"STEMPLARIUSZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL.ZEGRZYŃSKA 4, 05-119 LEGIONOWO
TAX ID5361808016
Phone+48227662580
Rate company:
ALEO.com Companies Furniture Office and shop furniture Profile of company "STEMPLARIUSZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
"STEMPLARIUSZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID5361808016
KRS0000274657
Share capital90,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL.ZEGRZYŃSKA 4, 05-119 LEGIONOWO

Phone number

+48227662580

Website

http://www.stemplariusz.pl

About us

This text has been translated automatically

Our company deals with the import and sale of a wide range of fitness, tourist, office furniture and art. children's. We are the owners of brands: "MOOLINO" on art. children's and "ABARQS" for fitness equipment and art. touristic. We export our products beyond the borders of, for example, Germany, the Czech Republic, Ukraine, and Great Britain.

Activity type

wholesaler

Register Data

Full name

"STEMPLARIUSZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. ZEGRZYŃSKA 4, 05-119 LEGIONOWO

NIP

5361808016
Copy

REGON

140761880
Copy

KRS

0000274657
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2014-01-21

Register Address

UL. ZEGRZYŃSKA 4, 05-119 LEGIONOWO

Date of registration in KRS

2007-02-21

Date of commencement of economic activity

2007-02-21

Act signature

RDF/391887/22/977

Website

http://www.stemplariusz.pl

Pkd codes

47.91.Z - Retail sale via mail order houses or via Internet

46.43.Z - Wholesale of electrical household appliances

46.47.Z - Wholesale of furniture, carpets and lighting equipment

46.65.Z - Wholesale of office furniture

47.19.Z - Other retail sale in non-specialised stores

47.59.Z - Retail sale of furniture, lighting equipment and other household articles in specialised stores

52.10.B - Warehousing and storage of other goods

62.02.Z - Computer consultancy activities

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

82.11.Z - Office administrative service activities


Active
Vat list bank account(s)
Other bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MANAGEMENT
Dariusz Robert Skowroński
Chairman Of The Board, 56 years old
Danuta Skowrońska
Member Of The Board, 54 years old
shareholders
Danuta Skowrońska

52.94% 81 udziałów o łącznej wartości 40.500 pln

Dariusz Robert Skowroński

47.06% 72 udziały o łącznej wartości 36.000 pln

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

Firma „ Stemplariusz'' Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie przez cały rok obrotowy 2018

kierowana była przez zarząd w osobie Pani Danuty Skowrońskiej oraz Pana Dariusza Roberta

Skowrońskiego.


Na dzień 31.12.2019 udziałowcami lai li:


  Dariusz Robert Skowroński - 80 udziałów o łącznej wartości 40 000 zł.

  Danuta Skowrońska — 90 udziałów o łącznej wartości 45 000 zł,

  Radosław Mateusz Skowroński — 10 udziałów o łącznej wartości 5.000,00 zł.

  Mariusz Przemysław Skowroński — 10 udziałów o łącznej wartości 5.000,00 zł.

  Przemysław Lew Skowroński — 10 udziałów o łącznej wartości 5.000,00 zł.


Spółka Stemplariusz jest spółką wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział pod nr 0000274657.


W 2019r. przychody netto ze sprzedaży spółki zamknęły się kwotą 13.193.970.09 zł . W

2019r. spółka uzyskała przychody operacyjne w kwocie 38.010,25 zł oraz przychody

finansowe w kwocie 0,38zł.


Rok 2019 Spółka zamknęła następującymi kosztami

1/ Koszty rodzajowe     — 2.905.573,72 zł

- amortyzacja -           7.202,39

- zużycie materiałów -       140.735.01

- usługi obce          1.864.119,81

- wynagrodzenia          681.068,46

- ubezpieczenia           147.063,75

- podatki i opłaty           817.00

- pozostałe koszty         64.567,30


2/ Wartość sprzedanych towarów - 10.090.014,01

3/ Koszty finansowe             -  125.931,53

4/ Pozostałe koszty operacyjne              39,02


Wynik finansowy Spółki za 2019r. wykazał zysk w kwocie 110.422,44 zł .

Spółka za 2019r. zapłaciła podatek dochodowy w kwocie 25.594.00zł.

Ostatecznie wynik finansowy spółki za 2019r. wykazał zysk netto w kwocie / + 84.828,44 zł/.


W składanym przez Zarząd Spółki sprawozdaniu finansowym za 2019r. podstawowe

pozycje tego sprawozdania przedstawiają się następująco:


I. AKTYWA razem 4.921.158,10zł „ w tym

I/ Aktywa trwale — 7.211,38 zł , a w tym :

- rzeczowe aktywa trwałe- 7.211.38 zł


2/Aktywa obrotowe - 4.913.946,72 zł , a w tym

- należności krótkoterminowe- 266.684,08 zł

- zapasy — 3.912.954,64 zł

- inwestycje krótkoterminowe- 707.986,04 zł

- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe- 26.321,96zł


II. PASYWA — razem 4.921.158,10 zł „ w tym

1/ Kapitały :

kapitał własny —    90.000,00 zł

kapitał rezerwowy —2.002.506,60 zł

zysk za 2019r. —    ..84.828,44 zł


2/ zobowiązania krótkoterminowe- 2.739240,22zł


Zarząd wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o przeznaczenie zysku net-to spółki za 2019r.

na kapitał rezerwowy

W roku 2020 spółka będzie kontynuować działania gospodarcze realizowane w roku 2019

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
13
13,2
17,7
34
Liabilities and provisions Indicator description
2,8
2,7
1,4
-47,7
Equity Indicator description
2,1
2,2
2,5
16,1
Total assets Indicator description
4,8
4,9
4
-19,5
Cash and cash equivalents Indicator description
1
0,7
1
45,6
Depreciation Indicator description
0
0
0
-98,5
Gross profit / loss Indicator description
0,3
0,1
0,4
292,6
EBITDA Indicator description
0,4
0,2
0,4
79,1
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,4
0,2
0,4
84,5
Current assets Indicator description
4,8
4,9
3,9
-19,7
Net profit / loss Indicator description
0,2
0,1
0,4
312,8
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
11,5
3,9
13,9
10
Return on sales (ROS) Indicator description
1,9
0,6
2
1,4
Equity ratio Indicator description
43,2
44,2
63,8
19,6
EBITDA margin Indicator description
3,2
1,8
2,5
0,7
Gross profit margin Indicator description
2,3
0,8
2,5
1,7
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
77
76
30
-46
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf
Show more (3)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector