Prototype sp. z o.o.
Ul. Pawła 9, 41-709 Ruda Śląska
TAX ID6342932253
Phone+48 539 523 483
Rate company:
Prototype sp. z o.o.
TAX ID6342932253
KRS0000735023
Share capital50,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

Ul. Pawła 9, 41-709 Ruda Śląska

Phone number

+48 539 523 483

About us

This text has been translated automatically

We are an innovative company focused on the construction and development of new technologies. We specialize in the integration of technical solutions, construction and modernization of industrial machines. At the client's request, we develop prototype technical solutions aimed at improving the efficiency of machines and devices.

On a daily basis, we solve structural problems that our Clients face; We often engage in the repair of machines and devices that do not meet the required technical parameters.

Offer

This text has been translated automatically

Our offer is directed to companies that have the conviction that automation and increase of work efficiency are an integral part of the company's strategy.

In our opinion, today's development of technology and the associated market information is a huge challenge for people who, when performing daily maintenance tasks, are responded for implementing technical investments in enterprises. Therefore, we do not offer the only right and tested types of machines, devices or software.

The overriding goal is for us to choose the optimal technologies available on the market, which best meet the expectations and fit into the financial capabilities of our clients.

Activity type

manufacturer, service provider

Register Data

Full name

PROTOTYPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. KONSTYTUCJI 61, 41-905 BYTOM

NIP

6342932253
Copy

REGON

380496653
Copy

KRS

0000735023
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2019-04-19

Register Address

UL. KONSTYTUCJI 61, 41-905 BYTOM

Date of registration in KRS

2018-06-13

Date of commencement of economic activity

2018-06-13

Act signature

RDF/393955/22/117

Pkd codes

71.12.Z - Engineering activities and related technical consultancy

28.11.Z - Manufacture of engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle engines

28.12.Z - Manufacture of fluid power equipment

28.13.Z - Manufacture of other pumps and compressors

28.15.Z - Manufacture of bearings, gears, gearing and driving elements

28.41.Z - Manufacture of metal forming machinery

33.11.Z - Repair and maintenance of fabricated metal products

33.12.Z - Repair and maintenance of machinery

33.20.Z - Installation of industrial machinery and equipment and outfit

74.10.Z - Specialised design activities


Active
Vat list bank account(s)
Other bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
Adam Piotr Skórka
Chairman Of The Board, 43 years old
shareholders
Adam Piotr Skórka

91 udziałów o łącznej wartości 45.500,00 zł

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

Sprawozdanie Zarządu

za 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.


Spis treści

I. Podstawowe informacje o spółce ................................................................................................... 3

1.1 Informacje statutowe ................................................................................................................ 3

1.2 Podstawowy przedmiot działalności ......................................................................................... 3

1.3 Skład Zarządu w trakcie roku obrotowego i na dzień 31 grudnia 2019 roku. ........................... 3

1.4 Struktura udziałowców na dzień 31.12.2019 r. ......................................................................... 4

1.5 Miejsce Prowadzenia działalności. ............................................................................................ 4

1.6 Stan zatrudnienia na koniec 2019 r. .......................................................................................... 4

II. Informacje operacyjne o Spółce. ..................................................................................................... 5

2.1 Historia działalności Spółki. ....................................................................................................... 5

2.2 Opis podstawowej działalności Spółki w trakcie 2019 roku. ..................................................... 6

III. Omówienie sytuacji gospodarczej i ekonomicznej Spółki. .......................................................... 7

3.1 Przychody Spółki wskazane w rachunku zysków i strat (Informację o podstawowych

produktach i usługach, a także zmiany w tym zakresie w danym roku obrotowym) ..................... 7

3.2 Zestawienie kosztów ................................................................................................................. 8

IV. Przewidywana sytuacja ekonomiczno – finansowa na 2020 rok. ............................................. 10

V. Ryzyka, cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym. ........................................................... 10

I. Podstawowe informacje o spółce

1.1 Informacje statutowe

Firma: Prototype Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Pawła 9, 41- 709 Ruda Śląska

Regon: 380496653

NIP: 6342932253

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym: Spółka została zawiązana na podstawie umowy Spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego (Repetytorium A numer

2747/2019) w dniu 23 kwietnia 2018 roku i została wpisana do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 czerwca 2018 r. przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS: 0000735023

Czas trwania jednostki: Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2019 roku wynosił: 50.000,00 zł.

1.2 Podstawowy przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki według nomenklatury PKD jest 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

1.3 Skład Zarządu w trakcie roku obrotowego i na dzień 31 grudnia 2019 roku.

W okresie sprawozdawczym Spółką zarządzał Zarząd:

• w okresie od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 r. - Adam Skórka – Prezes

Zarządu.

Prezes Zarządu reprezentuje Spółkę na zewnątrz oraz zajmuje się sprawami związanymi z zarządzaniem Spółką.

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podpisywania umów w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub

dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem.

1.4 Struktura udziałowców na dzień 31.12.2019 r.

• Adam Skórka - 91 % udziałów;

• Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. – 9 % udziałów.

1.5 Miejsce Prowadzenia działalności.

Spółka prowadzi swoją działalność w Rudzie Śląskiej (41 – 709) przy ul. Pawła 9.

Sprawozdanie z działalności Spółki zostało sporządzone za rok obrotowy od 01.01.2019 r.

do 31.12.2019 r. z założeniem kontynuowania działalności.

1.6 Stan zatrudnienia na koniec 2019 r.

[TABELA]

II. Informacje operacyjne o Spółce.

2.1 Historia działalności Spółki.

Prototype Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Katowicach (późniejsza zmiana Siedziby Spółki) została zawiązana na mocy aktu notarialnego Rep. A numer

2747/2018 sporządzonego 23.04.2018 r. w Bytomiu przez notariusza Przemysława J. Czuka prowadzącego Kancelarię Notarialną w Siemianowicach Śląskich. Założycielami Spółki była

osoba fizyczna, a mianowicie Pani Karolina Greczkowicz oraz podmiot Instytut Prawa Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach. Pokryty

w całości kapitał zakładowy wynosił 50.000,00 zł. Pierwszy Zarząd Spółki składał się z Prezesa Zarządu w osobie Pana Romana Aleksego.


W dniu 05.07.2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Prototype Sp. z o.o. na podstawie § 14 Umowy Spółki w związku z art. 368 § 1 KSH postanowił powołać Pana Adama

Skórkę na stanowisko Prezesa Zarządu z dniem 5 lipca 2017 r. Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS z dniem

09.08.2018 r.

W dniu 10.08.2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Prototype Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie zmiany § 2 umowy Spółki w ten sposób, że nadano mu następujące

brzmienie: „ § Siedzibą Spółki jest miasto Ruda Śląska.” Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, a z mocą obowiązująca od dnia zarejestrowania przez Sąd tj. Sąd Rejonowy Katowice

– Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał Postanowienie z dniem 28.09.2018 r.

2.2 Opis podstawowej działalności Spółki w trakcie 2019 roku.

Prototype Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nastawiona jest na budowę i rozwój nowych technologii. Specjalizuje się w integracji rozwiązań technicznych, budowie oraz

modernizacji maszyn przemysłowych. Na zlecenie klientów opracowuje prototypowe rozwiązanie techniczne nakierowane na poprawę efektywności pracy maszyn i urządzeń.

Spółka w 2019 r. zrealizowała następujące projekty:

- Instalacja wag na przenośnikach taśmowych – w pierwszych miesiącach 2019 roku Spółka dokonała montażu dwóch wag typu WMTP na przenośnikach taśmowych.

- Wykonanie instalacji elektrycznych oraz AKPiA w Brzegu Dolnym – wykonano instalację elektryczną i pomiarową na obiekcie w strefie zagrożonej wybuchem. Dokonano aktualizacji

oprogramowania oraz przekazano dokumentację powykonawczą.

- Wykonanie prototypowego ramienia współpracującego z operatorem.

- Wykonanie stanowiska do czyszczenia filtrów DPF – wykonano urządzenie, które w sposób automatyczny dokonuje oczyszczania filtrów DPF z resztek produkcyjnych. Urządzenie

zasilane jest energią elektryczną oraz sprzężonym powietrzem.

- Wykonanie systemu natrysku gruntu na wełnę mineralną – na podstawie zamówienia z 2018 roku Spółka wykonała i dostarczyła część linii technologicznej za pomocą której w sposób

automatyczny obracane są o 1800 lamele wełny mineralnej, a w następnym kroku nanoszony jest na nie grunt.

Spółka w 2019 roku podpisała również umowę na dostarczenie w 2020 roku 21 urządzeń dla wiodącego producenta z branży automotive. Kontrakt ten poprawi trudną sytuację finansową spółki.


III. Omówienie sytuacji gospodarczej i ekonomicznej Spółki.

3.1 Przychody Spółki wskazane w rachunku zysków i strat (Informację o podstawowych

produktach i usługach, a także zmiany w tym zakresie w danym roku obrotowym)

[TABELA]

Przychody ze sprzedaży uzyskano głównie z tytułu świadczonych usług związanych z zaprojektowaniem i wykonaniem linii technologicznej do aplikacji gruntu na wełnę skalną.

Pozostałe przychody związane są z montażem wag na przenośnikach taśmowych, wykonania instalacji AKPiA, wykonaniu prototypu ramienia współpracującego z człowiekiem przy

przenoszeniu produktów.

3.2 Zestawienie kosztów

[TABELA]

[DIAGRAM]

Najistotniejszą pozycją kosztową Spółki w 2019 były usługi obce na na które składają się przede wszystkim usługi związane z obróbką skrawaniem, programowaniem oraz

czynsz. Drugim co wielkości kosztem Spółki były wynagrodzenia które w związku ze wzrostem zatrudnienia uległy zwiększeniu.

Istotnym kosztem dla Spółki jest również zużycie materiałów do których zaliczyć można stal, podzespoły elektryczne i elektroniczne oraz elementy mechaniczne maszyn.


Spółka w 2019 osiągnęła stratę w wysokości 309 tys. zł jest to efekt przedłużających się rozmów z firmą z branży automotive. Rozmowy dotyczyły podpisania umowy na

wykonanie 21 urządzeń. Umowa miała zostać podpisana we wrześniu z terminem wykonania do końca 2019 roku. Z uwagi na skomplikowany charakter projektu oraz zawiłe

procedury decyzyjne klienta umowa została podpisana dopiero w listopadzie. Zamówienie na realizację Spółka otrzymała dopiero pod koniec roku 2019. Przedłużające się rozmowy

wstrzymywały rozpoczęcie robót przy konieczności ponoszenia kosztów stałych, co spowodowało powstanie zaległości w terminowym regulowaniu zobowiązań.


Kolejną przyczyną było przesunięcie w czasie odbioru zaprojektowanej i zbudowanej maszyny do czyszczenia filtrów DPF. Zgodnie z umową maszyna miała zostać odebrana na

początku grudnia 2019 co zwiększyło by przychód o 142 tys. zł. Natomiast z uwagi na dodatkowe modyfikacje wprowadzane przez klienta spowodowały odbiór maszyny

dopiero w styczniu 2020 roku. Spółka w celu ograniczenia kosztów obniżyła powierzchnię wynajmowanej hali oraz wynegocjowała nową stawkę. Dzięki tym zabiegom koszty

czynszu spadły z 12 tys. zł miesięcznie do 4,2 tys. zł.


IV. Przewidywana sytuacja ekonomiczno – finansowa na 2020 rok.

Spółka w pierwszej połowie 2020 realizowała będzie kontrakt podpisany w 2019 roku na kwotę ponad 1.2 mln zł. Kontrakt zakłada dostarczenie 21 urządzeń.

Projekt ten pozwoli Spółce na poprawę płynności oraz wskaźników ekonomicznych. Trwają rozmowy na temat kolejnych zleceń z największym klientem, natomiast Spóła

w celu dywersyfikacji przychodów prowadzi również rozmowy z innymi kontrahentami. Spółka w celu poprawy płynności podpisała umowę faktoringu

przyśpieszającą wpływy z tytułu należności.


V. Ryzyka, cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym.

Działalność Spółki narażona jest na ryzyko. Najpoważniejszym ryzykiem jest brak płynności spowodowany realizacją dużych zleceń dla niezdywersyfikowanego portfela klientów. Z uwagi

na krótką działalność Spółki, jej zasoby nie są wystarczające do obsługi kilku dużych projektów co niesie za sobą ryzyko utraty płynności w przypadku zatorów płatniczych od głównego

kontrahenta.


Kolejnym ryzykiem jest częściowa zależność od dostawców zewnętrznych w zakresie specjalistycznej obróbki materiałów z których budowane są maszyny. Z uwagi na ograniczone

zasoby, Spółka musi podzlecać część prac związanych np. z frezowaniem, toczeniem metali podmiotom zewnętrznym. Istnieje zagrożenie nie wywiązania się z zamówienia

podwykonawcy, co może mieć wpływ na realizowane projekty. Spółka, aby zminimalizować to ryzyko współpracuje z kilkoma podmiotami świadczącymi podobne usługi. Dzięki położeniu

siedziby Spółki w centrum aglomeracji śląskiej, gdzie przemysł ciężki jest dobrze rozwinięty pozyskanie alternatywnego dostawcę usług nie jest trudnością.


Spółka nie korzysta z instrumentów finansowych, które mogą generować ryzyko. Ryzyko walutowe występuje tylko przy pojedynczych transakcjach z dostawcami, którzy uzależniają

cenę od kursu walut obcych w stosunku do polskiego złotego.

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector