VOLT POLSKA SP. Z O.O.
GRUNWALDZKA 76, 81-771 SOPOT
TAX ID5851458032
Phone48221004299
Rate company:
VOLT POLSKA SP. Z O.O.
TAX ID5851458032
KRS0000372066
Share capital180,000.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

GRUNWALDZKA 76, 81-771 SOPOT

Phone number

48221004299

Website

http://www.voltpolska.pl

Categories

Main category
Other categories

About us

This text has been translated automatically
Volt Polska Sp. z o. o. is a well-known and reliable brand on the emergency power supply market in Poland and Europe. The company deals with the distribution and production of, among others: uninterruptible power supplies, DC / DC converters, DC / AC converters, converters and voltage reducers, laptop power supplies, rectifiers and batteries.


The product offer includes, among others: devices of the sinusPRO series distinguished by their reliability, used e.g. in emergency power supply of heating installations (central heating furnaces, pumps, solar panels) or work in installations powered by free solar energy (solar panels, regulators solar), multi-functional - automatic battery rectifiers and ideal for buffer operation maintenance-free AGM batteries.


Thanks to a well-thought-out and dynamic strategy of operations, within a few years Volt Polska has gained a reputation on the market. We work with every step to ensure that our products are best suited to current market needs, additionally supported by the manufacturer's professional service.


Activity type

manufacturer, wholesaler

Register Data

Full name

"VOLT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. ŚWIEMIROWSKA 3, 81-877 SOPOT

NIP

5851458032
Copy

REGON

221142660
Copy

KRS

0000372066
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2019-12-23

Register Address

UL. ŚWIEMIROWSKA 3, 81-877 SOPOT

Date of registration in KRS

2010-12-01

Date of commencement of economic activity

2010-12-01

Act signature

RDF/435584/22/703

Website

http://www.voltpolska.pl

Pkd codes

46.52.Z - Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts thereof

47.99.Z - Other retail sale not in stores, stalls or markets

49.41.Z - Freight transport by road

52.10.B - Warehousing and storage of other goods

63.99.Z - Other information service activities not elsewhere classified

68.10.Z - Buying and selling of own real estate

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

73.11.Z - Advertising agencies activities

77.12.Z - Rental and leasing of other motor vehicle, excluding motorcycles


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityTHE COMPANY'S MANAGEMENT
representation type
DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI
THE COMPANY'S MANAGEMENT
Cezary Piotr Szczekocki
Member Of The Board, 51 years old
shareholders
Julita Iwona Szczekocka

12% 216 udziały o łącznej wartości 21.600 zł

Cezary Piotr Szczekocki

88% 1584 udziały o łącznej wartości 158.400 zł

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

 Sprawozdanie Zarządu VOLT POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie z działalności za 2019 r.

Sporządzone z2odnie z ort 49 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, sprawozdanie z

d7ialalności jednostki obejmuje istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym

ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń a w szczególności

informacje o:


1) zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a

także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przewidywany

rozwój jednostki —roli 2019 był kolejnym rokiem działalności, w którym Spółka przyniosła zysk.


2) ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju   nie wystąpiły.


3) aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej — osiągnięty został zysk w kwocie: 2.520.221,30 PLN.

Obserwując osiągany w drugiej połowie roku przychód, unikalny i bezkonkurencyjny profil

prowadzonej działalności, zajmowaną lokalizację, zaangażowanie i wydajną pracę, można przewidywać

osiągnięcie zysków również w najbliższych latach.4) nabyciu udziałów (akcji) własnych, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie i wartości nominalnej,

ze wskazaniem., jaką część kapitału zakładowego reprezentują. cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych

udziałów' (akej i)w przypadku  ich  zbycia     nie  wystąpiły.


5) posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach) — nie występują.


6) instrumentach finansowych w zakresie:

a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty

płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka — nie wystąpiły.

b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami

zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość

zabezpieczeń nie  wystąpiły.


7) wskaźniki finansowe i niefinansowe, łącznie z informacjami i dotyczącymi zagadnień środowiska

naturalnego i zatrudnienia, a także dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu

finansowym — nie wystąpiły.

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2017 2018
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
18
21,1
16,9
Liabilities and provisions Indicator description
0,8
0,6
-22,7
Equity Indicator description
8,5
11,4
34,5
Total assets Indicator description
9,3
12
29,8
Cash and cash equivalents Indicator description
2
0,4
-81,4
Depreciation Indicator description
0
0
-61,2
Gross profit / loss Indicator description
2,9
3,6
23,6
EBITDA Indicator description
2,6
3,1
19,4
Operating profit (EBIT) Indicator description
2,6
3,1
20,1
Current assets Indicator description
9,3
12
29,1
Net profit / loss Indicator description
2,3
2,9
25
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
27,6
25,7
-1,9
Return on sales (ROS) Indicator description
13
13,9
0,9
Equity ratio Indicator description
91,7
95,1
3,4
EBITDA margin Indicator description
14,5
14,8
0,3
Gross profit margin Indicator description
16,2
17,1
0,9
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
15
10
-5
Current ratio Indicator description
12
20,1
8,1
Net debt to EBITDA Indicator description
-0,7
-0,1
0,6
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xades

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf
Show more (5)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector