Stora Enso Poland S.A.
ul. I Armii Wojska Polskiego 21, 07-401 Ostrołęka
TAX ID7580000692
Phone+48 29 764 02 00
Rate company:
Stora Enso Poland S.A.
TAX ID7580000692
KRS0000073313
Share capital204,418,336.20 zł
No opinion. Add your first review

address

ul. I Armii Wojska Polskiego 21, 07-401 Ostrołęka

Phone number

+48 29 764 02 00

Website

http://www.storaensopack.pl

About us

This text has been translated automatically

We manufacture a modern lightweight corrugated board made of primary fibers and recycled fibers in Finland and Poland. We are a leading supplier of solutions in the field of renewable packaging, biomaterials, wooden structures and paper, operating on global markets. We increase our experience in the field of renewable materials and raw materials to meet the challenges and objectives of our clients. Our products are an environmentally friendly alternative and are characterized by a smaller carbon footprint than other products made of non-renewable materials.

Our processing plants are located in Sweden, Finland, Russia, Poland, Latvia, Estonia, Lithuania and China. We have offices and production facilities in many places in Europe and Asia with a global market reach.

We are the largest company in Poland dealing in the recovery and recycling of waste in the form of paper and cardboard packaging, as well as collection of other types of recycled paper and packaging (including plastic).

We have our own network of specialized plants located throughout Poland and our own paper factories in Poland and other countries around the world.

As an end customer (recycler), we have the opportunity to offer stable, mutually beneficial trading conditions. In order to meet the needs of our clients, we provide services in the field of receiving raw materials tailored to your individual needs.

We have specialized equipment facilities in the form of various sizes of containers, press-makers, hook-ups and balers. Our professional staff will provide you with all necessary information and support your experience.

Please visit our website to find an office or contact details for your nearest location www.storaensopack.pl/kontakt

Activity type

manufacturer

Register Data

Full name

STORA ENSO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 21, 07-401 OSTROŁĘKA

NIP

7580000692
Copy

REGON

550412627
Copy

KRS

0000073313
Copy

Legal form

joint stock company

ALEO.com Registration Date

2013-10-25

Register Address

UL. ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 21, 07-401 OSTROŁĘKA

Date of registration in KRS

2001-12-27

Date of commencement of economic activity

2001-12-27

Act signature

BI.XII NS-REJ.KRS/6679/23/899

Website

http://www.storaensopack.pl

Pkd codes

17.12.Z - Manufacture of paper and paperboard

17.21.Z - Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboard

17.29.Z - Manufacture of other articles of paper and paperboard

35.11.Z - Production of electricity

35.14.Z - Trade of electricity

35.30.Z - Steam, hot water and air conditioning manufacturing and supply

38.11.Z - Collection of non-hazardous waste

38.32.Z - Recovery of sorted materials

69.20.Z - Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
supervisory authorityboard of directors
representation type
PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W ODDZIAŁACH SPÓŁKI - DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE

Managament statement for 2018

Fetched from the Ministry of Justice website

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU STORA ENSO POLAND SA

Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU FINANSOWYM ZAKOŃCZONYM

31 GRUDNIA 2018 ROKU

Działalność Spółki w roku 2018


W trakcie roku 2018 nie nastąpiły zmiany dotyczące rodzajów działalności.

Działalność produkcyjna w roku 2018 kontynuowana była w zakładach produkcyjnych w

Ostrołęce, Łodzi, Mosinie i Tychach.

Spółka nadal prowadzi produkcję energii elektrycznej na potrzeby własne z turbiny ST 2.

Spółka kontynuowała skup i przerób makulatury w 20 zamiejscowych zakładach.

Spółka w roku 2018 kontynuowała strategiczny projekt rozbudowy zakładu w Tychach,

zarówno w części budowlanej jak i zakupu maszyn. Realizowano nowe inwestycje oraz

modernizacje takie jak: modyfikacja linii na myciu masy celulozowej, zwiększenie wydajności

celulozowni, wymiana bębna korującego, urządzenia do produkcji pudeł dla

e-commerce, rozbudowa linii pakującej, prasa hydrauliczna dla zakładu makulatury.

Ukończono kolejną część projekt wdrażania nowej aplikacji biznesowej dla jednostki tektury

w trzecim już zakładzie w Łodzi.

Łącznie nakłady inwestycyjne osiągnęły kwotę 80,6 MPLN ( 49,9 MPLN w roku 2017).

W dziedzinie ochrony środowiska poza modernizacjami na celulozowni, które też

przyczyniają się do zmniejszania emisji do środowiska prowadzone były projekty:

zagospodarowanie rozcieńczonych gazów złowonnych, inwestycje na biologicznej

oczyszczalni ścieków, ukończono projekt systemu monitorowania emisji CO2.

Spółka uzyskała też zaktualizowane zintegrowane pozwolenie środowiskowe w zakresie emisji

do powietrza zgodne z konkluzjami BAT.

Spółka wpisana jest do elektronicznego rejestru - BDO pod numerem 000002222,

uruchomionego przez Ministerstwo Środowiska, a prowadzonego przez marszałków

województw w związku z prowadzoną działalnością w zakresie gospodarki odpadami.

Działalność badawczo – rozwojowa Spółki w roku 2018 to głównie rozwój

oferowanych opakowań, dodatkowo Spółka wraz ze spółką zależną rozpoczęła prace

badawcze nad wzmocnieniem parametrów technicznych papierów makulaturowych.

W ciągu roku obrotowego wzrosło zatrudnienie w Spółce, przeciętne zatrudnienie wyniosło

1585 osób ( 1534 osoby w 2017r.).


Rynkowe uwarunkowania działalności Spółki

Po wysokich, kilkuprocentowych wzrostach w poprzednich latach (6,7% w 2017), rok 2018

zamknął się znacząco niższym wzrostem rynku tektury falistej, tym razem osiągając poziom

zaledwie 2% wzrostu w stosunku do 2017 roku.

Na tak duży spadek dynamiki wzrostu składa się wiele czynników. Głównego powodu

należy upatrywać w zmianie struktury wzrostu PKB. Pomimo przyrostu PKB na poziomie

5,1%, który jest najwyższym wskaźnikiem od wielu lat, odnotowano spadek dynamiki wzrostu

konsumpcji indywidualnej, a zwłaszcza duży spadek wzrostu eksportu z prawie 14% w roku

2017 do 6% w 2018. Te dwa wskaźniki od lat są ważnymi motorami napędowymi całej

gospodarki a także zapotrzebowania na opakowania.

Innymi zjawiskami, które mogły przyczynić się do zmniejszonego wzrostu konsumpcji są

wprowadzone od 2018 roku znaczące ograniczenia handlu detalicznego w niedziele i święta,.

Konsumpcja indywidualna osiągnęła wzrost w wysokości 4,5% i pozostała głównym motorem

napędowym rozwoju rynku opakowań w minionym roku w naszym kraju. Pomimo

wspomnianego spadku dynamiki wzrostu, export polskich towarów był drugim elementem

składającym się na uzyskanie 2% wzrostu rynku.

Według danych Stowarzyszenia Papierników Polskich (SPP) oraz estymacji Spółki

wzrost rynku tektury falistej w 2018 osiągnął 2%, i był znacznie niższy od odnotowanego

wzrostu w roku poprzednim. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że część rynku w

odniesieniu do tektury w arkuszach zanotowała spadek w wysokości 4,7%. Wielkość rynku w

2018 roku szacowana jest na ok. 4,2 miliarda m2, zaś roczny przyrost wolumenu na rynku

wyniósł tym razem tylko niecałe 100 mln m2, (300 mln m2 w 2017). Pomimo słabszych

wyników wzrostowych w minionym roku, polski rynek tektury falistej utrwala swoją bardzo

silną pozycję w Europie, będąc obecnie 6 co do wielkości na kontynencie.

Po nieustannych eskalacjach wzrostu cen w roku 2017,pierwsza połowa 2018 upłynęła

pod znakiem silnego popytu oraz zwolnienia wzrostu cen wzrostu cen na papiery do produkcji

tektur falistych. W drugim kwartale popyt i ceny ustabilizowały się by w ostatnim kwartale

zacząć spadać.

Popyt na papiery pakowe utrzymywał się na stabilnym wysokim poziomie przez cały rok, co

umożliwiło również utrzymanie stabilnych cen na ten produkt.

Rynek papieru workowego wykazywał się wysoką dynamiką wzrostu i tutaj inaczej w

stosunku do pozostałych papierów ceny pozostawały w trendzie wzrostowym przez cały rok.

W zakresie worków papierowych również odnotowany został dynamiczny wzrost popytu a co

za tym idzie także wzrost cen.

W branży makulatury rok 2018 był rokiem silnych transformacji na rynku recyklingu w

Chinach i zmian ustawowych dotyczących gospodarowania odpadów w naszym kraju. Rynek

chiński przyniósł dla Europy kolejne ograniczenia w wydawaniu licencji importowych na

odpady. Skutkiem czego było pojawienie się dużych nadwyżek makulatury na rynku

europejskim, co bezpośrednio odbiło się na rynku polskim znacznymi spadkami cen surowca

makulaturowego. Cena luzu makulaturowego na rynku polskim pomiędzy styczniem, a

grudniem 2018 spadła o 38%, a w tranzycie o 20%


Wyniki osiągnięte przez Spółkę w roku 2018

Dzięki utrzymywaniu się wysokich kluczowych wskaźników makroekonomicznych

oraz korzystnych cen sprzedaży oferowanych wyrobów, rok 2018 był kolejnym rokiem

wysokich przychodów ze sprzedaży i rentowności dla Spółki. Wyniki Spółki w roku 2018

należy uznać kolejny raz za rekordowo dobre.

Całkowita sprzedaż była na poziomie wyższym niż w 2017 r, osiągając wartość 1 596,2 MPLN

(w porównaniu do 1 564,4MPLN w 2017).

Wzrost osiągnięty został, pomimo znacznego spadku przychodów ze sprzedaży towarów,

głównie dzięki bardzo dobrym cenom, bez zwiększenia wolumenów sprzedaży produktów.

Istotny wpływ na wyniki sprzedaży miały warunki rynkowe, które dla poszczególnych

rodzajów produktów zostały przedstawione powyżej.

Wzrost przychodów ze sprzedaży nie spowodował jednak istotnego wzrostu kosztów

działalności operacyjnej, to wpłynęło na rekordowo wysoki poziom zysku ze sprzedaży –

230,9 MPLN w roku 2018 w porównaniu do 162,3 MPLN w roku poprzednim.

Pozostałe przychody operacyjne były znacząco niższe niż w roku ubiegłym, głownie z powodu

rozwiązania w roku 2017 rezerwy na wycenę świadectw pochodzenia energii w kwocie 12,4

MPLN

Z uwagi na nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi spółka zanotowała wysokie

przychody finansowe.

Zysk przed opodatkowaniem w wysokości 239,2 MPLN i zysk netto w wysokości 192,7

MPLN znacząco przekroczyły poziom wyników z roku 2017 ( zysk przed opodatkowaniem

161,3 MPLN a zysk netto 129,9MPLN)

Spółka wygenerowała pozytywne przepływy pieniężne na poziomie operacyjnym w wysokości

200 MPLN, istotnie wzrosły należności z tytułu dostaw oraz zapasy.

W roku 2018 nastąpiła wypłata dywidendy w wysokości 129,9 MPLN (118,0 MPLN w roku

2017), nastąpiło dużo wyższe wypływy z tytułu działalności inwestycyjnej.

Bilansowe środki pieniężne w spółce na 31 grudnia 2018 roku nieznacznie wzrosły.

Spółka w 2018 nie nabyła i na dzień bilansowy nie posiada akcji własnych.


Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym

Działalność Spółki jest narażona na następujące rodzaje ryzyka finansowe:

• Ryzyko kredytowe

• Ryzyko płynności

• Ryzyko rynkowe


Podstawowe zasady zarządzania ryzykiem

Zarząd ponosi odpowiedzialność za ustanowienie i nadzór nad zarządzaniem ryzykiem przez

Spółkę, w tym identyfikację i analizę ryzyk, na które Spółka jest narażona, określenie

odpowiednich ich limitów i kontroli, jak też monitorowanie ryzyka i stopnia dopasowania do

limitów. Zasady i procedury zarządzania ryzykiem podlegają regularnym przeglądom w celu

uwzględnienia zmiany warunków rynkowych i zmian w działalności Spółki.

W procesie zarządzania ryzykiem wykorzystywane są najlepsze praktyki i rekomendacje

opracowane dla całej Grupy Kapitałowej Stora Enso.


Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe jest to ryzyko poniesienia straty finansowej przez Spółkę w sytuacji, kiedy

strona instrumentu finansowego nie spełnia obowiązków wynikających z umowy. Ryzyko

kredytowe związane jest przede wszystkim z dłużnymi instrumentami finansowymi.

Celem zarządzania ryzykiem jest utrzymywanie stabilnego i zrównoważonego pod względem

jakości i wartości portfela wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek oraz innych

inwestycji w dłużne instrumenty finansowe. Spółka realizuje cel poprzez wykorzystywaną

politykę ustalania limitów kredytowych dla stron umowy.


Ryzyko płynności

Ryzyko płynności jest to ryzyko wystąpienia trudności w spełnieniu przez Spółkę obowiązków

związanych ze zobowiązaniami finansowymi, które rozliczane są w drodze wydania środków

pieniężnych lub innych aktywów finansowych. Zarządzanie płynnością przez Spółkę polega na

zapewnianiu, aby w możliwie najwyższym stopniu, Spółka posiadała płynność wystarczającą

do regulowania wymagalnych zobowiązań, zarówno w normalnej jak i kryzysowej sytuacji,

bez narażania na niedopuszczalne straty lub podważenie reputacji Spółki.

W tym celu Spółka monitoruje przepływy pieniężne, i zapewnia środki pieniężne w kwocie

wystarczającej dla pokrycia oczekiwanych wydatków operacyjnych i bieżących zobowiązań

finansowych. Ponadto Stora Enso Poland jest stroną umowy faktoringowej z ING Commercial

Finance.


Ryzyko rynkowe

a) Ryzyko walutowe

Spółka jest narażona na ryzyko walutowe z uwagi na fakt, że znaczna część sprzedaży Spółki

wyrażona jest w walucie USD i EUR, przy jednoczesnym braku kosztów ponoszonych w

dolarze amerykańskim.

W ramach reakcji na ryzyko spółka dokonywała zabezpieczeń pewnych przyszłych

przepływów z transakcji w USD i EUR dotyczących roku 2018 i 2019 przed niekorzystnymi

zmianami kursu walutowego.

Na 2018 r. Spółka zawarła:

- 29 par zerokosztowych opcji typu collar zabezpieczających transakcje sprzedaży w walucie

USD w okresach miesięcznych 2018 roku - na łączną kwotę 18 800 000 USD, które zapadły w

trakcie roku obrotowego.

24 pary zerokosztowych opcji typu collar zabezpieczających transakcje sprzedaży w walucie

EUR w okresach miesięcznych 2018 roku - na łączną kwotę 25 550 000 EUR, które zapadły w

trakcie roku obrotowego.

Na dzień bilansowy instrumenty zabezpieczające to:

- 13 par zerokosztowych opcji typu collar zabezpieczających przyszłe transakcje sprzedaży w

walucie USD na łączną kwotę 17 100 000 USD w okresach miesięcznych - do grudnia 2019 r.

- 20 pary zerokosztowych opcji typu collar zabezpieczających przyszłe transakcje sprzedaży w

walucie EUR na łączną kwotę 37 500 000 EUR w okresach miesięcznych - do grudnia 2019 r.


b) Ryzyko stopy procentowej

Spółka jest narażona na ryzyko zmienności przepływów pieniężnych powodowanych przez

stopy procentowe, związane z aktywami i zobowiązaniami o zmiennych stopach

procentowych, oraz na ryzyko zmienności wartości godziwej wynikające z aktywów i

zobowiązań o stałych stopach procentowych. Spółka minimalizuje ryzyko stopy procentowej

poprzez odpowiednie ukształtowanie struktury aktywów i pasywów o zmiennej i stałej stopie

procentowej. Wartość aktywów i zobowiązań o zmiennych i stałych stopach procentowych jest

relatywnie niska - biorąc pod uwagę skalę działalności jednostki, w związku z czym, zarząd

nie rozpoznaje istotnego ryzyka stopy procentowej.


Perspektywy rozwoju działalności Spółki

Według większości prognoz analityków, gospodarka polska w perspektywie roku 2019

powinna kontynuować wysokie tempo wzrostu, choć nie na takim poziomie, jaki został

osiągnięty w roku 2018.

Dość pozytywne prognozy wzrostu kluczowych wskaźników pozwalają na ocenę możliwości

utrzymania solidnego wzrostowego trendu dla rynku tektury falistej w 2019. Spodziewany jest

nieco wyższy wzrost niż 2% uzyskany w 2018.

Rynek opakowań z tektury falistej, pomimo występujących okresowo mniej

sprzyjających warunków, wydaje się dysponować wciąż dużym potencjałem do dalszego

rozwoju. Konsumpcja tektury falistej per capita w Polsce osiągnęła poziom ok. 55 kg, co

plasuje wprawdzie nasz rynek w ścisłej czołówce krajów Europy w tym zakresie, jednak

utrzymuje się wciąż znaczący dystans do największych konsumentów tektury falistej na głowę

mieszkańca tj. Niemiec, Danii, czy Włoch.

Rozpoczęte w końcu 2018 roku spadki popytu i cen papierów do produkcji tektur

falistych na początku roku pogłębiają się, na rynkach innych papierów oferowanych przez

Spółkę koniunktura jest nadal dobra.


Tendencja spadkowa cen makulatury przeniosła się również na rok 2019 i w

pierwszym kwartale 2019 zanotowano kolejny spadek cen . Cena makulatury powinna na

podobnym poziomie utrzymać się przez kolejne miesiące. Nie ma wiarygodnych sygnałów o

możliwościach zwiększenia chińskich licencji importowych, dlatego tym bardziej

prawdopodobne jest utrzymanie się niskiej ceny makulatury.

Rok 2018 przyniósł również walkę polskiego rządu z nielegalną utylizacja termiczną

odpadów w postaci nowelizacji ustawy o odpadach. Nowelizacja, która weszła w życie w

sierpniu 2018 przewiduje szereg zmian. Dostosowanie się do tych zmian w bezpośredni

sposób spowoduje znaczący wzrost kosztów prowadzenia działalności recyklingowej małych

przedsiębiorców w Polsce.

Pomimo pewnych niekorzystnych czynników, pespektywa rozwoju działalności Spółki

oraz jej wyników finansowych rysuje się nadal stabilnie.

Poza kontynuacją rozpoczętych projektów inwestycyjnych planowane są także

modernizacje istniejących maszyn.

Planowany poziom nakładów inwestycyjnych to 63,4 MPLN.

W dziedzinie ochrony środowiska kontynuowany będzie projekt spalania

rozcieńczonych gazów złowonnych, modernizacje kotła sodowego mającą na celu m in

redukcję emisji.

W roku 2019 planowane jest zakończenie projektu zmiany w obiegach wodnościekowych

i redukcji laguny, co istotnie może wpłynąć na redukcję emisji gazów

złowonnych..

W związku ze zmianami ustawy o odpadach Spółka wystąpiła o aktualizacje zezwoleń

środowiskowych w tym zakresie.

Ostrołęka, 06.05.2019


PREZES ZARZĄDU

Tomasz Żebrowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Daniel Andrzejak

CZŁONEK ZARZĄDU

Joanna Jakubów

CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Janowicz

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2020 2021 2022
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
13,7
15,3
10,3
-5
Return on sales (ROS) Indicator description
9,7
8,1
5,2
-2,9
Equity ratio Indicator description
80,3
70,8
67,5
-3,3
EBITDA margin Indicator description
15,6
13
8
-5
Gross profit margin Indicator description
12,9
10,5
5,6
-4,9
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
50
68
77
9
Current ratio Indicator description
1,3
1,4
0,1
Net debt to EBITDA Indicator description
-0,3
-0,7
-0,4
See more

Financial statements

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Auditor's opinion / report on the audit of the annual financial statements
Download pdf
Show more (3)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector