TRAYOIMSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WIDORADZ 6, 98-300 WIDORADZ
TAX ID7292712046
Rate company:
ALEO.com Companies Company services Other services Profile of company TRAYOIMSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TRAYOIMSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID7292712046
KRS0000629434
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

WIDORADZ 6, 98-300 WIDORADZ
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

TRAYOIMSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

WIDORADZ 6, 98-300 WIDORADZ

NIP

7292712046
Copy

REGON

364995570
Copy

KRS

0000629434
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

WIDORADZ 6, 98-300 WIDORADZ

Date of registration in KRS

2016-07-21

Date of commencement of economic activity

2016-07-21

Act signature

RDF/421245/22/106

Pkd codes

70.10.Z - Activities of head office and holding companies, excluding financial holding companies

13 - Manufacture of textiles

14 - Manufacture of wearing apparel

41 - Construction of buildings

42 - Civil engineering

43 - Specialised construction activities

45 - Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

46 - Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

47 - Retail trade, except motor vehicle retail

77 - Rental and leasing activities


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityTHE COMPANY'S MANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD LICZY WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ OSOBĘ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
THE COMPANY'S MANAGEMENT
Anna Marta Kędzia
Chairman Of The Board, 46 years old
shareholders
Przemysław Filip Naumienko

100% 100 udziałów o łącznej wartości 5000,00 zł

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

z działalności spółki pod firmą: Trayoimsa Sp. z o.o. z

siedzibą w Łodzi w roku obrotowym obejmującym okres

od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

I. Ważniejsze zdarzenia, w tym inwestycje, mające istotny wpływ na działalność Spółki, które nastąpiły w roku obrotowym lub są

przewidywane w dalszych latach obrotowych.

1. Dane ogólne o Spółce i roku obrotowym 01.01.2019 - 31.12.2019.

Spółka Trayoimsa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi („Spółka") została zawiązana aktem notarialnym z dnia 04.07.2016 r„

sporządzonym przez ****** *******, Notariusza w Łodzi za numerem repertorium A 2680/2016, jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą

Trayoimsa Sp. z o.o. z początkowym kapitałem zakładowym 5.000 ,00 złotych (słownie : pięć tysięcy złotych).

W roku objętym sprawozdaniem nie były dokonywane zmiany umowy spółki ani nie podwyższano kapitału zakładowego Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy.

W dniu 21 lipca 2016 roku Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-

Śródmieścia w Łodzi , XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , pod numerem KRS: 0000629434.

Na podstawie umowy zbycia udziałów z dnia 23 listopada 2018 r. wszystkie udziały Spółki posiada Przemysław Filip Naumienko, która posiada 100 udziałów o wartości

nominalnej 50 zł każdy i łącznej wartości 5.000 zł. Przedmiotowa zmiana nie została ujawniona w KRS.

W roku objętym sprawozdaniem nie następowały zmiany osobowe po stronie właścicieli.

W 2019 zarząd spółki był jednoosobowy i nie ulegał zmianom – prezesem zarządu był

Artur Szewczyk.

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
K PLN
K PLN
K PLN
%
Total assets Indicator description
691,8
672,6
491,6
-26,9
Total operating revenue Indicator description
497,4
202,5
37,8
-81,3
Gross profit / loss Indicator description
278,5
4,6
-162
-3626,7
Liabilities and provisions Indicator description
449,5
426,6
407,6
-4,5
Equity Indicator description
242,3
246
84
-65,9
Current assets Indicator description
404,5
386,6
269,5
-30,3
Net profit / loss Indicator description
236,7
3,7
-162
-4479,9
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
97,7
1,5
-193
-194,5
Return on sales (ROS) Indicator description
47,6
1,8
-428,3
-430,1
Gross profit margin Indicator description
56
2,3
-428,3
-430,6
Equity ratio Indicator description
35
36,6
17,1
-19,5
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download odt

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector