"NOVA" sp. z o.o.
Perzycka 83, 60-182 Poznań
TAX ID7792198285
Phone48601575883
Rate company:
"NOVA" sp. z o.o.
TAX ID7792198285
KRS0000137032
Share capital53,000.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

Perzycka 83, 60-182 Poznań

Phone number

48601575883

Website

www.nova.com.pl

About us

This text has been translated automatically

Nova sp. Z o. O. Is a family company, founded in 1996. We are one of the longest operating companies in the field of electronic anti-theft systems in Poland. The friendly atmosphere in the company means that we communicate with each other without any words. It has a positive effect on contact with our clients.


A reliable fleet of cars allows us to reach the place of installation or service quickly and on time.


The extensive warehouse facilities allow us to quickly realize even the largest orders.


In our offer you will find various types:

· Anti-theft gates, AM, EM and RF gates,

· Metal detectors,

· Deactivators and verifiers,

· EM and RF labels,

· Anti-theft clips,

· Cable protections,

· Customer counters.


We have many projects on our account, especially in clothing stores, but also in pharmacies, grocery stores and RTV equipment.

Activity type

distributor, service provider

Register Data

Full name

"NOVA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. PERZYCKA 83, 60-182 POZNAŃ

NIP

7792198285
Copy

REGON

634402420
Copy

KRS

0000137032
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2016-03-08

Register Address

UL. PERZYCKA 83, 60-182 POZNAŃ

Date of registration in KRS

2002-11-04

Date of commencement of economic activity

2002-11-04

Act signature

RDF/491797/23/710

Website

www.nova.com.pl

Pkd codes

62.09.Z - Other information technology and computer service activities

27.12.Z - Manufacture of electricity distribution and control apparatus

27.33.Z - Manufacture of installing equipment

46.5 - Wholesale of information and communication equipment

46.6 - Wholesale of other machinery, equipment and supplies

68.10.Z - Buying and selling of own real estate

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

77.11.Z - Rental and leasing of cars and light motor vehicles

77.12.Z - Rental and leasing of other motor vehicle, excluding motorcycles


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MANAGEMENT
Mikołaj Adam Wasilkowski
Chairman Of The Board, 46 years old
Joanna Wasilkowska
Vice President, 46 years old
shareholders
Mikołaj Adam Wasilkowski

50% 53 udziały o łącznej wysokości 26.500,00 zł.

Joanna Wasilkowska

50% 53 udziały o łącznej wysokości 26.500,00 zł.

Managament statement for 2018

Fetched from the Ministry of Justice website

I. Siedziba: Poznań, adres siedziby : ul. Perzycka 83, poczta 60-182 Poznań.


II. Pełna nazwa podmiotu: „NOVA Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością".


III. Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i

Wilda w Poznaniu VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000137032.


IV. W skład grona wspólników wchodzili:

Joanna Wasilkowska - 53 udziały po 500 PLN wartości nominalnej każdy,

Mikołaj Wasilkowski - 53 udziały po 500 PLN wartości nominalnej każdy.


V. W skład zarządu:

Mikołaj Wasilkowski - Prezes Zarządu - od dnia 01 stycznia 2018 roku do 31

grudnia 2018 roku

Joanna Wasilkowska - Wiceprezes Zarządu - od dnia 01 stycznia 2018 roku

do 31 grudnia 2018 roku


VI. Istotne zdarzenia dotyczące spółki.

W roku 2018 nie wystąpiły zdarzenia, ani prawne, ani faktyczne mające

istotny wpływ na funkcjowaniem i działalność spółki.


VII. Przeważającym przedmiotem działalności w 2018 roku spółki i produkcja,

handel oraz instalacja systemów antykradzieżowych, detektorów metalu,

systemów zliczania klientów oraz monitoringu wizyjnego.


VIII. W roku obrachunkowym 2018 działalność Spółki tak jak w latach

poprzednich koncentrowała się na sprzedaży i instalacji systemów

sygnalizacji kradzieży, detektorów metalu, systemów zliczania klientów oraz

monitoringu wizyjnego.IX. Rok 2018 był najlepszym rokiem w działalności spółki W roku 2018 spółka

znacznie zwiększyła wartość aktywów, natomiast zys ostał wypracowany w

najwyższej w historii działalności spółki kwocie .381.867,02 PLN. Spółka

zatrudniała w 2018 roku ogółem 14 osób.


X. Rok bilansowy 2018 zakończył sumą akt ów i pasywów na poziomie

9.677.872,13 PLN (słownie: dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem

tysiący osiemset siedemdziesiąt dwa złote 137100). W tym okresie spółka

wypracowała zysk brutto w kwocie 1.730.188,02 PLN (słownie: jeden milion

siedemset trzydzieści tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych 02/100) oraz

zysk netto w kwocie 1.381.867,02 PLN (słownie: jeden milion trzysta

osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 027100).


XI. Założenia na rok 2019:

Zdecydowane poszerzenie oferty handlowej o rozwiązania dla rynku handlu

i usług. Wprowadzenie do sprzedaży kas fiskalnych, drukarek fiskalnych,

skanerów, kolektorów danych, wag, kas samoobsługowych oraz sprzętu IT

dla rozwiązań wspierających sektor detaliczny. Zwiększeniu konkurencyjności

oferty handlowej spółki przy jednoczesnym utrzymaniu bieżącej

dochodowości działalności na bardzo trudnym i wymagającym rynku.

W 2019 roku Spółka naturalnie nadal będzie skupiała się na działalności na 

terenie Polski, ale głównym zadaniem na rok 2019 jak i lata następne będzie

działalność na rynkach zagranicznych. Spółka nadal będzie rozwijała dział

eksportu oraz skupi się na wprowadzaniu nowych technologii, takich jak

automatyczna identyfikacja towarów (RFID). W związku z tym Spółka będzie

kładła duży nacisk na inwestycje związane z unowocześnieniem swojej

struktury zarządzania, środków pracy, działalności marketingowej,

dostosowywaniu Spółki do wysokich standardów pracy na rynku w Unii

Europejskiej. W 201872019 Spółka nadal będzie wprowadzała narzędzia,

które mają podnieść znacząco wizerunek firmy na rynku - wobec

kontrahentów i konkurencji.


Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020 2021
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
17,9
13,5
18,5
36,7
Liabilities and provisions Indicator description
2,1
3,3
2,6
-20,1
Equity Indicator description
6,1
6,2
5,9
-5,3
Total assets Indicator description
8,2
9,5
8,5
-10,4
Depreciation Indicator description
0
0
0,1
23,2
Cash and cash equivalents Indicator description
2,3
4,8
3,4
-28,2
Gross profit / loss Indicator description
0,8
0,9
1,6
68,8
EBITDA Indicator description
0,9
0,8
1,8
127,3
Current assets Indicator description
8
9,3
8,3
-10,1
Net profit / loss Indicator description
0,6
0,8
1,3
72,1
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,9
0,7
1,7
133,2
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
9,7
12,5
22,7
10,2
Return on sales (ROS) Indicator description
3,3
5,8
7,2
1,4
Equity ratio Indicator description
74,8
65,6
69,4
3,8
EBITDA margin Indicator description
5,2
5,8
9,7
3,9
Gross profit margin Indicator description
4,5
7
8,6
1,6
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
42
88
51
-37
Current ratio Indicator description
3,9
2,8
3,2
0,4
Net debt to EBITDA Indicator description
-6,1
-1,7
4,4
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Activity report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector