0,2
1,1
620,7
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,2
0,2
1,5
750,4
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
-100
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0,2
0,5
191,9
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0
0
1
2412,4
EBITDA Opis wskaźnika
0
0
1
2222,8
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,2
0,2
1,5
750,4
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0
0
1
2412,9
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0
0
0,9
2192,8
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
2,6
27,1
86,1
59
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
0,9
18,6
40,6
22
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
51,4
85,7
72,6
-13,1
Marża EBITDA Opis wskaźnika
2,3
20,1
44,5
24,4
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
0,9
18,6
44,5
25,9
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
119
42
65
23
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
2
7
3,7
-3,3
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-6,7
-3,6
-0,4
3,2
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz doc
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży