"TEZET" sp. z o.o.
Puławska 38, 20-822 Lublin
TAX ID7120163547
Phone+48 81 740 50 10
Rate company:
ALEO.com Companies Energy, fuel, media Fuel Other Profile of company "TEZET" sp. z o.o.
"TEZET" sp. z o.o.
TAX ID7120163547
KRS0000064980
Share capital20,006,568.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

Puławska 38, 20-822 Lublin

Phone number

+48 81 740 50 10

Website

https://tezet.pl

About us

This text has been translated automatically

We have been operating on the gas market since 1988. As of today, we are one of the largest suppliers of liquid gas in the country and the leader of the autogas market in south-eastern Poland.

We offer you our 30 years of experience, modern infrastructure and a team of professionals with specialist knowledge.

We offer you; autogas, heating solutions (household installations, technological installations, cylinders) and our laboratory services (eg gas quality testing).

Cooperation with us is:

- long-term contracts guaranteeing stable cooperation,

- conditions individually tailored to the needs and expectations,

- continuity of supply and constant care.

Years of experience, proven brand and professional technical facilities allow us to face the most difficult tasks.

WE WORK FOR 24H DAY, 7 DAYS A WEEK, 365 DAYS IN YEAR

Register Data

Full name

"TEZET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. PUŁAWSKA 38, 20-822 LUBLIN

NIP

7120163547
Copy

REGON

001326324
Copy

KRS

0000064980
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2018-12-03

Register Address

UL. PUŁAWSKA 38, 20-822 LUBLIN

Date of registration in KRS

2001-12-03

Date of commencement of economic activity

2001-12-03

Act signature

LU.VI NS-REJ.KRS/19207/22/663

Website

https://tezet.pl

Pkd codes

46.71.Z - Wholesale of fuels and related products

42 - Civil engineering

43 - Specialised construction activities

45 - Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

49 - Land transport and transport via pipelines

52 - Warehousing and support activities for transportation

64 - Financial service activities, except insurance and pension funding

68 - Real estate activities

77 - Rental and leasing activities

82 - Office administrative, office support and other business support activities


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
Tomasz Andrzej Berzyński
President, 65 years old
Agnieszka Górecka
Vice President, 50 years old
shareholders

100% 2609 udziałów o łącznej wartości 20.006.568,61 zł

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

Tezet Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Puławskiej 38 w Lublinie działa na rynku polskim od

1988 roku. Formą prawną działalności jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przedmiotem podstawowej działalności Spółki jest:

– sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD 4671Z.

Spółka zarejestwowana została w Sądzie Rejonowym w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000064980,

(obecnie Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego).

Zarząd Tezet Sp z o.o.:

 • Prezes Zarządu - Tomasz Berzyński
 • Wiceprezes Zarządu – Agnieszka Górecka


Kapitał zakładowy spółki na dzień 31.12.2019 roku składa się z 2.493 udziałów po

7.668,29 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 19.117.046,97 zł wydanych jedynemu

wspólnikowi w procesie połączenia w dniu 01.12.2016 roku firmie KRONOS Sp. z o.o.

S.K.A..

1. Przedmiot działalności Spółki

Przedmiotem działalności Tezet Sp. z o.o. jest:

 • sprzedaż hurtowa i detaliczna gazu propan – butan, propan jako:

- gaz LPG – paliwo silnikowe do napędu pojazdów samochodowych

- gaz do celów grzewczych – do instalacji technologicznych, grzewczych i

butli gazowych

 • sprzedaż towarów innych
 • montaż instalacji gazowych grzewczych oraz ich serwis
 • usługi wynajmu środków trwałych – pomieszczeń biurowych oraz instalacji

gazowych

 • usługi transportowo-spedycyjne, przeładunkowe
 • usługi laboratoryjne – badanie jakości gazu

Przychody ze sprzedaży w 2019 roku wyniosły:

 • 107.773.794,10 zł sprzedaż gazu propan-butan, propan
 • 27.141,95 zł sprzedaż towarów innych
 • 22.456,39 zł sprzedaż materiałów
 • 304.613,50 zł sprzedaż usług najmu pomieszczeń
 • 2.876,13 zł sprzedaż usług spedycyjnych
 • 909.019,54 zł sprzedaż usług przeładunku gazu
 • 629.705,50 zł sprzedaż usług związanych z instalacjami grzewczymi
 • 29.473,72 zł sprzedaż usług laboratoryjnych
 • 10.952,37 zł sprzedaż usług pozostałych.

Głównym źródłem dostaw gazu w 2019 roku był gaz nabywany od dostawców

krajowych 96,73% , natomiast pozostałe 3,27% dostaw stanowił importu z Rosji.

Tezet Sp. z o.o. jako dostawca gazu na rynku krajowym, realizuje kilka kierunków

sprzedaży gazu:

 • bezpośrednio do cystern obcych na terminalu w Brzeźnie,
 • dowóz cysternami własnymi do stacji paliw obcych,
 • dowóz cysternami własnymi do zbiorników grzewczych,
 • sprzedaż detaliczna na własnej stacji paliw,
 • sprzedaż gazu w butlach.

Rok 2019 jak i lata przyszłe nakierowane są na wzmacnianie współpracy ze stałymi

klientami spółki jak i pozyskiwaniu nowych klientów. Obszarem działalności jest

południowo-wschodnia część Polski. Tezet Sp. z o.o. gwarantuje klientom stabilność i

terminowość dostaw, realizację umownych ilości towaru oraz sprawdzoną jakość gazu

potwierdzoną każdorazowo certyfikatem wystawionym na podstawie badań wykonanych

przez akredytowane laboratorium.


2. Organa Spółki

Organami Spółki są:

 • Walne Zgromadzenie Wspólników
 • Zarząd


Zarząd jest wieloosobowy, prawo reprezentacji spółki przysługuje każdemu z członków

samodzielnie:

 • Prezes Zarządu – Tomasz Berzyński
 • Wiceprezes Zarządu - Agnieszka Górecka.


3. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na 31.12.2019 roku wynosił 93 pracowników i spadł o 1 osobę w

stosunku do roku 2018. Taki poziom zatrudnienia jest optymalnym, w stosunku do

wykonywanych i planowanych zadań. Wynagrodzenia wyniosły w 2019 roku 5.293.841,36 zł

i były o 0,58 % wyższe w stosunku do 2018 roku. Pracownicy korzystają z Zakładowego

Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Kształcenie i doskonalenie umiejętności przez pracowników odbywa się na podstawie potrzeb

zgłoszonych przez kierownictwo firmy. W 2019 roku pracownicy uczestniczyli w szkoleniach

z zakresu nadzoru, w zakresie BHP, ADR, RID, SENT, ochrony przeciwpożarowej,

szkoleniach podatkowych, laboratoryjnych.


4. Finansowanie

W 2019 roku źródłem finansowania działalności gospodarczej Spółki były środki

obrotowe własne oraz otrzymana pożyczka walutowa.

Spółka terminowo spłaca wynikające z umowy kredytu inwestycyjnego raty kredytowe

wraz z odsetkami. Termin spłaty ostatniej raty kredytu przypada na dzień 31.03.2021 roku.

W roku bilansowym spółka otrzymała pożyczkę walutową w wysokości 1.500.000,00

USD. Terminy spłat otrzymanych pożyczek przypadają na lata 2020 oraz 2021.


5. System Zarządzania Jakością

Istniejące w strukturach Tezet Sp. z o.o. laboratorium badawcze posiada certyfikat akredytacji

nr AB1472 udzielony przez Polskie Centrum Akredytacji. Nadany certyfikat potwierdza, iż

laboratorium posiada system zarządzania jakością spełniający wymagania normy PN-EN

ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów

badawczych i wzorcujących”.


6. Certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO.

11 czerwca 2012 roku TEZET SP. Z O.O. uzyskała certyfikat Upoważnionego

Przedsiębiorcy AEO – nr świadectwa PLAEOC300000120037. Instytucja Upoważnionego

Przedsiębiorcy funkcjonuje w krajach Unii Europejskiej od stycznia 2008 roku. Jej celem jest

podniesienie bezpieczeństwa wymiany handlowej z partnerami spoza Unii. Status AEO to

znak jakości dla przedsiębiorców, gdyż świadczy o przestrzeganiu przez nich standardów

bezpieczeństwa i ochrony informacji oraz przepisów prawa.

Uzyskany certyfikat AEO potwierdza wiarygodność i wypłacalność Spółki, a jej system

organizacyjny, infrastruktura, zabezpieczenia systemów informatycznych, zapewniają

bezpieczeństwo zarówno firmie jak i kontrahentom.

Spółka od lipca 2012 roku stosuje (pozwolenie nr 12PL300000ZSA0005) procedury

uproszczone w odprawach celnych towarów:

a) procedura w miejscu,

b) procedura zgłoszenia uproszczonego.

Od sierpnia 2012 roku Spółka stosuje w/w procedury dopuszczenia do swobodnego obrotu

towarów i rozlicza podatek VAT należny importowy w deklaracji podatkowej, w oparciu o

art. 33a Ustawy o VAT.


7. Przedsięwzięcia inwestycyjne

Spółka w 2019 roku dokonała nakładów na nabycie i ulepszenie środków trwałych oraz

nabycie wartości niematerialnych i prawnych w łącznej kwocie 378,7 tys. zł.

Rok 2019 to rok, w którym spółka powiększyła ilość zbiorników grzewczych dzierżawionych

klientom, poprzez budowę nowych instalacji grzewczych u klientów o łącznej wartości

nakładów 143 tys. Spółka dokonała także zakupu urządzeń laboratoryjnych o wartości 107

tys. zł, urządzeń komputerowych i innych o wartości 26 tys. zł, oraz zmodernizowała

infrastrukturę kolejową w kwocie 77 tys. zł..


8. Sytuacja finansowa

Koszty rodzajowe 2019 roku wykazują 6,16% spadek w stosunku do roku poprzedniego.

Niewielki wzrost występuje jedynie w zakresie kosztów wynagrodzeń i ubezpieczeń

społecznych.

Zmiany wartościowe i procentowe pozycji przychodów i kosztów roku 2019 w stosunku

do danych porównawczych 2018 roku przedstawiają poniższe tabele i wykresy:

[Tabela]

[Wykres]

[Tabela]

[Tabela]

W 2019 roku Spółka zanotowała spadek przychodów ze sprzedaży towarów o 24,24%,

przy zbliżonym 23,82% spadku kosztu własnego sprzedanych towarów.

[Wykres]

[Wykres]

Spółka koncentruje się w swojej działalności na zwiększaniu przychodów, stałej

optymalizacji kosztów i na racjonalnym ich zmniejszaniu.

Rok 2019 zakończył się stratą bilansową netto w kwocie 6.715.470,50 zł, która zostanie

pokryta zyskiem lat przyszłych. Zarząd Spółki nie widzi zagrożenia w kontynuacji

działalności Spółki.

9. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń

Ryzyko kursu walutowego

Wydarzenia na światowych rynkach finansowych skutkują nagłymi zmianami kursów walut.

W działalności Tezet Sp. z o.o. może wystąpić ryzyko kursu walutowego, ponieważ

dostawcami towarów i usług są także przedsiębiorstwa międzynarodowe, z którymi

rozliczenia prowadzone są w walutach obcych – głównie w USD.

W strukturze środków pieniężnych waluty obce na dzień bilansowy stanowią 92%

zgromadzonych środków. Zobowiązania z tytułu pożyczek, także występują w walutach

obcych i stanowią 70% wszystkich zobowiązań bilansowych. Istniejące ryzyko walutowe

może skutkować powstawaniem różnic kursowych oraz bezpośrednio wpływać na poziom

kosztów. Spółka w 2019 roku nie stosowała instrumentów zabezpieczających na rynku

walutowym.

Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych

Częste zmiany regulacji prawnych oraz interpretacji przepisów podatkowych, prawa pracy,

ubezpieczeń społecznych oraz działalności gospodarczej stanowią ryzyko dla działalności.

Brak jednolitości w praktyce organów skarbowych i orzecznictwie sądowym może

implikować pogorszenie sytuacji finansowej, a w efekcie ujemnie wpłynąć na osiągane

wyniki i perspektywy rozwoju spółki oraz odbiorców i partnerów handlowych.

Ryzyko związane ze skutkami pandemii

Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości dotyczące koronawirusa. W

pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny

wpływ nabrał dynamiki. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące

korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu

wymagające dodatkowych ujawnień. Chociaż w chwili publikacji niniejszego sprawozdania

finansowego sytuacja ta wciąż się zmienia, do tej pory kierownictwo jednostki nie

odnotowało zauważalnego wpływu na sprzedaż lub łańcuch dostaw jednostki, jednak nie

można przewidzieć przyszłych skutków. Kierownictwo będzie nadal monitorować

potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie negatywne

skutki dla jednostki.

10. Podsumowanie

W 2020 roku i w latach następnych Spółka planuje skoncentrować swoje działania na

powiększeniu ilości kupowanego i przeładowywanego gazu, a co za tym idzie na

wypracowaniu większych przychodów ze sprzedaży towarów.

Zarząd optymistycznie patrzy w przyszłość i konsekwentnie realizuje przyjęte strategie, co

powinno spowodować poprawę sytuacji finansowej i majątkowej Spółki.

W ocenie Zarządu działalność Tezet Sp. z o.o. w perspektywie kilku lat jest nie zagrożona.


Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
143,7
109,7
118,5
8,1
Liabilities and provisions Indicator description
28,4
33,3
35,3
6
Equity Indicator description
19,8
13,1
7,8
-40,3
Total assets Indicator description
48,2
46,4
43,1
-7,1
Cash and cash equivalents Indicator description
4,4
4,9
4,6
-6,4
Depreciation Indicator description
2,4
2,4
2,3
-2,6
Gross profit / loss Indicator description
-6,8
-7
-5,5
21,6
EBITDA Indicator description
-3,5
-4,5
-3,1
30,6
Operating profit (EBIT) Indicator description
-5,9
-6,9
-5,4
20,9
Current assets Indicator description
17,2
17,4
15,9
-8,6
Net profit / loss Indicator description
-6,8
-6,7
-5,3
21,4
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
-34,4
-51,3
-67,6
-16,3
Return on sales (ROS) Indicator description
-4,7
-6,1
-4,5
1,6
Equity ratio Indicator description
41
28,2
18,1
-10,1
EBITDA margin Indicator description
-2,5
-4,1
-2,6
1,5
Gross profit margin Indicator description
-4,7
-6,4
-4,6
1,8
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
22
90
29
-61
Net debt to EBITDA Indicator description
-4,7
5,9
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Activity report
Download pdf
Show more (3)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector