PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH "MYSZKÓW" SP. Z O.O.
Myszkowska 59, 42-310 Żarki
TAX ID5771858172
Phone+48343148395
Rate company:
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH "MYSZKÓW" SP. Z O.O.
TAX ID5771858172
KRS0000114744
Share capital340,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

Myszkowska 59, 42-310 Żarki

Phone number

+48343148395

Website

http://www.prdm-myszkow.pl

About us

This text has been translated automatically

We perform basic construction works such as: construction and repairs of roads, car parks, sports facilities, modernization and maintenance of road surface roads. We produce asphalt mixtures such as bituminous concrete (AC), SMA mix, bituminous sub-structures, leveling layers, binding layers, wearing courses. We have our own fuel station in Żarki near ul. Myszkowska 59. Fuels offered for sale: Pb 95, ON

Activity type

service provider

Register Data

Full name

PRDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. SPORTOWA 53, 42-235 LELÓW

NIP

5771858172
Copy

REGON

150377694
Copy

KRS

0000114744
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2013-12-19

Register Address

UL. SPORTOWA 53, 42-235 LELÓW

Date of registration in KRS

2002-05-27

Date of commencement of economic activity

2002-05-27

Act signature

CZ.XVII NS-REJ.KRS/2370/23/703

Website

http://www.prdm-myszkow.pl

Pkd codes

42.11.Z - Works related to construction of roads and motorways

23.63.Z - Manufacture of ready-mixed concrete

23.99.Z - Manufacture of abrasive products and others non-metallic mineral products not elsewhere classified

38.32.Z - Recovery of sorted materials

45.20.Z - Maintenance and repair of motor vehicles, excluding motorcycles

47.30.Z - Retail sale of fuel for motor vehicles in fuel stations

47.78.Z - Other retail sale of new goods in specialised stores

47.99.Z - Other retail sale not in stores, stalls or markets

49.41.Z - Freight transport by road

77.32.Z - Rental and leasing of construction machinery and equipment


Active
Vat list bank account(s)
Other bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
supervisory authorityboard of directors
representation type
SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MANAGEMENT
Wojciech Łubianka
Chairman Of The Board, 48 years old
Agnieszka Miś
Vice President, 45 years old
shareholders
Rafał Kołakowski

55.48% 253 udziały o łącznej wartości 126.500,00 zł

Halina Kowalczyk

28.29% 129 udziałów o łącznej wysokości 64.500,00 zł

Andrzej Bronisław Morawiec

16.23% 74 udziałów o łącznej wartości 37.000,00 zł

BOARD OF DIRECTORS
Stefan Arkadiusz Cieślewicz
69 years old
Marzena Ludwiczak
38 years old
Dariusz Włochowicz
59 years old

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art.49 ust.1 ustawy o rachunkowości Zarząd PRDM " Myszków " Sp. z o. o. przedkłada sprawozdanie z działalności za 2019 rok, Obejmuje ono omówienie działalności w roku obrotowym 2019, aktualnej sytuacji Spółki oraz przewidywane kierunki rozwoju firmy w latach następnych. Rok obrotowy od 01,01.2019 r. do 31.12.2019 r. był siedemnastym rokiem działalności Spółki.

Zatrudnienie w Spółce na koniec roku wyniosło 75 osób.

Wszelkie działania Zarządu Spółki były oparte na założeniach przyjętych wspólnie przez Zarząd, Radę Nadzorczą i Udziałowców Spółki i dążyły do tego by nazwa firmy i jej usługi były pozytywnie rozpoznawalne w branży, w której Spółka działa. Na dzień 31.12.2019 r. kapitał zakładowy Spółki pozostał bez zmian i wynosi 340.000,- zł. Aktualnie 17 udziałowców będących osobami fizycznymi posiada łącznie wszystkie 493 udziały Spółki.

W roku 2019 nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 3/10/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PRDM „Myszków" Sp. z o. o. w dniu 01.10.2019 r. oraz uchwałą nowej Rady Nadzorczej skład jest następujący:


Stefan Cieślewicz— Przewodniczący

Morawiec Justyna — Sekretarz

Kowalczyk-Kocia Małgorzata - Członek


W roku 2019 r. nastąpiła zmiana Prezesa Zarządu Spółki w związku z rezygnacją Pana Stefana Cieślewicza spowodowaną przejściem na emeryturę Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 2/2019 z dn. 01.10,2019 r. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Andrzeja Morawca dotychczasowego Wiceprezesa.

Do Zarządu Spółki na stanowisko Wiceprezesa Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 3/2019 została powołana Pani Agnieszka Miś.


W wyniku prowadzonej działalności gospodarczej w 2019 r. Spółka uzyskała przychody netto ze sprzedaży. w wysokości 22.639.511,49 zł i były one niższe o 6,04 % od przychodów w 2018 r. W 2019 roku Spółka uzyskała dodatni wynik finansowy. Zysk brutto wyniósł 130.149,98 zł.


W strukturze sprzedaży tradycyjnie dominuje sprzedaż robót drogowych , która w 2019 roku wyniosła 19.056.815,54 złotych ( była niższa o 12,55 % niż w roku 2018 r. ),

i stanowi 84,18 % przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów /głównie paliw silnikowych wyniosły 3.698.771,66zł, i zwiększyły się w stosunku do 2018 r. o 25,09 %


Rok 2019 był dla naszej Spółki - tak jak dla całego drogownictwa w Polsce kolejnym trudnym rokiem. Znaczące zmniejszenie liczby przetargów, wzrost

cen podstawowych materiałów budowlanych, cenowa walka na wyniszczenie pozostałych firm, problemy z utrzymaniem zatrudnienia — to codzienne zmagania o byt.

Pomimo tych trudności PRDM „Myszków" Sp. z o. o. w 2019 r. utrzymał wielkość produkcji i nie ograniczył wielkości zatrudnienia.

Średnioroczne zatrudnienie w 2019 r. wyniosło 75 pracowników podobnie jak w latach poprzednich (72-77 pracowników).


W 2019 roku produkcja masy bitumicznej wyniosła 28.929,5 Mg i była niższa o 30 % niż w 2018 r.


 Analiza wyników Spółki za 2019 r. potwierdza konsekwentne działania obecnego Zarządu dla stabilnego utrzymania potencjału technicznego firmy.

W roku 2019 dokonano n/w nakładów na ten cel :


             - zakup kompresora 4.308,13 zł

             - zakup sam. Dost. Tranzit 5.100,00 zł

             - zakup 3 szt przecinarek 11.467,48 zł

              - zakup sam. dost.Skoda 11.500,00 zł

             - zakup są. Dost. Fiat 15.000,00 zł

             - zakup i rozbud.systemy antywł. 18.540,00 zł

             - wykup z lesingu sam.Audi  54.257,41 złŁączne nakłady poniesione na inwestycje zakupowe w 2019 roku wyniosły 120.173,02 zł i były zgodne ze strategią przyjętą na 2019 rok przez Zarząd dotyczącą minimalizowania wydatków.


Poziom osiągniętych wskaźników aktywności Spółki w 2019 r. informuje o skutecznym wykorzystaniu składników majątku w prowadzonej działalności gospodarczej. Posiadane przez Spółkę środki finansowe pozwoliły na zachowanie płynności finansowej, w tym na bieżące regulowanie zobowiązań wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej w 2019 r.


Osiągnięte wyniki ekonomiczne przedstawione w sprawozdaniu finansowym nie zadowalają Zarządu, jednakże uwarunkowania zewnętrzne ( ogólny kryzys nie tylko w drogownictwie) determinują nasze działania w 2019 r. i latach następnych. Wskutek pandemii koronawirusa może nastąpić zagrożenie istotnego zmniejszenia przychodów Spółki w roku 2020 przy konieczności ponoszenia kosztów stałych. Nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych danych liczbowych, dotyczących potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na Spółkę.


Działania Zarządu w 2020 roku będą koncentrowały się głównie na utrzymaniu zatrudnienia, zachowaniu wielkości produkcji oraz dobrej jakości robót, zmniejszeniu kosztów własnych, dywersyfikację dostaw materiałów, utrzymaniu niskich nakładów inwestycyjnych, co powinno skutkować powrotem do dobrej kondycji ekonomiczno - finansowej Spółki.


Mając za sobą kolejny rok wspólnego działania, Zarząd ma przekonanie o słuszności swoich działań, które służą realizacji przyjętej strategii dalszego stabilnego rozwoju Spółki i zachowaniu zatrudnienia.

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
24,1
22,6
17,6
-22,4
Liabilities and provisions Indicator description
5,3
6,1
7,6
26,2
Equity Indicator description
2,6
2,7
2,8
1,7
Total assets Indicator description
7,9
8,8
10,4
18,6
Cash and cash equivalents Indicator description
1
0,2
1,5
561,6
Depreciation Indicator description
0,3
0,3
0,5
97,6
Gross profit / loss Indicator description
0,3
0,1
0,2
47,3
EBITDA Indicator description
1
0,7
0,9
40,1
Current assets Indicator description
4,1
4,9
5,9
19,3
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,7
0,4
0,4
4,2
Net profit / loss Indicator description
0,3
0,1
0,1
-16,7
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
13,1
3,8
3,1
-0,7
Return on sales (ROS) Indicator description
1,4
0,5
0,5
0
Equity ratio Indicator description
33
30,9
26,5
-4,4
EBITDA margin Indicator description
4,1
3
5,4
2,4
Gross profit margin Indicator description
1,4
0,6
1,1
0,5
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
79
97
133
36
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf
Show more (6)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector