PIAST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JAWORZYŃSKA 67, 59-220 LEGNICA
TAX ID6912503030
Rate company:
ALEO.com Companies Real estate and related services Security Profile of company PIAST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PIAST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID6912503030
KRS0000484224
Share capital1,632,650.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

JAWORZYŃSKA 67, 59-220 LEGNICA

Register Data

Full name

PIAST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. JAWORZYŃSKA 67, 59-220 LEGNICA

NIP

6912503030
Copy

REGON

000456906
Copy

KRS

0000484224
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2015-05-29

Register Address

UL. JAWORZYŃSKA 67, 59-220 LEGNICA

Date of registration in KRS

2013-11-05

Date of commencement of economic activity

2013-11-05

Act signature

WR.IX NS-REJ.KRS/14420/22/345

Pkd codes

80.10.Z - Private security activities, excluding security systems service activities

02.40.Z - Service activity related to forestry

41 - Construction of buildings

78 - Employment activities

80 - Security and investigation activities

81 - Services to buildings and landscape activities

82.92.Z - Packaging activities

82.99.Z - Other business support service activities not elsewhere classified


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
supervisory authorityboard of directors
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE: PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ALBO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU,ALBO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ,ALBO WICEPREZESA ŁĄCZNIE Z DRUGIM WICEPREZESEM,ALBO WICEPREZESA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, ALBO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.
MANAGEMENT
Zbigniew Kozica
Chairman Of The Board, 68 years old
Przemysław Hałucha
Vice-president Of The Management Board Development, 47 years old
Ludwik Burzmiński
Vice-president Of The Management Board Protection Services, 72 years old
shareholders
Zbigniew Józef Kozica

3.342 udziały o łącznej wartości 167.100,00 zł (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto złotych)

proxies
Anna Iwona Szwabowicz
joint joint with another projector or president of the management board or the vice president of the management board or management board member, 44 years old
BOARD OF DIRECTORS
Jan Zenon Janik
69 years old
Lesław Hałucha
72 years old
Bożena Burska
57 years old
Klaudiusz Wajda
45 years old

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

SPRAWOZDANIE

ZARZĄDU PIAST GROUP SPÓŁKI Z O.O.

Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2019.

1. Podstawa prawna.

Sprawozdanie z działalności za rok 2019 sporządzono zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. NR 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami).

2. Charakterystyka działalności Spółki.

Spółka PIAST GROUP powstała w wyniku przekształcenia funkcjonującej na rynku od 1951 roku Spółdzielni Usługowej ”PIAST” w Legnicy na mocy art. 203 ustawy Prawo Spółdzielcze.

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej Wydziału IX Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego została wpisana do KRS w dniu 05.11.2013 r. pod numerem 0000484224 pod nazwą PIAST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Spółka zachowała status Zakładu Pracy Chronionej, który został nadany S.U.”PIAST” w Legnicy na mocy decyzji nr C/00112 Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej Spółdzielnia z dnia 01.07.1992 r.

Spółka PIAST GROUP Sp. z o. o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony mienia, usług porządkowo – czystościowych i innych.

Spółka nie posiada żadnych wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe

Wspólnikami Spółki są osoby fizyczne.

W dniu bilansowym Zarząd sprawowali:

Zbigniew Kozica – Prezes Zarządu,

Przemysław Hałucha – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju,

Ludwik Burzmiński – Wiceprezes Zarządu ds. Usług Ochrony,

Lesław Hałucha – Członek Zarządu,


W dniu 31.01.2019r.Stanisław Marek złożył rezygnację z funkcji członka zarządu. Rezygnacja została przyjęta.


Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego zarząd spółki jest czteroosobowy.

Działalność Spółki to szeroki zakres usług, głównie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego, usług porządkowo – czystościowych, parkingowych, obsługi produkcji oraz innych.

Wartość sprzedaży usług ochrony mienia w przychodach ogółem w roku 2019 wyniosła 55,43%, usług porządkowo – czystościowych 21,04%, usług wsparcia produkcji 4,19%, usług parkingowych 0,40%, pozostałych usług 18,92%.


[TABELA]


Na podstawie umów cywilnoprawnych świadczyło usługi w Spółce w 2019 roku średnio 759 osób.

3. Wyniki działalności gospodarczej w roku 2019.


[TABELA]


[TABELA]


Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 3 014 26,54 zł.,

- w tym przychody z tytułu dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych 2 775 188,78 zł.

Koszty sprzedaży i zarządu wyniosły 74 812 384,39 zł.

Pozostałe koszty operacyjne wynosiły 729 073,23 zł.

Zysk netto za rok obrotowy 2019 wyniósł 1 064 309,52 zł., jest wyższy o 758 890,22 zł. w stosunku do roku ubiegłego.

Wskaźniki efektywności działalności

[TABELA]


4. Przewidywany rozwój Spółki.

Podstawowe wielkości finansowe planowane na rok 2020 w tys. zł.

[TABELA]

Realizacja planów ustalonych na 2019 rok w spółce PIAST GROUP Sp. z o. o. przy uwzględnieniu

zmian związanych ze:

- wzrostem minimalnego wynagrodzenia (z 2.100,00 zł brutto w 2018 roku na 2.250,00 zł brutto w 2019 roku – zmiana o 7,15%) dla osób pracujących na podstawie Umowy o pracę,

- wprowadzeniem wyższej minimalnej stawki godzinowej (wzrost z 13,70 zł brutto w 2018 roku na 14,70 zł brutto w 2019 roku – zmiana o 7,30%) dla osób współpracujących na podstawie umów cywilno - prawnych oraz

- wprowadzeniem obowiązkowych wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe (1,5% funduszu płac) dla pracowników, którzy przekazali deklaracje chęci przystąpienia do PPK),

możliwa była jedynie przy utrzymaniu obecnych kontrahentów ze znacznym zwiększeniem waloryzacyjnym stawek z tymi Klientami oraz po pozyskaniu nowych rentownych kontraktów. Znaczne zwiększenie cen realizowanych usług miało na celu utrzymanie rentowności funkcjonujących umów. Działania w zakresie pozyskiwania nowych Klientów prowadzone były i będą przy współpracy ze spółką PIAST PATROL Sp. z o. o., która pozwala wzbogacić paletę usług o zadania monitorowania wizyjnego obiektów i dojazdy Grup Interwencyjnych a w sytuacjach skrajnego ograniczania kosztów przez Klientów umożliwia wprowadzenie na chronione obiekty taniejących systemów ochrony elektronicznej lub całkowite zastąpienie ochrony fizycznej ochroną techniczną. Działania podjęte łącznie ze spółką PIAST PATROL Sp. z o. o. pozwoliły na utrzymanie kontrahentów i podniesienie dotychczasowych cen usług dla tych kontraktów.

W trakcie roku Zarząd podjął decyzję o kontynuowaniu promowania nowych produktów, takich jak:

- „Monitoring wizyjny z indywidualnym ubezpieczeniem i abonamentem prawnym”,

- „Monitoring wizyjny z wideo-patrolowaniem obiektów”.

Kolejnym kontynuowanym bodźcem w kierunku rozwoju firm oraz w zwiększaniu przychodów będzie rozszerzanie zakresu nowych usług, w skład których wchodzą między innymi nowe usługi skupione w Dziale Maintenance Solutions realizującym usługi technicznej obsługi obiektów oraz koordynującym realizację prac budowlanych realizowanych przez podwykonawców.


W 2019 roku z sukcesem kontynuowano negocjacje z dużym amerykańskim Klientem w zakresie rozszerzenia zakresu usług ochrony, sprzątania oraz obsługi technicznej na innych lokalizacjach tego Klienta w Polsce oraz waloryzowania tych usług. Rok 2020 może przynieść rozszerzenie zakresu tej współpracy w drodze kolejnego zapytania zwiększającego zakres świadczonych usług.

W zakresie rozwoju naszej grupy firm duże znaczenie będzie miała dalsze kontynuacja wspólnych z PIAST PATROL Sp. z o. o. planów zakupu mniejszych firm lub ich części, które pozwalają na „skokowy”

rozwój w kolejnych rejonach lub wzmocnienie w rejonach, w których obecnie prowadzona jest działalność

GRUPY PIAST. Końcówka roku 2018 i początek 2019 przyniósł zakończenie negocjacji ze spółką MONIT

z Żar oraz rok 2019 przyniósł rozpoczęcie negocjacji z kolejnym Klientem i w ciągu kilku nadchodzących

miesięcy może przynieść akwizycje na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego.

Z roku na rok rośnie również udział Zespołu Handlowego we wzroście sprzedaży GRUPY PIAST. Ceny jednostkowe w branży usług ochrony i porządkowo - czystościowych rosną systematycznie od kilku lat a zmiany te spowodowały sporych ruch w zakresie zapytań o cenę klientów naszych do innych dostawców usług i odwrotnie. Sytuacja ta wymaga od handlowców dużej aktywności i ilości kontaktów z ich obecnymi Klientami oraz dała im możliwość aktywnych działań w celu pozyskania nowych Klientów.

W znacznie zmienionych warunkach funkcjonowania tylko bardzo dobra jakość realizowanych usług, dobry kontakt z Klientem i wzmożona działalność marketingowa mogą zapewnić realizację założonych planów. Ważnym elementem działań GRUPY PIAST jest zrealizowanie usług dla grupy KGHM PM SA na jak najwyższym poziomie i udowodnienie osobom nadzorującym usługi u tego Klienta jak ważne jest ciągłe szkolenie i doskonalenie pracowników tak mocno zaniedbane przez firmy świadczące usługi przed

spółkami z GRUPY PIAST. Wzmożone działania promocyjne i jakościowe w grupie KGHM PM SA spowodowały pozyskanie kolejnych klientów i usług w tej grupie. Kolejne efekty tej mozolnej pracy już udało się odczuć poprzez utrzymanie GRUPY PIAST w realizacji usług ochrony osób i mienia dla oddziałów kopalń KGHM PM SA.

Dodatkowym wsparciem dla realizacji kontraktów będzie działalność spółki PIAST PATROL Sp. z o. o., w której wdrożono sprzedaż usługi „Monitoring wizyjny z indywidualnym ubezpieczeniem i abonamentem prawnym” oraz „Monitoring wizyjny z wideo-patrolowaniem obiektu”. Kolejną rozwijającą się i przynoszącą stałe wpływy usługą jest wynajem miejsca w skarbcu przeznaczonym do przechowywania kruszców, środków płatniczych i innych przedmiotów wartościowych. W 2019 roku Spółka PIAST PATROL dążyła do ustabilizowania obecnie realizowanych usług konwojowania kruszców na terenie Polski oraz Unii Europejskiej zacieśniając kontakty z europejskimi rafineriami i dystrybutorami metali szlachetnych. W roku 2019 rozpoczęto a w 2020 roku powinny się zakończyć negocjacje z Klientem, który deklarował chęć wynajęcia 50% miejsca w skarbcu.

W 2019 roku rozpoczęto a 2020 będą kontynuowane również działania mające na celu:

- uporządkowanie kontraktów pod kątem uzyskania ich oczekiwanej rentowności i realizacji usługi przez odpowiednie służby (nastąpiła sprzedaż i będą systematycznie przekazywane kontrakty z zakresu MGPI do spółki PIAST PATROL Sp. z o. o.

- obniżenie kosztów prowadzenia działalności oraz tańszego realizowania usług ochrony doraźnej i imprez – realizacja przez spółkę zewnętrzną 2MM Sp. z o. o. oraz rozmowy z nią w zakresie przejęcia przez nią Działu Logistyki oraz Informatyki oraz przejęcie całego procesu zakupów

i negocjacji z nim związanych.

W celu systematycznej poprawy sytuacji finansowej Spółek z GRUPY PIAST podjęto już oraz podjętych zostanie w najbliższym okresie szereg dodatkowych działań związanych między innymi z:

- rozszerzaniem ilości współpracujących z GRUPĄ PIAST sieci agencji pracy tymczasowej pozwalających na znaczące obniżenie kosztów realizacji usług,

- uaktualnianiem testowanego nowego sposobu wynagradzania Dyrektorów Regionów oraz Dyrektorów mających bezpośredni wpływ na wyniki GRUPY PIAST mającego na celu uzależnienie jego wysokości od wyników finansowych przez nich osiąganych,

- wprowadzeniem silnej dyscypliny w zakresie wydatków na zakup rzeczowych środków majątku poprzez prowadzenie centralnego systemu zarządzania majątkiem oraz wprowadzeniem

centralnego systemu zakupów (możliwość negocjowania niższych cen zakupu),

- wprowadzeniem obowiązku zakupów u naszych klientów (związanie klienta ze Spółką obustronnymi korzyściami),

- zweryfikowaniem aktualnego portfela klientów pod kątem rentowności kontraktów,

- nasileniem działań w zakresie odzyskania niezapłaconych należności.

5. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

Spółka PIAST GROUP Sp. z o. o. wspierana działaniami spółki PIAST PATROL Sp. z o. o. w 2019 roku systematycznie rozwijała swoją działalność. Dla sprawności działania spółek PIAST GROUP oraz PIAST B.S., a docelowo całej grupy kapitałowej PIAST w sposób ciągły udoskonalane jest działanie systemu wdrożonego z firmą SIMPLE, prowadzone są prace finalizujące wdrożenie nowych systemów obsługi Stacji Monitorowania oraz nad własnymi systemami wspomagającymi zarządzanie i kontrolę (RPI, RDM, CSPIK). Programy te zawierają wiele nowych możliwości dotychczas niestosowanych lub stosowanych w niepołączonych z sobą różnych programów. W celu ograniczenia kosztów pracochłonność pracy została w 2019 roku rozłożona na regiony i na centralę, co pozwoliło przyspieszyć proces zatrudniania osób oraz wdrożyć proces kontroli gromadzonych dokumentów. Wdrożenie systemu

SIMPLE, co prawda zostało zakończone lecz ciągle prowadzone są prace doskonalące system i możliwość jego lepszego wykorzystania.

W spółce PIAST GROUP Sp. z o. o. w 2019 roku udało się podpisać łącznie 171 nowych umów,

z których:

- 99 to usługi ochrony,

- 72 to usługi sprzątania i pozostałe.

Niektóre nowe umowy w zakresie usług ochrony to:

1. LEŚNY BANK GENÓW W KOSTRZYCY,

2. MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA S.A.

3. ENERGETYKA SP. Z O. O.

4. SĄD REJONOWY W ZGORZELCU

5. SĄD REJONOWY W GŁOGOWIE

Drugim filarem przychodów oraz zysków Spółki to usługi porządkowo – czystościowe i inne (outsourcing produkcyjny, doczyszczanie obiektów, doczyszczanie hydrodynamiczne, techniczne

zarządzanie obiektami), które rozwinęły się w opisywanym okresie dzięki rozpoczęciu współpracy z takimi

Klientami jak:

1. SĄD OKRĘGOWY W LEGNICY,

2. POLSKA GRUPA GÓRNICZA,

3. KATOWICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA,

4. DHL PARCEL POLSKA SP. Z O. O.

5. LEGNICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA.


Działania marketingowe, wprowadzenie nowych usług, nowe promocje, intensywne prace Zespołu Handlowego oraz stały nacisk na rozwój firmy, ciągłe badanie i analizowanie stawek na terenie działania pozwoliły na osiągnięcie następującego poziomu zatrudnienia na koniec 2019 roku:

- zatrudnienie w PIAST GROUP Sp. z o. o. wyniosło 412 osób,

- zatrudnienie we współpracujących Agencjach Pracy Tymczasowej wyniosło 349 osób.

Mając na uwadze ustawowe zmiany minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku z 2.250,00 zł brutto na 2.600,00 zł brutto oraz minimalnej stawki godzinowej dla osób współpracujących na podstawie umów cywilno – prawnych z 14,70 zł brutto na 17,00 zł brutto prowadzone są obecnie wzmożone działania w zakresie waloryzacji wynagrodzeń umownych z Klientami. Postępy waloryzacji w dwóch pierwszych miesiącach 2020 roku oceniane są jako satysfakcjonujące.

W związku z rozwojem zdarzenia nadzwyczajnego jakim jest epidemia koronawirusa COVID-19, Zarząd spółki przewiduje, że w 2020 roku może nastąpić obniżenie przychodów z działalności oraz wzrost kosztów działalności.

Spółka zachowa płynność finansową.


6. Udziały własne i majątek Spółki

Spółka posiada zgodnie z postanowieniami umowy kapitały:

1) Kapitał zakładowy w wysokości 1 632 650,00 zł.

2) Kapitał zapasowy w wysokości 3 483 624,26 zł.


7. Oddziały i udziały w innych podmiotach gospodarczych.

1.. Spółka prowadzi działalność usługową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, głównie w województwach dolnośląskim i wielkopolskim, a także w województwach: opolskim,

podkarpackim, lubelskim, małopolskim, świętokrzyskim, mazowieckim, podlaskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, pomorskim i zachodniopomorskim. W strukturze Spółki

funkcjonuje 7 oddziałów terenowych z siedzibami w Legnicy, Jeleniej Górze, Lubinie, Zgorzelcu, we Wrocławiu, w Czechowicach-Dziedzicach oraz w Szczecinie.

2.. Spółka posiada 100% udziałów firmy PIAST KADRA Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 67 w wysokości 5 000 zł. Na koniec 2019 r. PIAST KADRA Sp. z o.o.

w rachunku zysków i strat wykazała zysk netto w wysokości 56 358,90 zł.

3.. Spółka posiada 100% udziałów firmy PIAST PERSONEL Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 67 w wysokości 5 000 zł. Na koniec 2019 r. PIAST PERSONEL Sp. z o.o. w rachunku zysków i strat wykazała zysk netto w wysokości 762,54 zł.

4.. Spółka jest członkiem i posiada udziały Spółdzielczego Centrum Rehabilitacyjno Medycznego RESURS z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wita Stwosza 16 w wysokości 61 200 zł na koniec 2019 r.


8. Instrumenty finansowe w Spółki.

W roku 2019 Spółka w sposób ciągły posiadała płynność finansową. Wynagrodzenia pracownicze oraz zobowiązania realizowane były na bieżąco.

Zabezpieczeniem płynności finansowej Spółki były środki własne, umowa o multilinię NR K00787/17 podpisana w dniu 08.09.2017 roku zmieniona Aneksem Nr 005 z dnia 06.09.2019r. z Santander Bank Polska S.A. oraz Umowa Faktoringowa nr 3355/4827/2017 zawarta w dniu 1 września 2017 roku z Santander Faktoring Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 17 zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 22 marca 2018r., Aneksem nr 2 z dnia 21 sierpnia 2018r. oraz Aneksem nr 3 z dnia

20 listopada 2018r. oraz Aneksem nr 4 z dnia 9 sierpnia 2019 roku.


W roku 2019 zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny utworzono odpisy aktualizujące należności

w kwocie 456 422,99 zł.

Legnica, dnia 06.03.2020 r.

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
71,8
64,3
59,7
-7,2
Liabilities and provisions Indicator description
15,8
11,8
10,4
-11,9
Equity Indicator description
5,1
6,2
7,7
23,9
Total assets Indicator description
21
18
18,1
0,4
Cash and cash equivalents Indicator description
1,3
1,5
2,5
67,7
Depreciation Indicator description
0,8
0,5
0,6
15,7
Gross profit / loss Indicator description
0,4
1,2
1,5
27,7
EBITDA Indicator description
1,1
1,8
1,8
4,6
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,3
1,2
1,2
0
Current assets Indicator description
18,3
15,1
15,5
2,5
Net profit / loss Indicator description
0,3
1,1
1,2
8,2
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
5,9
17,2
15
-2,2
Return on sales (ROS) Indicator description
0,4
1,7
1,9
0,2
Equity ratio Indicator description
24,5
34,3
42,3
8
EBITDA margin Indicator description
1,5
2,7
3,1
0,4
Gross profit margin Indicator description
0,6
1,8
2,5
0,7
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
69
60
57
-3
Current ratio Indicator description
1,1
-0,1
Net debt to EBITDA Indicator description
2,2
0,8
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Activity report
Download pdf
Show more (3)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector