PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE INTERGOS
Ul.Legionów 55, 43-300 Bielsko-Biała
TAX ID5470170222
Phone+48 33 822 70 52
Rate company:
ALEO.com Companies Pharmacy, medicine and cosmetics Medicines and supplements Profile of company PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE INTERGOS
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE INTERGOS
TAX ID5470170222
KRS0000058868
Share capital50,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

Ul.Legionów 55, 43-300 Bielsko-Biała

Phone number

+48 33 822 70 52

Website

http://www.intergos.com.pl

Offer

We offer a wide range of disposable medical products (including diagnostic and surgical gloves, needles, catheters, syringes, catheters), medical garments, dressings and compresses, disinfectants for hands and tools, and containers for medical waste.

Activity type

manufacturer, wholesaler, distributor

Register Data

Full name

INTERGOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. LEGIONÓW 55, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

NIP

5470170222
Copy

REGON

008485451
Copy

KRS

0000058868
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2014-03-14

Register Address

UL. LEGIONÓW 55, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

Date of registration in KRS

2001-12-20

Date of commencement of economic activity

2001-12-20

Act signature

BB.VIII NS-REJ.KRS/7829/22/564

Website

http://www.intergos.com.pl

Pkd codes

46.46.Z - Wholesale of pharmaceutical goods

32.50.Z - Manufacture of medical and dental instruments and supplies

46.90.Z - Non-specialised wholesale trade

47.74.Z - Retail sale of medical and orthopaedic goods in specialised stores

47.91.Z - Retail sale via mail order houses or via Internet

52.10.B - Warehousing and storage of other goods


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Anna Monika Wincencik
Chairman Of The Board, 44 years old
Marek Ficek
V-vice President, 52 years old
shareholders
Wiesław Zdzisław Kucia

30% 30 udziałów o łącznej wartości 15.000,00 złotych

Zdzisław Kucia

70% 70 udziałów o łącznej wartości 35.000,00 złotych

proxies
Mateusz Wiesław Hopkała
total, 32 years old
Irena Małgorzata Piotrowska
total prokura in cooperation with one member of the management board, 55 years old

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

I. INFORMACJE O JEDNOSTCE

1. DANE PODSTAWOWE:

a) Nazwa: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INTERGOS” Sp. z o.o.

b) Siedziba: ul. Legionów 55, 43-300 Bielsko-Biała

c) Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

d) Rok powstania: 1990 r.

e) Miejsce rejestracji i nr: Sąd Rejonowy Bielsko-Biała VIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000058868

f) Nr statystyczny: 008485451

g) Banki obsługujące: mBank S.A., Bank Millennium

h) NIP: 547–017–02–22

2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI:

Wiodącymi w działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, są:

PKD 46.46.Z sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (działalność

przeważająca)

PKD 32.50.Z produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając

dentystyczne

PKD 46.90.Z sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

PKD 47.74.Z sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne,

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 47.91.Z sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub

internet

3. WSPÓLNICY I KAPITAŁ WŁASNY:

Udziały w Spółce w roku 2019 posiadało dwóch Wspólników:

- Pan Zdzisław Kucia, posiadający 70 udziałów, które stanowią 70% udziałów Spółki

- Pan Wiesław Kucia, posiadający 30 udziałów, które stanowią 30% udziałów Spółki

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, struktura własności w Spółce nie uległa

zmianie. Wielkość kapitału podstawowego wynosi 50 000,00 zł.

• wielkość kapitału rezerwowego na koniec okresu sprawozdawczego wynosi

10.706.787,61 – jest on wyższy w stosunku do roku poprzedniego (stan na

31.12.2018 r. – 10.484.604,82)

• wielkość kapitału z aktualizacji wyceny wynosi 0,00

• wielkość kapitału własnego na koniec roku obrotowego wynosi 10.589.747,12 (stan

na 31.12.2018 r. - 11.356.787,61)

4. REPREZENTACJA SPÓŁKI:

Spółka do 30 czerwca 2019 roku była reprezentowana przez Zarząd w składzie:

Prezes Zarządu Zbigniew Kożdoń

Wiceprezes Zarządu Anna Wincencik

Od 1 lipca do 26 sierpnia 2019 roku Zarząd Spółki był trzyosobowy:

Prezes Zarządu Zbigniew Kożdoń

Wiceprezes Zarządu Zbyszek Wacławik

Wiceprezes Zarządu Anna Wincencik

Od 26 sierpnia 2019 roku, w związku z odwołaniem przez NZW z funkcji Prezesa Zarządu

pana Zbigniewa Kożdonia i powołania na to stanowisko pana Zbyszka Wacławika, Spółkę

reprezentuje Zarząd w składzie:

Prezez Zarządu Zbyszek Wacławik

Wiceprezes Zarządu Anna Wincencik

5. ODDZIAŁY (ZAKŁADY):

Spółka nie posiada oddziałów (zakładów).

II. SYTUACJA GOSPODARCZO-FINANSOWA

Po podziale Spółki przez wydzielenie, który dokonał się wraz z wpisem do KRS w dniu

4.06.2018 r. nowo powstałej spółki usługowej, rok 2019 był pierwszym rokiem

samodzielnego funkcjonowania Spółki, w zakresie wyłącznie działalności handlowej.

W drugiej połowie roku, w wyniku zmian w składzie Zarządu, Spółka zintensyfikowała

działania w wielu obszarach, zarówno krótko jak i długofalowe, zmierzające do radykalnej

zmiany dotychczasowej polityki handlowej, finansowej i operacyjnej.

Spółka nie posiada udziałów własnych.

Przychody ze sprzedaży i dofinansowania

Przychody ze sprzedaży wyrobów medycznych j.u., pojemników na odpady medyczne i

podobnych towarów, wyniosły 27.476.689,15.

Jako Zakład Pracy Chronionej, Spółka uzyskuje dofinansowanie do wynagrodzeń osób

niepełnosprawnych. Kwoty te w całości zaliczane do pozostałych przychodów operacyjnych,

w 2019 r. wyniosły łącznie 250.285,07.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynoszą łącznie na koniec roku obrotowego

4.025.598,52. Z tej kwoty, 3.436.663,47 stanowią zobowiązania krótkoterminowe.

Należności przeterminowane krajowe zamykają się kwotą 3.079.287,39, w tym odpisy na

należności wynoszą 939.727,16. Są to kwoty wyższe w stosunku do ubiegłorocznych,

natomiast znacząco zmniejszyło się, w porównaniu z rokiem 2018, przeterminowanie

należności w przedziałach 1-30 dni, 31-60 dni i 61-90 dni. Konsekwencją znacznego wzrostu

przeterminowania należności przekraczających 90 dni, byłą konieczność utworzenia odpisów

we wskazanej wyżej wartości. Do wzrostu należności przeterminowanych przyczyniły się

głównie zaległości szpitali, do których Spółka realizuje dostawy w ramach umów

przetargowych; w roku 2019 w skali nie notowanej od lat, dramatycznemu pogorszeniu

uległa sytuacja finansowa publicznych podmiotów ochrony zdrowia.

Przeterminowane należności zagraniczne są znacząco niższe w stosunku do ostatniego roku

obrachunkowego i wynoszą 77.731,88 (2018 – 131.818,60).

Informacja o instrumentach finansowych

W raportowanym roku obrotowym, Spółka nie posiadała instrumentów finansowych.

Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Spółka nie prowadzi działań badawczo-rozwojowych.

III. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W 2019 ROKU

W związku z radykalną zmianą polityki handlowej, finansowej, organizacyjnej w drugiej

połowie 2019 roku, poczynionymi nakładami finansowymi w dziedzinie logistyki (m.in.

samochody), inwestycji i remontów (nie przeprowadzanych od lat), poszukiwania nowych

źródeł dostaw i odbiorców oraz koniecznością utworzenia znacznego odpisu na

przeterminowane należności, Spółce nie udało się utrzymać dodatniego wyniku

finansowego za 2019 rok i zamyka go ze stratą brutto -140.216,09. Sytuacja finansowa,

zwłaszcza płynność, są jednak stabilne. Spółka nie ma problemów w zakresie możliwości

kredytowania jej działalności przez obsługujący bank. Pozytywnie sytuację finansową ocenia

również KUKE S.A., z którą w ostatnim kwartale 2019 roku Spółka nawiązała współpracę w

zakresie ubezpieczenia należności oraz faktoringu. Oba mechanizmy od 2020 roku będą

wspierać Spółkę w bieżącej działalności operacyjnej.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. podstawową działalnością operacyjną Spółki w obszarze handlu

była sprzedaż wyrobów medycznych jednorazowego użytku oraz pojemników na odpady

szpitalne, na terytorium Polski oraz do Czech, Słowacji i Rumunii.

Do grupy głównych klientów Spółki od lat należą hurtownie medyczne i bhp, publiczne i

prywatne placówki służby zdrowia, sklepy zaopatrzenia medycznego a także lekarze

prowadzący indywidualne praktyki i gabinety kosmetyczne.

Największy udział w sprzedaży artykułów medycznych j.u., biorąc pod uwagę pierwsze 10

pozycji asortymentowych rankingu produktów, miały pojemniki na odpady medyczne,

produkowane na zlecenie Spółki oraz nitrylowe rękawice diagnostyczne marki Max-Protect,

której Spółka jest wyłącznym importerem od malezyjskiego producenta MAXTER i

dystrybutorem na rynku polskim. Wartość sprzedaży netto pojemników najpopularniejszych

pięciu, spośród aktualnie dziewięciu produkowanych pojemności, przekroczyła 5 mln a

rękawic w trzech najpopularniejszych rozmiarach wyniosła niemal 2,5 mln. W pierwszej

dwudziestce najpopularniejszego asortymentu, znalazły się wyroby medyczne j.u.

importowane przez Spółkę.

Istotne znaczenie dla poziomu i zakresu branżowego sprzedaży ma od lat utrzymywany przez

Spółkę szeroki asortyment niespecjalistycznych wyrobów medycznych j.u., w większości

pochodzących z własnego importu. Mimo niskiej marżowości, kompleksowość oferty jest

wyróżnikiem i utrzymuje stabilną pozycję Spółki wśród podobnych podmiotów, działających

na rynku wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

W związku ze znaczącą wartością własnego importu, aktualny cały czas pozostaje temat

odpowiedniego zabezpieczenia płatności w USD. Płatności w Euro sporadycznie wymagają

bieżących zakupów walut, ze względu na fakt, iż kliku klientów Spółki dokonuje płatności w

tejże walucie, zatem rachunek bankowy w miarę regularnie zostaje zasilany wpływami.

Zarząd dokonuje zakupu walut bezpośrednio na platformie mBanku, działającej w ramach

rachunku bankowego Spółki, zwykle zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. Przez cały 2019

rok zakupiono ponad 1,85 mln USD, a bilans wszystkich transakcji zamknął się kwotą

6.764,63 ujemnych różnic kursowych, co przy równowartości w PLN obrotów walutowych,

stanowi nieistotną kwotę.

Spółka nie napotyka na problemy w zakresie kredytowania przez obsługujący ją bank. Wśród

kontrahentów ma opinię rzetelnego płatnika, ponieważ rygorystycznie przestrzega terminów

płatności zobowiązań. Zarząd kładzie nacisk na bieżący monitoring przeterminowanych

należności, zarówno przez księgowość jak i Dział Handlu, obsługujący klientów. W ostatnim

kwartale 2019 roku, jak już wspomniano, podjęto działania w kierunku uruchomienia

faktoringu, obejmującego transakcje z największymi klientami firmy oraz objęcia transakcji

ubezpieczeniem. Przeterminowane należności są bowiem jednym z istotniejszych czynników

ryzyka w działalności operacyjnej Spółki i Zarząd w aktualnym składzie decyduje o wdrażaniu

wszelkich zewnętrznych mechanizmów, które mogą zminimalizować potencjalne zagrożenia

oraz wpłynąć korzystnie na niezakłóconą bieżącą działalność Spółki.

W stosunku do wierzytelności szpitalnych, które w 2019 roku znowu stały się odczuwalnym

obciążeniem, w sytuacjach, gdy stosowane wewnętrzne mechanizmy (monitoring zadłużenia

i wezwania do zapłaty, wstrzymywanie dostaw) nie są w pełni efektywne, Spółka

współpracowała w raportowanym roku w zakresie windykacji należności z Kancelarią Agape

Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworzu oraz z „AM KONSENS” Agnieszka Łukaszewicz,

Michalina Wolny-Kruszyńska s.c. z siedzibą w Izabelinie.

W 2019 roku nie miały miejsca żadne zdarzenia prawne, które mogły wywołać negatywne

skutki prawne dla Spółki. Przeciwko Spółce nie toczą się żadne postępowania sądowe ani

administracyjne.

IV. PRZEWIDYWANE DZIAŁANIA W 2020 ROKU

Gdyby niniejsze sprawozdanie było przygotowane w połowie stycznia b.r., w planach na

2020 rok zostałyby powtórzone zamierzenia ubiegłoroczne, czyli koncentracja na

pozyskiwaniu nowych odbiorców i rozszerzaniu oferty oraz poszukiwaniu alternatywnych

dostawców w obrębie strategicznych grup produktowych, w celu zabezpieczenia płynności

sprzedaży oraz zaoferowania klientom szerszego wachlarza produktów. W domyśle chodziło

o azjatyckie kierunki pochodzenia, gdyż tam skupia się znamienna część produkcji wyrobów

medycznych j.u. w najlepszych, z punktu widzenia importera, cenach.

Aktualna sytuacja jednak, wywołana faktyczną paniką, w związku z rozprzestrzenianiem się

koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego zakaźną chorobę COVID-19, zmusza do

dynamicznego, bieżącego reagowania na zapotrzebowanie rynku w ochronne materiały

medyczne (maseczki, fartuchy, kombinezony, ochraniacze na buty, rękawice), środki

dezynfekcyjne itp. Koronawirus w samych Chinach spowodował całkowite zatrzymanie

produkcji – od połowy stycznia, czyli chińskiego Nowego Roku, kiedy to zwyczajowo

następuje minimum dwutygodniowa przerwa, do dnia sporządzenia niniejszego

sprawozdania, panuje całkowity zastój i nie ma potwierdzonych informacji, kiedy sytuacja

ma się zmienić. Chińskie fabryki w przeważającej mierze zaopatrują polskich i europejskich

importerów i dystrybutorów we wszelkiego rodzaju medyczne wyroby j.u., w tym ochronne i

obecna sytuacja będzie mieć długofalowe skutki. Oczywistym jest bowiem, iż po wznowieniu

produkcji, zaopatrywany będzie przede wszystkim lokalny rynek i nikt nie jest w stanie

przewidzieć, kiedy zaczną być realizowane zamówienia z Europy. Wysoce prawdopodobna

jest zatem sytuacja wystąpienia w krótkim czasie na rynku poważnych braków wszelkiego

asortymentu wyrobów medycznych j.u.

Dlatego w tym momencie w planach krótko i długoterminowych jest poszukiwanie

alternatywnych źródeł zaopatrzenia na rynkach innych, niż Azja, bo obecna kryzysowa

sytuacja pokazuje, jak niebezpieczne jest skupienie produkcji tożsamych rodzajowo towarów

w jednym rejonie. Cena niemal z dnia na dzień, przestała być jednym z zasadniczych

wyznaczników podejmowania decyzji handlowych, co w dłuższej perspektywie może

przełożyć się pozytywnie na uporządkowanie rynku, w którym dotychczas występują

minimalne marże, często na granicach opłacalności.

W miarę ustabilizowania sytuacji, Spółka planuje również poszerzenie asortymentu o

dotychczas nie występujący w ofercie a tym samym poszerzenie profilu działalności.

V. STAN I KIERUNKI ZMIAN WYPOSAŻENIA

W SKŁADNIKI MAJĄTKU TRWAŁEGO

Plany inwestycyjne Spółki na 2020 rok w chwili sporządzenia niniejszego sprawozdania,

Zarząd w porozumieniu ze Wspólnikami, uznaje za objęte tajemnicą przedsiębiorstwa.

VI. MOŻLIWOŚCI PŁATNICZE SPÓŁKI

W roku 2019 nie wystąpiły żadne problemy z płynnością finansową Spółki. Spółka korzysta z

linii kredytowej w wysokości 2,3 mln w rachunku bieżącym w mBank. W chwili sporządzenia

niniejszego sprawozdania, Spółka dysponuje pozytywną decyzją KUKE S.A. w przedmiocie

uruchomienia faktoringu dla grupy największych klientów, co przyczyni się w 2020 roku do

znacznego zmniejszenia wykorzystywania kredytu w rachunku bieżącym i ograniczenia

przeterminowanych należności niemal wyłącznie do należności „szpitalnych”, których z

zasady faktorzy nie finansują.

VII. SYTUACJA KADROWA, SOCJALNA I REHABILITACYJNA W SPÓŁCE

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, Zarząd uznaje sytuację kadrową w Spółce

za ustabilizowaną i optymalną. Spełniane są wszelkie warunki i wskaźniki, wymagane

przepisami o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, do utrzymywania statusu

ZPCHR.

Na 31 grudnia 2019 r. Spółka zatrudniała 34 osoby, co w przeliczeniu stanowiło 32,39 etatu z

czego 19,00 etatów zajmowały osoby niepełnosprawne, w tym 14,00 etatów przypadało na

osoby o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności.

W 2019 roku Spółka tworzyła odpis na ZFŚS w 50% ustawowej wysokości.

Pracownikom niepełnosprawnym, spełniającym kryteria, udzielana była pomoc z

zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, głównie w postaci

refinansowania leków i badań/wizyt lekarskich specjalistycznych oraz zabiegów

rehabilitacyjnych. W listopadzie Spółka zorganizowała również wyjazd rehabilitacyjno-

wypoczynkowy dla uprawnionych.

VIII. WNIOSKI DO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Mając na uwadze powyższy raport, zwłaszcza w jego części dotyczącej planów na bieżący rok

obrotowy i już wdrożonych działań, mających przynieść wymierne efekty, oraz uwzględniając

poniesione w drugiej połowie roku 2019 konieczne nakłady finansowe na niezbędny sprzęt,

samochody, materiały reklamowe, remonty, Zarząd Spółki wnosi do Zgromadzenia

Wspólników o zatwierdzenie sprawozdania z działalności za rok 2019 i udzielenie

absolutorium osobom pełniącym na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, funkcje w

Zarządzie.


Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xades

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Activity report
Download pdf
Show more (3)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector