ALEO.com Companies Company services Financial and consulting services Loans Profile of company WARMIŃSKO-MAZURSKI BANK SPÓŁDZIELCZY
WARMIŃSKO-MAZURSKI BANK SPÓŁDZIELCZY
TAX ID8490001174
KRS0000036781
No opinion. Add your first review

address

UL. GIZEWIUSZA 2A, 12-200 PISZ
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

WARMIŃSKO-MAZURSKI BANK SPÓŁDZIELCZY

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. GIZEWIUSZA 2A, 12-200 PISZ

NIP

8490001174
Copy

REGON

001104256
Copy

KRS

0000036781
Copy

Legal form

cooperative

Register Address

UL. GIZEWIUSZA 2A, 12-200 PISZ

Date of registration in KRS

2001-08-23

Date of commencement of economic activity

2001-08-23

Act signature

RDF/396498/22/749

Pkd codes

64.19.Z - Other monetary intermediation


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
supervisory authorityboard of directors
representation type
OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW, USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO PRZY ZAWIERANIU UMÓW RACHUNKU BANKOWEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 49 UST.1 USTAWY PRAWO BANKOWE, MOŻE ZŁOŻYĆ JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIK USTANOWIONY BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD.
MANAGEMENT
Jolanta Lena Długokęcka
Member Of The Board
Katarzyna Iwona Małecka
Chairman Of The Board
Hanna Barbara Ruszczyńska
Vice President
Dorota Zadroga
Vice President
BOARD OF DIRECTORS
Halina Mikucka
68 years old
Jolanta Helena Krzywda
63 years old
Agnieszka Tańcula
48 years old
Beata Walusiak
52 years old
Magda Prusinowska
39 years old
Aldona Anna Klimek
55 years old
Stanisława Michalak
72 years old

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

Na podstawie art. 49 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz art.38 § 1 ust.2 Ustawy

Prawo spółdzielcze Zarząd Banku ma obowiązek przedłożyć sprawozdanie obejmujące:

1. przebieg działalności w roku sprawozdawczym oraz sytuację majątkową na

podstawie bilansu banku,

2. sytuację finansową banku na podstawie rachunku wyników,

3. ryzyka występujące w roku obrachunkowym.

4. wykonanie kierunków rozwoju oraz zamierzenia i spodziewane ryzyko w

przyszłym okresie.


Na podstawie zapisów Statutu, Bank ma uprawnienia do prowadzenia swojej działalności

na obszarze całego kraju.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. podstawową strukturę Banku tworzyły:

- Centrala w Piszu,

- 10 Oddziałów: w Białej Piskiej, Piszu, Ruciane-Nida, Pieckach, Orzyszu, Miłkach,

Wydminach, Olsztynie , Jezioranach i Ciechanowie

- 1 Filia : w Piszu ,

- 3 punkty kasowe: dwa w Piszu działające przy urzędzie gminy i przy powiecie oraz

punkt kasowy w Rucianem-Nidzie działający przy urzędzie gminy.


Bank nie prowadzi działalności poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku Zarząd pracował w składzie:

- Hanna Barbara Ruszczyńska – Prezes Zarządu,

- Katarzyna Iwona Małecka – Wiceprezes Zarządu,

- Dorota Zadroga – Wiceprezes Zarządu ,

- Jolanta Lena Długokęcka – Członek Zarządu .


W czerwcu 2017 r. Walne Zgromadzenie wybrało nową Radę Nadzorczą w składzie

siedmioosobowym na 4-letnia kadencję. W dniu 19.10.2017 r. na nadzwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu zwiększono skład Rady Nadzorczej z 7 do 9 osób i wybrano 2 niezależnych

członków Rady Nadzorczej. Z dniem 28.02.2019 r. z funkcji członka Rady Nadzorczej

zrezygnował Pan Marek Szabelski.

Na 31.12.2019 r. w skład Rady Nadzorczej wchodzili:


- Stanisława Michalak - Przewodnicząca Rady

- Irena Maria Zagórska - Zastępca Przewodniczącej Rady

- Urszula Jolanta Piętak - Sekretarz Rady

- Halina Mikucka - Członek Rady

- Magda Prusinowska - Członek Rady

- Agnieszka Tańcula - Członek Rady

- Aldona Klimek - Członek Rady

- Jarosław Anusiewicz - Członek Rady


W październiku 2017 r. Rada Nadzorcza ze swego składu wyłoniła członków Komitetu

Audytu , w składzie :

- Aldona Klimek - Przewodnicząca Komitetu

- Jarosław Anusiewicz - Członek Komitetu

- Agnieszka Tańcula - Członek Komitetu


W styczniu 2018 r. Bank wypowiedział umowę zrzeszenia z BPS . Termin wypowiedzenia

upłynął 31.07.2018 r. Od dnia 01.08.2018 r. Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy

prowadzi samodzielną działalność.

W celu zapewnienie ciągłości działania Banku w czerwcu 2018 r. Bank zawarł z Bankiem

Polskiej Spółdzielczości SA Porozumienie ramowe na świadczenie usług i czynności, które

jest kontynuowane.


Informacje zgodnie z Art. 111a Prawo bankowe


1. Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy jest spółdzielnią prowadzącą samodzielnie i

samorządnie działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Bank działa na

obszarze całej Polski, jednak jego przeważająca działalność (w tym posadowienie placówek)

skupia się na obszarze województwa Warmińsko-Mazurskiego.

2. Bank nie posiada pomiotów zależnych.

3. Przychód wg sprawozdania finansowego w 2019 roku wyniósł 29 881,71 tys. zł.

4. Zatrudnienie w Banku na dzień 31.12.2019 r. wynosiło 107,25 pracowników w

przeliczeniu na pełne etaty.

5. Zysk brutto wyniósł 6 603,50 tys. zł. a zysk netto 5 171,20 tys. zł.

6. Podatek dochodowy obciążający wynik finansowy za rok 2019 wyniósł:

a) cześć bieżąca - 2 115,94 tys. zł.

b) cześć odroczona - -683,65 tys. zł.

7. W 2019 r. Bank skorzystał z pomocy publicznej w wysokości 49,62 tys. zł (11,52 tys. EUR)

otrzymanej na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i

instytucjach rynku pracy .

8. Aktywa Banku wg stanu na 31 grudnia 2019 r. przyniosły 1,02% zysku brutto (ROA ).

ROA netto wyniósł 0,80%.

9. Bank nie działa w żadnym z holdingów, o których mowa w artykule 141f Prawa

bankowego.


Przebieg działalności oraz sytuacja majątkowa


1. Wykonanie zadań planowych


Swoją działalność bank prowadził na podstawie rocznych planów finansowych. Suma

bilansowa osiągnęła poziom 705 495,53 tys. zł, i wzrosła o 14,67% w porównaniu do

sumy bilansowej banku na koniec 2018 r. Plan finansowy na 2019 r. zakładał kwotę

638 275,05 tys. zł. i został wykonany w 110,53% . Na 31.12.2019 r. należności od sektora

niefinansowego i sektora budżetowego razem wyniosły 432 215,92 tys. zł. i stanowiły

61,26% aktywów. W stosunku do należności sektora niefinansowego i budżetowego banku

na 2018 r. nastąpiło zwiększenie o 36 723,94 tys. zł tj. 9,29% . Zaplanowana wielkość

należności od sektora niefinansowego wyniosła 358 309,26 tys. zł., a plan został wykonany

w 104,02% . Plan należności od sektora budżetowego wynosił 60 157,09 tys. zł. i został

wykonany w 98,93%.


Po stronie pasywnej bilansu zobowiązania wobec sektora niefinansowego i budżetowego

razem wyniosły 601 446,90 tys. zł. przy założeniach planowych w wysokości 535 713,89 tys.

zł. Plan wykonano w 112,27% .

Wynik finansowy brutto zaplanowano na poziomie 6 101,93 tys. zł., a wykonano w

wysokości 6 603,50 tys. zł., co stanowiło 108,22% zadań planowych.

Wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 5 171,20 tys. zł. przy zaplanowanej

wielkości 5 186,64 tys. zł. . Plan wykonano w 99,70% .

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 18 393,50 tys. zł. i był większy o 4,34% od wielkości

zaplanowanej , która wynosiła 17 628,13 tys. zł.

Natomiast wynik z tytułu prowizji ukształtował się na poziomie 3 380,56 tys. zł. i został

wykonany w 96,20%.


2. Aktywa banku w tym zadania kredytowe.


W strukturze aktywów wg wartości bilansowej dominują należności od sektora

niefinansowego, które na 31.12.2019 r. wyniosły 372 704,86 tys. zł. Należności od sektora

budżetowego ukształtowały się na poziomie 59 511,05 tys. zł . Osiągnięta dynamika liczona

w wartościach bilansowych wyniosła odpowiednio 110,99% i 99,68%.

W podziale na Oddziały największy wzrost kwotowo kredytów w stosunku do 2018 r.

odnotowano w Oddziale w Olsztynie – 22 267,67 tys. zł a następnie w Ciechanowie –

15 998,45 tys. zł. , i Jezioranach – 7 940,26 tys. zł. 4 Oddziały odnotowały spadki.


Struktura portfela kredytowego (w wartości netto):

(w tys. zł.)

[Tabela]

Struktura portfela kredytowego (w wartości nominalnej - kapitał):

(w tys. zł.)

[Tabela]


Portfel kredytowy jest zdywersyfikowany. Największy udział w strukturze stanowią

kredyty osób prywatnych ( 37,26%) oraz przedsiębiorców indywidualnych (17,97%) .

Najniższy udział w strukturze stanowią kredyty Instytucji niekomercyjnych działających

na rzecz gospodarstw domowych - 1,80%. Pozostałe podmioty stanowią ok. 13-16 %

struktury.


Na 31.12.2019 r. kredyty zagrożone ( bez kredytów pod obserwacją) w wartości

nominalnej stanowiły 5 856,44 tys. zł tj. 1,33% stanu należności portfela kredytowego.

Utworzone rezerwy celowe na kredyty zagrożone stanowiły 78,76% kredytów

zagrożonych i wynosiły 4 612,75 tys. zł.


Kredyty pod obserwacja stanowiły kwotę w wartości nominalną 4 160 tys. zł. a utworzona

na nie rezerwa wyniosła 531,09 tys. zł.


Zgodnie z prezentacją sprawozdawczą zawierającą wartość nominalną powiększoną o odsetki i

pomniejszoną o ESP (brutto), kredyty zagrożone wyniosły 6 834,11 tys. zł. , co stanowiło 1,56%

kredytów ogółem brutto, a utworzone rezerwy i odpisy aktualizacyjne dot. kredytów

zagrożonych wyniosły 5 600,71 tys. zł , co stanowiło 81,95% kredytów zagrożonych brutto.


[Tabela]


Poza należnościami od sektora niefinansowego i budżetowego Bank posiadał w aktywach

( w tys. zł) :


· należności od sektora finansowego: 75 326,24 10,68% aktywów

· rzeczowe aktywa trwałe : 5 403,23 0,77% aktywów

· wartości niematerialne i prawne : 228,12 0,03% aktywów

· Akcje BPS , udziały mniejszościowe: 6 083,60 0,86% aktywów

· Dłużne papiery wartościowe : 157 515,44 22,33% aktywów

1. Banków, w tym: 53 500,83 7,58% aktywów

- bony pieniężne : 48 905,98 6,93% aktywów

- banków : 4 594,85 0,65% aktywów

2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych, w tym: 86 558,99 12,27% aktywów

- obligacje skarbowe : 72 068,22 10,22% aktywów

- obligacje komunalne: 14 490,77 2,05% aktywów

3. Pozostałe, w tym: 17 455,63 2,47% aktywów

- obligacje komercyjne ORLEN SA: 17 455,63 2,47% aktywów

· Inne papiery wartościowe : 2 300,97 0,33% aktywów

-jednostki uczestnictwa FIO 2 300,97 0,33% aktywów

-certyfikaty inwestycyjne FIZ 0,00 0,00% aktywów

· Inne składniki tj.: 8 225,01 1,17% aktywów

- kasa : 4 083,58 0,58% aktywów

- rozliczenia międzyokresowe : 3 122,38 0,44% aktywów

- inne aktywa : 1 019,05 0,14% aktywów


Na koniec 2019 r. należności od sektora finansowego wyniosły 75 326,24 tys. zł. i były

większe o 23 618,74 tys. zł. w stosunku do 31.12.2018 r.

W wartościach netto rzeczowe aktywa trwałe wyniosły 5 403,23 tys. zł. a wartości

niematerialne i prawne 228,12 tys. zł. W porównaniu do 2018 r. rzeczowe aktywa trwałe

netto zwiększyły się o 1 093,66 tys. zł, a wartości niematerialne i prawne wzrosły o 45,52

tys. zł.


Środki trwałe brutto wynosiły 9 607,81 tys. zł, a ich umorzenie 4 204,58 tys. zł. Wartości

niematerialne i prawne stanowiły kwotę 1 542,65 tys. zł, a umorzenie 1 314,53 tys. zł

Zmiany w składnikach majątku w ujęciu brutto wynikają głównie:

 ze zwiększenia rzeczowego majątku trwałego w związku z dokonanymi zakupami na

kwotę 2 073,94 tys. zł jak też zakupem wartości niematerialnych i prawnych na

kwotę 399,11 tys. zł

oraz

 ze zmniejszenia wartości rzeczowego majątku trwałego w wyniku likwidacji środków

trwałych oraz przeniesienia wartości środków trwałych w budowie na środki trwałe

na kwotę 600,68 zł oraz wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 193,50 tys.

zł.


Bank w swoim portfelu posiada stosunkowo wysoki poziom obligacji skarbowych i bonów

pieniężnych ( aktywów) ze względu na potrzebę utrzymywania niezbędnej ilości aktywów

płynnych. W 2019 r. dłużne papiery wartościowe zwiększyły się o kwotę 26 906,64

tys. zł. w porównaniu do 2018 r. Zmiana wynika głównie z zakupu w 2019 r. :

- obligacji skarbowych w wartości nominalnej 10 000 tys. zł.

- obligacji Banku PKO BH w wartości nominalnej 4 361,35 tys. zł.

- obligacji komunalnych (Powiat Węgrów i Miasto Grajewo) w wartości nominalnej

10 425,00 tys. zł.


3. Pasywa banku.


W 2019 roku Bank nie posiadał zobowiązań wobec tego sektora finansowego.

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i

samorządowych wynosiły 601 446,90 tys. zł tj. 85,25% pasywów i jest to wzrost w stosunku

do grudnia 2018 r. o 91 011,65 tys. zł tj. o 17,83%, w tym zobowiązania wobec sektora

niefinansowego wyniosły 557 604,84 tys. zł. i wzrosły o 78 249,89 tys. zł. t.j. o 16,32% .

Natomiast w sektorze jednostek budżetowych nastąpił wzrost zobowiązań o 12 761,76

tys. zł. tj. o 41,06% . Łącznie zobowiązania wobec sektora budżetowego stanowiły kwotę 43

842,06 tys. zł osiągając dynamikę 141,06% w stosunku do roku poprzedniego.

Największy kwotowy wzrost depozytów (bez odsetek) w stosunku do 2018 r. odnotowano

w oddziale w Olsztynie - 27 108,48 tys. zł. a następnie w Oddziale Ruciane-Nida –

10 657,72 tys. zł. , Ciechanowie – 10 579,68 tys. zł. oraz w Jezioranach – 9 490,86 tys. zł.

W żadnym z Oddziałów nie odnotowano spadku depozytów.


(w tys.zł.)

[Tabela]


Analizując przyrost zobowiązań w stosunku do roku ubiegłego (kwota depozytów

bez odsetek) w układzie podmiotowym stwierdzić należy, że wzrost kwotowy dotyczył

głównie zobowiązań wobec osób prywatnych i wyniósł 56 958,97 tys. zł. tj. 15,09 % oraz

w sektorze przedsiębiorstwa i spółki prywatne oraz spółdzielnie - 22 728,26 tys. zł. tj.

157,00%. Natomiast w sektorach rolników indywidulanych oraz przedsiębiorstw i spółek

państwowych odnotowano spadki odpowiednio w wysokości 2 075,10 tys. zł. oraz

1 760,52 tys. zł. W pozostałych sektorach odnotowano niewielkie wzrosty.


Zobowiązania sektora niefinansowego i budżetowego (kwota depozytów bez odsetek)

w układzie podmiotowym:

[Tabela]

Depozyty są głównym źródłem kredytowania banku. Na 31 grudnia 2019 r. pokrycie

kredytów depozytami (depozyty/kredyty) stanowiło 135,64% .


Pozostałe pasywa to fundusze własne, koszty i przychody rozliczane w czasie, rezerwy oraz

inne zobowiązania:

- Koszty i przychody rozliczane w czasie i rezerwy wyniosły 12 891,93 tys. zł i

stanowiły 1,83% sumy bilansowej

-Fundusze specjalne i inne zobowiązania stanowiły 0,25% sumy bilansowej

( 1 768,87 tys. zł).

Struktura kapitałów własnych na dzień 31.12.2019 r. wg ewidencji księgowej

łącznie z zyskiem za 2019 r. obejmuje :


• fundusz udziałowy ( 174 członków posiadających

259 udziałów o wartości 1 tys. zł każdy, oraz 7

260,00 tys. zł.

członków posiadających 8 udziałów, którzy

wypowiedzieli udziały ):

• fundusz zasobowy : 76 167,74 tys. zł.

• fundusz rezerwowy : 6 413,60 tys. zł.

• fundusz z aktualizacji wyceny : 1 375,29 tys. zł.

• wynik finansowy netto : 5 171,20 tys. zł.

• zysk/strata z lat ubiegłych : 0,00 tys. zł.


Fundusze własne banku obliczone wg Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i

Rady Europejskiej (UE) oraz art. 128 ust. 1 Prawo banków na dzień 31.12.2019 r. wyniosły:


[Tabela]


Poziom funduszy własnych był wyższy od wymaganych przepisami. Udział kapitału T1 w

funduszach własnych nie wynosił mniej niż 90% (limit - min.80%), a udział kapitału T2 w

funduszach własnych nie przekroczył 5% (limit 10%).

Wg stanu na 31.12.2019 r. Bank posiadał wyższe niż wymagane przez Komisję Nadzoru

Finansowego współczynniki kapitałowe ( T1-11,50 , TCR- 13,50). Współczynnik kapitału

T1 wyniósł 20,95 % wobec wymogu KNF 11,50% oraz określonego w Polityce kapitałowej

Banku (15,50%) . Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 22,09 % i również był wyższy


od wymaganego przez KNF (TCR-13,50%) oraz określonego w Polityce kapitałowej Banku

(TCR-16,5%). Kapitał wewnętrzny stanowi 36,21% kapitałów własnych Banku.4. Sytuacja finansowa banku – rachunek wyników


Na osiągnięty przez bank wynik finansowy w postaci zysku brutto, który wyniósł

tys. 6 603,50 zł złożyła się różnica pomiędzy generowanymi przychodami, a ponoszonymi

kosztami. Według ewidencji księgowej przychody wynosiły 29 881,71 tys. zł, a koszty

23 278,21 tys. zł.


Przychody.


W stosunku do 2018 r. przychody (29 881,71 tys. zł) zwiększyły się o 2 086,74 tys.

zł. tj. o 7,51% . Wzrost przychodów w stosunku do roku ubiegłego nastąpił w głównej

mierze dzięki wzrostowi przychodów z tytułu odsetek (zwiększenie obliga kredytowego).

Przychody z tytułu odsetek były wyższe o 2 814,76 tys. zł tj. o 13,20% w stosunku do

roku 2018 . Łączna ich wielkość ukształtowała się na poziomie 24 130,73 tys. zł.

Przychody z tytułu prowizji były wyższe o 42,64 tys. zł. niż osiągnięte w 2018 r.

(4 132,01 tys. zł) i wynosiły 4 174,65 tys. zł.


Pozostałe przychody w 2019 r. wyniosły 1 302,62 tys. zł, w tym:

- 309,92 tys. zł. to przychody dot. pozycji wymiany

- pozostałe przychody operacyjne - 376,38 tys. zł.

- przychody z tytułu rozwiązania rezerw celowych w2019 r. - 733,06 tys. zł.


Koszty.


W porównaniu z rokiem 2018 koszty ogółem zwiększyły się o 2 073,62 tys. zł tj. o

9,78% i wyniosły 23 278,21 tys. zł.

Koszty z tytułu odsetek były wyższe o 1 309,35 tys. zł tj. o 29,77% i ukształtowały się

na poziomie 5 708,24 tys. zł. W 2019 roku Bank poniósł większe o 36,57 tys. zł. koszty

prowizji w stosunku do 2018 roku ( 757,52 tys. zł.) i wyniosły one 794,09 tys. zł.

Najwyższą pozycję w kosztach stanowiły koszty działania banku, które w

porównaniu z 2018 r. zwiększyły się o 2 260,07 tys. zł i wyniosły 14 107,83 tys. zł stanowiąc

60,61% kosztów ogółem. Wśród kosztów działania banku wymienić należy:


- wynagrodzenia – 9 468,73 tys. zł. i były większe od kosztów poniesionych w 2018 r.

o 1 927,29 tys. zł.


- ubezpieczenia i inne świadczenia (w tym ubezpieczenia społeczne)-1 315,25 tys. zł.,


- inne koszty - 3 079,03 tys. zł. Dotyczyły one głównie opłat za: energię elektryczną i

cieplną, telekomunikację, czynsze, serwis oprogramowania, ubezpieczenia,

reklamę, usługi pocztowe i inne.


Przeciętne zatrudnienie w Banku (bez osób przebywających powyżej 14 dni

nieprzerwanie na urlopach bezpłatnych, urlopach wychowawczych, zasiłkach

chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych) wynosiło 100,00 (etatu), a przeciętne

wynagrodzenie zatrudnionych osób ukształtowało się na poziomie 7 665,70 zł. i było

wyższe o 981,90 zł w stosunku do 2018 r.


Amortyzacja ukształtowała się na poziomie 670,89 tys. zł. i była mniejsza od

ubiegłorocznej o 9,83%. Koszty z tytułu odpisów na rezerwy i aktualizację wartości

ukształtowały się na poziomie 1 494,24 tys. zł. i były mniejsze od kosztów poniesionych w

2018 roku o 885,40 tys. zł.


Wskaźnik C/I, czyli relacja kosztów działania Banku z amortyzacją do wyniku na

działalności bankowej skorygowanej o wynik na pozostałej działalności operacyjnej

stanowił 56,85% , a w stosunku do roku 2018 r. zwiększył się o 2,62% punktu procentowego.


Wynikiem działalności Banku był zysk brutto w wysokości 6 603,50 tys. zł. Zysk

netto ukształtował się na poziomie 5 171,20 tys. zł.


Wypracowany w 2019 r. zysk netto (w złotych) proponuje się podzielić w

następujący sposób :


[Tabela]


Zwiększenie funduszy wpłynie na poprawę bezpieczeństwa działania Banku oraz poprawi

wskaźniki we wszystkich obszarach banku. Analizując wszystkie odcinki działalności

banku stwierdzić należy, że uzyskane efekty były zadawalające: łączny współczynnik

kapitałowy wyniósł 22,09 %, zyskowności kapitałów własnych wyniosła 7,70% (ROE

brutto) . Aktywa wg stanu na 31 grudnia 2019 r. przyniosły 1,02% zysku brutto (ROA ).

ROA netto wyniósł 0,80%.


5. Ryzyko występujące w roku obrachunkowym


Ryzyko bankowe jest to prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń, które mogą

negatywnie wpłynąć na wynik finansowy lub fundusze własne.

Do istotnych ryzyk bankowych zalicza się:

 ryzyko kredytowe,

 ryzyko stopy procentowej oraz walutowe,

 ryzyko płynności,

 ryzyko operacyjne,

 ryzyko braku zgodności.


Ryzyko kredytowe jest to ryzyko poniesienia straty w wyniku niewywiązania się

klienta z zobowiązań wobec banku lub ryzyko spadku wartości ekonomicznej

wierzytelności Banku w wyniku pogorszenia się zdolności klienta do obsługi zobowiązań.


Łączny wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego na 31.12.2019 r. oszacowano

na poziomie 29 243,67 tys. zł. Kredyty zagrożone (bez odsetek) na koniec 2019 r.

wyniosły 5 856 tys. zł. i stanowiły 1,33% kredytów ogółem.

Natomiast kredyty zagrożone brutto ukształtowały się na poziomie 6 834,11 tys. zł. i

stanowiły 1,56% kredytów ogółem brutto. W ogólnej kwocie kredytów zagrożonych

65,63% stanowiły kredyty zakwalifikowane do kategorii stracone (4 485,13 tys. zł) .

Kredyty w sytuacji poniżej standardu wynosiły 196,35 tys. zł. a kredyty wątpliwe 2 152,63

tys. zł. W stosunku do roku 2018 kredyty zagrożone zmniejszyły się o 292,15 tys. zł.


[Tabela]


Suma kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń

udzielonych członkom Zarządu oraz Radzie Nadzorczej Banku wyniosła 342,89 tys. zł to

jest 0,41% kapitałów Tier I Banku i była niższa od limitu określonego w art. 79 prawa

bankowego. Kredyty udzielone pracownikom banku wynosiły 3 509,79 tys. zł i stanowiły

razem 0,80% obliga kredytowego.

[Tabela]

Łączne zaangażowanie przekraczające 10% funduszy własnych banku w stosunku

do jednego podmiotu dotyczyło 4 podmiotów i wynosiło 52 143,56 tys. zł, tj. obliga

kredytowego, z czego 2 podmioty to podmioty sektora budżetowego a 2 sektora

niefinansowego.


Zarówno Bank jak i Rada Nadzorcza ocenili poziom ryzyka kredytowego jako niski. Aktywa

oraz portfel kredytowy charakteryzowały się bardzo dobrą jakością i korzystnie

prezentowały się na tle grupy rówieśniczej.

Bank przestrzegał limitów koncentracji zaangażowania.


Ryzyko płynności to zagrożenie utraty zdolności do finansowania aktywów i terminowej

realizacji zobowiązań w toku normalnej działalności banku lub w innych warunkach, które

można przewidzieć, powodujące konieczność poniesienia nieakceptowalnych strat.

W przypadku ryzyka płynności w Banku monitorowano limity płynności, wyliczano

wskaźniki płynności krótkoterminowej, średnioterminowej i długoterminowej.

Do oceny stabilności pasywów wyliczano wskaźnik osadu oraz monitorowano

zrywalność depozytów przed terminem. Poziom stabilności depozytów w depozytach

ogółem na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 70,14%, a duże depozyty w depozytach ogółem

stanowiły 12,77%. Depozyty bieżące wynosiły 282 417,98 tys. zł i w depozytach ogółem

stanowiły 47,19%, a terminowe wynosiły 316 105,60 tys. zł i stanowiły 52,81% depozytów

ogółem.

W zakresie płynności krótkoterminowej LCR (Liquidity Coverage Ratio) wskaźnik

wyliczany codziennie był utrzymywany na znacznie wyższym poziomie niż wartość

określona w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/61 z dnia 10 października

2014 r., uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr

575/2013. Na koniec roku wskaźnik LCR wyniósł 782,05%, przy

obowiązującym minimalnym poziomie 100%.

Bank przez cały rok posiadał płynność i zapewnił terminową realizację zobowiązań wobec

klientów tj. regulował zobowiązania płatnicze, wypłacał środki deponentom oraz wywiązał

się z przyjętych zobowiązań kredytowych. Baza depozytowa była stabilna. Nadzorcze

normy płynnościowe były przestrzegane.

Ryzyko stopy procentowej to ryzyko poniesienia straty na pozycjach bilansowych i

pozabilansowych Banku wrażliwych na zmiany stóp procentowych. Na ryzyko stopy

procentowej składają się 4 rodzaje ryzyka, tj.: ryzyko niedopasowania terminów

przeszacowania, ryzyko bazowe, ryzyko krzywej dochodowości i ryzyko opcji klienta.

Na dzień 31.12.2019 r. sytuacja Banku w zakresie stopy procentowej była dobra z uwagi

na prawidłowe zarządzanie bilansem Banku, które zapewniło szybką reakcję banku na

zmieniające się warunki na rynku. Bank na bieżąco monitorował sytuację na rynku i

dostosowywał oprocentowanie depozytów i kredytów do oferty banków konkurencyjnych

oraz uwarunkowań ekonomiczno-finansowych.

Na koniec roku aktywa oprocentowane wyniosły 677 906 tys. zł, w tym aktywa o zmiennej

stopie procentowej wyniosły 522 823 tys. zł , a aktywa o stałej stopie wyniosły 155 083

tys. zł. Natomiast pasywa wyniosły 517 490 tys. zł w tym pasywa o zmiennej stopie

wyniosły 223 789 tys. zł, a pasywa o stałej stopie wyniosły 293 701 tys. zł. Udział

aktywów o zmiennej stopie procentowej w aktywach odsetkowych ogółem wynosił

77,12%, natomiast udział aktywów o stałej stopie w aktywach ogółem wynosił 22,88%.

Pasywa o zmiennej stopie procentowej stanowiły 43,25% w pasywach kosztowych. Udział

pasywów o stałej stopie procentowej w pasywach kosztowych wyniósł 56,75%.


Bank dokonuje analizy ryzyka bazowego poprzez zestawienie skumulowanych luk

niedopasowania według poszczególnych stawek bazowych. Zakłada się szokowe

niedopasowanie zmiany stawek bazowych o 35 punktów bazowych. Zmiana wyniku

odsetkowego wyznaczana jest dla każdej stawki bazowej o 35 punktów bazowych. Łączna

wielkość zmiany wyniku odsetkowego z tytułu ryzyka bazowego stanowi sumę zmian

wyniku odsetkowego dla każdej stawki bazowej. W przypadku gdy zmiana oprocentowania

o 35 punktów bazowych powoduje spadek wyniku odsetkowego o ponad 1% funduszy

własnych, Bank wyznacza wewnętrzny wymóg kapitałowy na pokrycie ryzyka bazowego.

Na dzień 31.12.2019 zmiana wyniku odsetkowego w sumie dla każdej stawki bazowej

przekroczyła 1% funduszy własnych Banku, zatem Bank wyznaczył dodatkowy wymóg

kapitałowy z tytułu ryzyka bazowego, stanowiący nadwyżkę wyliczonych skutków zmian

wartości ekonomicznej kapitałów powyżej 1% funduszy własnych Banku w wysokości 1

000 tys. zł.

Poziom ryzyka opcji klienta w miesiącu grudniu 2019 r. uznano za nieznaczący o czym

świadczy niski poziom zrywalności depozytów przed terminem w wysokości 0,71%

depozytów terminowych . Poziom spłat kredytów przed terminem w grudniu 2019 r.

wyniósł 0,23% i nie przekroczył założonego w Polityce zarządzania ryzykiem rynkowym

limitu 2% kredytów terminowych.

Ryzyko walutowe rozumiane jest jako ryzyko poniesienia straty z tytułu zmian

kursów walutowych, generowane przez utrzymywanie otwartych pozycji walutowych w

poszczególnych walutach. Globalny poziom narażenia na ryzyko walutowe ogranicza limit

całkowitej pozycji walutowej na koniec dnia, którego maksymalną wysokość ustalono się

na 2% funduszy własnych banku, tj. na poziomie niepowodującym konieczności tworzenia

wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka walutowego. Minimalne wykorzystanie limitu

całkowitej pozycji walutowej w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. wyniosło 0,00%

funduszy własnych; maksymalne wykorzystanie limitu wyniosło 0,64%, a średnie

wykorzystanie limitu wyniosło 0,15%. W celu zabezpieczenia się przed ryzykiem Bank

dąży się do zamknięcia otwartych pozycji walutowych. W 2019 r. Bank prowadził rachunki

i rozliczenia w walucie EUR i USD. Skala działalności walutowej Banku jest nieznacząca, tak

więc Bank nie stosuje skomplikowanych metod obliczania ryzyka. Brak obowiązku

tworzenia wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka a także średnie wykorzystanie limitów

pozycji walutowej całkowitej oraz pozycji walutowych netto w poszczególnych walutach

obcych świadczy o utrzymywaniu ekspozycji na ryzyko walutowe na poziomie

akceptowanym przez Bank.

Ryzyko operacyjne określa się w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym jako

ryzyko wystąpienia straty wynikającej z niedostosowania lub zawodności wewnętrznych

procesów, ludzi i systemów informatycznych lub ze zdarzeń zewnętrznych, obejmując

również ryzyko prawne rozumiane jako ryzyko poniesienia strat na skutek błędnego lub

zbyt późnego opracowania lub uchwalenia regulacji, zmian w orzecznictwie, błędnego

ukształtowania stosunków prawnych, jakości dokumentacji formalno-prawnej czy

niekorzystnych rozstrzygnięć sądów lub innych organów w sprawach spornych

prowadzonych z innymi podmiotami.

Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym było:

 ograniczenie możliwości wystąpienia nieoczekiwanych strat z tytułu zdarzeń

ryzyka operacyjnego poprzez wdrożenie skutecznego i adekwatnego do aktualnego profilu

ryzyka procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym, budowę świadomości pracowników

poprzez odpowiednie szkolenia i działania zarządcze, a także poprzez wdrożenie

skutecznego systemu monitorowania ryzyka i kontroli wewnętrznej,

 w zakresie części ryzyka operacyjnego obejmującego ryzyko prawne i ryzyko braku

zgodności celem jest stałe dążenie do minimalizowania skutków nieprzestrzegania

zewnętrznych i wewnętrznych regulacji prawnych, a także właściwą ochronę interesów

Banku poprzez stałe aktualizowanie/dostosowywanie procedur bankowych, kontrolę ich

przestrzegania, wsparcie informatyczne, szkolenia, a także korzystanie z zewnętrznego

wsparcia prawnego,

W 2019 r. zdarzenia i incydenty ryzyka operacyjnego generujące rzeczywiste i potencjalne

straty ewidencjonowano w systemie informatycznym, wspomagającym zarządzanie

ryzykiem operacyjnym. Dokonywano wyceny zdarzeń, ustalając rzeczywiste i potencjalne

koszty. W roku 2019 z tytułu ryzyka operacyjnego bank zarejestrował zdarzenia na łączną

kwotę straty 74 389,23 zł. Wszystkie zgłoszone zdarzenia zostały rozliczone, miały formę

zdarzeń rzeczywistych ze stratą rzeczywistą równą 0,00 zł.

Bank określił kluczowe wskaźniki ryzyka dla podstawowych działalności oraz zdefiniował

procesy krytyczne działalności, opracowując jednocześnie plany ciągłości działania.

Wyznaczono wymóg kapitałowy na ryzyko operacyjne stosując metodę podstawowego

wskaźnika, który na 2019 r. wyniósł 2 754 tys. zł. W ocenie Zarządu system zarządzania

ryzykiem operacyjnym był adekwatny do skali i profilu działalności. Bank kładł duży nacisk

na zabezpieczenie się przed skutkami ryzyka operacyjnego, pamiętając jednak o kosztach

tych zabezpieczeń.


W roku 2018 Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego nr

23/7/2018 z dnia 24.05.2018 r. zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą Warmińsko-

Mazurskiego Banku Spółdzielczego Uchwałą nr 1/3/2018 z dnia 29 maja 2018 r. i przyjętą

przez Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego Uchwałą nr

12/2018 z dnia 27.06.2018 r. wprowadzono nowe Zasady Łady Korporacyjnego.

Zasady Ładu Korporacyjnego są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i

zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich

organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji

wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.


Ryzyko braku zgodności definiowane jest jako ryzyko poniesienia sankcji prawnych,

powstania strat finansowych bądź utraty reputacji lub wiarygodności wskutek

niezastosowania się Banku, pracowników Banku lub podmiotów działających w jego

imieniu do przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz przyjętych przez Bank

standardów postępowania, w tym norm etycznych. Celem zarządzania ryzykiem braku

zgodności jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń dla działania Banku, monitorowanie

zaistniałych incydentów, podejmowanie działań wspierających oraz naprawczych.

Zarządzanie ryzykiem braku zgodności jest częścią systemu kontroli wewnętrznej Banku,

a jego podstawowym zadaniem jest podejmowanie działań prewencyjnych, mających na

celu zapobieganie narażaniu Banku na występowanie zdarzeń wynikających z ryzyka

braku zgodności oraz potencjalnych skutków nieprzestrzegania przez Bank przepisów

prawa, wymogów organów nadzorczych, rekomendacji i standardów rynkowych, a w

szczególności poprzez zapobieganie:

1) utracie reputacji oraz zaufania klientów, partnerów biznesowych i pracowników;

2) karom pieniężnym i odszkodowaniom;

3) negatywnym decyzjom ze strony instytucji/organów nadzorczych.6. Wykonanie kierunków działania za rok 2019 oraz przyjęcie nowych

na rok 2020

W 2019 r. zgodnie z przyjętymi kierunkami działania:

1) Osiągnięto zysk netto w wysokości 5 171,20 tys. zł t.j. 99,70% zysku planowanego. Zysk

brutto ukształtował się na poziomie 6 603,50 tys. zł i przekroczył założenia planu

finansowego o 8,22% .

2) Zapewniona została odpowiednia struktura oraz systematyczny wzrost funduszy

własnych Banku adekwatnych do skali działalności,

3) W 2019 r., podobnie jak w latach poprzednich, Zarząd Banku kontynuował zadania

związane z inwestycjami oraz rozwojem infrastruktury teleinformatycznej Banku :

- dokonano zakupów sprzętu komputerowego , drukarek, skanerów itp.,

- rozbudowano system bankowości internetowej (miedzy innymi wnioski 500+, 300+),

- wsparcie na oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną,

- zakupiono narzędzia zwiększające bezpieczeństwo infrastruktury IT,

- poniesiono dodatkowe nowe koszty na IT wynikające z nowych wdrożeń , szkolenia

kadry IT,

- dokonano zakupu wartości niematerialnych i prawnych tj. oprogramowania i licencji

niezbędnych do usprawniających funkcjonowania banku i zwiększających jego

bezpieczeństwo,

- wniesiono opłatę zgodnie z aktem notarialnym na 2 lokale mieszkalne w Olsztynie,

które zostaną przeznaczone na pomieszczenia biurowe z przeznaczeniem na potrzeby

Centrali Banku. Aktualnie trwa proces przekształcania lokali mieszkalnych na

użytkowe.

- zakupiono budynek w Piszu na potrzeby Centrali Banku.


7. Kierunki działania na 2020 r.


Za ważne zdarzenie po dacie bilansu Zarząd Banku uznaje sytuację w gospodarce

światowej spowodowaną pandemią koronawirusa COVID-19. Zarząd Banku uznaje jednak,

że ta sytuacja nie powoduje konieczności wprowadzenia korekt w sprawozdaniu

finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu wymagające dodatkowych

ujawnień. Pomimo tego, że sytuacja wciąż się zmienia, to do tej pory Zarząd Banku nie

odnotował zauważalnego wpływu na sytuację Banku, przy czym nie można przewidzieć

wpływu pandemii na przyszłą działalność Banku. Mimo tego Bank podjął pierwsze

działania mające na celu minimalizację skutków pandemii oraz zapewnienie ciągłości

działania banku tj. wdrożenie pracy zdalnej , rozpoczęcie prac nad nowymi regulacjami dot.

działań pomocowych dla Klientów Banku, ciągła kontrola wpływu i wypływu środków ,

obserwacja absencji pracowników Banku itd. Jednocześnie NBP podjął decyzję o obniżeniu

od 30.04.2020 r. stopy rezerwy obowiązkowej z 3,50% na 0,50%.


Pomimo tej sytuacji Bank na moment sporządzenia sprawozdania uważa, iż główne cele

strategiczne na lata 2019-2023 pozostaną niezmienione, tj: zwiększenie rozmiarów

działalności poprzez aktywizację sprzedaży, konsekwentne budowanie bazy kapitałowej

oraz zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania Banku we wszystkich obszarach.


W związku z powyższym Bank planuje:

- zapewnienie odpowiedniej struktury oraz systematycznego wzrostu funduszy

własnych, adekwatnych do skali i rodzaju prowadzonej działalności ,

- wypracowanie wyniku na poziomie planu finansowego na rok 2020,

- kontynuację działań związanych samodzielną działalnością Banku tj. uzyskanie nr

SWIFT oraz założenie rachunku banku w NBP.

- dalsze zwiększanie bezpieczeństwa we wszystkich obszarach działania oraz

utrzymywanie ryzyka i struktury bilansu na poziomie nie budzącym zastrzeżeń, tj:

- poprawa jakości pracy oraz polepszenie wizerunku banku poprzez:

 kontynuacja procesu zakupu lokali w Olsztynie na potrzeby Oddziału oraz

Centrali oraz ich adaptacja,

 wykonanie prac adaptacyjnych w nowo zakupionym budynku w Piszu na

potrzeby Centrali,

 modernizacja placówek Banku :

- Oddział w Pieckach – wymiana systemu telewizji przemysłowej, montaż

śluzy wejściowej w budynku Oddziału,

- Oddział w Ruciane-Nida – wymiana systemu telewizji przemysłowej,

remont pod instalację nowego bankomatu,

- Oddział w Miłkach - wymiana systemu telewizji przemysłowej,

 zakup systemu wsparcia sprzedaży i zarządzania relacjami z klientami,

 zakup systemu wsparcia programu przeciwdziałania praniu pieniędzy,

 dalszy rozwój środowiska teleinformatycznego banku,

 rozwój infrastruktury sprzętowej tj. zakup sprzętu komputerowego,

serwerów, macierzy, UPS, bankomatów/wpłatomatów oraz urządzeń

pozwalających na pracę zdalną,

 dalszy rozwój sieci LAN i WAN.


Przyjęte cele działania banku na rok 2020 zapewniają ciągłość działania banku oraz wpłyną

pozytywnie na jego dalszy rozwój. Jednocześnie Zarząd Banku będzie monitorował

potencjalny wpływ pandemii na sytuację Banku, podejmując wszelkie możliwe kroki, aby

złagodzić negatywne skutki tej sytuacji.


EU grants

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Auditor's opinion / report on the audit of the annual financial statements
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Activity report
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector