Stacja narciarska i hotel w polskich górach - Wierchomla
UL. ROMUALDA TRAUGUTTA 44, 33-300 NOWY SĄCZ
TAX ID1231298804
Phone48184143130
Rate company:
ALEO.com Companies Company services Hotel services Profile of company Stacja narciarska i hotel w polskich górach - Wierchomla
Stacja narciarska i hotel w polskich górach - Wierchomla
TAX ID1231298804
KRS0000559165
Share capital5,000.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

UL. ROMUALDA TRAUGUTTA 44, 33-300 NOWY SĄCZ

Phone number

48184143130

Register Data

Full name

RESORT T12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. ROMUALDA TRAUGUTTA 44, 33-300 NOWY SĄCZ

NIP

1231298804
Copy

REGON

361593859
Copy

KRS

0000912181
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2021-07-13

Register Address

UL. ROMUALDA TRAUGUTTA 44, 33-300 NOWY SĄCZ

Date of registration in KRS

2021-07-22

Date of commencement of economic activity

2021-07-22

Act signature

RDF/388187/22/454

Pkd codes

55.10.Z - Hotels and similar accommodation

01 - Crop and animal production, hunting and related service activities

02 - Forestry and logging

03 - Fishing and aquaculture

05 - Mining of coal and lignite

06 - Extraction of crude petroleum and natural gas

07 - Mining of metal ores

55.20.Z - Holiday and other short-stay accommodation

55.30.Z - Camping grounds (including grounds for camping vehicles), and campsites

55.90.Z - Other accommodation


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO SKŁADANIA ORAZ PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
Krzysztof Brzeski
Chairman Of The Board, 63 years old
shareholders
Krzysztof Brzeski

79.8% 79 udziałów o łącznej wartości 3.950,00 zł

Piotr Tomasz Puchała

20.2% 20 udziałów o łącznej wartości 1.000,00 zł

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website
                       Nowy Sącz, 27 marca 2020 roku


  SPRAWOZDANIE KOMPLEMENTARIUSZA Z DZIAŁALNOŚCI
    SPÓŁKI POD FIRMĄ RESORT T12 SPÓŁKA Z O.O. SP.K.
               ZA ROK 2019


              L Wprowadzenie
Spółka pod firmą Resort T12 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa została utworzona w dniu 23 kwietnia 2015 roku aktem notarialnym
Rep. A nr 2327/2015. Poprzednio jej komplementariuszem była spółka pod firmą
Prestige PM sp. z o.o.
Na dzień bilansowy tj. na dzień 31 grudnia 2019 roku wspólnikami Spółki byli:
1} spółka pod firmą Prestige Inwestycje sp. z o.o. jako komandytariusz,
2) spółka pod firmą T12 sp. z o.o. — jako jedyny komplementariusz.

Okres sprawozdawczy, do którego odnosi się niniejsze sprawozdanie trwał od dnia
1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 roku.


II. Ważniejsze zdarzenia, w tym również inwestycje, mające istotny wpływ na
       działalność Spółki, które nastąpiły w roku obrotowym
          lub są przewidywane w dalszych latach
W okresie sprawozdawczym Spółka prowadziła działalność na obszarze województwa
małopolskiego. Spółka prowadzi stację narciarska i hotel w miejscowości Wierchornla
Mała.

       IM Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa
Bilans Spółki w okresie sprawozdawczym po stronie aktywów i pasywów wykazał
kwotę 6.033.957,71 złotych, natomiast rachunek zysków i strat zamknął się stratą
netto w wysokości 594.080,63 złotych.
Przychody podstawowej działalności operacyjnej wynosiły 12.010.66331 złotych
natomiast koszty działalności operacyjnej wyniosły 12.497.232,01 zł.

W obecnej sytuacji rynkowej i ekonomicznej Zarząd Komplementariusza uważa, że
działalność Spółki jest prawidłowa.


          IV. Przewidywany rozwój Spółki
Spółka zamierza kontynuować swoją działalność

      V. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym
Spółka nie jest narażona na skutki ryzyka kursowego, bowiem nie ma kontraktów, ani

                                  Strona 1 z 2

Sprawozdanie z działalności spółki pod firmą Resort T12 sp. z o.o. sp.k. za rok 2019

nie jest stroną umów denominowanych w walutach obcych. Spółka nie jest stroną
umów zawierających wbudowane instrumenty finansowe i nie stosuje rachunkowości
zabezpieczeń. Zminimalizowane jest również ryzyko utraty płynności.

Komplementariusz Spółki nie przewiduje w najbliższej dającej się prognozować
przyszłości zdarzeń, które mogą niekorzystnie wpłynąć na jej działalność. Spółka nie
ma problemów z regulowaniem zobowiązań i nie grozi jej ryzyko utraty płynności.

         VI. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie
           badań i rozwoju technologicznego
Spółka nie prowadzi działań w zakresie badań i rozwoju technologicznego.

                              Krzysztof Brzeski
                               Prezes Zarządu
                             Komplementariusza

                                  Stromi 2 z 2

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2017 2018 2019
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
14,3
14,1
12
-14,5
Liabilities and provisions Indicator description
5,9
6,2
7,9
26,6
Equity Indicator description
-0,6
-1,3
-1,8
-47,4
Total assets Indicator description
5,2
5
6
21,4
Cash and cash equivalents Indicator description
1,9
1,7
1,8
4,8
Depreciation Indicator description
0
0,1
0,1
-12,8
Gross profit / loss Indicator description
-0,2
-0,6
-0,6
5,5
EBITDA Indicator description
-0,2
-0,6
-0,5
4,1
Operating profit (EBIT) Indicator description
-0,2
-0,6
-0,6
4,9
Current assets Indicator description
4,9
4,6
5,2
12,9
Net profit / loss Indicator description
-0,2
-0,6
-0,6
5,5
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
34,2
50,1
32,1
-18
Return on sales (ROS) Indicator description
-1,5
-4,5
-4,9
-0,4
Equity ratio Indicator description
-12
-25,2
-30,6
-5,4
EBITDA margin Indicator description
-1,2
-4
-4,5
-0,5
Gross profit margin Indicator description
-1,5
-4,5
-4,9
-0,4
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
117
137
207
70
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xades

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Activity report
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector