UNTHA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. OLECKA 23 / 221, 04-980 WARSZAWA
TAX ID6751489890
Rate company:
ALEO.com Companies Machines and continuity of production Parts of machines and machinery Other Profile of company UNTHA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UNTHA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID6751489890
KRS0000467248
Share capital20,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. OLECKA 23 / 221, 04-980 WARSZAWA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

UNTHA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. OLECKA 23 / 221, 04-980 WARSZAWA

NIP

6751489890
Copy

REGON

122890060
Copy

KRS

0000467248
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. OLECKA 23 / 221, 04-980 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2013-06-26

Date of commencement of economic activity

2013-06-26

Act signature

RDF/318653/21/932

Pkd codes

46.69.Z - Wholesale of other machinery and equipment

28.30.Z - Manufacture of agricultural and forestry machinery

33.11.Z - Repair and maintenance of fabricated metal products

33.12.Z - Repair and maintenance of machinery

33.14.Z - Repair and maintenance of electrical equipment

33.19.Z - Repair and maintenance of other equipment

33.20.Z - Installation of industrial machinery and equipment and outfit

46.14.Z - Agents involved in the sale of machinery, industrial equipment, ships and aircraft

47.99.Z - Other retail sale not in stores, stalls or markets

74.90.Z - Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z 2 LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI CZŁONKÓW, UPRAWNIONYCH DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Andrea Elisabeth Gratzer
Member Of The Board, 47 years old
Peter Leonhard Streinik
Member Of The Board, 50 years old
shareholders
UNTHA SHREDDING TECHNOLOGY GMBH

100% 100 udziałów o łącznej wysokości 20.000,00 zł

Managament statement for 2020

Fetched from the Ministry of Justice website

1. Podstawowe dane o Spółce.


Spółka została utworzona aktem notarialnym sporządzonym w dniu 28 maja 2013 roku przed

notariuszem Katarzyną Kresek-Urbaniak w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul.

Krakowskiej 49/4 (Rep. A Nr 2944/2013). Kapitał zakładowy wynosi 20.000 zł.


W dniu 26 czerwca 2013 roku Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców

krajowego rejestru sądowego pod numerem 0000467248.


Kapitał zakładowy dzieli się na 100 udziałów po 200,00 zł każdy. Udziałowcami Spółki na

dzień 31.01.2020 byli:


UNTHA shredding technology GmbH — 100 udziałów.


2. Dane finansowe.


W roku obrotowym objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka osiągnęła:


Przychody ze sprzedaży usług i towarów6.407.212,01

Pozostałe przychody operacyjne      5,55

Przychody finansowe           0,00


Koszty działalności operacyjnej   5.829.769,33

Pozostałe koszty operacyjne      3.533,42

Koszty finansowe           51.619,37


Zysk brutto             522.295,44

Podatek dochodowy           4.998,00

Zysk netto              517.297,44


Na koniec roku obrotowego sytuacja finansowa Spółki jest stabilna. Wszystkie zobowiązania

wobec jednostek niepowiązanych pokrywane są na bieżąco.


W roku obrotowym Spółka nie ponosiła nakładów na niefinansowe aktywa trwałe.


3. Ocena efektów uzyskanych w roku obrotowym.


W ostatnim roku obrotowym Spółka zanotowała istotny wzrost przychodów ze sprzedaży, co

wynika z podjętych wcześniej działań w zakresie marketingu i sprzedaży a także z

korzystnych tendencji rynkowych. Pozwoliło to Spółce wygenerować zysk netto w kwocie

517.297,44 zł. Zarząd proponuje przeznaczenie tego zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych.


4. Przewidywany rozwój w kolejnych latach.


W roku obrotowym 01.02.2020 - 31.01.2021 planuje się dalszy wzrost obrotów oraz

uzyskanie dodatniego wyniku finansowego. Obecne projekty sprzedażowe i rozwój sytuacji

na rynku pozwalają sądzić, że jest to założenie jak najbardziej realistyczne i osiągalne.

Równocześnie podjęto działania zmierzające do obniżenia miesięcznych kosztów stałych.


5. Inne zagadnienia


Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie wystąpiły zdarzenia

istotnie wpływające na działalność jednostki.


W roku obrotowym objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka nie nabywała udziałów

własnych.


Spółka nie nabywała ani nie przeprowadzała innych operacji, których przedmiotem byłyby

instrumenty finansowe.


Spółka nie posiada oddziałów.

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
1,8
5,3
6,4
21,5
Liabilities and provisions Indicator description
1,1
1,2
5,7
374,1
Equity Indicator description
-0,3
-0,1
0,4
437,2
Total assets Indicator description
0,8
1,1
6,1
462,9
Depreciation Indicator description
0
0
0
0
Cash and cash equivalents Indicator description
0,2
0,4
3,1
617,3
Gross profit / loss Indicator description
-0,1
0,2
0,5
217,6
EBITDA Indicator description
-0
0,3
0,6
122,6
Net profit / loss Indicator description
-0,1
0,2
0,5
214,6
Operating profit (EBIT) Indicator description
-0
0,3
0,6
123,7
Current assets Indicator description
0,8
1,1
6,1
466,7
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
19,8
-139
129,7
268,7
Return on sales (ROS) Indicator description
-3
3,1
8,1
5
Equity ratio Indicator description
-34,1
-11
6,6
17,6
EBITDA margin Indicator description
-2,3
4,9
9
4,1
Gross profit margin Indicator description
-3
3,1
8,2
5,1
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
220
83
323
240
Current ratio Indicator description
0,7
0,9
1,1
0,2
Net debt to EBITDA Indicator description
-0,7
-1,6
-5,3
-3,7
See more

Financial statements

01-02-2020 - 31-01-2021
Annual financial report
Download xml

01-02-2020 - 31-01-2021
Annual financial report
Download xades

01-02-2020 - 31-01-2021
Annual financial report
Download pdf
Show more (5)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector