"SIGNELLA TRUCKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. KOŁBIELSKA 2, 05-300 STOJADŁA
TAX ID1130023307
Rate company:
ALEO.com Companies Vehicles and means of transport Vehicle maintenance services Profile of company "SIGNELLA TRUCKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
"SIGNELLA TRUCKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID1130023307
KRS0000042984
Share capital604,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. KOŁBIELSKA 2, 05-300 STOJADŁA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

"SIGNELLA TRUCKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. KOŁBIELSKA 2, 05-300 STOJADŁA

NIP

1130023307
Copy

REGON

002202535
Copy

KRS

0000042984
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. KOŁBIELSKA 2, 05-300 STOJADŁA

Date of registration in KRS

2001-10-09

Date of commencement of economic activity

2001-10-09

Act signature

RDF/440469/22/75

Pkd codes

45.20.Z - Maintenance and repair of motor vehicles, excluding motorcycles

45.11.Z - Sale of cars and light motor vehicles

45.19.Z - Sale of other motor vehicles, excluding motorcycles

45.31.Z - Wholesale trade of motor vehicle parts and accessories, excluding motorcycles

45.32.Z - Retail trade of motor vehicle parts and accessories, excluding motorcycles

68.10.Z - Buying and selling of own real estate

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

77.11.Z - Rental and leasing of cars and light motor vehicles

77.12.Z - Rental and leasing of other motor vehicle, excluding motorcycles

96.09.Z - Other personal service activities not elsewhere classified


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
MANAGEMENT
Andrzej Dariusz Staszewski
Chairman Of The Board, 59 years old
shareholders
Sławomir Staszewski

20.45% 247 udziałów o łącznej wartości 123 500,00 zł

Andrzej Dariusz Staszewski

57.37% 693 udziały o łącznej wartości 346 500,00 zł

Tadeusz Antoni Staszewski

22.19% 268 udziałów o łącznej wartości 134 000,00 zł

proxies
Anna Magdalena Staszewska
joint prokura - for submitting statements of will on behalf of the company, a compliant statement of two properties is required., 26 years old
Marek Krzysztof Różycki
joint prokura - for submitting statements of will on behalf of the company, a compliant statement of two properties is required., 58 years old

Managament statement for 2018

Fetched from the Ministry of Justice website

I. Informacje ogólne


Signella Trucks Sp. z o.o. została utworzona na podstawie aktu notarialnego rep. A V 16784/90

sporządzonego 15.11.1990 r. w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie. Rejestracji

Spółki dokonano w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, w Sądzie Gospodarczym XIV

Wydział Gospodarczy Rejestrowy, RHB 24412, obecnie pod numerem KRS 0000042984.

Spółka ma siedzibę w Stojadłach przy ul. Kobielskiej 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

W roku obrotowym 2018 w skład Zarządu wchodził Pan Andrzej Staszewski — Prezes Zarządu.

Rok 2018 był dwudziestym dziewiątym rokiem działalności Signella Trucks Sp. z o.o. Spółka

kontynuowała działania mające na celu restrukturyzację kosztów i dywersyfikację zakresu

świadczonych usług, oraz działania mające na celu pozyskanie nowych klientów w obszarze

działalności handlowej i usługowej obejmującej:

     - sprzedaż samochodów ciężarowych,

     - sprzedaż części zamiennych,

     - usługi serwisowe i naprawa pojazdów przyczep i naczep,

     - wynajem samochodów, ciągników i naczep samochodowych,

     - usługi pośrednictwa handlowego,

     - usługi wynajmu powierzchni biurowych, usługowych i magazynowych.


II.  Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 604.000,00 PLN i dzieli się na 1.208 udziałów po 500,00 PLN

każdy. Udziały przypadają na udziałowców jak poniżej:

     Andrzej Staszewski   51,82%

     Tadeusz Staszewski   16,64%

     Ewa Staszewska     16,64%

     Sławomir Staszewski   14,90%


III. Przychody ze sprzedaży

W okresie od 01.01.2018 — 31.12.2018 r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży 'towarów

handlowych w wysokości 1.175.409,99 PLN oraz przychody z tytułu sprzedaży usług w

wysokości 984.030,53 PLN. W porównaniu z rokiem 2017 nastąpił spadek przychodów ze

sprzedaży towarów o kwotę 634.234,29 PLN natomiast wzrost przychodów ze sprzedaży usług o

kwotę 112.498 71 PLN.


IV. Koszty w roku obrotowym

Za rok obrotowy 2018 Spółka poniosła koszty działalności operacyjnej w wysokości

1.934.810,61 PLN. W porównaniu z rokiem 2017 nastąpił spadek kosztów operacyjnych o

913.770,73 PLN. Znacznemu obniżeniu o uległy koszty usług obcych (o 43%) a także

wynagrodzeń (o 33%). Spadek kosztów zakupionych towarów handlowych jest proporcjonalny

do spadku przychodów ze sprzedaży tych towarów.


V. Sytuacja finansowa

Za rok obrotowy 2018 Spółka odnotowała zysk na sprzedaży 211.945,19 PLN, który w stosunku

do straty w roku 2017 jest większa o 391.516,56 PLN. W 2018 r. koszty amortyzacji wyniosły

264324.64 PLN.

W 2018 r. Spółka osiągnęła przychody operacyjne w kwocie 193.596,74 PLN, natomiast koszty

operacyjne wyniosły 476.546,91 PLN.

W 2018 r. Spółka poniosła koszty finansowe w kwocie 101.109.34 PLN przy przychodach

finansowych w wysokości 5.548,84 PLN.

Powyższe przełożyło się na zamknięcie roku stratą brutto 166.565A8 PLN.


VI. Zamierzenia na przyszłość

Spółka zamierza kontynuować działalność w zakresie określonym w umowie Spółki.

Działalność Spółki będzie ukierunkowana na zwiększenie przychodów ze sprzedaży usług

serwisu dla coraz szerszego kręgu podmiotów jednocześnie szczególny nacisk kładziony będzie

na zwiększenie przychodów z najmu.

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020 2021
M PLN
M PLN
M PLN
%
Total operating revenue Indicator description
1,5
1,2
-18,2
Net sales Indicator description
2
1,5
-23
Liabilities and provisions Indicator description
1,8
1,7
1,2
-28,1
Equity Indicator description
4,1
4,1
4,1
-0,4
Total assets Indicator description
5,9
5,8
5,3
-8,4
Depreciation Indicator description
0,2
0,2
-0,2
Cash and cash equivalents Indicator description
0,1
0,3
127,3
Gross profit / loss Indicator description
0,1
0,1
-0
-125,3
EBITDA Indicator description
0,4
0,3
-30,5
Current assets Indicator description
0,6
0,7
0,5
-32,9
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,2
0,1
-66,4
Net profit / loss Indicator description
0,1
0,1
-0
-125,3
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
2,8
1,8
-0,5
-2,3
Return on sales (ROS) Indicator description
5,9
4,8
-1,5
-6,3
Equity ratio Indicator description
69,5
71,2
77,4
6,2
EBITDA margin Indicator description
22,4
20,2
-2,2
Gross profit margin Indicator description
5,9
4,8
-1,5
-6,3
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
121
163
42
Current ratio Indicator description
1
1,1
0,1
Net debt to EBITDA Indicator description
3
3,4
0,4
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector