MM RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. ŚRODKOWA 181, 34-405 BIAŁKA TATRZAŃSKA
TAX ID7361730806
Rate company:
ALEO.com Companies Company services HR and payroll services Temporary work Profile of company MM RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MM RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID7361730806
KRS0000741491
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. ŚRODKOWA 181, 34-405 BIAŁKA TATRZAŃSKA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

MM RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. ŚRODKOWA 181, 34-405 BIAŁKA TATRZAŃSKA

NIP

7361730806
Copy

REGON

380827601
Copy

KRS

0000741491
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. ŚRODKOWA 181, 34-405 BIAŁKA TATRZAŃSKA

Date of registration in KRS

2018-07-25

Date of commencement of economic activity

2018-07-25

Act signature

RDF/449331/22/597

Pkd codes

78.20.Z - Temporary employment agency activities

46.42.Z - Wholesale of clothing and footwear

46.90.Z - Non-specialised wholesale trade

47.19.Z - Other retail sale in non-specialised stores

47.71.Z - Retail sale of clothing in specialised stores

72.20.Z - Research and experimental development on social sciences and humanities

73.11.Z - Advertising agencies activities

82.30.Z - Organisation of conventions and trade shows

85.59.B - Other out-of-school forms of education, not elsewhere classified

93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W INNYM PRZYPADKU SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
MANAGEMENT
Marcin Tadeusz Czerwiec
Chairman Of The Board, 39 years old
shareholders
Marcin Tadeusz Czerwiec

49 udziałów o łącznej wartości 4.900 zł

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

Spółka pod firmą ,,MM Retail" (dawniej Super Podhale) została zawiązana 10 maja 2018 roku na

  podstawie notarialnie (Repertorium A numer 1263/2018) zawartej umowy Spółki, a następnie 25

  lipca 2018 roku zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Kraków-śródmieście w XII Wydziale


  Gospodarczym Krajowego Rejestru Gospodarczego pod numerem KRS 0000741491 i numerem

  identyfikacji podatkowej 7361730806, z kapitałem zakładowym w wysokości 5 000 złotych.  „MM Retail" (dawniej Super Podhale) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w

  Białce Tatrzańskiej, przy ul. środkowej 181. Spółka prowadzi działalność m.in w zakresie:

 działalności agencji pracy tymczasowej (PKO 7820Z), działalności agencji reklamowych (PKD 7311Z),

 badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD

 7220Z), działalności związanej z organizacją targów, wystaw, kongresów (PKO 8230Z), pozostałej

 działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (PKD 9329Z).


 Na dzień bilansowy to jest 31 grudnia 2019 roku, kapitał zakładowy wynosił 5000 PLN i pokryty był

 przez 50 udziałów o wartości nominalnej 100,00 PLN każdy. żadne z udziałów nie były

 uprzywilejowane.


 W trakcie roku obrotowego nastąpiła zmiana zakresu działalności, nazwy, siedziby oraz władz

 Spółki. Zmiany w zakresie wspólników Spółki przedstawia poniższa tabela:


[Tabela]


Władzami Spółki są Zgromadzanie Wspólników oraz Zarząd. Na dzień bilansowy to jest 31 grudnia

2019 roku Zarząd Spółki byt jednoosobowy, reprezentowany przez Prezesa Zarządu - Marcina

Czerwiec.


Do dnia sporządzenia sprawozdania skład Zarządu nie uległ zmianie.


Spółka posiada siedzibę w Białce Tatrzańskiej przy ul. środkowej 181 i nie posiada oddziałów ani

   Spółka nie zatrudnia Pracowników.


Działalność badawczo rozwojowa.

W roku obrotowym spółka nie prowadziła działalności badawczo - rozwojowej.


Dane finansowe.

Dane finansowe zawarte są w sprawozdaniu finansowym stanowiącym załącznik do niniejszego

sprawozdania z działalności zarządu.


Spółka osiągnęła w roku obrotowym zysk w wysokości 13.847,79 zł.

Suma bilansowa na dzień 31-12-2019r. wynosi: 77.612,05 zł


Zarząd zidentyfikował istotny czynnik ryzyka dla kontynuacji działalności w niezmienionym stanie.

Jest nim ogłoszona światowa pandemia koronowirusa wpływający na niepewność co do możliwości

kontynuowania działalności przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Bieżące ryzyko

gospodarcze Zarząd stara się ograniczać bądź zabezpieczać.


Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Activity report
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector