ALEO.com Companies Machines and continuity of production Parts of machines and machinery Rental & leasing Profile of company TTiTC
TTiTC
TAX ID5862264107
Share capital50,000.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

Wały Piastowskie 1, 80-958 Gdańsk

Website

http://www.ttitc.pl

About us

This text has been translated automatically

TTiTC Sp. z oo is associated with the telecommunications and teleinformation industries. The main scope of the company's activity are services and distribution of equipment of the producer 2N Telekomunikace AS from the Czech Republic. TTiTC is a team of engineers and technicians with extensive experience in both telecommunications and related fields. In addition to the sale itself, our company offers services in the field of IT service as well as design and implementation of systems from the telecommunications, IT and teleinformation industries. We implement ICT systems from scratch in accordance with the project, and also integrate new elements with existing customer infrastructure. We have a number of certificates, domestic and foreign producers confirming our skills.

Activity type

distributor, service provider

Register Data

Full name

"TTITC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. WAŁY PIASTOWSKIE 1, 80-958 GDAŃSK

NIP

5862264107
Copy

REGON

221172916
Copy

KRS

0000377330
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2014-06-14

Register Address

UL. WAŁY PIASTOWSKIE 1, 80-958 GDAŃSK

Date of registration in KRS

2011-02-02

Date of commencement of economic activity

2011-02-02

Act signature

GD.VII NS-REJ.KRS/9986/22/530

Website

http://www.ttitc.pl

Pkd codes

77.39.Z - Rental and leasing of other machinery, equipment and tangible goods not elsewhere classified

33.13.Z - Repair and maintenance of electronic and optical equipment

33.19.Z - Repair and maintenance of other equipment

46.5 - Wholesale of information and communication equipment

46.69.Z - Wholesale of other machinery and equipment

61 - Telecommunications

62.0 - Computer programming, consultancy and related activities

63 - Information service activities

68.10.Z - Buying and selling of own real estate

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI
MANAGEMENT
Jerzy Zakrzewski
Chairman Of The Board, 65 years old
shareholders
Bartłomiej Jerzy Zakrzewski

100% 1000 udziałów o łącznej wartości 50.000,0 złotych

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TTITC SPÓŁKA Z

   OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GDAŃSKU.

    W ROKU OBROTOWYM ROZPOCZYNAJĄCYM SIĘ

   I STYCZNIA 2019 R. I KOŃCZĄCYM SIĘ 31 GRUDNIA 2019 R.

        („ROK OBROTOWY”)


1. Podstawowe informacje dotyczące Spółki

a) Dane rejestrowe

TTITC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w GDAŃSKU

LILWały Piastowskie 1

Sąd Rejonowy Gdańsk-północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000377330

Numer REGON: 221172916

Numer NIP: 5862264107

Kapitał zakładowy: 50 000 zł i dzieli się na 1000 równych i niepodzielnych udziałów o wartości 50 zł każdy.


b) Działalność Spółki

Główny przedmiot działalności Spółki obejmuje;

Wynajem i dzierżawę pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowanych PKD 77.39.2.


2. Wyniki Spółki w danym Roku Obrotowym

a) wynik finansowy

Rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2019 r., Spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości 1.016.677,12 zł, który Zgromadzenie Wspólników zamierza przeznaczyć na kapitał

Zapasowy Spółki 500.000.00 zł, na kapitał Rezerwowy 516.677,12 zł.


b) Przychody ze sprzedaży i koszty działalności operacyjnej

W badanym okresie Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 3.573.311,68 zł.

Koszty działalności operacyjnej wyniosły w omawianym roku obrotowym 2.456.083,56 zł,


c) Płynność finansowa

Na dzień 31 grudnia 2019 r., środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych Spółki

wyniosły 585.021,19 zł.

Spółka posiada rachunki bankowe w ALIOR BANK.

W Roku Obrotowym Spółka nie korzystała na potrzeby swojej działalności z kredytów

bankowych.

Na koniec Roku Obrotowego Spółka posiadała należności krótkoterminowe w wysokości

534.288,44 zł.

Na koniec Roku Obrotowego Spółka nie posiadała żadnych należności długoterminowych.


d) Zobowiązania

Na koniec Roku Obrotowego zobowiązania krótkoterminowe Spółki wyniosły 301.955,79 zł.

Spółka nie posiadała żadnych zobowiązań długoterminowych.


e) Ocena uzyskiwanych wyników

Zarząd Spółki w związku z osiągniętym zyskiem pozytywnie ocenia uzyskane przez Spółkę

wyniki w Roku Obrotowym.


3. Istotne zdarzenia w Roku Obrotowym

a) Zatrudnienie

W roku obrotowym, Spółka zatrudniała na podstawie umowy ❑ pracę średnio 3 (trzech) pracowników.


b) Udziałowcy

Na dzień 31 grudnia 2019 r., kapitał zakładowy Spółki w wysokości 50.000,00 zł tworzyło 1000 udziałów o nominalnej wartości 50 zł każdy.

Na koniec Roku Obrotowego struktura własności udziałów w Spółce przedstawiała się

następująco:

1. Bartłomiej Zakrzewski posiada 1000 udziałów o łącznej wartości 50.000,00 co stanowi 100% kapitału zakładowego spółki.


c) Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe Spółki w Roku Obrotowym, jak również w chwili obecnej, prowadzone są przez „GEMA"Biuro Usług Księgowych ***** ********* w Koszalinie.


d) Badania i Rozwój

W Roku Obrotowym Spółka nie była zaangażowana w działalność w zakresie badań i

rozwoju.


e) Charakterystyka działalności Spółki

W Roku Obrotowym Spółka zajmowała się

- wynajmem mieszkań dla osób fizycznych

- dzierżawą i sprzedażą urządzeń telekomunikacyjnych

- wewnątrzwspólnotową dostawą i nabyciem towarów i usług

- konserwacją i serwisem sprzedanego lub dzierżawionego sprzętu

- zdalnym zarządzaniem sprzętu


4. Istotne zdarzenia po zakończeniu Roku Obrotowego

Nie wystąpiły.

5. Przyszła sytuacja Spółki


a) Wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń dla funkcjonowania Spółki

Zarząd Spółki nie widzi istotnych czynników ryzyka ani zagrożeń dla funkcjonowania Spółki.


b) Przewidywalny rozwój jednostki w przyszłości

Zadania Spółki na najbliższy okres koncentrować się będą na:

- rozwijaniu najmu dla większej ilości klientów,

- doskonaleniu analizy rynku pod kątem poszukiwań nowych klientów.


c) Przewidywana sytuacja finansowa

Zarząd Spółki przewiduje porównywalną sytuację finansową w następnym roku obrotowym.


6. Instrumenty finansowe w zakresie ryzyka oraz przyjętych celów i metod zarządzania

  ryzykiem finansowym.

Spółka nie posiada instrumentów finansowych w zakresie ryzyka oraz przyjętych celów i metod zarządzania ryzykiem finansowym.


7. Nabycie udziałów własnych.


W Roku Obrotowym Spółka nie nabyła udziałów własnych.


8. Posiadane oddziały.


Spółka nie posiada oddziałów.Zarząd Spółki:    


Bartłomiej Zakrzewski - Prezes Zarządu

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Total assets Indicator description
0,9
2,2
2,2
3,6
Total operating revenue Indicator description
3,1
3,6
3,8
7,6
Gross profit / loss Indicator description
0,2
1,1
0,1
-92,7
Liabilities and provisions Indicator description
0
0,2
0,2
1,1
Equity Indicator description
0,9
1,9
2
3,9
Current assets Indicator description
0,9
2
1,5
-23,7
Net profit / loss Indicator description
0,1
1
0,1
-92,6
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
15,2
53,1
3,8
-49,3
Return on sales (ROS) Indicator description
4,4
28,6
2
-26,6
Gross profit margin Indicator description
5,1
31,4
2,1
-29,3
Equity ratio Indicator description
95,8
88,6
88,9
0,3
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Activity report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector