ZAKŁAD DOSKONALENIA KADR - KOMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. PSZCZYŃSKA 37, 44-101 GLIWICE
TAX ID6312324833
Rate company:
ALEO.com Companies Company services Printing Other Profile of company ZAKŁAD DOSKONALENIA KADR - KOMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ZAKŁAD DOSKONALENIA KADR - KOMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID6312324833
KRS0000022117
Share capital50,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. PSZCZYŃSKA 37, 44-101 GLIWICE
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

ZAKŁAD DOSKONALENIA KADR - KOMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. PSZCZYŃSKA 37, 44-101 GLIWICE

NIP

6312324833
Copy

REGON

277587364
Copy

KRS

0000022117
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. PSZCZYŃSKA 37, 44-101 GLIWICE

Date of registration in KRS

2001-06-25

Date of commencement of economic activity

2001-06-25

Act signature

RDF/394959/22/408

Pkd codes

18.12.Z - Other printing

18.13.Z - Pre-press and pre-media services

85.59.B - Other out-of-school forms of education, not elsewhere classified

85.60.Z - Educational support activities

Company authorities

representation authorityTHE COMPANY'S MANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W KAŻDYM PRZYPADKU PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZEZ POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
THE COMPANY'S MANAGEMENT
Leon Juroszek
Chairman Of The Board, 72 years old
shareholders

100% 100 udziałów łączna wysokość 50.000 zł (słownie:pięćdziesiąttysięcyzłotych)

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

1 Wprowadzenie


Zakład Doskonalenia Kadr — KOMAG sp. z o.o jest Spółką utworzoną

z dniem 01 września 2001 r aktem notarialnym z dnia 09.05.2001r

Repertorium A Nr 7014/2001, spisanym w Kancelarii Notarialnej

Wojciech Walenta w Gliwicach. Kapitał zakładowy wynosi 50 000,00 zł

i w 100% objęty jest przez ITG KOMAG w Gliwicach.Siedziba Spółki: 44 — 100 Gliwice ul. Pszczyńska 37.Przedmiotem działalności Spółki jest:

 działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),

— pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej

 nie sklasyfikowane (PKD 85.59.B),

— działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

 (PKD 18.13.Z),

— pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z).Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorstw pod nr KRS 0000022117.

Decyzją z dnia 12.07.2001r Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach

nadano numer identyfikacji podatkowej MP 631-23-24-833.


W Urzędzie Statystycznym w Katowicach nadano Spółce

numer statystyczny REGIN 277587364.


Spółkę obsługuje Bank Getin Noble Bank Spółka Akcyjna,

nr konta 81 1560 0013 2367 1714 9064 0001.


W Urzędzie Miasta Gliwice w dniu 24.07.2001r uzyskano wpis

do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego,

aneks nr 1 do Zaświadczenia nr 68/99 z dnia 30.12.1999 r.


Decyzją Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach przyznano Spółce

w dniu 13.12.2004 r Akredytację KOZA. AD. 42018/22/04 w zakresie

prowadzenia kształcenia ustawicznego.


Decyzją Jednostki Certyfikującej Osoby UDT-CERT Urząd Dozoru

Technicznego, uzyskano poświadczenie oceny Nr CO/UTB/Sz/25/07/2013,

jako ośrodek szkoleniowy w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń

transportu bliskiego.


Spółka jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Województwa Śląskiego — wpis PC- 07242-420/IB/2010.


Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 b ustawy z dnia 11.03.2004 r o podatku

od towarów i usług (Dz. U 177/2011 poz.1054) Spółka jest zwolniona

od naliczania podatku VAT z uwagi na uzyskanie akredytacji

na wykonywanie usług kształcenia zawodowego.


Zarząd Spółki zgodnie z umową Spółki i uchwałą nr 6/35 ZZW

z dnia 14.06.2010 r jest jednoosobowy.

Prezesem Zarządu Spółki jest inż. Leon Juroszek.Struktura organizacyjna Spółki dostosowana jest do zakresu

realizowanych zadań. Spółka zatrudnia 3 osoby w pełnym wymiarze

czasu pracy, 1 osoba w wymiarze 1/2 etatu oraz 1 osoba na % etatu.  2 Działalność Zarządu SpółkiZarząd Spółki Zakładu Doskonalenia Kadr - KOMAG sp. z o.o

w okresie sprawozdawczym kierował działalnością Spółki, zarządzał

całym jej majątkiem oraz reprezentował Spółkę wobec Sądów,

administracji państwowej i osób trzecich stosownie do postanowień

Kodeksu Spółek Handlowych.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych szkoleń przedstawiono

w załączniku Nr 1.


Działalność Zarządu Spółki koncentrowała się na następujących

zagadnieniach:


I. Sprawy organizacyjne

 — opracowano plan pracy Spółki ZDK-KOMAG sp. z o.o, na 2019 r,

 — wystąpiono oraz uzyskano od Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

  przedłużenie zezwolenia na prowadzenie kursów spawania pod jego

  merytorycznym nadzorem,

 — realizowany był projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu

  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Zostań spawaczem"

  w terminie od 01.08.2017 r. do 31.03.2019 r.

 — realizowany był projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu

  Społecznego w ramach Projektu Operacyjnego „Kwalifikacje spawacza

  dla osób pozostających bez pracy do 29 lat " zaplanowanego do realizacji

  w terminie 01.09.2018 r do 31.07.2019 r.

 — zrealizowany został projekt z Europejskiego Funduszu Społecznego

  „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku

  pracy" w terminie 01.01.2019 r do 31.12.2019 r.

 — zweryfikowano programy nauczania i harmonogramy kursów, zgodnie z

  obowiązującymi przepisami i dla zachowania pozycji konkurencyjnej na

  rynku.

 — rozszerzono w dziedzinie górnictwa węglowego oferty kursowe, nowe

  kursy dotychczas nieprowadzone, w tym opracowano programy dla

  kursów m. in.:

 — konserwacja i naprawa sprzętu p. poż.;

 — obsługa tokarki uniwersalnej;

 — system oceny zgodności — zasadnicze wymagania dla maszyn;

 — szkolenia wraz z egzaminem na uprawnienia energetyczne;

 — bhp realizowane w trybie zdalnym — poprzez internet;

 — prowadzono pokazy z ratownictwa medycznego oraz pogadanki w

  szkołach i przedszkolach o pierwszej pomocy dla najmłodszych dzieci,

— organizowano kursy oraz szkolenia w siedzibie Spółki jak i poza

 tj. w zakładach pracy, stosujących między innymi rozwiązania

 technologiczne ITG KOMAG,

— brano udziały w przetargach dotyczących szkoleń i zawierano stosowne

 umowy,

— monitorowano rynek pracy i organizowano kursy, na które pojawiło się

 zapotrzebowanie,

— zawarto szereg umów z zakładami, w których Spółka prowadzi

 zajęcia praktyczne,

— zawierano na bieżąco umowy zlecenia z pracownikami

 prowadzącymi szkolenia.II Sprawy marketingowe

— zaktualizowano cenniki kursów, w tym określono konkurencyjne

 ceny kursów wykonywanych w zakładach pracy,

— uruchomiono nowe kursy w ramach zgłaszanego zapotrzebowania

 zakładów pracy,

— podjęto szeroką działalność promocyjną i informacyjną,

— na bieżąco administrowana jest strona internetowa Spółki, rozsyłana

 jest bogata oferta szkoleniowa do przedsiębiorstw, z którymi dotychczas

 Spółka współpracowała oraz do firm, z którymi planuje się nawiązanie

 kontaktu i współpracy,

— zakupiono filmy szkoleniowe oraz podręczniki dla kursów

 najczęściej występujących.III Działalność księgowo - finansowa

— księgowość Spółki prowadzona jest przez panią Aleksandrę

 Bobrowską uprawnioną do prowadzenia ksiąg rachunkowych

 na podstawie Certyfikatu Ministra Finansów nr 56953/2012,

— dokonywano bieżącej analizy kosztów ponoszonych przez

 Spółkę i na tej podstawie Zarząd podejmował decyzje

 celem racjonalnego gospodarowania i realizowania

 zaplanowanych działań,

— podejmowano intensywne działania w zakresie windykacji

 należności Spółki.    3 Wnioski Zarządu

1. Konkurencja w zakresie szkoleń na rzecz pracowników podmiotów

 gospodarczych górnictwa węglowego staje się coraz intensywniejsza.

 Zarówno Polska Grupa Górnicza S. A., która w swojej strukturze posiada

 Śląskie Centrum Usług Wspólnych sp. z o. o. w Katowicach, jak również

 Jastrzębska Spółka Węglowa S. A. - Zakład Wsparcia Produkcji w

 Jastrzębiu, mające własne ośrodki szkolenia, przejmują i rozwijają coraz

 szerszy zakres szkoleń.

 Obecnie Spółka prowadzi nieznaczną współpracę jedynie ze Spółką Usług

 Górniczych sp. z o.o. w Jaworznie oraz Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.

 A. w Bytomiu w zakresie prowadzenia kursów spawaczy i weryfikację

 umiejętności zawodowych tych spawaczy.

Z tego względu Spółka stara się usilnie o pozyskanie kontrahentów

w firmach około-górniczych, w tym wśród podmiotów wdrażających

 innowacyjne rozwiązania techniczne ITG KOMAG, a także spoza resortu

górnictwa. Spółka kontynuuje współpracę z Instytutem Spawalnictwa w

Gliwicach, który nadzoruje prowadzone kursy spawalnicze. Ta współpraca

daje dobre efekty, co gwarantuje wysoki poziom prowadzonych szkoleń.

2. Spółka rozpoczęła od 01.08.2017 r realizację projektu dofinansowanego z

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

„Zostań spawaczem" o wartości 887 012,40 zł. Realizacja projektu

ukończona zostanie 31.03.2019 r.

3. Spółka rozpoczęła również od 01.09.2018 r. realizację projektu

dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

projektu operacyjnego : „Kwalifikacja spawacza dla osób pozostających

bez pracy do 29 lat" o wartości 367 987,11 zł. Realizacja projektu

ukończona została 31.07.2019 r.

4. Spółka zrealizowała w 2019 r., projekt współfinansowany w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego pt."Kwalifikacje spawacza od ręki".

Realizacja projektu odbyła się w okresie 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

o wartości 454 198,65 zł.

5. Poziom i zakres merytoryczny naszych szkoleń jest na bieżąco

weryfikowany i bardzo dobrze oceniany tak przez Śląskie


  Kuratorium Oświaty w Katowicach , jak i Okręgowy Urząd Górniczy

  w Gliwicach oraz Specjalistyczny Urząd Górniczy w Katowicach.

  Zarząd uważa, że obrane kierunki działań były słuszne i dobrze

  zrealizowane.

6. Pomimo występujących obecnie na rynku szkoleń zawodowych

  bardzo dużej konkurencji założenia planu merytoryczno — finansowego

  na 2019 rok, zostały w pełni zrealizowane, i tak:

 - przychody ze sprzedaży usług szkoleniowych wyniosły 1 070 146,90 zł,

  dodatkowo uzyskane zostały przychody związane z realizacją programów

 szkoleniowych sfinansowanych ze środków unijnych w wysokości

 785 610,12 zł. Łączna kwota przychodów z tytułu szkolenia, wyniosła

  1 855 757,02 zł, co stanowi 136,4 % założeń rocznych,

 - przeszkolono ogółem 2398 osób , co daje 101,9 % planu,

  w tym prawie 30 % pracowników z branży górniczej,

 - wynik finansowy wykazał zysk netto w kwocie 170 521,86 zł.

7. Zarząd Spółki zakłada kontynuację działalności szkoleniowej w 2020 roku.

 Dotychczas zawarte umowy, podjęte działania marketingowe, w tym

 starania ❑ kolejne umowy dotowane z Europejskiego Funduszu

 Społecznego, przedsięwzięcia oszczędnościowe, powinny zapewnić

 pełną realizację założeń planu ekonomiczno — finansowego na 2020 rok.                      Załącznik nr 1

[Tabela]

EU grants

See more

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
1,4
1,1
0,7
-33,6
Liabilities and provisions Indicator description
0,5
0,1
0,1
3,6
Equity Indicator description
0,8
0,9
0,9
0,4
Total assets Indicator description
1,3
1
1
0,6
Depreciation Indicator description
0
0
0
85
Cash and cash equivalents Indicator description
0,4
0,2
0,1
-36,5
Gross profit / loss Indicator description
0,3
0,2
0,1
-45,8
EBITDA Indicator description
0,2
0,2
0,1
-42,5
Net profit / loss Indicator description
0,2
0,2
0,1
-56,3
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,2
0,2
0,1
-46,8
Current assets Indicator description
1,2
0,9
0,9
1,3
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
24,1
18,6
8,1
-10,5
Return on sales (ROS) Indicator description
14,5
15,9
10,5
-5,4
Equity ratio Indicator description
64,5
94,2
94
-0,2
EBITDA margin Indicator description
17
15,8
13,7
-2,1
Gross profit margin Indicator description
17,9
15,9
13
-2,9
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
32
19
30
11
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download doc

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xls
Show more (3)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector