Zakład Przemysłu Drzewnego "ŚWIERAD" sp. z o.o. w Świeradowie Zdroju
Ul. Nadbrzeżna 10, 59-850 Świeradów-Zdrój
TAX ID6161002013
Rate company:
ALEO.com Companies Raw materials, semi-finished products Wood Sawmill products Profile of company Zakład Przemysłu Drzewnego "ŚWIERAD" sp. z o.o. w Świeradowie Zdroju
Zakład Przemysłu Drzewnego "ŚWIERAD" sp. z o.o. w Świeradowie Zdroju
TAX ID6161002013
KRS0000127650
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

Ul. Nadbrzeżna 10, 59-850 Świeradów-Zdrój

About us

This text has been translated automatically

Wood Industry Plant

Established in 1945 (from 1995 limited liability company)

Offer

This text has been translated automatically

Our offer :

- general purpose coniferous slabs, Class I, Class II, Class III, Class IV

 • 2,4-6,3m long uncoated / 17.19,22,25 mm / 32mm to 100mm thick
 • Average 0.9-2.3 m with all thicknesses

- coniferous edged timber for general purpose, class I, class II, class III, class IV

 • Boards / L. 2.4-4.3 m / thickness 17.19,22,25 mm
 • average 0.9-2.3 m / all thicknesses

roofing costs

roofing payments

-krawędziaki, beams, balls

- Façade panels from 18mm to 22mm thick

-Deska podłogowa na piór wpust / class I, class II thickness 28mm

-Desk table / thickness 27mm

- Production waste

 • okorki, dł.1,1-1,25m / dł.1,3-2,00m / thickness 17-25mm
 • fuel burners
 • coniferous clays
 • coniferous sawdust

-Laundry

 • drying 18%
 • one-time raw material wiping
 • wiping the raw material twice
 • planing one-sided timber
 • planing of multilateral timber
 • sawing / circular sawing / with carbide

- Roof truss

 • price depends on the length / up to 5,0m / 5,1m-6,3m

Activity type

manufacturer, broker

Register Data

Company removed from KRS 11 Nov 2020 y.

Full name

ZAKŁAD PRZEMYSŁU DRZEWNEGO "ŚWIERAD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ŚWIERADOWIE ZDROJU

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. WARSZAWSKA 25 / 8, 25-512 KIELCE

NIP

6161002013
Copy

REGON

230255147
Copy

KRS

0000127650
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2018-11-04

Register Address

UL. WARSZAWSKA 25 / 8, 25-512 KIELCE

Date of registration in KRS

2002-08-22

Date of commencement of economic activity

2002-08-22

Act signature

KI.X NS-REJ.KRS/8693/20/268

Pkd codes

16.10.Z - Sawmilling and planing of wood

16.23.Z - Manufacture of other builders' carpentry and joinery

16.24.Z - Manufacture of wooden containers

20.10 - Manufacture of basic chemicals, fertilisers and nitrogen compounds, plastics and synthetic rubber in primary forms

20.30 - Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics

20.40 - Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations, perfumes and toilet preparations

20.51.Z - Manufacture of explosives

41.10.Z - Realization of building projects related to erection of buildings

41.20.Z - Building works related to erection of residential and non-residential buildings

43.33.Z - Floor and wall covering

43.39.Z - Other building completion and finishing

43.91.Z - Roofing activities

43.99.Z - Other specialised construction activities not elsewhere classified

46.73.Z - Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment

02.01

02.02.Z

26.61

26.66

37.10

40.30

51.13


Unregirestered

Company authorities

supervisory authorityboard of directors

Managament statement for 2017

Fetched from the Ministry of Justice website

1. Charakterystyka Spółki.

Zakład Przemysłu Drzewnego -Swieradfl Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000127650.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 152.000,00 zł. i dzieli się

na 1332 udziały o wartości nominalnej 100,00 zł jeden udział.

Wszystkie udziały objęte są przez osoby fizyczne.

Kapitał rezerwowy Spółki wynosi 323.261,21 zł i jest on

wynikiem odpisania zysku netto z lat poprzednich na fundusz

rezerwowy.

2. Struktura organizacyjna.

Władzami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników

2. Rada Nadzorcza

3. Zarząd Spółki

Ostatnie Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników ZPD -Swierad-

Spółka z o.o. odbyło się 25 kwietnia 2017 roku na którym

dokonano powołania obecnego Zarządu na aktualną kadencję.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

1. Teresa Korzeniowska - przewodniczący

1. Jadwiga Pulikowska - sekretarz

2. Gabriel Tasiulis - członek

W skład Zarządu wchodzą :

 1. Zdzisław Pulikowski - Dyrektor Zarządu

 2. Stanisław Ozga  - Członek Zarządu

Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku wyniosło: 12 osób

w tym   na stanowiskach robotniczych: 10 osób

na stanowiskach nierobotniczych: 2 osoby

Średnia płaca w 2017 roku wyniosła:    2.870,00 zł.

3. Zakres działania.

 Zasadniczym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja

 tarcicy, elementów konstrukcyjnych, opakowań i pozostałych

 wyrobów z drewna, usługowe przetarcie drewna, suszenie t-cy.

4. Sytuacja majątkowo-finansowa.

- Struktura majątku w podstawowych grupach (m9j4tok trwały i

 obrotowy) nic uległa istotnej zmianie w stosunku do roku 2016

 gdyż, udział majątku trwałego w 201T roku wynosi 10,5Z a majątek

 obrotowy wynosi 89,5Z podobnie jak w 2016 roku.

- Wartość netto majątku trwałego uległa zmniejszeniu z 57 tys

 do 47 tys. tj. o 10 tys., na skutek odpisów umorzeniowych w

 2017 roku.

- Struktura kapitałów w 2017 roku nie uległa istotnej zmianie

 bo kapitał własny w 2017 roku wynosi 88 X, i finansuje w

 pełni majątek trwały i zapasy wyrobów gotowych.

- Dynamika majątku w 2017 roku wykazuje spadek o 15,0Z,

 głównie z tytułu spadku należności.

- Struktura pozycji wynikowych wykazuje, że 99Z przychodów

 osiągnięto z tyt. sprzedaży produktów.

 Struktura kosztów wykazuje, że największą pozycję stanowią

 koszty zużycia surowca, energii i wynagrodzeń z narzutami,

 łącznie 86,0Z, do roku ubiegłego wskaźnik ten nie uległ

 istotnej zmianie.

- Osiągnięty w 2017 roku wynik finansowy zamyka się stratą

 w wysokości 78.493,15 zł.

- Wskaźniki rotacji zapasów, należności i zobowiązań są

 w granicach ogólnie przyjętych wskaźników obrotowości.

5. Nakłady inwestycyjne.

W 2017 roku nie dokonano zakupu środków trwałych.

Zarząd Spółki na 2018 rok planuje zakupu środków trwałych, oraz

prace modernizacyjno-remontowe, które prowadzone będą

sukcesywnie w miarę posiadanych środków finansowych.

6. Przewidywany rozwój Spółki.

W 2018 roku Spółka planuje uruchomienie linii produkcji

gonta modrzewiowego.

7. Propozycja spisania straty za rok obrotowy.

Zarząd ZPD -Swierad- Sp. z o.o. zaproponuje Wspólnikom na

Walnym Zgromadzeniu spisanie straty w kwocie 78.493,15 zł.

z kapitału rezerwowego.


Financial statements

01-01-2018 - 31-12-2018
Annual financial report
Download xml

01-01-2018 - 31-12-2018
Annual financial report
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector