T-more Studio Reklamy
ul. Junoszy 10, 20-057 Lublin
NIP7123272975
TEL+48791669889
Oceń firmę:
T-more Studio Reklamy
NIP7123272975
KRS0000428632
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Junoszy 10, 20-057 Lublin

Numer telefonu

+48791669889

Strona internetowa

http://www.t-more.pl

O Firmie

Zajmujemy się tworzeniem kompletnej reklamy. Wykonujemy czytelne, autentyczne i użyteczne strony internetowe. Tworzymy wydajne kampanie reklamowe, wykonujemy grafiki reklamowe, wydruki poligraficzne i reklamę zewnętrzną. W oparciu o określony budżet użyjemy najskuteczniejszych narzędzi do promocji Twojej Firmy, zdobycia nowych Klientów czy umocnieniu marki na rynku lokalnym i ogólnopolskim. Sprawdź dla kogo pracowaliśmy na www.t-more.pl

Rodzaj działalności

producent, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

FUNDACJA INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. CZEREMCHOWA 21, 20-807 LUBLIN

NIP

7123272975
Copy

REGON

061445789
Copy

KRS

0000428632
Copy

Forma prawna

fundacja

Data rejestracji na ALEO.com

2014-01-05

Adres rejestrowy

UL. CZEREMCHOWA 21, 20-807 LUBLIN

Data rejestracji w KRS

2012-08-02

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2012-08-02

Sygnatura akt

RDF/228062/20/54

Strona WWW

http://www.t-more.pl

Kody Pkd

01 - Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

10 - Produkcja artykułów spożywczych

11 - Produkcja napojów

13 - Produkcja wyrobów tekstylnych

14 - Produkcja odzieży

15 - Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

16 - Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli

17 - Produkcja papieru i wyrobów z papieru

18 - Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

20 - Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

21 - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

22 - Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

23 - Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

24 - Produkcja metali

25 - Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

26 - Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

27 - Produkcja urządzeń elektrycznych

28 - Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

30 - Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

32 - Pozostała produkcja wyrobów

33 - Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

38 - Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów

39 - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

43 - Roboty budowlane specjalistyczne

45 - Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi

46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

49 - Transport lądowy oraz transport rurociągowy

52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

53 - Działalność pocztowa i kurierska

55 - Zakwaterowanie

56 - Działalność usługowa związana z wyżywieniem

58 - Działalność wydawnicza

59 - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych

60 - Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych

61 - Telekomunikacja

62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

63 - Działalność usługowa w zakresie informacji

64 - Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

65 - Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego

66 - Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne

68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

69 - Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe

70 - Działalność firm centralnych (head offices)

71 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii

72 - Badania naukowe i prace rozwojowe

73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

74 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

77 - Wynajem i dzierżawa

78 - Działalność związana z zatrudnieniem

79 - Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

80 - Działalność detektywistyczna i ochroniarska

81 - Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

85 - Edukacja

86 - Opieka zdrowotna

87 - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem

88 - Pomoc społeczna bez zakwaterowania

90 - Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

91 - Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą

93 - Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

94 - Działalność organizacji członkowskich

95 - Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego

96 - Pozostała indywidualna działalność usługowa

99 - Organizacje i zespoły eksterytorialne


Niezarejestrowany

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Fundacji
SPOSÓB REPREZENTACJI
1. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI, Z ZASTRZEŻENIEM UST.2, SKŁADA PREZES ZARZĄDU LUB DWAJ JEGO CZŁONKOWIE DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. 2.W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW ORAZ W SPRAWACH NIE ZWIĄZANYCH Z ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ 10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) - OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU FUNDACJI MOŻE SKŁADAĆ JEDNOOSOBOWO PREZES FUNDACJI
ZARZĄD
Jacek Piotrowski
Wiceprezes Zarządu, 39 lat
Piotr Nizioł
Prezes Zarządu, 39 lat
RADA FUNDACJI
Grażyna Elżbieta Fiok
68 lat
Stanisław Michałowski
72 lata
Zbigniew Pastuszak
54 lata
Urszula Bobryk
65 lat

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży